Decyzja 2012/387/UE przedłużająca okres stosowania właściwych środków przewidzianych w decyzji 2011/492/UE w sprawie zakończenia procedury konsultacji z Republiką Gwinei Bissau na mocy art. 96 umowy o partnerstwie AKP-UE oraz zmieniająca tę decyzję

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2012.187.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 lipca 2012 r.

DECYZJA RADY
z dnia 16 lipca 2012 r.
przedłużająca okres stosowania właściwych środków przewidzianych w decyzji 2011/492/UE w sprawie zakończenia procedury konsultacji z Republiką Gwinei Bissau na mocy art. 96 umowy o partnerstwie AKP-UE oraz zmieniająca tę decyzję

(2012/387/UE)

(Dz.U.UE L z dnia 17 lipca 2012 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r.(1), ostatnio zmienioną w Wagadugu dnia 22 czerwca 2010 r.(2) ("umowa o partnerstwie AKP-UE"), w szczególności jej art. 96,

uwzględniając umowę wewnętrzną między przedstawicielami rządów państw członkowskich, zebranych w Radzie, w sprawie przyjęcia środków i ustanowienia procedur w celu wykonania umowy o partnerstwie AKP-UE(3), w szczególności jej art. 3,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na podstawie decyzji Rady 2011/492/UE(4) zakończono konsultacje z Republiką Gwinei Bissau prowadzone na mocy art. 96 umowy o partnerstwie AKP-UE oraz przyjęto właściwe środki określone w załączniku do tej decyzji.

(2) W dniu 12 kwietnia 2012 r., po śmierci prezydenta Bacai Sanhá, która miała miejsce w styczniu, w chwili gdy miała rozpocząć się kampania w drugiej turze wyborów prezydenckich, część sił zbrojnych dokonała zamachu stanu.

(3) Istotne elementy wymienione w art. 9 umowy o partnerstwie AKP-UE są nadal naruszane, a obecna sytuacja w Republice Gwinei Bissau znacząco się pogorszyła i nie zapewnia się poszanowania praw człowieka, zasad demokracji lub państwa prawa.

(4) Decyzję 2011/492/UE należy zatem zmienić w celu przedłużenia okresu stosowania właściwych środków,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Okres obowiązywania decyzji 2011/492/UE przedłuża się o 12 miesięcy. W tym celu, w art. 3 akapit drugi decyzji 2011/492/UE, datę "19 lipca 2012 r." zastępuje się datą "19 lipca 2013 r.".

Pismo znajdujące się w załączniku do niniejszej decyzji przekazuje się władzom Republiki Gwinei Bissau.

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 lipca 2012 r.

W imieniu Rady

S. ALETRARIS

Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, s. 3.

(2) Umowa zmieniająca po raz drugi Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., zmienioną po raz pierwszy w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r. (Dz.U. L 287 z 4.11.2010, s. 3).

(3) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, s. 376.

(4) Dz.U. L 203 z 6.8.2011, s. 2.

ZAŁĄCZNIK

Po konsultacjach, które odbyły się w Brukseli w dniu 29 marca 2011 r., na mocy art. 96 Umowy o partnerstwie AKP-UE, Unia Europejska zadecydowała w dniu 18 lipca 2011 r. na mocy decyzji Rady 2011/492/UE o przyjęciu właściwych środków, w tym programu wzajemnych zobowiązań w celu stopniowego wznowienia współpracy z UE.

Unia Europejska ocenia jednak, że po upływie dwunastu miesięcy od przyjęcia tej decyzji nie poczyniono żadnych postępów, a zamach stanu dokonany przez siły zbrojne w dniu 12 kwietnia 2012 r. jest znaczącym krokiem wstecz. W związku z tym postanawia przedłużyć okres stosowania decyzji 2011/492/UE o 12 miesięcy do dnia 19 lipca 2013 r.

Unia Europejska przypomina konkluzje Rady dotyczące Republiki Gwinei Bissau przyjęte w dniu 23 kwietnia 2012 r., podkreśla raz jeszcze wagę, jaką przywiązuje do przyszłej współpracy z Republiką Gwinei Bissau, oraz potwierdza swoją gotowość, zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2048 (2012) z dnia 18 maja 2012 r., do towarzyszenia Republice Gwinei Bissau na drodze do odbudowy porządku konstytucyjnego oraz sytuacji, w której możliwe będzie wznowienie pełnej współpracy.

Unia Europejska wspiera uzgodnione wysiłki partnerów międzynarodowych na rzecz odbudowy stabilności, demokracji i poszanowania praw człowieka w Republice Gwinei Bissau.

Z wyrazami szacunku

W imieniu RadyW imieniu Komisji
C. ASHTONA. PIEBALGS
PrzewodniczącyKomisarz

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.