Decyzja 2013/51 zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG - OpenLEX

Decyzja 2013/51 zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2013.291.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 4 maja 2013 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG
NR 51/2013
z dnia 3 maja 2013 r.
zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej "Porozumieniem EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 45/2012 z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniające załącznik do rozporządzenia Rady (WE) nr 21/2004 w odniesieniu do dokumentów przewozowych 1 .

(2) Decyzja dotyczy prawodawstwa regulującego zagadnienia weterynaryjne. Prawodawstwa regulującego zagadnienia weterynaryjne nie stosuje się do Liechtensteinu, o ile stosowanie porozumienia pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi jest rozszerzone o Liechtenstein, jak ustanowiono w zmianach sektorowych zawartych w załączniku I do Porozumienia EOG. Decyzji tej nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(3) W związku z tym należy odpowiednio zmienić załącznik I do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W pkt 7b (rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004) w części 1.1 rozdziału I załącznika I do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32012 R 0045: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 45/2012 z dnia 19 stycznia 2012 r. (Dz.U. L 17 z 20.1.2012, s. 1).".

Artykuł  2

Teksty rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 45/2012 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 4 maja 2013 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 3 maja 2013 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Gianluca GRIPPA

Przewodniczący

1 Dz.U. L 17 z 20.1.2012, s. 1.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.