Decyzja 2013/111 zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG - OpenLEX

Decyzja 2013/111 zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2013.318.12

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 czerwca 2013 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG
NR 111/2013
z dnia 14 czerwca 2013 r.
zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej "Porozumieniem EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie uproszczenia warunków transferów produktów związanych z obronnością we Wspólnocie 1 .

(2) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić dyrektywę Komisji 2010/80/UE z dnia 22 listopada 2010 r. zmieniającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE w odniesieniu do wykazu produktów związanych z obronnością 2 .

(3) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić dyrektywę Komisji 2012/10/UE z dnia 22 marca 2012 r. zmieniającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE w odniesieniu do wykazu produktów związanych z obronnością 3 .

(4) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić zalecenie Komisji 2011/24/UE z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie certyfikacji przedsiębiorstw sektora obronności na mocy art. 9 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE w sprawie uproszczenia warunków transferów produktów związanych z obronnością we Wspólnocie 4 .

(5) Dyrektywa 2009/43/WE dotyczy pozwoleń na wywóz produktów związanych z obronnością do państw trzecich. Uwzględnienie tej dyrektywy nie narusza zakresu Porozumienia EOG w odniesieniu do stosunków z państwami trzecimi.

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W rozdziale XIX załącznika II do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1)
po pkt 3p (decyzja Komisji 2010/376/UE) dodaje się, co następuje:

"3q. 32009 L 0043: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie uproszczenia warunków transferów produktów związanych z obronnością we Wspólnocie (Dz.U. L 146 z 10.6.2009, s. 1) zmieniona:

- 32010 L 0080: dyrektywą Komisji 2010/80/UE z dnia 22 listopada 2010 r. (Dz.U. L 308 z 24.11.2010, s. 11),

- 32012 L 0010: dyrektywą Komisji 2012/10/UE z dnia 22 marca 2012 r. (Dz.U. L 85 z 24.3.2012, s. 3).

Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do Liechtensteinu.

Do celów niniejszego Porozumienia przepisy dyrektywy odczytuje się z następującymi dostosowaniami:

Artykuł 11 nie ma zastosowania.";

2)
pod nagłówkiem "AKTY, KTÓRE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY BIORĄ POD UWAGĘ" po pkt 14 (zalecenie Rady z dnia 8 lipca 1996 r. (96/C 224/03)) dodaje się punkt w brzmieniu:

"15. 32011 H 0024: zalecenie Komisji 2011/24/UE z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie certyfikacji przedsiębiorstw sektora obronności na mocy art. 9 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE w sprawie uproszczenia warunków transferów produktów związanych z obronnością we Wspólnocie (Dz.U. L 11 z 15.1.2011, s. 62).".

Artykuł  2

Teksty dyrektyw 2009/43/WE, 2010/80/UE i 2012/10/UE oraz zalecenia 2011/24/UE w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2013 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 czerwca 2013 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Gianluca GRIPPA

Przewodniczący

1 Dz.U. L 146 z 10.6.2009, s. 1.
2 Dz.U. L 308 z 24.11.2010, s. 11.
3 Dz.U. L 85 z 24.3.2012, s. 3.
4 Dz.U. L 11 z 15.1.2011, s. 62.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.