Decyzja 2011/67 zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) i załącznik IV (Energia) do Porozumienia EOG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2011.262.21

Akt jednorazowy
Wersja od: 2 lipca 2011 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 67/2011
z dnia 1 lipca 2011 r.
zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) i załącznik IV (Energia) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej "Porozumieniem", w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik II do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 2/2011 z dnia 11 lutego 2011 r.(1).

(2) Załącznik IV do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 7/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 r.(2).

(3) W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającą ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią(3).

(4) W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) nr 347/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 245/2009 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla lamp fluorescencyjnych bez wbudowanego statecznika, lamp wyładowczych dużej intensywności oraz stateczników i opraw oświetleniowych służących do zasilania takich lamp(4).

(5) Dyrektywa 2009/125/WE uchyla dyrektywę 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady(5), która jest uwzględniona w Porozumieniu i którą w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W rozdziale IV załącznika II do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany:

1) tekst w pkt 6 (dyrektywa 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) otrzymuje brzmienie:

"32009 L 0125: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (Dz.U. L 285 z 31.10.2009, s. 10).

Do celów Porozumienia przepisy tej dyrektywy odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań:

Państwa EFTA w pełni uczestniczą w pracach Komitetu utworzonego na mocy art. 19, ale nie przysługuje im prawo głosu.";

2) w pkt 10 (rozporządzenie Komisji (WE) nr 244/2009) dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32010 R 0347: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 347/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r. (Dz.U. L 104 z 24.4.2010, s. 20).".

Artykuł  2

W załączniku IV do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany:

1) tekst w pkt 26 (dyrektywa 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) otrzymuje brzmienie:

"32009 L 0125: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (Dz.U. L 285 z 31.10.2009, s. 10).

Do celów Porozumienia przepisy tej dyrektywy odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań:

Państwa EFTA w pełni uczestniczą w pracach Komitetu utworzonego na mocy art. 19, ale nie przysługuje im prawo głosu.";

2) w pkt 34 (rozporządzenie Komisji (WE) nr 245/2009) dodaje się, co następuje:

", zmienione:

- 32010 R 0347: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 347/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r. (Dz.U. L 104 z 24.4.2010, s. 20).".

Artykuł  3

Teksty rozporządzenia (UE) nr 347/2010 i dyrektywy 2009/125/WE w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 2 lipca 2011 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia(*).

Artykuł  5

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 lipca 2011 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Kurt JÄGER
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 93 z 7.4.2011, s. 31.

(2) Dz.U. L 171 z 30.6.2011, s. 1.

(3) Dz.U. L 285 z 31.10.2009, s. 10.

(4) Dz.U. L 104 z 24.4.2010, s. 20.

(5) Dz.U. L 191 z 22.7.2005, s. 29.

(*) Wskazano wymogi konstytucyjne.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.