Decyzja 2010/93 zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2010.277.47

Akt jednorazowy
Wersja od: 3 lipca 2010 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG
NR 93/2010
z dnia 2 lipca 2010 r.
zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej "Porozumieniem", a w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik XX do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 55/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r.(1).

(2) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2009/543/WE z dnia 13 sierpnia 2008 r. ustanawiającą ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego farbom i lakierom zewnętrznym(2).

(3) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2009/544/WE z dnia 13 sierpnia 2008 r. ustanawiającą ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego farbom i lakierom do wnętrz(3).

(4) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2009/563/WE z dnia 9 lipca 2009 r. ustalającą ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego dla obuwia(4).

(5) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2009/564/WE z dnia 9 lipca 2009 r. ustalającą ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego usługom kempingowym(5).

(6) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2009/567/WE z dnia 9 lipca 2009 r. ustalającą ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego wyrobom włókienniczym(6).

(7) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2009/568/WE z dnia 9 lipca 2009 r. ustalającą ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego bibule(7).

(8) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2009/578/WE z dnia 9 lipca 2009 r. ustalającą ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego usługom zakwaterowania turystycznego(8).

(9) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2009/598/WE z dnia 9 lipca 2009 r. ustalającą ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego materacom łóżkowym(9).

(10) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2009/607/WE z dnia 9 lipca 2009 r. ustalającą ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego twardym pokryciom(10).

(11) Decyzja 2009/544/WE uchyla decyzję Komisji 2002/739/WE(11), która jest uwzględniona w Porozumieniu i którą w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia.

(12) Decyzja 2009/563/WE uchyla decyzję Komisji 2002/231/WE(12), która jest uwzględniona w Porozumieniu i którą w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia.

(13) Decyzja 2009/564/WE uchyla decyzję Komisji 2005/338/WE(13), która jest uwzględniona w Porozumieniu i którą w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia.

(14) Decyzja 2009/567/WE uchyla decyzję Komisji 1999/178/WE(14), zmienioną decyzją Komisji 2002/371/WE(15), która jest uwzględniona w Porozumieniu i którą w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia.

(15) Decyzja 2009/568/WE uchyla decyzję Komisji 2001/405/WE(16), która jest uwzględniona w Porozumieniu i którą w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia.

(16) Decyzja 2009/578/WE uchyla decyzję Komisji 2003/287/WE(17), która jest uwzględniona w Porozumieniu i którą w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia.

(17) Decyzja 2009/598/WE uchyla decyzję Komisji 2002/740/WE(18), która jest uwzględniona w Porozumieniu i którą w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia.

(18) Decyzja 2009/607/WE uchyla decyzję Komisji 2002/272/WE(19), która jest uwzględniona w Porozumieniu i którą w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

W załączniku XX do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany:

1) po pkt 2y (decyzja Komisji 2007/506/WE) wprowadza się punkt w brzmieniu:

"2z. 32009 D 0543: decyzja Komisji 2009/543/WE z dnia 13 sierpnia 2008 r. ustanawiająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego farbom i lakierom zewnętrznym (Dz.U. L 181 z 14.7.2009, s. 27).";

2) tekst pkt 2v (decyzja Komisji 2002/739/WE) otrzymuje brzmienie:

"32009 D 0544: decyzja Komisji 2009/544/WE z dnia 13 sierpnia 2008 r. ustanawiająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego farbom i lakierom do wnętrz (Dz.U. L 181 z 14.7.2009, s. 39).";

3) tekst pkt 2g (decyzja Komisji 2002/231/WE) otrzymuje brzmienie:

"32009 D 0563: decyzja Komisji 2009/563/WE z dnia 9 lipca 2009 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego dla obuwia (Dz.U. L 196 z 28.7.2009, s. 27).";

4) tekst pkt 2p (decyzja Komisji 2005/338/WE) otrzymuje brzmienie:

"32009 D 0564: decyzja Komisji 2009/564/WE z dnia 9 lipca 2009 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego usługom kempingowym (Dz.U. L 196 z 28.7.2009, s. 36).";

5) tekst pkt 2f (decyzja Komisji 2002/371/WE) otrzymuje brzmienie:

"32009 D 0567: decyzja Komisji 2009/567/WE z dnia 9 lipca 2009 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego wyrobom włókienniczym (Dz.U. L 197 z 29.7.2009, s. 70).";

6) tekst pkt 2i (decyzja Komisji 2001/405/WE) otrzymuje brzmienie:

"32009 D 0568: decyzja Komisji 2009/568/WE z dnia 9 lipca 2009 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego bibule (Dz.U. L 197 z 29.7.2009, s. 87).";

7) tekst pkt 2m (decyzja Komisji 2003/287/WE) otrzymuje brzmienie:

"32009 D 0578: decyzja Komisji 2009/578/WE z dnia 9 lipca 2009 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego usługom zakwaterowania turystycznego (Dz.U. L 198 z 30.7.2009, s. 57).";

8) tekst pkt 2w (decyzja Komisji 2002/740/WE) otrzymuje brzmienie:

"32009 D 0598: decyzja Komisji 2009/598/WE z dnia 9 lipca 2009 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego materacom łóżkowym (Dz.U. L 203 z 5.8.2009, s. 65).";

9) Tekst pkt 2k (decyzja Komisji 2002/272/WE) otrzymuje brzmienie:

"32009 D 0607: decyzja Komisji 2009/607/WE z dnia 9 lipca 2009 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego twardym pokryciom (Dz.U. L 208 z 12.8.2009, s. 21).".

Artykuł  2

Teksty decyzji 2009/543/WE, 2009/544/WE, 2009/563/WE, 2009/564/WE, 2009/567/WE, 2009/568/WE, 2009/578/WE, 2009/598/WE i 2009/607/WE w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 3 lipca 2010 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia(*).

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 lipca 2010 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Stefán Haukur JÓHANNESSON
Przewodniczący

______

(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

(1) Dz.U. L 181 z 15.7.2010, s. 23.

(2) Dz.U. L 181 z 14.7.2009, s. 27.

(3) Dz.U. L 181 z 14.7.2009, s. 39.

(4) Dz.U. L 196 z 28.7.2009, s. 27.

(5) Dz.U. L 196 z 28.7.2009, s. 36.

(6) Dz.U. L 197 z 29.7.2009, s. 70.

(7) Dz.U. L 197 z 29.7.2009, s. 87.

(8) Dz.U. L 198 z 30.7.2009, s. 57.

(9) Dz.U. L 203 z 5.8.2009, s. 65.

(10) Dz.U. L 208 z 12.8.2009, s. 21.

(11) Dz.U. L 236 z 4.9.2002, s. 4.

(12) Dz.U. L 77 z 20.3.2002, s. 50.

(13) Dz.U. L 108 z 29.4.2005, s. 67.

(14) Dz.U. L 57 z 5.3.1999, s. 21.

(15) Dz.U. L 133 z 18.5.2002, s. 29.

(16) Dz.U. L 142 z 29.5.2001, s. 10.

(17) Dz.U. L 102 z 24.4.2003, s. 82.

(18) Dz.U. L 236 z 4.9.2002, s. 10.

(19) Dz.U. L 94 z 11.4.2002, s. 13.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.