Decyzja 2010/667/UE zmieniająca decyzję 2007/66/WE w sprawie tymczasowego doświadczenia w ramach dyrektywy Rady 66/401/EWG związanego ze wzrostem maksymalnej wagi partii niektórych materiałów siewnych roślin pastewnych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2010.288.23

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 listopada 2010 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 4 listopada 2010 r.
zmieniająca decyzję 2007/66/WE w sprawie tymczasowego doświadczenia w ramach dyrektywy Rady 66/401/EWG związanego ze wzrostem maksymalnej wagi partii niektórych materiałów siewnych roślin pastewnych

(notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7474)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/667/UE)

(Dz.U.UE L z dnia 5 listopada 2010 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 66/401/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastewnych(1), w szczególności jej art. 13a,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Tymczasowe doświadczenie, o którym mowa w decyzji Komisji 2007/66/WE(2), ma zakończyć się dnia 30 czerwca 2012 r.

(2) Decyzja 2007/66/WE wprowadza wymóg postępowania zgodnie z przyjętym przez Radę OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) dokumentem pt. "Badanie ISTA (Międzynarodowego Stowarzyszenia Badania Nasion)/ISF (Międzynarodowej Federacji Nasiennej) dotyczące wielkości partii materiału siewnego traw" w przypadku odstępstwa od przewidzianej maksymalnej wielkości partii materiału siewnego gramineae. Badanie ISTA/ISF dotyczące wielkości partii materiału siewnego traw trwa do dnia 31 grudnia 2013 r.

(3) Tymczasowe doświadczenie, o którym mowa w decyzji 2007/66/WE, także powinno zakończyć się dnia 31 grudnia 2013 r., aby dopasować datę jego zakończenia do daty zakończenia doświadczenia ISTA/ISF.

(4) Ponadto należy zaktualizować odniesienie do doświadczenia ISTA/ISF, ponieważ dostępna jest nowa strona internetowa.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2007/66/WE.

(6) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Nasion i Materiału Rozmnożeniowego dla Rolnictwa, Ogrodnictwa i Leśnictwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Artykuł 3 decyzji 2007/66/WE otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 3

Tymczasowe doświadczenie rozpoczyna się dnia 1 stycznia 2007 r., a kończy dnia 31 grudnia 2013 r.".

Artykuł  2

Przypis 1 załącznika do decyzji 2007/66/WE otrzymuje brzmienie:

"(1) http://www.seedtest.org/en/ista_isf_experiment_on_herbage_seed_lot_size_content---1--1265--484.html"

Artykuł  3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 listopada 2010 r.

W imieniu Komisji
John DALLI
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. 125 z 11.7.1966, s. 2298/66.

(2) Dz.U. L 32 z 6.2.2007, s. 161.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.