Decyzja 2013/131 zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) Porozumienia EOG - OpenLEX

Decyzja 2013/131 zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) Porozumienia EOG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2013.318.33

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 czerwca 2013 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG
NR 131/2013
z dnia 14 czerwca 2013 r.
zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej "Porozumieniem EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/30/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w państwach członkowskich od spółek w rozumieniu art. 54 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w celu uzyskania ich równoważności, dla ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich w zakresie tworzenia spółki akcyjnej, jak również utrzymania i zmian jej kapitału 1 .

(2) Dyrektywa 2012/30/UE uchyla dyrektywę Rady 77/91/EWG 2 , która jest uwzględniona w Porozumieniu EOG i którą w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia EOG.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XXII do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Punkt 2 (dyrektywa Rady 77/91/EWG) załącznika XXII do Porozumienia EOG otrzymuje brzmienie:

"32012 L 0030: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/30/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w państwach członkowskich od spółek w rozumieniu art. 54 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w celu uzyskania ich równoważności, dla ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich w zakresie tworzenia spółki akcyjnej, jak również utrzymania i zmian jej kapitału (Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 74).

Do celów Porozumienia przepisy dyrektywy odczytuje się z uwzględnieniem następującego dostosowania:

do załącznika I dodaje się:

»- Islandia:

hlutafélag;

- Liechtenstein:

Aktiengesellschaft;

- Norwegia:

Allmennaksjeselskap«."

Artykuł  2

Teksty dyrektywy 2012/30/UE w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2013 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 czerwca 2013 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Gianluca GRIPPA

Przewodniczący

1 Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 74.
2 Dz.U. L 26 z 31.1.1977, s. 1.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.