Decyzja 2011/76 w sprawie zmiany załącznika VI (Zabezpieczenia społeczne) oraz Protokołu 37 do Porozumienia EOG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2011.262.33

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 października 2011 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 76/2011
z dnia 1 lipca 2011 r.
w sprawie zmiany załącznika VI (Zabezpieczenia społeczne) oraz Protokołu 37 do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej "Porozumieniem", w szczególności jego art. 98 i 101,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik VI do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 82/2009 z dnia 3 lipca 2009 r.(1).

(2) Protokół 37 do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 92/2010 z dnia 2 lipca 2010 r.(2).

(3) W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego(3), z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 200 z 7.6.2004, s. 1 i Dz.U. L 204 z 4.8.2007, s. 30.

(4) W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 988/2009 z dnia 16 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz określające treść załączników(4).

(5) W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego(5).

(6) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję nr A1 z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia procedury dialogu i koncyliacji w zakresie ważności dokumentów, określenia ustawodawstwa właściwego oraz udzielania świadczeń na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004(6).

(7) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję nr A2 z dnia 12 czerwca 2009 r. dotyczącą wykładni art. 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 w sprawie ustawodawstwa mającego zastosowanie do pracowników delegowanych i osób wykonujących pracę na własny rachunek, tymczasowo pracujących poza państwem właściwym(7).

(8) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję nr E1 z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie praktycznych porozumień dotyczących okresu przejściowego dla wymiany danych drogą elektroniczną, o której mowa w art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009(8).

(9) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję nr F1 z dnia 12 czerwca 2009 r. dotyczącą wykładni art. 68 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 odnoszącego się do zasad pierwszeństwa w przypadku zbiegu praw do świadczeń rodzinnych(9).

(10) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję nr H1 z dnia 12 czerwca 2009 r. dotyczącą zasad przechodzenia od rozporządzeń Rady (EWG) nr 1408/71 i (EWG) nr 574/72 do rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 i (WE) nr 987/2009 oraz stosowania decyzji i zaleceń Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego(10).

(11) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję nr H2 z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie sposobu działania i składu Komisji Technicznej ds. Przetwarzania Danych przy Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego(11).

(12) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję nr P1 z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie wykładni art. 50 ust. 4, art. 58 i art. 87 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 w odniesieniu do przyznawania świadczeń z tytułu inwalidztwa, starości oraz rent rodzinnych(12).

(13) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję nr S1 z dnia 12 czerwca 2009 r. dotyczącą europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego(13).

(14) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję nr S2 z dnia 12 czerwca 2009 r. dotyczącą specyfikacji technicznych europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego(14).

(15) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję nr S3 z dnia 12 czerwca 2009 r. określającą świadczenia objęte zakresem art. 19 ust. 1 i art. 27 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 oraz art. 25 lit. A) pkt 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009(15).

(16) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję nr U1 z dnia 12 czerwca 2009 r. dotyczącą art. 54 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 odnoszącego się do zwiększeń zasiłku dla bezrobotnych dla członków rodziny pozostających na utrzymaniu(16).

(17) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję nr U2 z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu art. 65 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 dotyczącego uprawnienia do zasiłków dla bezrobotnych osób całkowicie bezrobotnych innych niż pracownicy przygraniczni, które, w okresie ich ostatniego zatrudnienia lub pracy na własny rachunek, miały miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego innego niż właściwe państwo członkowskie(17).

(18) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję nr U3 z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu pojęcia "bezrobocie częściowe" mającego zastosowanie do osób bezrobotnych, o których mowa w art. 65 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004(18).

(19) W Porozumieniu należy uwzględnić zalecenie nr P1 z dnia 12 czerwca 2009 r. dotyczące wyroku w sprawie Gottardo, zgodnie z którym przywileje, z jakich korzystają obywatele danego państwa na podstawie dwustronnej umowy z zakresu zabezpieczenia społecznego zawartej z państwem trzecim, muszą być również przyznane pracownikom będącym obywatelami innych państw członkowskich(19).

(20) W Porozumieniu należy uwzględnić zalecenie nr U1 z dnia 12 czerwca 2009 r. dotyczące ustawodawstwa mającego zastosowanie do osób bezrobotnych prowadzących działalność zawodową lub handlową w niepełnym wymiarze w państwie członkowskim innym niż państwo miejsca zamieszkania(20).

(21) W Porozumieniu należy uwzględnić zalecenie nr U2 z dnia 12 czerwca 2009 r. dotyczące stosowania art. 64 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 do bezrobotnych towarzyszących swym małżonkom lub partnerom wykonującym działalność zawodową lub handlową w państwie członkowskim innym niż państwo właściwe(21).

(22) Dla dobrego funkcjonowania Porozumienia jego Protokół 37 powinien zostać zmieniony w celu uwzględnienia w nim Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego ustanowionej na mocy rozporządzenia (WE) nr 883/2004, a załącznik VI powinien zostać zmieniony w celu określenia procedur włączania tej Komisji oraz organów funkcjonujących przy niej do prac.

(23) Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 uchyla rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71(22), które jest uwzględnione w Porozumieniu i które w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia.

(24) Rozporządzenie (WE) nr 987/2009 uchyla ze skutkiem od dnia 1 maja 2010 r. rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72(23), które jest uwzględnione w Porozumieniu i które w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia.

(25) Wszystkie akty w tytułach "Akty prawne należycie uwzględniane przez umawiające się strony" oraz "Akty prawne, które umawiające się strony biorą pod uwagę" są nieaktualne i w związku z powyższym należy je uchylić w ramach Porozumienia,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W załączniku VI do Porozumienia wprowadza się zmiany wyszczególnione w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Punkt 5 ("Komisja Administracyjna ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących") w Protokole 37 do Porozumienia (zawierającym wykaz przewidziany w art. 101) otrzymuje brzmienie:

"Komisja Administracyjna ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004).".

Artykuł  3

Teksty rozporządzeń (WE) nr 883/2004, z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 200 z 7.6.2004, s. 1 i Dz.U. L 204 z 4.8.2007, s. 30, (WE) nr 987/2009 i (WE) nr 988/2009, teksty decyzji nr A1, A2, E1, F1, H1, H2, P1, S1, S2, S3, U1, U2 i U3 oraz teksty zaleceń nr P1, U1 i U2 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po złożeniu ostatniej notyfikacji do Wspólnego Komitetu EOG zgodnie z art. 103 ust. 1 Porozumienia(*).

Artykuł  5

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 lipca 2011 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Kurt JÄGER
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 277 z 22.10.2009, s. 34.

(2) Dz.U. L 277 z 21.10.2010, s. 46.

(3) Dz.U. L 166 z 30.4.2004, s. 1.

(4) Dz.U. L 284 z 30.10.2009, s. 43.

(5) Dz.U. L 284 z 30.10.2009, s. 1.

(6) Dz.U. C 106 z 24.4.2010, s. 1.

(7) Dz.U. C 106 z 24.4.2010, s. 5.

(8) Dz.U. C 106 z 24.4.2010, s. 9.

(9) Dz.U. C 106 z 24.4.2010, s. 11.

(10) Dz.U. C 106 z 24.4.2010, s. 13.

(11) Dz.U. C 106 z 24.4.2010, s. 17.

(12) Dz.U. C 106 z 24.4.2010, s. 21.

(13) Dz.U. C 106 z 24.4.2010, s. 23.

(14) Dz.U. C 106 z 24.4.2010, s. 26.

(15) Dz.U. C 106 z 24.4.2010, s. 40.

(16) Dz.U. C 106 z 24.4.2010, s. 42.

(17) Dz.U. C 106 z 24.4.2010, s. 43.

(18) Dz.U. C 106 z 24.4.2010, s. 45.

(19) Dz.U. C 106 z 24.4.2010, s. 47.

(20) Dz.U. C 106 z 24.4.2010, s. 49.

(21) Dz.U. C 106 z 24.4.2010, s. 51.

(22) Dz.U. L 149 z 5.7.1971, s. 2.

(23) Dz.U. L 74 z 27.3.1972, s. 1.

(*) Wskazano wymogi konstytucyjne.

ZAŁĄCZNIK 

Tekst załącznika VI do Porozumienia otrzymuje brzmienie:

"WPROWADZENIE

W przypadku gdy akty, do których następuje odniesienie w niniejszym załączniku, zawierają pojęcia lub odnoszą się do procedur specyficznych dla wspólnotowego porządku prawnego, takich jak:

- preambuły,

- adresaci aktów wspólnotowych,

- odniesienia do terytoriów lub języków WE,

- odniesienia do praw i obowiązków państw członkowskich WE, ich podmiotów publicznych, przedsiębiorstw lub osób fizycznych we wzajemnych stosunkach, oraz

- odniesienia do procedur powiadamiania i notyfikacji,

stosuje się Protokół 1 w sprawie dostosowań horyzontalnych, o ile niniejszy załącznik nie stanowi inaczej.

DOSTOSOWANIA SEKTOROWE

I. Na użytek niniejszego załącznika i niezależnie od postanowień Protokołu 1, wyrażenie »państwo członkowskie« zawarte w odnośnych aktach obejmuje - oprócz znaczenia w odnośnych aktach WE - również Islandię, Liechtenstein i Norwegię.

II. Przy stosowaniu przepisów aktów określonych w niniejszym załączniku na użytek niniejszego Porozumienia, prawa i obowiązki nadane Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego przy Komisji WE oraz prawa i obowiązki nadane Komisji Obrachunkowej oraz Komisji Technicznej ds. Przetwarzania Danych przy wyżej wymienionej Komisji Administracyjnej realizowane są, zgodnie z postanowieniami części VII Porozumienia, przez Wspólny Komitet EOG.

I. KOORDYNACJA OGÓLNEGO ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

AKTY STANOWIĄCE PRZEDMIOT ODNIESIENIA

1. 32004 R 0883: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U. L 166 z 30.4.2004, s. 1), z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 200 z 7.6.2004, s. 1 i Dz.U. L 204 z 4.8.2007, s. 30, zmienione:

- 32009 R 0988: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 988/2009 z dnia 16 września 2009 r. (Dz.U. L 284 z 30.10.2009, s. 43).

Na użytek niniejszego Porozumienia przepisy rozporządzenia (WE) nr 883/2004 dostosowuje się w następujący sposób:

a) w art. 87 ust. 10 dodaje się akapit w brzmieniu:

»W odniesieniu do Liechtensteinu, art. 65 ust. 2 zdanie drugie oraz art. 65 ust. 3 zdanie drugie stosuje się najpóźniej od 1 maja 2012 r.«;

b) w załączniku I pkt I) dodaje się, co następuje:

»ISLANDIA

Zaliczki z tytułu świadczeń alimentacyjnych na podstawie ustawy o zabezpieczeniu społecznym nr 100/2007.

LIECHTENSTEIN

Zaliczki z tytułu świadczeń alimentacyjnych na podstawie zmienionej ustawy o przyznawaniu zaliczek z tytułu świadczeń alimentacyjnych z dnia 21 czerwca 1989 r.

NORWEGIA

Zaliczki z tytułu świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka na podstawie ustawy o zaliczkach z tytułu świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka z 17 lutego 1989 r., nr 2.«;

c) w załączniku I pkt II) dodaje się, co następuje:

»ISLANDIA

Zryczałtowane zasiłki w celu rekompensaty kosztów adopcji międzynarodowej zgodnie z ustawą o zasiłkach z tytułu adopcji nr 152/2006.

NORWEGIA

Zryczałtowane zasiłki płatne przy urodzeniu dziecka na mocy krajowej ustawy o ubezpieczeniach społecznych.

Zryczałtowane zasiłki płatne przy adopcji na mocy krajowej ustawy o ubezpieczeniach społecznych.«;

d) w załączniku II dodaje się, co następuje:

»ISLANDIA - DANIA

Artykuł 7 konwencji nordyckiej z dnia 18 sierpnia 2003 r. o zabezpieczeniu społecznym (dotyczący pokrywania dodatkowych kosztów podróży w przypadku choroby w czasie pobytu w innym państwie nordyckim, powodującej wzrost kosztów podróży powrotnej do państwa zamieszkania).

ISLANDIA - FINLANDIA

Artykuł 7 konwencji nordyckiej z dnia 18 sierpnia 2003 r. o zabezpieczeniu społecznym (dotyczący pokrywania dodatkowych kosztów podróży w przypadku choroby w czasie pobytu w innym państwie nordyckim, powodującej wzrost kosztów podróży powrotnej do państwa zamieszkania).

ISLANDIA - SZWECJA

Artykuł 7 konwencji nordyckiej z dnia 18 sierpnia 2003 r. o zabezpieczeniu społecznym (dotyczący pokrywania dodatkowych kosztów podróży w przypadku choroby w czasie pobytu w innym państwie nordyckim, powodującej wzrost kosztów podróży powrotnej do państwa zamieszkania).

ISLANDIA - NORWEGIA

Artykuł 7 konwencji nordyckiej z dnia 18 sierpnia 2003 r. o zabezpieczeniu społecznym (dotyczący pokrywania dodatkowych kosztów podróży w przypadku choroby w czasie pobytu w innym państwie nordyckim, powodującej wzrost kosztów podróży powrotnej do państwa zamieszkania).

NORWEGIA - DANIA

Artykuł 7 konwencji nordyckiej z dnia 18 sierpnia 2003 r. o zabezpieczeniu społecznym (dotyczący pokrywania dodatkowych kosztów podróży w przypadku choroby w czasie pobytu w innym państwie nordyckim, powodującej wzrost kosztów podróży powrotnej do państwa zamieszkania).

NORWEGIA - FINLANDIA

Artykuł 7 konwencji nordyckiej z dnia 18 sierpnia 2003 r. o zabezpieczeniu społecznym (dotyczący pokrywania dodatkowych kosztów podróży w przypadku choroby w czasie pobytu w innym państwie nordyckim, powodującej wzrost kosztów podróży powrotnej do państwa zamieszkania).

NORWEGIA - SZWECJA

Artykuł 7 konwencji nordyckiej z dnia 18 sierpnia 2003 r. o zabezpieczeniu społecznym (dotyczący pokrywania dodatkowych kosztów podróży w przypadku choroby w czasie pobytu w innym państwie nordyckim, powodującej wzrost kosztów podróży powrotnej do państwa zamieszkania).«;

e) w załączniku III dodaje się, co następuje:

»ISLANDIA

NORWEGIA«;

f)w załączniku IV dodaje się, co następuje:

»ISLANDIA

LIECHTENSTEIN«;

g) w części 1 załącznika VIII dodaje się, co następuje:

»ISLANDIA

Wszystkie wnioski w ramach podstawowego systemu ubezpieczenia emerytalnego oraz programu o zdefiniowanych świadczeniach przeznaczonych dla pracowników administracji państwowej.

LIECHTENSTEIN

Wszystkie wnioski o emerytury, ubezpieczenia dla pozostałych przy życiu członków rodziny oraz ubezpieczeń na wypadek inwalidztwa w ramach powszechnego programu emerytalnego, oraz wnioski o emerytury, ubezpieczenia dla pozostałych przy życiu członków rodziny oraz renty inwalidzkie w ramach systemów zakładowych, o ile przepisy dotyczące stosownych funduszy emerytalnych nie zawierają przepisów dotyczących redukcji.

NORWEGIA

Wszystkie wnioski o emerytury, z wyjątkiem emerytur wymienionych w załączniku IX.«;

h) w części 2 załącznika VIII dodaje się, co następuje:

»ISLANDIA

System emerytur pracowniczych.

LIECHTENSTEIN

Emerytury, ubezpieczenia dla pozostałych przy życiu członków rodziny oraz renty inwalidzkie w ramach programów pracowniczych.«;

i) w załączniku IX pkt I) dodaje się, co następuje:

»ISLANDIA

Renta na dziecko zgodnie z ustawą o zabezpieczeniu społecznym nr 100/2007 oraz renta na dziecko zgodnie z ustawą o obowiązkowym ubezpieczeniu emerytalnym i działalności funduszy emerytalnych nr 129/1997.«;

j) w załączniku IX(II) dodaje się, co następuje:

»ISLANDIA

Renta inwalidzka składająca się z renty podstawowej, dodatku do renty oraz dodatku związanego z wiekiem zgodnie z ustawą o zabezpieczeniu społecznym nr 100/2007.

Renta inwalidzka zgodnie z ustawą o obowiązkowym ubezpieczeniu emerytalnym i działalności funduszy emerytalnych nr 129/1997.

NORWEGIA

Norweskie renty inwalidzkie, także po ich przekształceniu w emerytury po osiągnięciu uprawniającego do tego wieku, i wszystkie świadczenia (dla pozostałych przy życiu członków rodziny oraz emerytury) oparte na dochodach z renty osoby zmarłej.«;

k) w załączniku X dodaje się, co następuje:

»LIECHTENSTEIN

a) zasiłki dla osób niewidomych (zmieniona ustawa w sprawie przyznawania zasiłków dla osób niewidomych z dnia 17 grudnia 1970 r.);

b) zasiłki macierzyńskie (zmieniona ustawa w sprawie przyznawania zasiłków macierzyńskich z dnia 25 listopada 1981 r.);

c) uzupełniające zasiłki dla osób starszych, ubezpieczenia dla pozostałych przy życiu członków rodziny oraz ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa (zmieniona ustawa o uzupełniających zasiłkach dla osób starszych, o ubezpieczeniu pozostałych przy życiu członków rodziny oraz ubezpieczeniu na wypadek inwalidztwa z dnia 10 grudnia 1965 r.).

NORWEGIA

a) zagwarantowana minimalna renta uzupełniająca dla osób niepełnosprawnych od urodzenia lub osób, które stały się niepełnosprawne w młodym wieku zgodnie z ustawą o powszechnym ubezpieczeniu;

b) specjalne świadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 kwietnia 2005 r. nr 21 w sprawie dodatkowych świadczeń dla osób zamieszkujących w Norwegii przez krótki okres.«;

l) w załączniku XI dodaje się, co następuje:

»ISLANDIA

1. a) niezależnie od art. 6, osoby, które nie wykonywały pracy zarobkowej w jednym lub kilku państwach członkowskich lub państwach EFTA, są uprawnione do renty socjalnej w Islandii jedynie jeśli przebywały lub w dalszym ciągu przebywają na terytorium Islandii przez co najmniej trzy lata (pobyt stały), z zastrzeżeniem wymogów islandzkiego ustawodawstwa dotyczących ograniczeń wiekowych.

b) powyższe przepisy nie mają zastosowania do praw, jakie do islandzkiej renty socjalnej mają członkowie rodziny osób wykonujących obecnie lub uprzednio pracę zarobkową w Islandii, a także studenci i członkowie ich rodzin.

2. W razie gdy ustało zatrudnienie lub praca na własny rachunek w Islandii i podczas zatrudnienia lub pracy na własny rachunek w innym państwie zaistnieje przypadek, do którego stosuje się niniejsze rozporządzenie, i w przypadku gdy renta inwalidzka w ramach zarówno zabezpieczenia społecznego, jak i dodatkowych programów emerytalnych (fundusze emerytalne) w Islandii nie obejmuje już okresu od zaistnienia tego przypadku do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego (okresy przyszłe), okresy ubezpieczeniowe objęte ustawodawstwem innego państwa, do którego stosuje się niniejsze rozporządzenie, są uwzględniane dla spełnienia wymogu okresów przyszłych, tak jakby były okresami ubezpieczeniowymi w Islandii.

LIECHTENSTEIN

1. Obowiązkowe ubezpieczenie w ramach systemu ubezpieczeń zdrowotnych w Liechtensteinie obejmujące świadczenia rzeczowe ('Krankenpflegeversicherung') oraz możliwe wyłączenia:

a) przepisy prawa Liechtensteinu regulujące obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne obejmujące świadczenia rzeczowe mają zastosowanie do następujących osób, które nie mają miejsca zamieszkania w Liechtensteinie:

(i) osoby podlegające przepisom prawa Liechtensteinu na mocy tytułu II rozporządzenia;

(ii) osoby, w odniesieniu do których Liechtenstein ponosi koszty świadczeń, zgodnie z art. 24, 25 oraz 26 rozporządzenia;

(iii) osoby otrzymujące świadczenia dla bezrobotnych w Liechtensteinie;

(iv) członkowie rodzin osób wymienionych w ppkt (i) oraz (iii) lub osób zatrudnionych lub pracujących na własny rachunek, mieszkających w Liechtensteinie i ubezpieczonych w ramach systemu ubezpieczeń zdrowotnych w Liechtensteinie;

(v) członkowie rodzin osób wymienionych w ppkt (ii) lub emerytów i rencistów, mieszkających w Liechtensteinie i ubezpieczonych w ramach systemu ubezpieczeń zdrowotnych w Liechtensteinie;

Za członków rodziny uznaje się te osoby, które zgodnie z prawodawstwem państwa zamieszkania są określone jako członkowie rodziny;

b) osoby, o których mowa w lit. a), mogą na swój wniosek zostać wyłączone z ubezpieczenia obowiązkowego obejmującego świadczenia rzeczowe, jeżeli i dopóki mają miejsce zamieszkania w Austrii i są w stanie udowodnić, że w razie choroby są uprawnieni do otrzymywania świadczeń w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego lub równoważnego ubezpieczenia. Wyłączenie to nie może być odwołane, z wyjątkiem sytuacji, kiedy dochodzi do zmiany pracodawcy.

Taki wniosek

(i) musi zostać złożony w terminie trzech miesięcy od dnia, od którego zastosowanie ma obowiązek ubezpieczenia w Liechtensteinie; w uzasadnionych przypadkach, jeżeli wniosek został złożony po tym terminie, wyłączenie staje się skuteczne z dniem rozpoczęcia zobowiązań ubezpieczeniowych. Osoby ubezpieczone w Austrii w momencie wejścia w życie rozporządzenia w państwach EOG uważane są za wyłączone z wymogu obowiązkowego ubezpieczenia w Liechtensteinie obejmującego świadczenia rzeczowe;

(ii) musi dotyczyć wszystkich członków rodziny mających miejsce zamieszkania w tym samym państwie.

2. Osoby, które pracują, ale nie mają miejsca zamieszkania w Liechtensteinie i które są objęte powszechnym lub równoważnym ubezpieczeniem w swoim państwie zamieszkania zgodnie z ust 1 lit. b) oraz członkowie ich rodzin podlegają podczas pobytu w Liechtensteinie art. 19 rozporządzenia.

3. Do celów stosowania art. 18, 19, 20 oraz 27 rozporządzenia w Liechtensteinie właściwy ubezpieczyciel pokrywa wszystkie zafakturowane koszty.

4. Jeżeli osoba podlegająca przepisom prawa Liechtensteinu na mocy tytułu II rozporządzenia podlega do celów ubezpieczenia zdrowotnego, w wyniku zastosowania postanowień ust. 1 lit. b), przepisom prawa innego państwa objętego niniejszym Porozumieniem, koszty takich świadczeń rzeczowych w związku z wypadkami niezwiązanymi z pracą są ponoszone w równej mierze przez ubezpieczyciela w Liechtensteinie, zapewniającego ubezpieczenie od wypadków przy pracy i niezwiązanych z pracą oraz od chorób zawodowych, oraz przez właściwą instytucję ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli osoba taka jest uprawniona do otrzymania świadczeń rzeczowych od obydwu instytucji. Ubezpieczyciel w Liechtensteinie udzielający ubezpieczenia od wypadków przy pracy i niezwiązanych z pracą oraz od chorób zawodowych pokrywa całość kosztów w przypadku wypadków przy pracy, wypadków w drodze do pracy i chorób zawodowych, nawet jeżeli dana osoba jest uprawniona do otrzymania świadczeń od instytucji ubezpieczenia zdrowotnego w kraju zamieszkania.

NORWEGIA

1. Przepisy przejściowe ustawodawstwa norweskiego powodujące skrócenie okresu ubezpieczenia, wymaganego w przypadku pełnej dodatkowej emerytury dla osób urodzonych przed rokiem 1937, stosuje się do osób objętych rozporządzeniem, pod warunkiem że są one rezydentami Norwegii lub pracują zarobkowo jako pracownicy najemni lub osoby pracujące na własny rachunek w Norwegii, przez okres tylu lat, ile wymagane jest po ukończeniu przez nie szesnastego roku życia i przed dniem 1 stycznia 1967 r. Wymóg ten wynosi jeden rok za każdy rok życia przed rokiem 1937.

2. Osoba ubezpieczona w ramach ustawy o ubezpieczeniach społecznych, która opiekuje się ubezpieczoną osobą starszą wymagającą opieki, osobą niepełnosprawną lub chorą, zgodnie z przepisami, otrzymuje punkty uprawniające do emerytury za takie okresy. Podobnie i bez uszczerbku dla art. 44 rozporządzenia (WE) nr 987/2009, osoba opiekująca się małymi dziećmi otrzymuje punkty uprawniające do emerytury podczas pobytu w innym państwie, do którego stosuje się niniejsze rozporządzenie, pod warunkiem że zainteresowana osoba pozostaje na urlopie rodzicielskim zgodnie z norweskim prawem pracy.

3. a) Niezależnie od art. 6, osoby, które nie wykonywały pracy zarobkowej w jednym lub kilku państwach członkowskich WE lub państwach EFTA, są uprawnione do renty socjalnej w Norwegii jedynie jeśli stale zamieszkiwały lub w dalszym ciągu stale zamieszkują na terytorium Norwegii przez co najmniej trzy lata, z zastrzeżeniem wymogów norweskiego przepisów dotyczących ograniczeń wiekowych.

b) Powyższe przepisy nie mają zastosowania do praw, jakie do norweskiej renty socjalnej mają członkowie rodziny osób wykonujących obecnie lub uprzednio pracę zarobkową w Norwegii, a także studenci i członkowie ich rodzin.«.

WARUNKI UCZESTNICTWA PAŃSTW EFTA W PRACACH KOMISJI ADMINISTRACYJNEJ DS. KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ORAZ W PRACACH KOMISJI TECHNICZNEJ DS. PRZETWARZANIA DANYCH I KOMISJI OBRACHUNKOWEJ, DZIAŁAJĄCYCH PRZY KOMISJI ADMINISTRACYJNEJ, ZGODNIE Z ART. 101 POROZUMIENIA:

Islandia, Liechtenstein i Norwegia mogą wysłać po jednym przedstawicielu, który w charakterze doradcy (obserwatora) uczestniczy w posiedzeniach Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego przy Komisji Europejskiej oraz w posiedzeniach Komisji Technicznej ds. Przetwarzania Danych i Komisji Obrachunkowej, działających przy Komisji Administracyjnej.

2. 32009 R 0987: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U. L 284 z 30.10.2009, s. 1).

Na użytek niniejszego Porozumienia przepisy rozporządzenia (WE) nr 987/2009 dostosowuje się w następujący sposób:

a) w załączniku 1 dodaje się, co następuje:

»ISLANDIA - DANIA

Artykuł 15 konwencji nordyckiej z dnia 18 sierpnia 2003 r. o zabezpieczeniu społecznym: umowa w sprawie wzajemnej rezygnacji z refundacji zgodnie z art. 36, 63 i 70 rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 (koszty świadczeń rzeczowych z tytułu choroby i macierzyństwa, wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zasiłków dla bezrobotnych) oraz art. 105 rozporządzenia (EWG) nr 574/72 (koszty kontroli administracyjnych i badań lekarskich).

ISLANDIA - LUKSEMBURG

Układ z dnia 30 listopada 2001 r. o zwrocie poniesionych kosztów w dziedzinie zabezpieczenia społecznego.

ISLANDIA - FINLANDIA

Artykuł 15 konwencji nordyckiej z dnia 18 sierpnia 2003 r. o zabezpieczeniu społecznym: umowa w sprawie wzajemnej rezygnacji z refundacji zgodnie z art. 36, 63 i 70 rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 (koszty świadczeń rzeczowych z tytułu choroby i macierzyństwa, wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zasiłków dla bezrobotnych) oraz art. 105 rozporządzenia (EWG) nr 574/72 (koszty kontroli administracyjnych i badań lekarskich).

ISLANDIA - SZWECJA

Artykuł 15 konwencji nordyckiej z dnia 18 sierpnia 2003 r. o zabezpieczeniu społecznym: umowa w sprawie wzajemnej rezygnacji z refundacji zgodnie z art. 36, 63 i 70 rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 (koszty świadczeń rzeczowych z tytułu choroby i macierzyństwa, wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zasiłków dla bezrobotnych) oraz art. 105 rozporządzenia (EWG) nr 574/72 (koszty kontroli administracyjnych i badań lekarskich).

ISLANDIA - NORWEGIA

Artykuł 15 konwencji nordyckiej z dnia 18 sierpnia 2003 r. o zabezpieczeniu społecznym: umowa w sprawie wzajemnej rezygnacji z refundacji zgodnie z art. 36, 63 i 70 rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 (koszty świadczeń rzeczowych z tytułu choroby i macierzyństwa, wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zasiłków dla bezrobotnych) oraz art. 105 rozporządzenia (EWG) nr 574/72 (koszty kontroli administracyjnych i badań lekarskich).

NORWEGIA - DANIA

Artykuł 15 konwencji nordyckiej z dnia 18 sierpnia 2003 r. o zabezpieczeniu społecznym: umowa w sprawie wzajemnej rezygnacji z refundacji zgodnie z art. 36, 63 i 70 rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 (koszty świadczeń rzeczowych z tytułu choroby i macierzyństwa, wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zasiłków dla bezrobotnych) oraz art. 105 rozporządzenia (EWG) nr 574/72 (koszty kontroli administracyjnych i badań lekarskich).

NORWEGIA - LUKSEMBURG

Artykuły 2-4 porozumienia z dnia 19 marca 1998 r. w sprawie zwrotu kosztów w dziedzinie zabezpieczenia społecznego.

NORWEGIA - NIDERLANDY

Umowa z dnia 23 stycznia 2007 r. o zwrotach kosztów świadczeń rzeczowych przysługujących na podstawie rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 i 574/72.

NORWEGIA - PORTUGALIA

Umowa z dnia 24 listopada 2000 r. zgodnie z art. 36 ust. 3 i art. 63 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 i art. 105 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 574/72 w sprawie wzajemnej rezygnacji z refundacji kosztów świadczeń rzeczowych z tytułu choroby i macierzyństwa, wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz kosztów kontroli administracyjnych i badań lekarskich w ramach tych rozporządzeń.

NORWEGIA - FINLANDIA

Artykuł 15 konwencji nordyckiej z dnia 18 sierpnia 2003 r. o zabezpieczeniu społecznym: umowa w sprawie wzajemnej rezygnacji z refundacji zgodnie z art. 36, 63 i 70 rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 (koszty świadczeń rzeczowych z tytułu choroby i macierzyństwa, wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zasiłków dla bezrobotnych) oraz art. 105 rozporządzenia (EWG) nr 574/72 (koszty kontroli administracyjnych i badań lekarskich).

NORWEGIA - SZWECJA

Artykuł 15 konwencji nordyckiej z dnia 18 sierpnia 2003 r. o zabezpieczeniu społecznym: umowa w sprawie wzajemnej rezygnacji z refundacji zgodnie z art. 36, 63 i 70 rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 (koszty świadczeń rzeczowych z tytułu choroby i macierzyństwa, wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zasiłków dla bezrobotnych) oraz art. 105 rozporządzenia (EWG) nr 574/72 (koszty kontroli administracyjnych i badań lekarskich).

NORWEGIA - ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

Wymiana listów z dnia 20 marca 1997 r. i z dnia 3 kwietnia 1997 r., dotyczących art. 36 ust. 3 i art. 63 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 (zwrot lub rezygnacja ze zwrotu kosztów świadczeń rzeczowych) i art. 105 rozporządzenia (EWG) nr 574/72 (rezygnacja ze zwrotu kosztów kontroli administracyjnych i badań medycznych).«;

b) w załączniku 3 dodaje się, co następuje:

»NORWEGIA«;

c) w załączniku 5 dodaje się, co następuje:

»LIECHTENSTEIN

NORWEGIA«.

AKTY PRAWNE NALEŻYCIE UWZGLĘDNIANE PRZEZ UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY

3.1. 32010 D 0424(01): decyzja nr A1 z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia procedury dialogu i koncyliacji w zakresie ważności dokumentów, określenia ustawodawstwa właściwego oraz udzielania świadczeń na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 (Dz.U. C 106 z 24.4.2010, s. 1).

3.2. 32010 D 0424(02): decyzja nr A2 z dnia 12 czerwca 2009 r. dotycząca wykładni art. 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 w sprawie ustawodawstwa mającego zastosowanie do pracowników delegowanych i osób wykonujących pracę na własny rachunek, tymczasowo pracujących poza państwem właściwym (Dz.U. C 106 z 24.4.2010, s. 5).

4.1. 32010 D 0424(03): decyzja nr E1 z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie praktycznych porozumień dotyczących okresu przejściowego dla wymiany danych drogą elektroniczną, o której mowa w art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 (Dz.U. C 106 z 24.4.2010, s. 9).

5.1. 32010 D 0424(04): decyzja nr F1 z dnia 12 czerwca 2009 r. dotycząca wykładni art. 68 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 odnoszącego się do zasad pierwszeństwa w przypadku zbiegu praw do świadczeń rodzinnych (Dz.U. C 106 z 24.4.2010, s. 11).

6.1. 32010 D 0424(05): decyzja nr H1 z dnia 12 czerwca 2009 r. dotycząca zasad przechodzenia od rozporządzeń Rady (EWG) nr 1408/71 i (EWG) nr 574/72 do rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 i (WE) nr 987/2009 oraz stosowania decyzji i zaleceń Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego (Dz.U. C 106 z 24.4.2010, s. 13).

6.2. 32010 D 0424(06): decyzja nr H2 z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie sposobu działania i składu Komisji Technicznej ds. Przetwarzania Danych przy Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego (Dz.U. C 106 z 24.4.2010, s. 17).

7.1. 32010 D 0424(07): decyzja nr P1 z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie wykładni art. 50 ust. 4, art. 58 i art. 87 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 w odniesieniu do przyznawania świadczeń z tytułu inwalidztwa, starości oraz rent rodzinnych (Dz.U. C 106 z 24.4.2010, s. 21).

8.1. 32010 D 0424(08): decyzja nr S1 z dnia 12 czerwca 2009 r. dotycząca europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego (Dz.U. 106 z 24.4.2010, s. 23).

8.2. 32010 D 0424(09): decyzja nr S2 z dnia 12 czerwca 2009 r. dotycząca specyfikacji technicznych europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego (Dz.U. C 106 z 24.4.2010, s. 26).

Na użytek niniejszego Porozumienia, przepisy decyzji nr S2 odczytuje z uwzględnieniem następujących dostosowań:

Niezależnie od pkt 3.3.2 załącznika do niniejszej decyzji, państwa EFTA mają możliwość umieszczania gwiazdek europejskich na wydawanych przez nie kartach ubezpieczenia zdrowotnego.

8.3. 32010 D 0424(10): decyzja nr S3 z dnia 12 czerwca 2009 r. określająca świadczenia objęte zakresem art. 19 ust. 1 i art. 27 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 oraz art. 25 lit. A) pkt 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 (Dz.U. C 106 z 24.4.2010, s. 40).

9.1. 32010 D 0424(11): decyzja nr U1 z dnia 12 czerwca 2009 r. dotycząca art. 54 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 odnoszącego się do zwiększeń zasiłku dla bezrobotnych dla członków rodziny pozostających na utrzymaniu (Dz.U. C 106 z 24.4.2010, s. 42).

9.2. 32010 D 0424(12): decyzja nr U2 z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu art. 65 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego uprawnienia do zasiłków dla bezrobotnych osób całkowicie bezrobotnych innych niż pracownicy przygraniczni, które, w okresie ich ostatniego zatrudnienia lub pracy na własny rachunek, miały miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego innego niż właściwe państwo członkowskie (Dz.U. C 106 z 24.4.2010, s. 43).

9.3. 32010 D 0424(13): decyzja nr U3 z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu pojęcia "bezrobocie częściowe" mającego zastosowanie do osób bezrobotnych, o których mowa w art. 65 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 (Dz.U. 106 z 24.4.2010, s. 45).

AKTY PRAWNE, KTÓRE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY BIORĄ POD UWAGĘ

10.1. 32010 H 0424(01): zalecenie nr P1 z dnia 12 czerwca 2009 r. dotyczące wyroku w sprawie Gottardo, zgodnie z którym przywileje, z jakich korzystają obywatele danego państwa na podstawie dwustronnej umowy z zakresu zabezpieczenia społecznego zawartej z państwem trzecim, muszą być również przyznane pracownikom będącym obywatelami innych państw członkowskich (Dz.U. C 106 z 24.4.2010, s. 47).

11.1. 32010 H 0424(02): zalecenie nr U1 z dnia 12 czerwca 2009 r. dotyczące ustawodawstwa mającego zastosowanie do osób bezrobotnych prowadzących działalność zawodową lub handlową w niepełnym wymiarze w państwie członkowskim innym niż państwo miejsca zamieszkania (Dz.U. C 106 z 24.4.2010, s. 49).

11.2. 32010 H 0424(03): zalecenie nr U2 z dnia 12 czerwca 2009 r. dotyczące stosowania art. 64 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 do bezrobotnych towarzyszących swym małżonkom lub partnerom wykonującym działalność zawodową lub handlową w państwie członkowskim innym niż państwo właściwe (Dz.U. C 106 z 24.4.2010, s. 51).

11. OCHRONA UPRAWNIEŃ DO DODATKOWYCH ŚWIADCZEŃ EMERYTALNYCH LUB RENTOWYCH AKTY STANOWIĄCE PRZEDMIOT ODNIESIENIA

12. 398 L 0049: dyrektywa Rady 98/49/WE z dnia 29 czerwca 1998 r. w sprawie ochrony uprawnień do dodatkowych świadczeń emerytalnych lub rentowych pracowników i osób prowadzących działalność na własny rachunek przemieszczających się we Wspólnocie (Dz.U. L 209 z 25.7.1998, s. 46).".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.