Decyzja 2013/66/UE w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, zmieniającego załączniki do protokołów 1 i 2 Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2013.31.2

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 listopada 2012 r.

DECYZJA RADY
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, zmieniającego załączniki do protokołów 1 i 2 Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony

(2013/66/UE)

(Dz.U.UE L z dnia 31 stycznia 2013 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 ust. 4 akapit pierwszy, w związku z art. 218 ust. 6 lit. a),

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 20 listopada 1995 r. podpisany został Układ eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony(1) (zwany dalej "Układem eurośródziemnomorskim").

(2) W dniu 14 listopada 2005 r. Rada upoważniła Komisję do przeprowadzenia negocjacji prowadzących do dalszej liberalizacji handlu produktami rolnymi, przetworzonymi produktami rolnymi oraz rybami i produktami rybołówstwa z niektórymi państwami śródziemnomorskimi. Negocjacje z Izraelem zakończono pomyślnie w dniu 18 lipca 2008 r. Wyniki tych negocjacji zawarto w Porozumieniu w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael dotyczącym wzajemnych środków liberalizacji w odniesieniu do produktów rolnych, przetworzonych produktów rolnych oraz ryb i produktów rybołówstwa, zastąpienia protokołów 1 i 2 oraz załączników do nich, jak również zmian do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony(2) (zwanym dalej "Porozumieniem z 2010 r."), które weszło w życie w dniu 1 stycznia 2010 r.

(3) Po wejściu w życie Porozumienia z 2010 r. Komisja Europejska i Izrael odbyły szereg posiedzeń technicznych związanych z jego wdrożeniem. Podczas tych posiedzeń okazało się, że konieczne jest wprowadzenie pewnych korekt technicznych do Układu eurośródziemnomorskiego, aby wypełnić zobowiązania wynikające z poprzednich porozumień między Wspólnotami Europejskimi a Państwem Izrael, które weszły w życie w latach 2000 i 2006. W dniu 19 września 2011 r. Komisja i Izrael zakończyły negocjowanie niezbędnych korekt technicznych, które zawarto w nowym Porozumieniu w formie wymiany listów między Unią Europejską, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, zmieniającym załączniki do protokołów 1 i 2 Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony (zwanym dalej "Porozumieniem"). Porozumienie zostało podpisane w dniu 18 czerwca 2012 r., zgodnie z decyzją Rady 2012/338/UE(3).

(4) Porozumienie należy zatwierdzić,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, zmieniające załączniki do protokołów 1 i 2 Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony.

Tekst Porozumienia dołącza się do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby umocowanej do złożenia w imieniu Unii instrumentu zatwierdzenia, o którym mowa w Porozumieniu, w celu wyrażenia zgody Unii na związanie się postanowieniami Porozumienia(4).

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej przyjęciu.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 listopada 2012 r.

W imieniu Rady

N. SYLIKIOTIS

Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 147 z 21.6.2000, s. 3.

(2) Dz.U. L 313 z 28.11.2009, s. 83.

(3) Dz.U. L 166 z 27.6.2012, s. 1.

(4) Data wejścia w życie Porozumienia zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.