Decyzja 2011/96 zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2011.318.34

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 października 2011 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 96/2011
z dnia 30 września 2011 r.
zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej "Porozumieniem", w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik II do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 74/2011 z dnia 1 lipca 2011 r.(1).

(2) W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę Komisji 2011/10/UE z dnia 8 lutego 2011 r. zmieniającą dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia bifentryny jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy(2).

(3) W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę Komisji 2011/11/UE z dnia 8 lutego 2011 r. zmieniającą dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia octanu (Z, E)-tetradeka-9,12-dienylu jako substancji czynnej do załącznika I i IA do tej dyrektywy(3).

(4) W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę Komisji 2011/12/UE z dnia 8 lutego 2011 r. zmieniającą dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia fenoksykarbu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy(4).

(5) W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę Komisji 2011/13/UE z dnia 8 lutego 2011 r. zmieniającą dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia kwasu nonanowego jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy(5),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

W pkt 12n (dyrektywa 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) rozdziału XV załącznika II do Porozumienia dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32011 L 0010: dyrektywą Komisji 2011/10/UE z dnia 8 lutego 2011 r. (Dz.U. L 34 z 9.2.2011, s. 41),

- 32011 L 0011: dyrektywą Komisji 2011/11/UE z dnia 8 lutego 2011 r. (Dz.U. L 34 z 9.2.2011, s. 45),

- 32011 L 0012: dyrektywą Komisji 2011/12/UE z dnia 8 lutego 2011 r. (Dz.U. L 34 z 9.2.2011, s. 49),

- 32011 L 0013: dyrektywą Komisji 2011/13/UE z dnia 8 lutego 2011 r. (Dz.U. L 34 z 9.2.2011, s. 52).".

Teksty dyrektyw 2011/10/UE, 2011/11/UE, 2011/12/UE oraz 2011/13/UE w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia(*).

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 września 2011 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Kurt JÄGER

Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 262 z 6.10.2011, s. 31.

(2) Dz.U. L 34 z 9.2.2011, s. 41.

(3) Dz.U. L 34 z 9.2.2011, s. 45.

(4) Dz.U. L 34 z 9.2.2011, s. 49.

(5) Dz.U. L 34 z 9.2.2011, s. 52.

(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.