Decyzja 2012/368/UE,Euratom dotycząca zmiany decyzji 2009/496/WE, Euratom w sprawie organizacji i działania Urzędu Publikacji Unii Europejskiej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2012.179.15

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 lipca 2012 r.

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, KOMISJI, TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ, TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO ORAZ KOMITETU REGIONÓW
z dnia 29 czerwca 2012 r.
dotycząca zmiany decyzji 2009/496/WE, Euratom w sprawie organizacji i działania Urzędu Publikacji Unii Europejskiej

(2012/368/UE, Euratom)

(Dz.U.UE L z dnia 11 lipca 2012 r.)

PARLAMENT EUROPEJSKI,

RADA,

KOMISJA EUROPEJSKA,

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ,

TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY,

EUROPEJSKI KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY,

KOMITET REGIONÓW,

uwzględniając Traktat ustanawiający Unię Europejską,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Konieczne jest wprowadzenie zmian do decyzji 2009/496/WE, Euratom Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Obrachunkowego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie organizacji i działania Urzędu Publikacji Unii Europejskiej(1) w celu dostosowania jej do postanowień Traktatów w wersji zmienionej Traktatem z Lizbony, a w szczególności dodania Rady Europejskiej do wykazu instytucji będących sygnatariuszami.

(2) Na posiedzeniu w dniu 2 lipca 2010 r. Komitet Zarządzający Urzędu Publikacji zgodził się, by Rada Europejska została sygnatariuszem, a na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 2011 r. uzgodnił, że decyzja 2009/496/WE, Euratom powinna zostać zmieniona,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

W decyzji 2009/496/WE, Euratom wprowadza się następujące zmiany:

1)
tytuł otrzymuje brzmienie "Decyzja Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Komisji, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunału Obrachunkowego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów w sprawie organizacji i działania Urzędu Publikacji Unii Europejskiej";
2)
wykaz instytucji i organów przyjmujących akt otrzymuje brzmienie:

"PARLAMENT EUROPEJSKI,

RADA EUROPEJSKA,

RADA,

KOMISJA EUROPEJSKA,

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ,

TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY,

EUROPEJSKI KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY,

KOMITET REGIONÓW";

3)
w art. 1 ust. 1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

"1. Urząd Publikacji Unii Europejskiej (zwany dalej "Urzędem") jest urzędem międzyinstytucjonalnym, odpowiedzialnym za wydawanie publikacji instytucji Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej w możliwie najlepszych warunkach.";

4)
art. 4 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Instytucje mogą zawierać z Urzędem umowy o świadczenie usług w celu określenia zasad współpracy. Europejska Służba Działań Zewnętrznych może także współpracować z Urzędem oraz w tym celu zawrzeć umowę o świadczenie usług.";

5)
art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustanawia się Komitet Zarządzający, w którym reprezentowane są wszystkie instytucje będące sygnatariuszami. W skład Komitetu Zarządzającego wchodzi sekretarz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz sekretarze generalni pozostałych instytucji lub ich przedstawiciele. Europejski Bank Centralny uczestniczy w pracach Komitetu Zarządzającego w charakterze obserwatora. Europejski Bank Centralny jest reprezentowany przez sekretarza zarządu lub przez jego wyznaczonego zastępcę.";

6)
wykaz sygnatariuszy otrzymuje brzmienie:

"W imieniu Parlamentu Europejskiego,

W imieniu Rady Europejskiej,

W imieniu Rady,

W imieniu Komisji,

W imieniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,

W imieniu Trybunału Obrachunkowego,

W imieniu Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego,

W imieniu Komitetu Regionów".

Niniejsza decyzja staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli i Luksemburgu dnia 29 czerwca 2012 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

Martin SCHULZ

Przewodniczący

W imieniu Rady

Villy SØVNDAL

Przewodniczący

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

W imieniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Vassilios SKOURIS

Przewodniczący

W imieniu Trybunału Obrachunkowego

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Przewodniczący

Przewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Staffan NILSSON

Przewodnicząca Komitetu Regionów

Mercedes BRESSO

______

(1) Dz.U. L 168 z 30.6.2009, s. 41.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.