Decyzja 2011/74 zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2011.262.31

Akt jednorazowy
Wersja od: 2 lipca 2011 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 74/2011
z dnia 1 lipca 2011 r.
zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej "Porozumieniem", w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik II do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 33/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 r.(1).

(2) W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 552/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII(2).

(3) W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) nr 276/2010 z dnia 31 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII (dichlorometan, oleje do lamp i płynne rozpałki do grilla oraz związki cynoorganiczne)(3),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W pkt 12zc (rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady) rozdziału XV załącznika II do Porozumienia dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32009 R 0552: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 552/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. (Dz.U. L 164 z 26.6.2009, s. 7),

- 32010 R 0276: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 276/2010 z dnia 31 marca 2010 r. (Dz.U. L 86 z 1.4.2010, s. 7).".

Artykuł  2

Teksty rozporządzenia (WE) nr 552/2009 i rozporządzenia (UE) nr 276/2010 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 2 lipca 2011 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia(*).

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 lipca 2011 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Kurt JÄGER
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 171 z 30.6.2011, s. 33.

(2) Dz.U. L 164 z 26.6.2009, s. 7.

(3) Dz.U. L 86 z 1.4.2010, s. 7.

(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.