Decyzja 2013/568/UE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok... - OpenLEX

Decyzja 2013/568/UE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2011

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2013.308.203

Akt nienormatywny
Wersja od: 16 listopada 2013 r.

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
z dnia 17 kwietnia 2013 r.
w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2011

(2013/568/UE)

(Dz.U.UE L z dnia 16 listopada 2013 r.)

PARLAMENT EUROPEJSKI,

uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2011,
uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2011, wraz z odpowiedziami Centrum 1 ,
uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2013 r. (05753/2013 - C7-0041/2013),
uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich 2 , w szczególności jego art. 185,
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 3 , w szczególności jego art. 208,
uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 851/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiające Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób 4 , w szczególności jego art. 23,
uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich 5 , w szczególności jego art. 94,
uwzględniając art. 77 Regulaminu i załącznik VI do Regulaminu,
uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A7-0082/2013),
1.
udziela dyrektorowi Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób absolutorium z wykonania budżetu Centrum za rok budżetowy 2011;
2.
przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;
3.
zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).
Martin SCHULZKlaus WELLE
PrzewodniczącySekretarz Generalny

REZOLUCJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

z dnia 17 kwietnia 2013 r.

zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2011

PARLAMENT EUROPEJSKI,

uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2011,
uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2011, wraz z odpowiedziami Centrum 6 ,
uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2013 r. (05753/2013 - C7-0041/2013),
uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (rozporządzenie finansowe) 7 , w szczególności jego art. 185),
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 8 , w szczególności jego art. 208,
uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 851/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiające Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób 9 , w szczególności jego art. 23,
uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich 10 , w szczególności jego art. 94,
uwzględniając art. 77 Regulaminu i załącznik VI do Regulaminu,
uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A7-0082/2013),
A.
mając na uwadze, że Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób ("Centrum"), którego siedziba znajduje się w Sztokholmie, zostało powołane na mocy rozporządzenia (WE) nr 851/2004,
B.
mając na uwadze, że w dniu 10 maja 2012 r. Parlament udzielił dyrektorowi Centrum absolutorium z wykonania budżetu Centrum za rok budżetowy 2010 11 , a w swojej rezolucji dołączonej do absolutorium między innymi:
ponaglił Centrum do wprowadzenia środków wystarczających do zagwarantowania przejrzystości procedur rekrutacyjnych,
wyraził niepokój, że wysoki poziom przeniesionych środków przy niskim poziomie rozliczeń międzyokresowych biernych jest nadmierny i sprzeczny z zasadą jednoroczności,
uznał Centrum za unijny organ odgrywający ważną rolę we wzmacnianiu i rozwijaniu europejskiego nadzoru nad chorobami, jak również w szacowaniu i informowaniu o dotychczasowych i nowo pojawiających się zagrożeniach dla zdrowia ludzkiego, jakie niosą ze sobą choroby zakaźne, a także w gromadzeniu europejskiej wiedzy z zakresu zdrowia,
C.
mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy w sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Centrum za rok budżetowy 2011 wydał opinię kwalifikowaną, odnosząc się do nieprawidłowości w zarządzaniu jedną z umów ramowych zawartą w 2009 r. wynikających z faktu, iż Centrum wprowadziło później zmiany do umowy, co doprowadziło do płatności przekraczających pułap, które uznano za nieprawidłowe, a ich wysokość przekroczyła próg istotności,
D.
mając na uwadze, że budżet Centrum na 2011 r. wyniósł 56.656.000 EUR, co jest kwotą o 2 % niższą w porównaniu z kwotą 57.800.000 EUR w 2010 r.,
E.
mając na uwadze, że wkład Unii do budżetu Centrum na rok 2011 wyniósł 55.400.000 EUR,

Zarządzanie budżetem i finansami

1.
zauważa, że rok 2011 był pierwszym rokiem, gdy Centrum otrzymało opinię kwalifikowaną Trybunału Obrachunkowego;
2.
odnotowuje z niepokojem uwagi Trybunału Obrachunkowego, a w szczególności stwierdzenie, że "Centrum zawarło w 2009 r. umowę ramową opiewającą na maksymalnie 9 mln EUR, upoważniającą je do podpisania umów szczegółowych z wybranymi dostawcami do wysokości tej kwoty. [...] Kolejne zmiany zwiększyły wartość tych umów do kwoty 14,9 mln euro. Do końca 2011 r. dokonane płatności wyniosły łącznie 12,2, mln EUR, z czego 3,2 mln EUR w 2011 r. Zobowiązania i płatności przekraczające określony w umowie ramowej pułap 9 mln euro są nieprawidłowe";
3.
bierze pod uwagę, że zgodnie z informacjami Centrum:
w opublikowanym komunikacie dotyczącym umowy ramowej określono kwotę na "minimum 3.000.000 EUR rocznie", podczas gdy w podpisanych umowach ramowych nie określono wartości zawieranych umów, a w artykule I.1 zatytułowanym "Przedmiot" w każdej podpisanej umowie określono, że "podpisanie umowy nie nakłada na Centrum obowiązku zakupu",
zweryfikowano dostarczenie zakontraktowanych usług, rozliczenia dokonano zgodnie z procedurami określonymi w rozporządzeniu finansowym, a wszystkich płatności za świadczone usługi dokonano zgodnie z prawem i nie doszło do utraty środków,
umowy ramowe zawarto po przeprowadzeniu procedury zamówienia publicznego zgodnej z procedurą "otwartego zaproszenia do składania wniosków" określonej w rozporządzeniu finansowym i w zgodzie z wewnętrzną procedurą Centrum mającą na celu zapewnienie najwyższej jakości w stosunku do kosztów, rzeczywistej konkurencyjności i przejrzystości; bierze także pod uwagę fakt, że nie można stwierdzić, że któraś ze stron mogła zostać pokrzywdzona w procedurze udzielania zamówienia lub podczas następującego po niej udzielania zamówień;
4.
zauważa, że Centrum skonsultowało się z Trybunałem Obrachunkowym w sprawie dalszych działań po odkryciu nieprawidłowości i podjęło kroki mające na celu naprawę sytuacji poprzez centralizację wszystkich usług ICT oraz przez podjęcie dalszych działań na rzecz zapobiegania ewentualnym nieprawidłowościom w przyszłości;
5.
przypomina, że ogólny budżet Centrum w 2011 r. wynosił 56.656.000 EUR, z czego kwota 1.256.000 EUR stanowiła wkład państw należących do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA);
6.
stwierdza z informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu finansowym za 2011 r., że wykonanie budżetu na koniec 2011 r. nieznacznie wzrosło i wyniosło 96 % (w porównaniu z 95 % w 2010 r.) w odniesieniu do środków na zobowiązania, wynosząc 54,5 mln EUR;

Wyniki

7.
odnotowuje, że wykonanie budżetu - w odniesieniu do płatności - wzrosło o 8 % w porównaniu z 2010 r. i osiągnęło 76 % całkowitego budżetu w porównaniu z 68 % w 2010 r.; chociaż uznaje, że stanowi to już poprawę wobec 68 % w 2010 r., uważa jednak, że Centrum powinno podjąć dalsze wysiłki w tym zakresie;

System rachunkowości

8.
stwierdza na podstawie rocznego sprawozdania finansowego, że 2010 r. był pierwszym pełnym rokiem wdrażania budżetu Centrum przy pomocy systemu ABAC WF (zintegrowany system budżetowy i rachunkowości Komisji);

Środki przeniesione

9.
wyraża poważne zaniepokojenie, że informacje zawarte w sprawozdaniu Trybunału Obrachunkowego wykazały, że, podobnie jak w poprzednim roku, w 2011 r. odnotowano wysoki poziom przeniesionych środków; zauważa, że z całkowitego budżetu na 2011 r. 11 mln EUR (20 %) zostało przeniesione na 2012 r., w tym 38 % środków z tytułu III na wydatki operacyjne; wzywa Centrum do informowania organu udzielającego absolutorium o działaniach podejmowanych w celu zaradzenia temu uchybieniu, gdyż tak wysoki poziom przeniesionych środków przy niskim poziomie rozliczeń międzyokresowych (5,4 mln EUR) jest sprzeczny z zasadą jednoroczności budżetu;

Dotacje

10.
stwierdza w oparciu o sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego, że w 2011 r., ponad cztery miesiące po rozpoczęciu działalności, podpisano jedno porozumienie opiewające na kwotę 0,2 mln EUR; z zadowoleniem przyjmuje wprowadzone przez Centrum usprawnione procedury zarządzania umowami;

Udzielanie zamówień

11.
zauważa na podstawie rocznego sprawozdania finansowego, że w 2011 r. biuro ds. zamówień przeprowadziło 60 procedur otwartych, 59 przetargów i jedno zaproszenie do składnia wniosków oraz 46 ponownie otwartych procedur (umowy ramowe IT); zauważa ponadto, że zakończono 14 procedur negocjacyjnych o wartości ponad 25.000 EUR, z których jedna opiewała na ponad 60.000 EUR;
12.
stwierdza - w oparciu o sprawozdanie dyrektora dla organu udzielającego absolutorium w sprawie kroków podejmowanych w świetle uwag organu udzielającego absolutorium dotyczących 2010 r. - że wszystkie otwarte procedury udzielania zamówień z wyjątkiem dziesięciu zostały zakończone zawarciem jednej bądź kilku umów, a wszystkie procedury negocjacyjne z wyjątkiem pięciu zakończyły się zawarciem umów; wzywa Centrum do przedstawienia organowi udzielającemu absolutorium dalszych wyników dotyczących procedur udzielenia zamówień;

Procedury rekrutacyjne

13.
zauważa na podstawie rocznego sprawozdania finansowego, że łączna liczba pracowników tymczasowych zatrudnionych w Centrum wyniosła na dzień 31 grudnia 2011 r. 177 osób, przy 200 etatach przewidzianych w planie zatrudnienia na 2011 r.; uważa, że niektóre przepisy regulaminu pracowniczego mogą stanowić znaczne obciążenie administracyjne; zachęca w związku z tym Komisję do wprowadzenia pewnych uproszczeń do art. 110 regulaminu pracowniczego w odniesieniu do agencji;
14.
z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie przez Centrum w styczniu 2012 r. zaktualizowanej wewnętrznej procedury rekrutacyjnej;
15.
uważa za ważne, aby Centrum dokonało przeglądu wewnętrznych procedur rekrutacji i doboru kadr, które Trybunał Obrachunkowy uznał za możliwe do usprawnienia; zachęca do ścisłego przestrzegania nowego zbioru zasad oraz będzie nadal nadzorować ich wprowadzanie;
16.
zwraca się do Centrum o dodatkowe informacje na temat wskaźnika wakatów;

Audyt wewnętrzny

17.
zauważa, że przegląd wdrażania wewnętrznego systemu kontroli został przeprowadzony jako część prac związanych ze sprawozdaniem rocznym za 2011 r.; uznaje w szczególności, że jeden ze standardów odnoszących się do oceny działalności nie został wdrożony, a trzy inne zostały wdrożone jedynie częściowo, podczas gdy pozostałe standardy wdrożono prawie całkowicie bądź w pełni; wzywa Centrum do podjęcia szybkich działań w tym zakresie oraz do poinformowania organu udzielającego absolutorium o poczynionych postępach;
18.
w odniesieniu do pozostałych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia 17 kwietnia 2013 r. 12 w sprawie wyników, gospodarowania środkami finansowymi i kontroli agencji.
1 Dz.U. C 388 z 15.12.2012, s. 66.
2 Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
3 Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
4 Dz.U. L 142 z 30.4.2004, s. 1.
5 Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
6 Dz.U. C 388 z 15.12.2012, s. 66.
7 Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
8 Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
9 Dz.U. L 142 z 30.4.2004, s. 1.
10 Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
11 Dz.U. L 286 z 17.10.2012, s. 184.
12 Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0134. (Zob. s. 374 niniejszego Dziennika Urzędowego).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.