Decyzja 2012/177/UE zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznych biegłych rewidentów Bank of Greece

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2012.90.21

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 marca 2012 r.

DECYZJA RADY
z dnia 19 marca 2012 r.
zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznych biegłych rewidentów Bank of Greece

(2012/177/UE)

(Dz.U.UE L z dnia 28 marca 2012 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Protokół (nr 4) w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, załączony do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 27.1,

uwzględniając zalecenie Europejskiego Banku Centralnego EBC/2012/1 z dnia 10 lutego 2012 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Bank of Greece(1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Sprawozdania finansowe Europejskiego Banku Centralnego (EBC) oraz krajowych banków centralnych Eurosystemu podlegają badaniu prowadzonemu przez niezależnych zewnętrznych biegłych rewidentów wyznaczanych na zalecenie Rady Prezesów EBC i zatwierdzanych przez Radę Unii Europejskiej.

(2) Mandat obecnych zewnętrznych biegłych rewidentów Bank of Greece wygaśnie po przeprowadzeniu kontroli za rok obrachunkowy 2011. Niezbędne jest zatem wyznaczenie zewnętrznych biegłych rewidentów na okres od roku obrachunkowego 2012.

(3) Bank of Greece wybrał KMPG Certified Auditors A.E. na swoich zewnętrznych biegłych rewidentów na lata obrachunkowe 2012-2016.

(4) Rada Prezesów EBC zaleciła wyznaczenie KPMG Certified Auditors A.E. na zewnętrznych biegłych rewidentów Bank of Greece na lata obrachunkowe 2012-2016.

(5) Należy zastosować się do zalecenia Rady Prezesów EBC i odpowiednio zmienić decyzję Rady 1999/70/WE(2),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Art. 1 ust. 12 decyzji 1999/70/WE otrzymuje brzmienie:

"12. Niniejszym zatwierdza się KPMG Certified Auditors A.E. jako zewnętrznych biegłych rewidentów Bank of Greece na lata obrachunkowe 2012-2016.".

Artykuł  2

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej notyfikacji.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Europejskiego Banku Centralnego.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 marca 2012 r.

W imieniu Rady

M. GJERSKOV

Przewodniczący

______

(1) Dz.U. C 48 z 18.2.2012, s. 1.

(2) Dz.U. L 22 z 29.1.1999, s. 69.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.