Decyzja 2013/107 zmieniająca załącznik I do Porozumienia EOG (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) - OpenLEX

Decyzja 2013/107 zmieniająca załącznik I do Porozumienia EOG (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2013.318.8

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 czerwca 2013 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG
NR 107/2013
z dnia 14 czerwca 2013 r.
zmieniająca załącznik I do Porozumienia EOG (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne)

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej "Porozumieniem EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić dyrektywę wykonawczą Komisji 2012/37/UE z dnia 22 listopada 2012 r. zmieniającą niektóre załączniki do dyrektyw Rady 66/401/EWG i 66/402/EWG w odniesieniu do warunków, jakie muszą być spełnione przez materiał siewny Galega orientalis Lam., maksymalnej wagi partii materiału siewnego niektórych gatunków roślin pastewnych i wielkości próbki Sorghum spp. 1 .

(2) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić dyrektywę wykonawczą Komisji 2012/44/UE z dnia 26 listopada 2012 r. zmieniającą dyrektywy 2003/90/WE i 2003/91/WE określające środki wykonawcze do celów odpowiednio art. 7 dyrektyw Rady 2002/53/WE i 2002/55/WE w odniesieniu do cech minimalnych objętych badaniem oraz minimalnych warunków badania niektórych odmian gatunków roślin uprawnych i gatunków warzyw 2 .

(3) Decyzja dotyczy prawodawstwa regulującego zagadnienia fitosanitarne. Prawodawstwa w zakresie zagadnień weterynaryjnych nie stosuje się do Liechtensteinu, o ile stosowanie porozumienia pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi jest rozszerzone o Liechtenstein, jak ustanowiono w zmianach sektorowych do załącznika I do Porozumienia EOG. Decyzji tej nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(4) W związku z tym należy odpowiednio zmienić załącznik I do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W rozdziale III w części 1 załącznika I do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1)
w pkt 2 (dyrektywa Rady 66/401/EWG) i pkt 3 (dyrektywa Rady 66/402/EWG) dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32012 L 0037: dyrektywą wykonawczą Komisji 2012/37/UE z dnia 22 listopada 2012 r. (Dz.U. L 325 z 23.11.2012, s. 13).";

2)
w pkt 14 (dyrektywa Komisji 2003/90/WE) oraz pkt 15 (dyrektywa Komisji 2003/91/WE) dodaje się tiret w brzmieniu:

- 32012 L 0044: dyrektywą wykonawczą Komisji 2012/44/UE z dnia 26 listopada 2012 r. (Dz.U. L 327 z 27.11.2012, s. 37).".

Artykuł  2

Teksty dyrektyw wykonawczych 2012/37/UE i 2012/44/UE w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2013 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 czerwca 2013 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Gianluca GRIPPA

Przewodniczący

1 Dz.U. L 325 z 23.11.2012, s. 13.
2 Dz.U. L 327 z 27.11.2012, s. 37.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.