Decyzja 2012/198/UE w sprawie zmiany art. 15 ust. 7 Protokołu 4 do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony, dotyczącego definicji pojęcia "produkty pochodzące" oraz metod współpracy administracyjnej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2012.106.28

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2010 r.

DECYZJA NR 1/2012 RADY STOWARZYSZENIA UE-TUNEZJA
z dnia 20 lutego 2012 r.
w sprawie zmiany art. 15 ust. 7 Protokołu 4 do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony, dotyczącego definicji pojęcia "produkty pochodzące" oraz metod współpracy administracyjnej

(2012/198/UE)

(Dz.U.UE L z dnia 18 kwietnia 2012 r.)

RADA STOWARZYSZENIA,

uwzględniając Układ eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony, w szczególności art. 39 Protokołu 4 do tego układu,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Art. 15 ust. 7 Protokołu 4(1) do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony(2) (zwanego dalej "Układem") dopuszcza na określonych warunkach zwrot lub zwolnienie z należności celnych lub opłat o skutku równoważnym do dnia 31 grudnia 2009 r.

(2) W celu zapewnienia przedsiębiorcom przejrzystości, długoterminowej ekonomicznej przewidywalności i pewności prawa strony Układu uzgodniły przedłużenie okresu stosowania art. 15 ust. 7 Protokołu 4 do Układu o trzy lata, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2010 r.

(3) Ponadto stawki opłat celnych obowiązujące obecnie w Tunezji należy dostosować do stawek obowiązujących w Unii Europejskiej.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić Protokół 4 do Układu.

(5) Biorąc pod uwagę, że okres stosowania art. 15 ust. 7 Protokołu 4 do Układu upłynął dnia 31 grudnia 2009 r., niniejsza decyzja powinna być stosowana ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2010 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Art. 15 ust. 7 Protokołu 4 do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony, dotyczącego definicji pojęcia "produkty pochodzące" oraz metod współpracy administracyjnej, otrzymuje brzmienie:

"7. Niezależnie od ust. 1, z wyjątkiem produktów objętych działami 1-24 Systemu Zharmonizowanego, Tunezja może stosować uzgodnienia dotyczące zwrotu lub zwolnienia z należności celnych lub opłat o skutku równoważnym mających zastosowanie do materiałów niepochodzących użytych w procesie wytwarzania produktów pochodzących, z zastrzeżeniem następujących postanowień:

a) w odniesieniu do produktów objętych działami 25-49 i 64-97 Systemu Zharmonizowanego zostaje utrzymana 4 % stawka należności celnych lub jakakolwiek inna niższa stawka obowiązująca w Tunezji;

b) w odniesieniu do produktów objętych działami 50-63 Systemu Zharmonizowanego zostaje utrzymana 8 % stawka należności celnych lub jakakolwiek inna niższa stawka obowiązująca w Tunezji.

Niniejszy ustęp stosuje się do dnia 31 grudnia 2012 r. i może on zostać poddany przeglądowi za obopólnym porozumieniem.".

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Niniejszą decyzję stosuje się ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2010 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 lutego 2012 r.

W imieniu Rady Stowarzyszenia UE-Tunezja
C. ASHTON
Przewodniczący
______

(1) Dz.U. L 260 z 21.9.2006, s. 3.

(2) Dz.U. L 97 z 30.3.1998, s. 2.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.