Decyzja 2013/670/UE w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka i zastępcy członka z Niemiec - OpenLEX

Decyzja 2013/670/UE w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka i zastępcy członka z Niemiec

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2013.312.47

Akt indywidualny
Wersja od: 21 listopada 2013 r.

DECYZJA RADY
z dnia 15 listopada 2013 r.
w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka i zastępcy członka z Niemiec

(2013/670/UE)

(Dz.U.UE L z dnia 21 listopada 2013 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 305,

uwzględniając wniosek rządu Niemiec,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniach 22 grudnia 2009 r. i 18 stycznia 2010 r. Rada przyjęła decyzje 2009/1014/UE 1 i 2010/29/UE 2 w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2010 r. do dnia 25 stycznia 2015 r.

(2) Jedno stanowisko członka Komitetu Regionów zwolniło się w związku z wygaśnięciem mandatu Martiny KROG-MANN.

(3) W związku z wygaśnięciem mandatu Wilhelma HOGRE-FEGO zwolniło się jedno stanowisko zastępcy członka,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Następujące osoby zostają mianowane do Komitetu Regionów na okres pozostający do końca obecnej kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2015 r.:

a)
na stanowisko członka:
-
Birgit HONÉ, Staatssekretärin oraz
b)
na stanowisko zastępcy członka:
-
Sven AMBROSY, Landrat des Kreises Friesland.
Artykuł  2

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 listopada 2013 r.

W imieniu Rady

R. ŠADŽIUS

Przewodniczący

1 Dz.U. L 348 z 29.12.2009, s. 22.
2 Dz.U. L 12 z 19.1.2010, s. 11.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.