Decyzja 2010/639/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Białorusi

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2010.280.18

Akt utracił moc
Wersja od: 23 kwietnia 2012 r.

DECYZJA RADY 2010/639/WPZiB
z dnia 25 października 2010 r.
w sprawie środków ograniczających wobec Białorusi 1

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 10 kwietnia 2006 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2006/276/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi(1).

(2) Wspólnym stanowiskiem 2009/314/WPZiB z dnia 6 kwietnia 2009 r. zmieniającym wspólne stanowisko 2006/276/WPZiB(2) przedłużono do dnia 15 marca 2010 r. obowiązywanie środków ograniczających. Jednakże obowiązywanie zakazów pobytu nałożonych na niektórych przywódców z Białorusi, z wyjątkiem zakazów dotyczących osób zamieszanych w przypadki zaginięcia, które miały miejsce w latach 1999 i 2000, oraz przewodniczącej Centralnej Komisji Wyborczej, zostało zawieszone do dnia 15 grudnia 2009 r.

(3) W dniu 15 grudnia 2009 r. Rada przyjęła decyzję Rady 2009/969/WPZiB(3) przedłużającą zarówno obowiązywanie środków ograniczających, jak i wspomniane zawieszenie do dnia 31 października 2010 r.

(4) Z ponownej analizy wspólnego stanowiska 2006/276/WPZiB wynika, że obowiązywanie środków ograniczających należy przedłużyć do dnia 31 października 2011 r.; do tego samego dnia należy również przedłużyć obowiązywanie zawieszenia zakazów pobytu.

(5) Unijne środki wykonawcze są określone w rozporządzeniu (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi(4),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1
1.
Państwa członkowskie podejmują niezbędne środki w celu zapobieżenia wjazdowi na ich terytoria lub przejazdowi przez nie osób odpowiedzialnych za:
a)
zaniechanie wszczęcia niezależnego dochodzenia w sprawie zarzucanych przestępstw i ich ścigania, jak również osób, które w sprawozdaniu Pourgouridesa uznane zostały za kluczowe podmioty odpowiedzialne za zaginięcie na Białorusi w latach 1999/2000 czterech znanych osób oraz za następujące po tym przypadki ukrywania informacji, z uwagi na jednoznaczną rolę tych podmiotów w utrudnianiu działania wymiaru sprawiedliwości, według wykazu z załącznika I;
b)
sfałszowanie wyborów i referendum na Białorusi z dnia 17 października 2004 r., jak również osób odpowiedzialnych za poważne naruszenia praw człowieka poprzez prześladowanie uczestników pokojowych demonstracji po wyborach i referendum na Białorusi, według wykazu z załącznika II;
c)
naruszenie międzynarodowych standardów wyborczych podczas wyborów prezydenckich na Białorusi dnia 19 marca 2006 r. oraz za prześladowanie społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej, według wykazu z załącznika III;
d) 2
naruszenie międzynarodowych standardów wyborczych podczas wyborów prezydenckich na Białorusi dnia 19 grudnia 2010 r. oraz za prześladowanie społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej, a także osób z nimi powiązanych, według wykazu z załącznika IIIA;
e) 3
przypadki poważnego naruszenia praw człowieka oraz prześladowanie społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej na Białorusi, zgodnie z wykazem w załączniku V;
f) 4
oraz osób i podmiotów czerpiących korzyści z reżimu Łukaszenki lub wspierających ten reżim, zgodnie z wykazem w załączniku V.
2.
Ust. 1 nie zobowiązuje państwa członkowskiego do odmowy swoim obywatelom wjazdu na własne terytorium.
3.
Ust. 1 stosuje się bez uszczerbku dla sytuacji, w których państwo członkowskie związane jest zobowiązaniem wynikającym z prawa międzynarodowego, mianowicie:
(i)
jest ono państwem, na którego terytorium ma siedzibę międzynarodowa organizacja międzyrządowa;
(ii)
jest ono państwem organizującym międzynarodową konferencję zwołaną przez Organizację Narodów Zjednoczonych lub odbywającą się pod jej auspicjami;
(iii)
zastosowanie ma umowa wielostronna nadająca przywileje i immunitety;

lub

(iv)
zastosowanie ma Traktat pojednawczy (Traktat laterański) z 1929 r. zawarty między Stolicą Apostolską (Państwem Watykańskim) a Włochami.
4.
Uznaje się, że ust. 3 ma zastosowanie również w przypadkach, w których państwo członkowskie jest krajem przyjmującym Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE).
5.
Rada jest odpowiednio powiadamiana o wszelkich przypadkach zastosowania przez państwo członkowskie wyłączenia na mocy ust. 3 lub 4.
6.
Państwa członkowskie mogą zastosować wyłączenia ze środków nałożonych na podstawie ust. 1 w przypadkach, gdy podróż jest uzasadniona pilną potrzebą humanitarną lub uczestnictwem w posiedzeniach międzyrządowych - w tym w posiedzeniach, które są propagowane przez Unię lub których gospodarzem jest państwo członkowskie sprawujące przewodnictwo w OBWE - o ile podczas tych posiedzeń prowadzony jest dialog polityczny bezpośrednio wspierający demokrację, prawa człowieka i praworządność na Białorusi.
7.
Państwo członkowskie, które zamierza przyznać wyłączenia określone w ust. 6, powiadamia o tym Radę na piśmie. Wyłączenie uważa się za udzielone, chyba że jeden lub kilku członków Rady wniesie sprzeciw na piśmie w ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania powiadomienia o proponowanym wyłączeniu. W przypadku gdy jeden lub kilku członków Rady wnosi sprzeciw, Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną, może postanowić o przyznaniu proponowanego wyłączenia.
8.
W przypadkach, w których zgodnie z ust. 3, 4, 6 i 7 państwo członkowskie zezwala na wjazd na swoje terytorium lub przejazd przez nie osobom wymienionym w załącznikach I, II i III, zezwolenie będzie ograniczone do celów, dla których zostało udzielone, jak również do osób, których ono dotyczy.
Artykuł  2 5
1.
Zamraża się wszelkie fundusze i zasoby gospodarcze będące własnością, pozostające w posiadaniu, w faktycznym władaniu lub pod kontrolą osób odpowiedzialnych:
a)
za łamanie międzynarodowych standardów wyborczych podczas wyborów prezydenckich na Białorusi dnia 19 marca 2006 r. i za prześladowanie społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej, oraz związanych z nimi osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, według wykazu z załącznika IV;
b)
za łamanie międzynarodowych standardów wyborczych podczas wyborów prezydenckich na Białorusi dnia 19 grudnia 2010 r. i za prześladowanie społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej, oraz związanych z nimi osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, według wykazu z załącznika IIIA;
c) 6
za przypadki poważnego naruszenia praw człowieka lub represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej na Białorusi, zgodnie z wykazem w załączniku V;
d) 7
oraz osób i podmiotów czerpiących korzyści z reżimu Aleksandra Łukaszenki lub wspierających ten reżim, zgodnie z wykazem w załączniku V.
2. 8
Nie udostępnia się bezpośrednio ani pośrednio żadnych funduszy ani zasobów gospodarczych osobom wymienionym w załącznikach IIIA, IV i V, ani na ich rzecz.
Artykuł  3
1.
Właściwy organ państwa członkowskiego może zezwolić na uwolnienie niektórych zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych lub na udostępnienie niektórych funduszy lub zasobów gospodarczych na warunkach, jakie uznaje za stosowne, po ustaleniu, że fundusze lub zasoby gospodarcze, o których mowa, są:
a) 9
niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb osób wymienionych w załącznikach IIIA, IV i V oraz członków ich rodzin pozostających na ich utrzymaniu, w tym do opłacenia żywności, czynszu lub kredytu hipotecznego, lekarstw i leczenia, podatków, składek ubezpieczeniowych i opłat za usługi użyteczności publicznej;
b)
przeznaczone wyłącznie na pokrycie uzasadnionych kosztów honorariów oraz zwrot poniesionych wydatków związanych ze świadczeniem usług prawniczych,
c)
przeznaczone wyłącznie na pokrycie opłat lub należności za usługi związane z rutynowym przechowywaniem lub utrzymywaniem zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych, lub
d)
niezbędne do pokrycia wydatków nadzwyczajnych, pod warunkiem że właściwy organ powiadomił co najmniej dwa tygodnie przed wydaniem zezwolenia pozostałe właściwe organy i Komisję o powodach, dla których uważa on, że dane zezwolenie powinno zostać wydane;
e) 10
przedmiotem wpłaty na rachunek lub wypłaty z rachunku misji dyplomatycznej lub konsularnej lub organizacji międzynarodowej korzystającej z immunitetów zgodnie z prawem międzynarodowym, w zakresie, w jakim te wpłaty lub wypłaty są przeznaczone na oficjalne cele misji dyplomatycznej lub konsularnej lub organizacji międzynarodowej.

Państwa członkowskie informują pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o wszelkich zezwoleniach przyznanych na podstawie niniejszego artykułu.

2. 11
Art. 2 ust. 2 nie ma zastosowania do kwot dodatkowych narosłych na zamrożonych rachunkach w postaci:
a)
odsetek lub innych dochodów z tych rachunków; lub
b)
płatności należnych z tytułu umów, porozumień lub zobowiązań zawartych lub powstałych przed datą objęcia tych rachunków przepisami wspólnego stanowiska 2006/276/WPZiB lub niniejszej decyzji i pod warunkiem że wszelkie takie odsetki, inne dochody i płatności podlegają nadal art. 2 ust. 1 lit. a) i b) niniejszej decyzji.
3. 12
Artykuł 2 ust. 1 nie uniemożliwia osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi, które zostały umieszczone w wykazie, dokonywania płatności należnych z tytułu umów, które taka osoba fizyczna lub prawna, taki podmiot lub organ zawarły przed ich umieszczeniem w wykazie, o ile dane państwo członkowskie ustaliło, że taka płatność nie jest bezpośrednio ani pośrednio dokonywana na rzecz osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w art. 2 ust. 1.
Artykuł  3a 13
1.
Sprzedaż, dostawa, przekazywanie lub eksport na Białoruś wszystkich typów uzbrojenia i materiałów z nim związanych, łącznie z bronią i amunicją, pojazdami wojskowymi i sprzętem wojskowym, sprzętem paramilitarnym i częściami zamiennymi do wyżej wymienionych, jak również sprzętu, który mógłby zostać wykorzystany do wewnętrznych represji, przez obywateli państw członkowskich lub z terytoriów państw członkowskich lub z użyciem statków pływających pod ich banderą lub ich statków powietrznych, są zabronione niezależnie od tego, czy pochodzą z terytoriów tych państw członkowskich.
2.
Zabrania się:
a)
świadczenia, bezpośrednio lub pośrednio, pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług związanych z przedmiotami, o których mowa w ust. 1, lub związanych z dostarczaniem, wytwarzaniem, konserwacją i używaniem takich przedmiotów, jakiejkolwiek osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi na Białorusi lub w celu wykorzystania w tym państwie;
b)
zapewniania finansowania lub udzielania pomocy finansowej, bezpośrednio lub pośrednio, w związku z przedmiotami, o których mowa w ust. 1, w tym w szczególności przyznawania dotacji, pożyczek i ubezpieczeń kredytów eksportowych, w odniesieniu do jakiejkolwiek sprzedaży, dostawy, przekazywania lub eksportu takich przedmiotów, lub w odniesieniu do świadczenia związanej z tym pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług, jakiejkolwiek osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi na Białorusi lub w celu wykorzystania w tym państwie;
c)
świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie zakazów, o których mowa w lit. a) lub b).
Artykuł  3b 14
1.
Artykuł 1 nie ma zastosowania do:
a)
sprzedaży, dostawy, przekazywania lub eksportu nieśmiercionośnego sprzętu wojskowego lub sprzętu, który mógłby zostać wykorzystany do wewnętrznych represji, przeznaczonego wyłącznie do użytku w celach humanitarnych lub ochronnych, lub do wykorzystania w ramach programów rozwoju instytucjonalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) i Unii lub w ramach prowadzonych przez UE i ONZ operacji zarządzania kryzysowego;
b)
sprzedaży, dostawy, przekazywania lub eksportu pojazdów niebojowych, które zostały wytworzone z materiałów zapewniających ochronę przed pociskami balistycznymi lub wyposażone w takie materiały i które przeznaczone są wyłącznie do wykorzystania na Białorusi do celów ochronnych przez personel Unii i jej państw członkowskich;
c)
świadczenia pomocy technicznej, usług pośrednictwa i innych usług związanych z takim sprzętem lub takimi programami i operacjami;
d)
zapewniania finansowania i świadczenia pomocy finansowej w związku z takim sprzętem lub takimi programami i operacjami, pod warunkiem uprzedniego zatwierdzenia takiego eksportu i pomocy przez stosowny właściwy organ.
2.
Artykuł 3a nie ma zastosowania do odzieży ochronnej, w tym kamizelek kuloodpornych i hełmów wojskowych, czasowo eksportowanych na Białoruś wyłącznie do ich użytku osobistego personelu ONZ, personelu Unii lub jej państw członkowskich, przedstawicieli mediów, pracowników organizacji humanitarnych i rozwojowych oraz personelu pomocniczego.
Artykuł  4
1. 15
Rada, stanowiąc na wniosek państwa członkowskiego lub Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, przyjmuje zmiany wykazów znajdujących się w załącznikach I, II, III, IIIA, IV i V w zależności od rozwoju sytuacji politycznej na Białorusi.
2.
Rada powiadamia o swojej decyzji i uzasadnieniu umieszczenia w wykazie daną osobę lub podmiot bezpośrednio - gdy adres jest znany - albo w drodze opublikowania ogłoszenia, umożliwiając danej osobie lub podmiotowi przedstawienie uwag.
3.
W przypadku gdy zostaną zgłoszone uwagi lub przedstawione istotne nowe dowody, Rada weryfikuje swoją decyzję i stosownie informuje daną osobę lub podmiot.
Artykuł  5

Aby zmaksymalizować efekt określonych powyżej środków, Unia zachęca państwa trzecie do przyjęcia środków ograniczających podobnych do środków zawartych w niniejszej decyzji.

Artykuł  6

Wspólne stanowisko 2006/276/WPZiB traci moc.

Artykuł  7
1.
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.
2. 16
Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 31 października 2012 r. Jest ona stale poddawana weryfikacji. Może być w stosownych przypadkach odnawiana lub zmieniana, jeżeli Rada uzna, że jej cele nie zostały osiągnięte.
3. 17
(uchylony).

Sporządzono w Luksemburgu dnia 25 października 2010 r.

W imieniu Rady
C. ASHTON
Przewodniczący
______

(1) Dz.U. L 101 z 11.4.2006, s. 5.

(2) Dz.U. L 93 z 7.4.2009, s. 21.

(3) Dz.U. L 332 z 17.12.2009, s. 76.

(4) Dz.U. L 134 z 20.5.2006, s. 1.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

  18 Wykaz osób, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. a)

Nazwisko i imię

(transkrypcja z jęz. białoruskiego /

transkrypcja z jęz. rosyjskiego)

Nazwisko i imię (jęz. białoruski)Nazwisko i imię (jęz. rosyjski)Data i miejsce urodzeniaStanowisko
1.Szejman, Wiktar Uładzimirawicz Szejman, Wiktor WładimirowiczШэйман Вiктар УладзiмiравiчШЕЙМАН

Виктор

Владимирович

26.5.1958, obwód grodzieńskiByły sekretarz Rady Bezpieczeństwa, obecnie specjalny asystent/doradca prezydenta
2.Nawumau, Uładzimir Uładzimirawicz Naumow, Władimir WładimirowiczНавумаў

Уладзiмiр

Уладзiмiравiч

НАУМОВ Владимир Владимирович7.2.1956, SmoleńskByły miniser spraw wewnętrznych
3.Siwakow, Jurij LeonidowiczСиваков,

Юрий

Леонидович

5.8.1946, obwód sachalińskiByły minister turystyki, były miniser spraw wewnętrznych
4.Pauliczenka, Dzmitryj Waleriewicz Pawliczenko, Dmitrij WaleriewiczПаўлiчэнка Дзмi трый Валер'евiчПавличенко,

Дмитрий

Валериевич

1966, WitebskSzef specjalnej grupy reagowania w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (SOBR)

ZAŁĄCZNIK  II

  19 Wykaz osób, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. b)

Nazwisko i imię

(transkrypcja z jęz. białoruskiego /

transkrypcja z jęz. rosyjskiego)

Nazwisko i imię (jęz. białoruski)Nazwisko i imię (jęz. rosyjski)Miejsce i data urodzeniaStanowisko
1.Jarmoszyna, Lidzija Michajłauna Jermoszyna, Lidija MichajłownaЯрмошына Лiдзiя МiхайлаўнаЕРМОШИНА

Лидия

Михайловна

29.1.1953, Słuck (obwód miński)Przewodnicząca Centralnej Komisji Wyborczej Białorusi
2.Padabied, Juryj Mikałajewicz Podobied, Jurij NikołajewiczПадабед Юрый МiкалаевiчПодобед,

Юрий

Николаевич

5.3.1962, Słuck (obwód miński)Wydział do Zadań Specjalnych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

ZAŁĄCZNIK  III

  20 Wykaz osób, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. c)

Nazwisko i imię

(transkrypcja z jęz. białoruskiego / transkrypcja z jęz. rosyjskiego)

Nazwisko i imię (jęz. białoruski)Nazwisko i imię (jęz. rosyjski)Data urodzeniaMiejsce urodzeniaAdresNumer paszportuStanowisko
1.Łukaszenka, Alaksandr Ryhorawicz Łukaszenko, Aleksandr GrigoriewiczЛукашэнка Аляксандр РыгоравiчЛУКАШЕНКО

Александр

Григорьевич

30.8.1954Kopyś, obwód witebskiPrezydent
2.Niawyhłas, Hienadź Mikałajewicz Niewygłas, Giennadij NikołajewiczНявыглас Генадзь МiкалаевiчНЕВЫГЛАС Геннадий Николаевич11.2.1954Parachońsk, rejon pińskiByły szef Biura Administracji Prezydenta
3.Piatkiewicz, Natalla Uładzimirauna Pietkiewicz, Natalja WładimirownaПяткевiч Наталля УладзiмiраўнаПЕТКЕВИЧ Наталья Владимировна24.10.1972MińskByła zastępczyni szefa Biura Administracji Prezydenta
4.Rubinau, Anatol Mikałajewicz Rubinow, Anatolij NikołajewiczРУБИНОВ Анатолий НиколаевичРУБИНОВ Анатолий Николаевич4.4.1939MohylewPrzewodniczący wyższej izby parlamentu

Były wiceprzewodniczący Biura Administracji Prezydenta odpowiedzialny za media i ideologię

5.Pralaskouski, Aleh Witoldawicz Proleskowski, Oleg WitoldowiczПраляскоўск i Алег Вi тольдавiчПРОЛЕСКОВСКИЙ Олег Витольдович1.10.1963Zagorsk

(Siergijew Posad / Rosja)

Minister informacji
6.Radźkou, Alaksandr Michajławicz Rad'kow, Aleksandr MichajłowiczРадзькоў Аляксандр М iхайлавiчРАДЬКОВ Александр Михайлович1.7.1951Wotnia, obwód mohylewskiZastępca szefa Biura Administracji Prezydenta
7.Rusakiewicz, Uładzimir Wasiljewicz Rusakiewicz, Władimir WasiljewiczРусакевiч Уладзiмiр ВасiльевiчРУСАКЕВИЧ Владимир Васильевич13.9.1947Wygonoszcze, obwód brzeskiByły minister informacji
8.Haławanau, Wiktar Ryhorawicz Gołowanow, Wiktor GrigorjewiczГалаванаў Вктар РыгоравiчГОЛОВАНОВ Виктор Григорьевич1952BorysówMinister sprawiedliwości
9.Zimouski, Alaksandr Leanidawicz Zimowski, Aleksandr LeonidowiczЗiмоўскi Аляксандр ЛеанiдавiчЗИМОВСКИЙ

Александр

Леонидович

10.1.1961NiemcyByły prezes telewizji państwowej
10.Kanaplou, Uładzimir Mikałajewicz Konoplew, Władimir NikołajewiczКанаплёў Уладзiмiр М iкалаевiчКОНОПЛЕВ Владимир Николаевич3.1.1954Akulence, obwód mohylewskiByły przewodniczący niższej izby parlamentu
11.Czarhiniec, Mikałaj Iwanawicz Czerginiec, Nikołaj IwanowiczЧаргiнец Мiкалай IванавiчЧЕРГИНЕЦ Николай Иванович17.10.1937MińskPrzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych w wyższej izbie parlamentu
12.Kascian, Siarhiej Iwanawicz Kostian, Siergiej IwanowiczКасцян Сяргей IванавiчКОСТЯН Сергей Иванович15.1.1941Usochi, obwód mohylewskiPrzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych w izbie niższej
13.Orda, Michaił Siarhiejewicz Orda, Michaił SiergiejewiczОрда Мiхаiл СяргеевiчОРДА Михаил Сергеевич28.9.1966Zdzięcioł, obwód grodzieński,

Дятлово

Гродненской

области

Poseł do izby wyższej, były przywódca Białoruskiego Republikańskiego Związku Młodzieży (BRSM)
14.Łazawik, Mikałaj Iwanawicz Łozowik, Nikołaj IwanowiczЛазавiк Мiкалай IванавiчЛОЗОВИК Николай Иванович18.1.1951Niewiniany, obwód miński,

Невиняны Вилейского рна Минской обл

Sekretarz Centralnej Komisji Wyborczej
15.Mikłaszewicz, Piotr Piatrowicz Miklaszewicz, Piotr PietrowiczМiклашэвiч Пётр ПятровiчМИКЛАШЕВИЧ Петр Петрович1954Kosuta, obwód mińskiProkurator generalny
16.Sliżeuski, Aleh Leanidawicz Sliżewski, Oleg LeonidowiczСлi жэўск i Алег Леанi давiчСЛИЖЕВСКИЙ Олег ЛеонидовичCzłonek centralnej Komisji Wyborczej
17.Charyton, Alaksandr Chariton, AleksandrХарытон АляксандрХАРИТОН АлександрKonsultant w Wydziale Organizacji Społecznych, Partii i Organizacji Pozarządowych, Ministerstwo Sprawiedliwości
18.Smirnou, Jauhen Alaksandrawicz Smirnow, Jewgienij AleksandrowiczСмiрноў Яўген АляксандравiчCМИРНОВ Евгений Александрович15.3.1949obwód riazański, RosjaPierwszy zastępca przewodniczącego Sądu Gospodarczego
19.Rawucka, Nadzieja Załauna Reutska, Nadieżda ZałownaРавуцкая Надзея ЗалаўнаРЕУТСКАЯ Надежда ЗаловнаSędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Maskowski
20.Trubnikau, Mikałaj Alaksiejewicz Trubnikow, Nikołaj AleksiejewiczТрубн iкаў Мкалай АляксеевiчТРУБНИКОВ Николай АлексеевичSędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Partyzanski
21.Kupryjanau, Mikałaj Michajławicz Kuprijanow, Nikołaj MichajłowiczКупрыянаў Мкалай М iхайлавiчКУПРИЯНОВ Николай МихайловичByły zastępca prokuratora generalnego
22.Sucharenka, Sciapan Mikałajewicz Suchorenko, Stiepan NikołajewiczСухарэнка Сцяпан МiкалаевiчСУХОРЕНКО Степан Николаевич27.1.1957Zdudiczi, obwód homelskiByły szef KGB
23.Dziemianciej, Wasil Iwanawicz Diemientiej, Wasilij IwanowiczДземянцей Васiль IванавiчДЕМЕНТЕЙ Василий ИвановичPierwszy zastępca, KGB
24.Kozik, Leanid Piatrowicz Kozik, Leonid PietrowiczКозiк Леанiд ПятровiчКОЗИК Леонид Петрович13.7.1948BorysówPrzewodniczący Federacji Związków Zawodowych
25.Kalada, Alaksandr Michajławicz Koleda, Aleksandr MichajłowiczКаляда Аляксандр МiхайлавiчКОЛЕДА Александр МихайловичCzłonek Centralnej Komisji Wyborczej
26.Michasiou, Uładzimir Ilicz Michasiow, Władimir IliczМiхасёў Уладзiмiр Iль iчМИХАСЕВ Владимир ИльичByły przewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej w obwodzie homelskim
27.Łuczyna, Leanid Alaksandrawicz Łuczina, Leonid AleksandrowiczЛучына Леанiд АляксандравiчЛУЧИНА Леонид Александрович18.11.1947obwód mińskiByły przewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej w obwodzie grodzieńskim
28.Karpienka, Ihar Wasiljewicz Karpienko, Igor' WasiljewiczКарпенка Iгар ВасiльевiчКАРПЕНКО Игорь Васильевич28.4.1964Nowokuźnieck, RosjaPrzewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej w mieście Mińsk
29.Kurłowicz, Uładzimir Anatoljewicz Kurłowicz, Władimir AnatoljewiczКурловiч Уладзiмiр АнатольевiчКУРЛОВИЧ Владимир АнатольевичByły przewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej w obwodzie mińskim
30.Miacielica, Mikałaj Cimafiejewicz Mietielica, Nikołaj TimofiejewiczМяцелiца Мiкалай ЦiмафеевiчМЕТЕЛИЦА Николай ТимофеевичByły przewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej w obwodzie mohylewskim
31.Rybakou, Alaksiej Rybakow, AleksiejРыбакоў АляксейРЫБАКОВ Алексейul. Jesienina 31-1-104, MińskSędzia Sądu Rejonowego dla rejonu Mińsk Maskowski
32.Bortnik, Siarhiej Alaksandrawicz Bortnik, Siergiej AleksandrowiczБортнiк Сяргей АляксандравiчБОРТНИК Сергей Александрович28.5.1953Mińskul. Surganowo 80-263, MińskMP0469554Prokurator
33.Jasianowicz, Leanid Stanisławawicz Jasienowicz, Leonid StanisławowiczЯсяновiч Леанiд СтанiслававiчЯСЕНОВИЧ Леонид Станиславович26.11.1961Buczany, obwód witebskiul. Gorowca 4-104, MińskMP0515811Sędzia Sądu Rejonowego dla rejonu Mińsk Centralny
34.Mihun, Andrej Arkadziewicz Migun, Andriej ArkadiewiczМiгун Андрэй АркадзевiчМИГУН Андрей Аркадевич5.2.1978MińskuI. Gorieckowo Maksima 53-16, MińskMP1313262prokurator

ZAŁĄCZNIK  IIIA

  21 Wykaz osób, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. d) oraz w art. 2 ust. 1 lit. b)

A. Osoby
Nazwisko i imię

(transkrypcja z jęz. białoruskiego / transkrypcja z jęz. rosyjskiego)

Nazwisko i imię (jęz. białoruski)Nazwisko i imię (jęz. rosyjski)Data i miesce urodzeniaStanowisko
1.Łukaszenka, Wiktar Alaksandrawicz Łukaszenko, Wiktor AleksandrowiczЛукашэнка Вiктар

Аляксандравiч

Лукашенко Виктор Александрович1976Asystent/doradca prezydenta do spraw bezpieczeństwa narodowego
2.Bazanau, Aliaksandr Viktaravich Bazanov, Aleksandr ViktorovichБазанаў Аляскандр Вiктаравiч Bazanau Aliaksandr WiktarawiczБазанов Александр Викторович Bazanau Aleksander WiktorowiczKazachstan, 26 listopada 1962 r.Dyrektor Centrum Informacyjno-Analitycznego przy prezydencie
3.Huseu, Alaksiej Wiktarawicz Gusiew, Aleksiej WiktorowiczГусеў

Аляксей Вiктаравiч

Гусев

Алексей

Викторович

Pierwszy wicedyrektor prezydenckiego Ośrodka Informacji i Analiz
4.Krisztapowicz, Leu Jeustafjewicz Krisztapowicz, Lew JewstafiewiczКрыштаповiч

Леў

Еўстафьевiч

Криштапович

Лев

Евстафьевич

wicedyrektor prezydenckiego Ośrodka Informacji i Analiz
5.Kołas, Alena Piatrouna Kołos, Jelena PietrownaКолас Алена ПятроўнаКолос Елена Петровнаwicedyrektor prezydenckiego Ośrodka Informacji i Analiz
6.Makiej, Uładzimir Uładzimirawicz Makiej, Władimir WładimirowiczМакей Уладзiмiр

Уладзiмiравiч

МАКЕЙ Владимир Владимирович5 sierpnia 1958 r., obwód grodzieńskiPrzewodniczący Biura Administracji Prezydenta
7.Janczeuski, Usiewaład Wiaczasławawicz Janczewski, Wsiewołod WiaczesławowiczЯнчэўск i Усевалад ВячаслававiчЯНЧЕВСКИЙ

Всеволод

Вячеславович

22 kwietnia 1976 r., BorysówAsystent prezydenta, szef Wydziału Ideologicznego w Biurze Administracji Prezydenta
8.Malcau, Leanid Siamionawicz Malcew, Leonid SiemionowiczМальцаў Леанiд СямёнавiчМАЛЬЦЕВ

Леонид

Семенович

29 sierpnia 1949 r.,

Wietenewka, rejon słonimski, obwód grodzieński

Sekretarz Rady Bezpieczeństwa
9.Uciuryn, Andrej Alaksandrawicz Wtiurin, Andriej AleksandrowiczУцюрын Андрэй АляксандравiчВтюрин, Андрей АлександровичSzef prezydenckiej grupy ds. bezpieczeństwa
10.Ipatau, Vadzim Dzmitryevich Ipatov, Vadim DmitrievichIпатаў Вадз iм Дзмi трыевiч Ipatau Wadzim DzmitrijewiczИпатов Вадим Дмитриевич Ipatau Wadim DmitrijewiczWiceprzewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej. Jako członek Centralnej Komisji Wyborczej ponosi współodpowiedzialność za naruszenia międzynarodowych norm wyborczych w czasie wyborów prezydenckich w dniu 19 grudnia 2010 r.
11.Bushnaia, Natallia Uladzimirauna (Bushnaya, Natallia Uladzimirauna) Bushnaia, Natalia Vladimirovna (Bushnaya, Natalya Vladimirovna)Бушная Наталля Уладзiмiраўна Busznaja Natailia UładzimiraunaБушная, Наталья Владимировна Busznaja Natalia Władimirowna1953, Mogilev (Mohylew)Członkini Centralnej Komisji Wyborczej. Jako członkini Centralnej Komisji Wyborczej ponosi współodpowiedzialność za naruszenia międzynarodowych norm wyborczych w czasie wyborów prezydenckich w dniu 19 grudnia 2010 r.
12.Bushchyk, Vasil Vasilievich Bushchik, Vasili VasilievichБушчык Васiль Васiльевiч Buszczyk Wasil WasiliewiczБущик, Василий Васильевич Buszczik Wasilij WasilijewiczCzłonek Centralnej Komisji Wyborczej. Jako członek Centralnej Komisji Wyborczej ponosi współodpowiedzialność za naruszenia międzynarodowych norm wyborczych w czasie wyborów prezydenckich w dniu 19 grudnia 2010 r.
13.Katsuba, Sviatlana Piatrouna Katsubo, Svetlana PetrovnaКацуба Святлана Пятроўна Kacuba Swiatłana PiatrounaКацубо, Светлана Петровна Kacuba Swietłana PietrownaCzłonkini Centralnej Komisji Wyborczej. Jako członkini Centralnej Komisji Wyborczej ponosi współodpowiedzialność za naruszenia międzynarodowych norm wyborczych w czasie wyborów prezydenckich w dniu 19 grudnia 2010 r.
14.Kisialiova, Nadzeia Mikalaeuna (Kisjaliowa, Nadzeja Mikalaeuna) Kisielewa, Nadieżda NikołajewnaКсялёва Надзея Мiкалаеўна Kisjaliewa Nadzeja MikalaeunaКиселева, Надежда Николаевна Kisaljewa Nadieżda NikołajewnaCzłonkini Centralnej Komisji Wyborczej. Jako członek Centralnej Komisji Wyborczej ponosi wspólną odpowiedzialność za naruszenia międzynarodowych norm wyborczych w czasie wyborów prezydenckich w dniu 19 grudnia 2010 r.
15.Padaliak, Eduard Vasilievich (Padalyak, Eduard Vasilyevich) Podoliak, Eduard Vasilievich (Podolyak, Eduard Vasilyevich)Падаляк Эдуард Васiльевiч Padaljak Eduard WasiliewiczПодоляк, Эдуард Васильевич Podoliak Eduard WasilijewiczCzłonek Centralnej Komisji Wyborczej. Jako członek Centralnej Komisji Wyborczej ponosi wspólną odpowiedzialność za naruszenia międzynarodowych norm wyborczych w czasie wyborów prezydenckich w dniu 19 grudnia 2010 r.
16.Rakhmanava, Maryna Iurievna Rakhmanova, Marina IurievnaРахманава Марына Юр'еўна Rachmanawa Maryna JuriewnaРахманова, Марина Юрьевна Rachmanowa Marina JuriewnaCzłonkini Centralnej Komisji Wyborczej. Jako członek Centralnej Komisji Wyborczej ponosi wspólną odpowiedzialność za naruszenia międzynarodowych norm wyborczych w czasie wyborów prezydenckich w dniu 19 grudnia 2010 r.
17.Shchurok, Ivan Antonavich Shchurok, Ivan AntonovichШчурок Iван Антонавiч Szczurok Iwan AntonawiczЩурок, Иван Антонович Szczurok Iwan AntonowiczCzłonek Centralnej Komisji Wyborczej. Jako członek Centralnej Komisji Wyborczej ponosi wspólną odpowiedzialność za naruszenia międzynarodowych norm wyborczych w czasie wyborów prezydenckich w dniu 19 grudnia 2010 r.
18.Kisialou, Anatol Siamionawicz Kisieliow, Anatolij SiemienowiczКi сялёў Анатоль СямёнавiчКиселев,

Анатолий

Семенович

Przewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej w obwodzie brzeskim
19.Krukouski, Wiaczasłau Jafimawicz Kriukowski, Wiaczesław JefimowiczКрукоўск i,

Вячаслаў

Яфiмавiч

Крюковский,

Вячеслав

Ефимович

Przewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej w obwodzie witebskim
20.Stosz, Mikałaj Mikałajewicz Stosz, Nikołaj NikołajewiczСтош Мiкалай МiкалаевiчСтош,

Николай

Николаевич

Przewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej w obwodzie homelskim
21.Sauko, Waleryj Josifawicz Sawko, Walerij JosifowiczСаўко Валерый Iос iфавiчСавко,

Валерий

Иосифович

Przewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej w obwodzie grodzieńskim
22.Wasiljeu, Alaksiej Alaksandrawicz Wasiljew, Aleksiej AleksandrowiczВасi льеў Аляксей АляксандравiчВасильев, Алексей АлександровичPrzewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej w obwodzie mińskim
23.Bierastau, Waleryj Wasiljewicz Bieriestow, Walerij WasiljewiczБерастаў Валерый Васi льевiчБерестов, Валерий ВасильевичPrzewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej w obwodzie mohylewskim
24.Wasilewicz, Ryhor Alaksiejewicz Wasilewicz, Grigorij AleksiejewiczВасiлевiч Рыгор АляксеевiчВАСИЛЕВИЧ

Григорий

Алексеевич

13 lutego 1955 r.Prokurator generalny
25.Szwed, Andrej Iwanawicz Szwed, Andriej IwanowiczШвед Андрэй IванавiчШвед

Андрей

Иванович

Zastępca prokuratora generalnego
26.Łaszyn, Alaksandr Michajławicz Łaszin, Aleksandr MichajłowiczЛашын Аляксандр МiхайлавiчЛашин,

Александр

Михайлович

Zastępca prokuratora generalnego
27.Konan, Wiktar Alaksandrawicz Konon, Wiktor AleksandrowiczКонан Вiктар АляксандравiчКонон, Виктoр АлександровичZastępca prokuratora generalnego
28.Stuk, Alaksiej Kanstancinawicz Stuk, Aleksiej KonstantinowiczСтук Аляксей КанстанцiнавiчСтук, Алексей КонстантиновичZastępca prokuratora generalnego
29.Kuklis, Mikałaj Iwanawicz Kuklis, Nikołaj IwanowiczКуклiс Мiкалай IванавiчКуклис,

Николай

Иванович

Zastępca prokuratora generalnego
30.Chmaruk, Siarhiej Kanstancinawicz Chmaruk, Siergiej KonstantinowiczХмарук Сяргей КанстанцiнавiчХмарук, Сергей КонстантиновичProkurator obwodu brzeskiego
31.Dysko, Hienadź Josifawicz Dysko, Gienadij JosifowiczДыско Генадзь IосiфавiчДыско,

Генадий

Иосифович

Prokurator obwodu witebskiego
32.Szajeu, Walancin Piatrowicz Szajew, Walentin PietrowiczШаеў Валянцi н ПятровiчШаев,

Валентин

Петрович

Prokurator obwodu homelskiego
33.Marozau, Wiktar Mikałajewicz Morozow, Wiktor NikołajewiczМарозаў

Вiктар

Мкалаевiч

Морозов,

Виктор

Николаевич

Prokurator obwodu grodzieńskiego
34.Archipau, Alaksandr Michajławicz Archipow, Aleksandr MichajłowiczАрхi паў Аляксандр М iхайлавiчАрхипов,

Александр

Михайлович

1959, MohylewProkurator obwodu mińskiego
35.Siańkiewicz, Eduard Alaksandrawicz Sieńkiewicz, Eduard AleksandrowiczСянькевiч Эдуард

Аляксандравiч

Сенькевич, Эдуард АлександровичProkurator obwodu mohylewskiego
36.Kulik, Mikałaj Mikałajewicz Kulik, Nikołaj NikołajewiczКулiк Мiкалай МiкалаевiчКулик,

Николай

Николаевич

Prokurator miasta Mińsk
37.Dudkin, Anatol Kanstancinawicz Dudkin, Anatolij KonstantinowiczДудкiн Анатоль КанстанцiнавiчДудкин, Анатолий КонстантиновичProkurator ds. transportu Republiki Białorusi
38.Dranica, Alaksandr Mikałajewicz Dranica, Aleksandr NikołajewiczДранiца Аляксандр МiкалаевiчДраница,

Александр

Николаевич

Prokurator wojskowy
39.Bilejczyk, Alaksandr Uładzimirawicz Bilejczik, Aleksandr WładimirowiczБiлейчык Аляксандр УладзiмiравiчБИЛЕЙЧИК Александр Владимирович1964Pierwszy wiceminister sprawiedliwości
40.Łomać, Zianon Kuźmicz Łomat', Zenon Kuz'miczЛомаць Зянон КузьмiчЛомать,

Зенон

Кузьмич

1944, KarabaniByły przewodniczący Komitetu Kontroli Państwowej
41.Kulaszou, Anatol Niławicz Kuleszow, Anatolij NiłowiczКуляшоў Анатоль НiлавiчКулешов

Анатолий

Нилович

25 lipca 1959 r.Minister spraw wewnętrznych
42.Piakarski, Aleh Anatolewicz Piekarski, Oleg AnatoljewiczПякарскi Алег АнатольевiчПекарский, Олег АнатольевичPierwszy wiceminister spraw wewnętrznych
43.Połudzień, Jauhien Jauhienawicz Połudien', Jewgienij JewgienjewiczПолудзень

Яўген

Яўгенавiч

Полудень,

Евгений

Евгеньевич

Wiceminister spraw wewnętrznych
44.Jausiejeu, Ihar Uładzimirawicz Jewsiejew, Igor' WładimirowiczЯўсееў Iгар УладзiмiравiчЕвсеев, Игорь ВладимировичSzef grupy operacyjnej OMON
45.Farmahiej, Leanid Kanstancinawicz Farmagiej, Leonid KonstantinowiczФармагей Леанiд КанстанцiнавiчФАРМАГЕЙ, Леонид Константинович1962Komendant milicji miasta Mińsk
46.Łukomski, Alaksandr Walancinawicz Łukomski, Aleksandr WalentinowiczЛукомскi Аляксандр ВалянцiнавiчЛукомский, Александр ВалентиновичDowódca specjalnego oddziału Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w mieście Mińsk
47.Zajcau, Wadzim Jurjewicz Zajcew, Wadim JurjewiczЗайцаў Вадзiм Юр'евiчЗайцев,

Вадим

Юрьевич

1964Szef KGB
48.Dziadkou, Leanid Mikałajewicz Diedkow, Leonid NikołajewiczДзядкоў Леанi д МкалаевiчДедков, Леонид НиколаевичZastępca szefa KGB, szef KGB w obwodzie witebskim
49.Bachmatau, Ihar Andrejewicz Bachmatow, Igor' AndriejewiczБахматаў Iгар АндрэевiчБахматов, Игорь АндреевичZastępca szefa KGB
50.Cieciel, Iwan Stanisławawicz Tiertiel, Iwan StanisławowiczЦерцель Iван СтанiслававiчТертель Иван СтаниславовичZastępca szefa KGB
51.Smalenski, Mikałaj Zinoujewicz Smolenski, Nikołaj ZinowjewiczСмаленск i

Мкалай

Зiноўевiч

Смоленский,

Николай

Зиновьевич

Były zastępca szefa KGB
52.Wiehiera, Wiktar Pauławicz Wiegiera, Wiktor PawłowiczВегера Вктар ПаўлавiчВегера

Виктор

Павлович

Pierwszy zastępca szefa KGB
53.Sworab, Mikałaj Kanstancinawicz Sworob, Nikołaj KonstantinowiczСвораб Мiкалай КанстанцiнавiчСвороб Николай КонстантинoвичByły zastępca szefa KGB
54.Traciak, Piotr Trietjak, PiotrТраццяк ПётрТретьяк, ПетрByły zastępca szefa KGB
55.Zacharau, Alaksiej Iwanawicz Zacharow, Aleksiej IwanowiczЗахараў Аляксей IванавiчЗахаров Алексей ИвановичByły szef wydziału KGB ds. kontrwywiadu wojskowego
56.Tałstaszou, Alaksandr Alehawicz Tołstaszow, Aleksandr OlegowiczТалсташоў Аляксандр АлегавiчТолсташов Александр ОлеговичSzef wydziału KGB ds. ochrony porządku konstytucyjnego oraz walki z terroryzmem
57.Rusak, Wiktar Uładzimirawicz Rusak, Wiktor WładimirowiczРусак Вiктар УладзiмiравiчРусак Виктор ВладимировичSzef wydziału KGB ds. bezpieczeństwa gospodarczego
58.Jaruta, Wiktar Jaruta, WiktorЯрута ВiктарЯрута, ВикторSzef wydziału KGB ds. państwowych środków łączności
59.Warapajeu, Ihar Ryhorawicz Woropajew, Igor' GrigorjewiczВарапаеў Iгар РыгоравiчВоропаев Игорь ГригорьевичByły szef wydziału KGB ds. państwowych środków łączności
60.Kałacz, Uładzimir Wiktarawicz Kałacz, Władimir WiktorowiczКалач Уладзiмiр ВiктаравiчКалач Владимир ВикторовичByły szef KGB w obwodzie mińskim
61.Buśko, Ihar Jauhienawicz Bus'ko, Igor' JewgienjewiczБусько Iгар ЯўгенавiчБусько Игорь ЕвгеньевичSzef KGB w obwodzie brzeskim
62.Korż, Iwan Alaksiejewicz Korż, Iwan AleksiejewiczКорж Iван АляксеевiчКорж Иван АлексеевичSzef KGB w obwodzie grodzieńskim
63.Siarhiejenka, Ihar Piatrowicz Siergiejenko, Igor' PietrowiczСяргеенка Iгар ПятровiчСергеенко

Игорь

Петрович

Szef KGB w mieście Mohylew
64.Hierasimienka, Hienadź Anatoljewicz Gierasimienko, Giennadij AnatoljewiczГерасiменка Генадзь АнатольевiчГерасименко

Геннадий

Анатольевич

Szef KGB w obwodzie witebskim
65.Laskouski, Iwan Anatoljewicz Leskowski, Iwan AnatoljewiczЛяскоўск i Iван АнатольевiчЛесковский

Иван

Анатольевич

Były szef KGB w mieście Homel
66.Masłakou, Waleryj Masłakow, WalerijМаслакоў ВалерыйМаслаков ВалерийSzef wydziału KGB ds. wywiadu
67.Wołkau, Siarhiej Wołkow, SiergiejВолкаў СяргейВолков СергейByły szef wydziału KGB ds. wywiadu
68.Żadobin, Juryj Wiktarawicz Żadobin, Jurij WiktorowiczЖадобiн Юрый ВiктаравiчЖАДОБИН Юрий Викторович14 listopada 1954 r.Minister obrony
69.Kraszeuski, Wiktar Kraszewski, WiktorКрашэўск i ВiктарКРАШЕВСКИЙ ВикторSzef GRU (Głównego Zarządu Wywiadowczego)
70.Ananicz, Lilija Stanisławauna Ananicz, Lilija StanisławownaАнан iч Лiлiя Стан iславаўнаАНАНИЧ Лилия Станиславовна1960Pierwszy wiceminister ds. informacji
71.Łapcionak, Ihar Mikałajewicz Łaptionok, Igor NikołajewiczЛапцёнак Iгар МiкалаевiчЛАПТЕНОК

Игорь

Николаевич

1947, MińskWiceminister ds. informacji
72.Dawydźka, Hienadź Branisławawicz Davyd'ko, Giennadij BronisławowiczДавыдзька Генадзь БранiслававiчДавыдько, Геннадий БрониславовичPrezes telewizji państwowej
73.Kazijatka, Juryj Wasiljewicz Kozijatko, Jurij WasiljewiczКазiятка Юрый ВасiльевiчКОЗИЯТКО

Юрий

Васильевич

1964, BrześćDyrektor generalny kanału "Stolicznoje Telewidienie"
74.Jakubowicz, Pawieł Izotawicz Jakubowicz, Pawieł IzotowiczЯкубовiч Павел IзотавiчЯКУБОВИЧ

Павел

Изотович

23 września 1946 r.Redaktor naczelny gazety "Sowieckaja Biełarus"
75.Lemiaszonak, Anatol Iwanawicz Lemieszonok, Anatolij IwanowiczЛемяшонак Анатоль IванавiчЛЕМЕШЕНОК Анатолий ИвановичRedaktor naczelny czasopisma "Republika"
76.Prakopau, Juryj Prokopow, JurijПракопаў ЮрыйПрокопов ЮрийDziennikarz państwowego kanału "Pierwij" (Jedynka) zajmujący wysokie i wpływowe stanowisko
77.Michalczanka, Alaksiej Michalczenko, AleksiejМiхальчанка АляксейМихальченко АлексейDziennikarz państwowego kanału telewizyjnego ONT zajmujący wysokie i wpływowe stanowisko
78.Taranda, Alaksandr Michajławicz Taranda, Aleksandr MichajłowiczТаранда Аляксандр МiхайлавiчТаранда

Александр

Михайлович

Zastępca redaktora gazety "Sowieckaja Biełarus"
79.Gardzienka, Siarhiej Alaksandrawicz Gordijenko, Siergiej AleksandrowiczГардзiенка Сяргей

Аляксандравiч

Гордиенко Сергей АлександровичZastępca redaktora gazety "Sowieckaja Biełarus"
80.Tarapecka, Halina Michajłauna Toropecka, Galina MichajłownaТарапецкая Галiна МiхайлаўнаТоропецкая

Галина

Михайловна

Zastępca redaktora gazety "Sowieckaja Biełarus"
81.Shadryna, Hanna Stanislavauna Shadrina, Anna StanislavovnaШадрына Ганна Стан iславаўна Szadryna, Hanna StanisławaunaШадрина Анна Станиславовна Szadrina Anna StanisławownaByła zastępca redaktora naczelnego gazety "Sowieckaja Biełarus"
82.Żuk, Dzmitryj Alaksandrawicz Żuk, Dmitrij AleksandrowiczЖук

Дзмiтрый Аляксандравiч

Жук Дмитрий АлександровичDyrektor generalny państwowej agencji informacyjnej BIELTA
83.Hihin, Wadzim Gigin, WadimГiгiн ВадзiмГигин ВадимRedaktor naczelny miesięcznika "Biełoruskaja Dumka"
84.Abłamiejka, Siarhiej Uładzimirawicz Abłamiejko, Siergiej WładimirowiczАбламейка Сяргей УладзiмiравiчАбламейко, Сергей Владимирович1956, obwód grodzieńskiRektor, Białoruski Uniwersytet Państwowy
85.Sirenka, Wiktar Iwanawicz Sirienko, Wiktor IwanowiczСiрэнка Вiктар IванавiчСиренко

Виктор

Иванович

Szef chirurgii w Mińskim Szpitalu Ratunkowym
86.Ananicz, Alena Mikałajeuna Ananicz, Jelena NikołajewnaАнан iч Алена МкалаеўнаАнанич

Елена

Николаевна

Sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Pierszamajski
87.Rawinska, Taciana Uładzimirauna Riewinska, Tatjana WładimirownaРавiнская

Таццяна

Уладзiмiраўна

Ревинская Татьяна ВладимировнаSędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Pierszamajski
88.Jeśman, Waleryj Alaksandrawicz Jes'man, Walerij AleksandrowiczЕсьман Валерый АляксандравiчЕсьман Валерий АлександровичSędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Centralny
89.Byczko, Alaksiej Wiktarawicz Byczko, Aleksiej WiktorowiczБычко

Аляксей Вiктаравiч

Бычко

Алексей

Викторович

Sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Centralny
90.Chadanowicz, Aliaksandr Aliaksandrawicz

Chodanowicz, Aleksander Aleksandrowicz

Хадановiч Аляксандр АляксандравiчХoданович Александр АлександровичSędzia w sądzie centralnym miasta Mińska
91.Baranouski, Andrej Fiodarawicz Baranowski, Andriej FiodorowiczБараноўск i

Андрэй

Фёдаравiч

Барановский

Андрей

Федорович

Sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Partyzanski
92.Ciciankowa, Alena Wiktarauna Titienkowa, Jelena WiktorownaЦi цянкова

Алена

Вктараўна

Титенкова Елена ВикторовнаSędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Partyzanski
93.Tupik, Wiera Michajłauna Tupik, Wiera MichajłownaТупiк Вера МiхайлаўнаТупик Вера МихайловнаSędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Leninski
94.Niakrasawa, Alena Cimafiejeuna Niekrasowa, Jelena TimofiejewnaНякрасава Алена ЦiмафееўнаНекрасова

Елена

Тимофеевна

Sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Zawodski
95.Łapciewa, Alena Wiaczasławauna Łaptiewa, Jelena WiaczesławownaЛапцева

Алена

Вячаславаўна

Лаптева

Елена

Вячеславовна

Sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Zawodski
96.Bałauniou, Mikałaj Wasiljewicz Bołowniow, Nikołaj WasiljewiczБалаўнёў Мкалай Васi льевiчБоловнев Николай ВасильевичSędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Zawodski
97.Kazak, Wiktar Uładzimirawicz Kazak, Wiktor WładimirowiczКазак Вiктар УладзiмiравiчКазак Виктор ВладимировичSędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Maskouski
98.Szylko, Alena Mikałajeuna

Szylko, Elena Nikołajewna

(Szylko, Jelena Nikołajewna)

Шылько Алена МкалаеўнаШилько Елена НиколаевнаSędzia w sądzie rejonu Moskowski miasta Mińska.

W dniu 24 stycznia 2012 r. odrzuciła apelację Alesia Białackiego od wyroku wydanego wobec niego przez sąd okręgu Pierwomajski w Mińsku, chociaż proces Białackiego był prowadzony w sposób stanowiący jawne naruszenie kodeksu postępowania karnego.

Białacki czynnie bronił i wspomagał osoby, które ucierpiały z powodu represji w związku z wyborami z dnia 19 grudnia 2010 r. oraz tłumienia działalności społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej.

99.Simachina, Lubou Siarhiejeuna Simachina, Lubow' SiergiejewnaСiмахi на

Любоу

Сяргееўна

Симахина

Любовь

Сергеевна

Sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Maskouski
100.Kuzniacowa, Natalla Anatoljeuna Kuzniecowa, Natalja AnatoljewnaКузняцова

Наталля

Анатольеўна

Кузнецова

Наталья

Анатольевна

1973, MińskSędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Maskouski
101.Cielica, Lidzija Fiodarauna Tielica, Lidija FiodorownaЦелi ца Л i дзi я ФёдараўнаТелица Лидия ФедоровнаSędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Maskouski
102.Czarniak, Alena Leanidauna Czerniak, Jelena LeonidownaЧарняк Алена Леанi даўнаЧерняк Елена ЛеонидовнаSędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Maskouski
103.Szastakou, Juryj Walerjewicz Szestakow, Jurij WalerjewiczШастакоў

Юрый

Валер'евiч

Шестаков Юрий ВалерьевичSędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Maskouski
104.Matyl, Taciana Jarasławauna Motyl, Tatjana JarosławownaМатыль Таццяна ЯраславаўнаМотыль Татьяна ЯрославовнаSędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Maskouski
105.Chatkiewicz, Jauhien Wiktarawicz Chatkiewicz, Jewgienij WiktorowiczХаткевiч Яўген ВiктаравiчХаткевич

Евгений

Викторович

Sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Maskouski
106.Husakowa, Wolha Arkadzieuna Gusakowa, Olga ArkadjewnaГусакова

Вольга

Аркадзьеўна

Гусакова

Ольга

Аркадьевна

Sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Oktiabrski
107.Szahraj, Ryta Piatrouna Szagraj, Rita PietrownaШаграй Рыта ПятроўнаШаграй Рита ПетровнаSędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Oktiabrski
108.Mitrachowicz, Iryna Alaksiejeuna Mitrachowicz, Irina AleksiejewnaМiтраховiч

Iрына

Аляксееўна

Митрахович

Ирина

Алексеевна

Sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Oktiabrski
109.Pratasawicka, Natalla Uładzimirauna Protosowicka, Natalja WładimirownaПратасавi цкая

Наталля

Уладзiмiраўна

Протосовицкая Наталья ВладимировнаSędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Oktiabrski
110.Łapko, Maksim Fiodarawicz Łapko, Maksim FiodorowiczЛапко Максiм ФёдаравiчЛапко

Максим

Федорович

Sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Oktiabrski
111.Warenik, Natalla Siamionauna Warienik, Natalja SiemionownaВарэн iк Наталля СямёнаўнаВареник Наталья СеменовнаSędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Frunzenski
112.Żukouska, Żanna Alaksiejeuna Żukowska, Żanna AleksiejewnaЖукоўская

Жанна

Аляксееўна

Жуковская

Жанна

Алексеевна

Sędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Frunzenski
113.Samaluk, Hanna Walerjeuna Samoluk, Anna WalerjewnaСамалюк

Ганна

Валер'еўна

Самолюк Анна ВалерьевнаSędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Frunzenski
114.Łukaszenka, Dzmitryj Alaksandrawicz Łukaszenko, Dmitrij AleksandrowiczЛукашэнка Дзмiтрый АляксандравiчЛукашенко Дмитрий АлександровичPrzedsiębiorca, czynny udział w operacjach finansowych dotyczących rodziny Łukaszenko
115.Szuhajeu, Siarhiej Szugajew, SiergiejШугаеў СяргейШугаев СергейZastępca szefa KGB, szef wydziału KGB ds. kontrwywiadu
116.Kuzniacou, Ihar Kuzniecow, Igor'Кузняцоў IгарКузнецов ИгорьSzef państwowego ośrodka szkoleniowego KGB
117.Hajdukiewicz, Waleryj Uładzimirawicz Gajdukiewicz, Walerij WładimirowiczГайдукевiч Валерый УладзiмiравiчГайдукевич Валерий ВладимировичWiceminister spraw wewnętrznych, dowódca oddziałów wewnętrznych. Jako dowódca oddziałów wewnętrznych odpowiada za gwałtowne tłumienie protestów
118.Hurejeu, Siarhiej Wiktarawicz Guriejew, Siergiej WiktorowiczГурэеў Сяргей ВiктаравiчГуреев Сергей ВикторовичWiceminister spraw wewnętrznych, odpowiedzialny za dochodzenia wstępne. Jako wiceminister spraw wewnętrznych odpowiada za gwałtowne tłumienie protestów oraz za naruszanie praw człowieka podczas dochodzeń
119.Kaczanau, Uładzimir Uładzimirawicz Kaczanow, Władimir WładimirowiczКачанаў Уладзiмiр

Уладзiмiравiч

Качанов Владимир ВладимировичPomocnik/doradca ministra sprawiedliwości.

Jako doradca ministra sprawiedliwości odpowiada za funkcjowanie białoruskiego wymiaru sprawiedliwości.

120.Badak, Ała Mikałajeuna Bodak, Ałła NikołajewnaБадак Ала МкалаеўнаБодак Алла НиколаевнаWiceminister sprawiedliwości.

Jako wiceminister sprawiedliwości odpowiada za funkcjowanie białoruskiego wymiaru sprawiedliwości

121.Simanau, Alaksandr Anatoljewicz Simonow, Aleksandr AnatoljewiczС iманаў

Аляксандр

Анатольевiч

Симонов

Александр

Анатольевич

Wiceminister sprawiedliwości.

Jako wiceminister sprawiedliwości odpowiada za funkcjowanie białoruskiego wymiaru sprawiedliwości

122.Tuszynski, Ihar Hieraninawicz Tuszinski, Igor' GieroninowiczТушынскi Iгар ГеранiнавiчТушинский Игорь ГерониновичWiceminister sprawiedliwości.

Jako wiceminister sprawiedliwości odpowiada za funkcjowanie białoruskiego wymiaru sprawiedliwości

123.Skurat, Wiktar Skurat, WiktorСкурат ВiктарСкурат ВикторSzef Mińskiej Dyrekcji Miejskiej

w Departamencie Bezpieczeństwa Publicznego (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych), pułkownik milicji. Odznaczony przez Aleksandra Łukaszenkę za czynne zaangażowanie i wykonywanie rozkazów podczas tłumienia demonstracji w dniu 19 grudnia 2010 r.

124.Iwanou, Siarhiej Iwanow, SiergiejIваноў СяргейИванов СергейZastępca szefa działu zaopatrzenia w Dyrekcji ds. Ideologii i Personelu w Mińskim Departamencie Miejskim (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych), major milicji. Odznaczony przez Aleksandra Łukaszenkę za czynne zaangażowanie i wykonywanie rozkazów podczas tłumienia demonstracji w dniu 19 grudnia 2010 r.
125.Kadzin, Raman Kadin, RomanКадзiн РаманКадин РоманDowódca ds. broni i zaopatrzenia technicznego w ramach zmotoryzowanego patrolu, major milicji. Odznaczony przez Aleksandra Łukaszenkę za czynne zaangażowanie i wykonywanie rozkazów podczas tłumienia demonstracji w dniu 19 grudnia 2010 r.
126.Komar, Wolha Komar, OlgaКомар ВольгаКомар ОльгаSędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Frunzenski, zajmująca się sprawą Wasilija Parfienkowa
127.Zaharouski, Anton Zagorowski, AntonЗагароўск i АнтонЗагоровский АнтонProkurator w sądzie dla rejonu Mińsk Frunzenski, zajmujący się sprawą Wasilija Parfienkowa
128.Czarkas (Czerkas), Taciana Stanisławauna Czerkas, Tatjana StanisławownaЧаркас (Чэркас) Таццяна Стан iславаўнаЧеркас Татьяна СтаниславовнаSędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Frunzenski, zajmująca się sprawą Aleksandra Otroszczenkowa (skazany na 4 lata więzienia

o zaostrzonym rygorze), Aleksandra Mołczanowa (3 lata) i Dmitrija Nowika (3,5 roku więzienia o zaostrzonym rygorze)

129.Maładcowa, Taciana Mołodcowa, TatjanaМаладцова ТаццянаМолодцова ТатьянаProkurator w sądzie dla rejonu Mińsk Frunzenski, zajmująca się sprawą Aleksandra Otroszczenkowa, Aleksandra Mołczanowa i Dmitrija Nowika
130.Labiedzik, Michaił Piatrowicz Lebedik, Michaił PietrowiczЛябедзiк Мiхаiл ПятровiчЛебедик Михаил ПетровичPierwszy zastępca wydawcy czasopisma "Sowieckaja Biełarus". Aktywny propagator i analityk polityki rządowej, fałszujący fakty i nieuczciwie komentujący toczące się na Białorusi procesy przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego
131.Padhajski, Hienadź Danatawicz Podgajski, Giennadij DonatowiczПадгайскi Генадзь ДанатавiчПодгайский

Геннадий

Донатович

Dyrektor Mińskiej Politechniki Państwowej, odpowiedzialny za wydalanie studentów
132.Kucharczyk, Piotr Dzmitryjewicz Kucharczik, Piotr DmitrijewiczКухарчык Пётр ДзмiтрыевiчКухарчик

Пётр

Дмитриевич

Rektor Mińskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego, odpowiedzialny za wydalanie studentów
133.Batura, Michaił Paulawicz Batura, Michaił PawłowiczБатура Мiхаiл ПаўлавiчБатура

Михаил

Павлович

Rektor Mińskiego Państwowego Uniwersytetu Informatycznego i Radioelektronicznego, odpowiedzialny za wydalanie studentów
134.Czasnouski, Mieczysłau Edwardawicz Czesnowski, Mieczisław EdwardowiczHacHoycid Menbicnay 3nBapnaBinHeCHOBCKMM

MenucnaB 3nBapnoBM4

Rektor Państwowego Uniwersytetu w Brześciu im. A. Puszkina, odpowiedzialny za wydalanie studentów
135.Ałpiejewa, Tamara Michajłauna Alpiejewa, Tamara MichajłownaAnneeBa

TaMapa

MixawnayHa

Anneera

TaMapa

MnxaMnoBHa

Rektor Międzynarodowego Instytutu Humanistyczno-Ekonomicznego, odpowiedzialna za wydalanie studentów
136.Shykarou, Uladzislau Shikarov, Vladislav (PL) Szykarou, UładzisłauШыкароў

Уладзiслаў

Шикаров ВладиславSędzia Sądu Dzielnicy Żeleznodorożny w Witebsku. W czasie procesu apelacyjnego skazał kilku protestujących, mimo że sąd pierwszej instancji uznał ich za niewinnych.
137.Merkul, Natallia Viktarauna Merkul, Natalia Viktorovna (Merkul, Natalya Viktorovna) (PL) Mierkul, Natalla WiktaraunaМеркуль Наталля ВктараўнаМеркуль Наталья ВикторовнаData urodzenia 13.11.1964Dyrektor szkoły średniej w miejscowości Tałkow w okręgu Puchowicze. W dniu 27 stycznia 2011 r. zwolniła cieszącą się dużym poważaniem nauczycielkę Natallę Ilinicz za jej poglądy polityczne i udział w wydarzeniach w dniu 19 grudnia 2010 r.
138.Akulich, Sviatlana Rastsislavauna Okulich, Svetlana Rostislavovna (PL) Akulicz, Swiatłana RascisławaunaАкулiч Святлана Расц iславаўнаОкулич Светлана РостиславовнаData urodzenia 27.08.1948 lub 1949Sędzia Sądu Okręgowego w Puchowiczach. Bezprawnie odrzuciła wniosek Natalli Ilinicz o przywrócenie jej na stanowisko nauczyciela w szkole średniej w miejscowości Tałkow.
139.Pykina, Natallia Mikhailauna

Pykina, Natalla Michaiłauna

Pikina, Natalia Michajłowna

(Pykina, Natalia Michajłowna)

Пыкi на Наталля М iхайлаўнаПыкина Наталья МихайловнаData urodzenia: 20.4.1971.

Miejsce urodzenia: Rakov

Sędzia sądu okręgu Partizański zajmującego się sprawą Lichowida. Skazała Lichowida, działacza "Ruchu na rzecz Wolności", na karę trzy i pół roku pozbawienia wolności w więzieniu o zaostrzonym rygorze.
140.Mazouka, Kiryl Viktaravich Mazovka, Kirill ViktorovichМазоўка Крыл Вiктаравiч Mazouka Kirył WiktarawiczМазовка Кирилл Викторович Mazowka Kirył WiktorowiczProkurator w sprawie Daszkiewicza i Łobowa. Dmitrij Daszkiewicz i Eduard Łobow, działacze Frontu Młodych, zostali skazani na kilka lat więzienia za "chuligaństwo". Prawdziwą przyczyną ich uwięzienia był czynny udział w grudniu 2010 roku w kampanii wyborczej jednego z kandydatów opozycji.
141.Aliaksandrau, Dzmitry Piatrovich

Aleksandrov, Dmitri Petrovich (PL) Alaksandrau, Dzmitryj Piatrowicz

Аляксандраў Дзмi трый ПятровiчАлександров Дмитрий ПетровичSędzia Najwyższego Sądu Gospodarczego. Podtrzymał zakaz emisji wobec niezależnej stacji radiowej Autoradio. (Na stację tę nałożono zakaz emisji za "nadawanie wezwań do masowych zamieszek podczas kampanii prezydenckiej w grudniu 2010 r.". Stacja ta, działając zgodnie z ważną licencją, nadawała informacje o programie wyborczym Andrieja Sannikowa, jednego z kandydatów opozycji, który twierdził "o przyszłości będzie się decydować nie w kuchniach, ale na placach!")
142.Vakulchyk, Valery Vakulchik, Valeri (PL) Wakulczyk, WalieryjВакульчык ВалерыйВакульчик ВалерийDyrektor Centrum Analitycznego Administracji Prezydenckiej, odpowiedzialny za telekomunikację, w tym monitorowanie, filtrowanie, zakładanie podsłuchów, kontrolowanie i blokowanie różnych kanałów komunikacji, między innymi internetu.
143.Chatviartkova, Natallia Chetvertkova, Natalia (Chetvertkova, Natalya) (PL) Czatwiartkowa, NatallaЧатвярткова НаталляЧетверткова НатальяSędzia Sądu Dzielnicy Partizanski w Mińsku. Sądziła w procesie byłego kandydata na prezydenta Andrieia Sannikowa, działacza organizacji społeczeństwa obywatelskiego Ilii Wasiliewicza, Fedora Mirzoianowa, Olieha Hnedczika i Władimira Jeriomienoka. Jej sposób prowadzenia procesu jest wyraźnie sprzeczny z kodeksem postępowania karnego. Zezwoliła na wykorzystanie przeciwko oskarżonym materiału dowodowego i zeznań nie mających z nimi związku.
144.Bulash, Ala Bulash, Alla (PL) Bułasz, AłaБулаш АлаБулаш АллаSędzia Sądu Dzielnicy Oktiabrski (Kastricznicki) w Mińsku. Sądziła w sprawie Pawła Winogradowa, Dymitra Drozda, Alesa Kirkewicza, Andreja Protasenii, Władimira Chomiczenki. Jej sposób prowadzenia procesu jest wyraźnie sprzeczny z kodeksem postępowania karnego. Zezwoliła na wykorzystanie przeciwko oskarżonym materiału dowodowego i zeznań nie mających z nimi związku.
145.Barovski Aliaksandr Genadzevich Borovski Aleksandr Gennadievich (PL)Barouski,

Alaksandr Hienadziewicz

Бароўск i

Аляксандр

Генадзевiч

Боровский Александр ГеннадиевичProkurator Sądu Dzielnicy Oktiabrski (Kastricznicki) w Mińsku. Oskarżał w sprawie Pawła Winogradowa, Dymitra Drozda, Alesa Kirkewicza, Andreja Protasenii, Władimira Chomiczenki. Przedstawione przez niego oskarżenie jest w sposób wyraźny i bezpośredni dyktowane względami politycznymi i jawnie sprzeczne z kodeksem postępowania karnego. Opiera się na błędnej klasyfikacji wydarzeń z dnia 19 grudnia 2010 r. i nie ma poparcia w materiale dowodowym, dowodach ani zeznaniach świadków.
146.Simanouski Dmitri Valerevich Simanovski Dmitri Valerievich (PL) Simanouski, Dmitryj WalierjewiczС iманоўск i Дмi трый Валер'евiчСимановский Дмитрий ВалериевичProkurator Sądu Dzielnicy Pierwomajski w Mińsku. Oskarżał w sprawie Dmitryja Bondarienki. Przedstawione przez niego oskarżenie jest w sposób wyraźny dyktowane względami politycznymi i jawnie sprzeczne z kodeksem postępowania karnego. Opiera się na błędnej klasyfikacji wydarzeń z dnia 19 grudnia 2010 r. i nie ma poparcia w materiale dowodowym, dowodach ani zeznaniach świadków.
147.Brysina, Zhanna Brysina, Zhanna (Brisina, Zhanna) (PL) Brysina, ŻannaБрысша ЖаннаБрысмна Жанна/Брмсмна ЖаннаSędzia Sądu Dzielnicy Zawodskoj w Mińsku sądząca w sprawie Iriny Chalip, Siarhieja Marcelewa i Pawła Siewierinca, wybitnych działaczy organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Jej sposób prowadzenia procesu jest wyraźnie sprzeczny z kodeksem postępowania karnego. Zezwoliła na wykorzystanie materiału dowodowego i zeznań nie mających związku z oskarżonymi przeciwko nim.
148.Zhukovski, Sergei Konstantynoyych (PL) Żukouski, Siarhiej KanstancinawiczЖукоусы

Сяргей

Канстанцшав1ч

Жуковский, Сергей КонстантиновичProkurator Sądu Dzielnicy Zawodskoj w Mińsku skarżący w sprawie Iriny Chalip, Siarhieja Marcelewa i Pawła Siewierinca, wybitnych działaczy organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Przedstawione przez niego oskarżenie jest w sposób wyraźny i bezpośredni dyktowane względami politycznymi i jawnie sprzeczne z kodeksem postępowania karnego. Opiera się na błędnej klasyfikacji wydarzeń z dnia 19 grudnia 2010 r. i nie ma poparcia w materiale dowodowym, dowodach ani zeznaniach świadków.
149Andrey Kazheunikau (pl. Andrej Każeunikau) Andrey Kozhevnikov (pl. Andriej Kożewnikow)Андрэй КажэўнiкаўАндрей КожевниковProkurator publiczny w sprawie przeciwko byłym kandydatom na prezydenta - Władymirowi Nekliajewowi i Witalijowi Rimaszewskiemu, członkom komitetu wyborczego Władymira Niekliajewa -Andriejowi Dmitriewowi, Aleksandrowi Feducie i Siergiejowi Wozniakowi, a także wiceprzewodniczącej Młodego Frontu - Anastasii Położance. Przedstawione przez niego oskarżenie jest w sposób wyraźny dyktowane względami politycznymi i jawnie sprzeczne z kodeksem postępowania karnego. Opiera się na błędnej klasyfikacji wydarzeń z dnia 19 grudnia 2010 r. i nie ma poparcia w materiale dowodowym, dowodach ani zeznaniach świadków.
150(pl. Graczowa Ludmiła) (Grachova, Ludmila; Grachova Lyudmila) (pl. Graczewa Ludmiła) (Gracheva Lyudmila; Grachiova Ludmila)Грачова ЛюдмiлаГрачева ЛюдмилаSędzia Sądu Dzielnicy Leninskij w Mińsku. Zajmowała się sprawą byłych kandydatów na prezydenta - Nikołaja Statkiewicza i Dmitrija Ussa, jak również działaczami politycznymi i społeczeństwa obywatelskiego - Andrieja Pozniaka, Aleksandra Kłaskowskiego, Aleksandra Kwietkiewicza, Artioma Gribkowa i Dmitrija Bułanowa. Jej sposób prowadzenia procesu jest wyraźnie sprzeczny z kodeksem postępowania karnego. Zezwoliła na wykorzystanie przeciwko oskarżonym materiału dowodowego i zeznań nie mających z nimi związku.
151Czubkawiec, Kirył Czubkowiec, KiryłЧубкавец КiрылЧубковец КириллProkurator zajmujący się sprawą byłych kandydatów na prezydenta: Nikołaja Statkiewicza oraz Dimitriego Ussa, oraz działaczy politycznych i obywatelskich: Andreja Pozniaka, Aleksandra Klaskowskiego, Aleksandra Kwietkiewicza, Artioma Gribkowa i Dmitriego Bułanowa. Przedstawiony przez niego akt oskarżenia był wyraźnie politycznie umotywowany i stanowił jawne naruszenie kodeksu postępowania karnego. Akt ten był oparty na błędnej klasyfikacji wydarzeń z dnia 19 grudnia 2010 r., niepoparty dowodami ani zeznaniami świadków.

Prokurator sprzeciwiający się apelacji Alesia Białackiego od wyroku wydanego wobec niego przez sąd okręgu Pierwomajski w Mińsku, chociaż proces Białackiego był prowadzony w sposób stanowiący jawne naruszenie kodeksu postępowania karnego.

Białacki czynnie bronił i wspomagał osoby, które ucierpiały z powodu represji w związku z wyborami z dnia 19 grudnia 2010 r. oraz tłumienia działalności społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej.

152Peftiev Vladimir Peftiev Vladimir PavlovichПефц iеў Уладзiмi ч Паўлавi Peftiew Uładzimir PawławiczПефтиев Владимир Павлович Peftiew Władimir Pawłowicz1 lipca 1957 r., Berdiańsk, obwód zaporożski, Ukraina; obecny nr paszportu: MP2405942Osoba powiązana z Aleksandrem Łukaszenką, Wiktorem Łukaszenką i Dzmitrym Łukaszenką. Przekazuje porady gospodarcze prezydentowi Łukaszence i jest głównym sponsorem finansowym reżimu Łukaszenki. Udziałowiec większościowy i przewodniczący zgromadzenia akcjonariuszy Beltechexportu będącego jedną z największych spółek na Białorusi importujących i eksportujących wyroby z zakresu obrony.
153Kamisarau, Valery Mikalayevich Komissarov, Valeri NikolaevichКамi сараў Валерый Мкалаевiч (pl. Kamisarau, Waleryj Mikałajewicz)Комиссаров Валерий Николаевич (pl. Komisarow, Walerij Nikołajewicz)Sędzia Sądu Miasta Mińska. Odrzucił (jako sędzia główny) apelacje od wyroków skazujących działaczy politycznych i obywatelskich: Dzmitryja Daszkiewicza, Eduarda Łobowa, Aleksandra Otroszczenkowa, Dzmitryja Nowika, Aleksandra Mołczanowa. Procesy te były jawnie sprzeczne z kodeksem postępowania karnego.
154Scjapurka, Uładzimir Michajławicz

Stiepurko Władimir Michajłowicz

Сцяпурка Уладзiмiр МiхайлавiчСтепурко Владимир МихайловичSędzia sądu miejskiego w Mińsku. Jako sędzia główny oddalił apelacje od wyroków wydanych wobec działaczy politycznych i obywatelskich: Irinę Chalip, Siergieja Marcelewa, Pawła Sewerińca, Dmitriego Bondarenko, Dmitriego Doronina, Siergieja Kazakowa, Władimira Łobana, Witalija Macukiewicza, Ewgenija Sekreta i Olega Fedorkiewicza. Procesy te stanowiły jawne naruszenie kodeksu postępowania karnego.

W dniu 24 stycznia 2012 r. odrzucił apelację Alesia Białackiego od wyroku wydanego wobec niego przez sąd okręgu Pierwomajski w Mińsku, chociaż proces Białackiego był prowadzony w sposób stanowiący jawne naruszenie kodeksu postępowania karnego.

Białacki czynnie bronił i wspomagał osoby, które ucierpiały z powodu represji w związku z wyborami z dnia 19 grudnia 2010 r. oraz tłumienia działalności społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej.

155Khrypach, Siarhei Fiodaravich Khripach, Sergei FiodorovichХрыпач Сяргей Фёдаравiч (pl. Chrypacz, Siarhiej Fiodarawicz)Хрипач Сергей Федорович (pl. Chripacz, Siergiej Fiodorowicz)Sędzia Sądu Miasta Mińska. Odrzucił (jako sędzia główny) apelacje od wyroków skazujących byłych kandydatów na prezydenta (Andreja Sannikowa, Mikałaja Statkiewicza, Dzmitryja Usa, Uładzimira Neklajewa), działaczy politycznych i obywatelskich (Andreja Dmitriewa, Iliję Wasilewicza, Fiodara Mirzajanowa, Olega Hnedczika, Uładzimira Jeriemienoka, Andreja Pozniaka, Aleksandra Kłaskowskiego, Aleksandra Kwiatkiewicza, Artioma Hribkowa, Dzmitryja Bułanowa) oraz (jako zastępca sędziego) - od wyroków skazujących Dzmitryja Daszkiewicza, Eduarda Łobowa, Aleksandra Otroszczenkowa, Dzmitryja Nowika, Aleksandra Mołczanowa. Procesy te były jawnie sprzeczne z kodeksem postępowania karnego.
156Nazaranka, Vasil Andreyevich Nazarenko, Vasili AndreevichНазаранка Васiль Андрэевiч (pl. Nazaranka Wasil Andrejewicz)Назаренко Василий Андреевич (Nazarienko, Wasilij Andriejewicz)Sędzia Sądu Miasta Mińska. Odrzucił apelacje od wyroków skazujących działaczy politycznych i obywatelskich: Wasilija Parfenkowa (jako sędzia główny) i Dzmitrija Daszkiewicza i Eduarda Łobowa (jako zastępca sędziego). Procesy te były jawnie sprzeczne z kodeksem postępowania karnego.
157Kamarouskaya, Volha Paulauna Komarovskaia, Olga PavlovnaКамароўская Вольга Паўлаўна (pl. Kamarouskaja, Wolha Paułauna)Комаровская Ольга Павловна (pl. Komarowskaja, Olga Pawłowna)Sędzia Sądu Miasta Mińska. Odrzuciła (jako zastępca sędziego) apelacje od wyroków skazujących: byłego kandydata na prezydenta Andreja Sannikowa oraz działaczy politycznych i obywatelskich: Irinę Chalip, Siarhieja Marcelewa, Pawła Siewiaryńca, Aleksandra Otroszczenkowa, Dzmitryja Nowika, Aleksandra Mołczanowa, Iliję Wasiljewicza, Fiodara Mirzajanowa, Olega Hnedczika, Uładzimira Jeriemienoka, Dzmitryja Doronina, Siarhieja Kazakowa, Uładzimira Łobana, Witalija Macukiewicza, Jauhiena Sakreta i Olega Fiedarkiewicza. Procesy te były jawnie sprzeczne z kodeksem postępowania karnego.
158Zaitsava, Viktoryia Henadzeuna Zaitseva, Viktoria GennadievnaЗайцава Вкторыя Генадзеўна (pl. Zajcawa, Wiktoryja Hienadzieuna)Зайцева Виктория Геннадьевна (pl. Zajcewa, Wiktorija Gienadjewna)Sędzia Sądu Miasta Mińska. Odrzuciła (jako zastępca sędziego) apelacje od wyroków skazujących byłego kandydata na prezydenta Andreja Sannikowa oraz działaczy politycznych i obywatelskich: Iliję Wasilewicza, Fiodara Mirzajanowa, Olega Hnedczika i Uładzimira Jeriemienoka. Proces ten był jawnie sprzeczny z kodeksem postępowania karnego.
159Unukevich, Tamara Vasileuna Vnukevich, Tamara VasilievnaУнукевiч Тамара Васi леўна (pl. Unukiewicz, Tamara Wasileuna)Внукевич Тамара Васильевна (pl. Wnukiewicz, Tamara Wasiljewna)Sędzia Sądu Miasta Mińska. Odrzuciła (jako zastępca sędziego) apelacje od wyroków skazujących działaczy politycznych i obywatelskich: Irinę Chalip, Siarhieja Marcelewa i Pawła Sewiaryńca. Proces ten był jawnie sprzeczny z kodeksem postępowania karnego.
160Krot, Ihar Uladzimiravich Krot, Igor VladimirovichКрот Iгар Уладзiмiравiч (pl. Krot, Ihar Uładzimirawicz)Крот Игорь Владимирович (pl. Krot, Igor' Władimirowicz)Sędzia Sądu Miasta Mińska. Odrzucił (jako zastępca sędziego) apelację od wyroku skazującego działacza politycznego Wasilija Parfenkowa. Proces ten był jawnie sprzeczny z kodeksem postępowania karnego.
161Chrobastau, Uładzimir Iwanawicz

Chrobostow, Władimir Iwanowicz

Хробастаў Уладзiмiр IванавiчХробостов Владимир ИвановичSędzia sądu miejskiego w Mińsku. Jako sędzia pomocniczy oddalił apelację od wyroku wydanego wobec działacza politycznego Wasilija Parfenkowa. Proces stanowił jawne naruszenie kodeksu postępowania karnego.

W dniu 24 stycznia 2012 r. odrzucił apelację Alesia Białackiego od wyroku wydanego wobec niego przez sąd okręgu Pierwomajski w Mińsku, chociaż proces Białackiego był prowadzony w sposób stanowiący jawne naruszenie kodeksu postępowania karnego.

Białacki czynnie bronił i wspomagał osoby, które ucierpiały z powodu represji w związku z wyborami z dnia 19 grudnia 2010 r. oraz tłumienia działalności społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej.

162Ihnatovich-Mishneva, Liudmila Ignatovich-Mishneva, LiudmilaIгнатовiч-Мiшнева Людмiла (pl. Ihnatowicz-Miszniewa Ludmiła)Игнатович-Мишнева Людмила (pl. Ignatowicz-Miszniewa Ludmiła)Prokurator Sądu Miasta Mińska zajmująca się odrzuceniem apelacji od wyroku skazującego Dzmitrija Daszkiewicza i Eduarda Łobowa, działaczy organizacji Młody Front (Malady Front). Proces ten był jawnie sprzeczny z kodeksem postępowania karnego.
163Yarmalitski, Siarhei Uladzimiravich Ermolitski, Sergei Vladimirovich (Yermolitski, Sergei Vladimirovich)Ярмалiцкi Сяргей Уладзiмiравiч (pl. Jarmalicki, Siarhiej Uładzimirawicz)Ермолицкий Сергей Владимирович (pl. Jermolickij, Siergiej Władimirowicz)Dyrektor więzienia w mieście Szkłów (Shklov). Ponosi odpowiedzialność za nieludzkie traktowanie zatrzymanych i za prześladowanie byłego kandydata na prezydenta Nikołaja Statkiewicza, którego osadzono w więzieniu w związku z wydarzeniami z 19 grudnia 2010 r., oraz za takie samo traktowanie innych więźniów.
164Kavaliou, Aliaksandr Mikhailavich Kovalev, Aleksandr MikhailovichКавалёў Аляксандр Мiхайлавiч (pl. Kawalou, Alaksandr Michajławicz)Ковалёв Александр Михайлович (pl. Kowalow, Aleksandr Michajłowicz)Dyrektor więzienia w Gorkim. Ponosi odpowiedzialność za nieludzkie traktowanie zatrzymanych, zwłaszcza prześladowanie i torturowanie działacza obywatelskiego Dzmitrija Daszkiewicza, którego osadzono w więzieniu w związku z wyborami z 19 grudnia 2010 r. i w ramach prześladowań przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.
165Paluyan, Uladzimir Mikalayevich Paluyan, Vladimir NikolaevichПалуян Уладзiмiр Мiкалаевiч (pl. Pałujan, Uładzimir Mikałajewicz)Полуян Владимир Николаевич (pl. Połujan, Władimir Nikołajewicz)Village Nekrashevichi of Karelichi district of Hrodna region (pl. wieś Niekraszewicze, powiat Korelicze, obwód grodzieński) 1961Minister ds. ceł i podatków. Nadzoruje organy celne, które występują w sprawie karnej przeciwko Białackiemu, wysuwając zarzut uchylania się od podatków. Białacki aktywnie bronił osób, które ucierpiały z powodu represji w związku z wyborami z 19 grudnia 2010 r. i z powodu prześladowań przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji, oraz udzielał tym osobom wsparcia.
166Kornau, Uladzimir Uladzimiravich Kornov, Vladimir VladimirovichКорнаў Уладз iмiр Уладзiмiравiч (pl. Kornau, Uładzimir Uładzimirawicz)Корнов Владимир Владимирович (pl. Kornow, Władimir Władimirowicz)Sędzia Sądu Miasta Mińska, który wyraził zgodę na odrzucenie apelacji złożonej przez prawników Białackiego. Białacki aktywnie bronił osób, które ucierpiały z powodu represji w związku z wyborami z 19 grudnia 2010 r. i z powodu prześladowań przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji, oraz udzielał tym osobom wsparcia.
167Shastakou Maksim Aleksandrauvich (Shastakou Maksim Aleksandravich Shastakou Maxim Aleksandrauvich Shastakou Maxim Aleksandravich Shastakou Maxsim Aleksandrauvich Shastakou Maxsim Aleksandrauvich) Shestakov, Maksim AleksandrovichШастакоў Максiм Александравiч (pl. Szastakou, Maksim Aleksandrawicz)Шестаков Максим Александрович (pl. Szestakow, Maksim Aleksandrowicz)Prokurator w sprawie przeciwko Białackiemu przed Sądem dzielnicy Pierwomajski w Mińsku (po tym jak Białacki złożył do sądu wniosek dotyczący swojego zatrzymania). Białacki aktywnie bronił osób, które ucierpiały z powodu represji w związku z wyborami z 19 grudnia 2010 r. i z powodu prześladowań przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji, oraz udzielał tym osobom wsparcia.
168Herasimovich Volha Ivanavna (Herasimovich Volha Ivanovna) Gerasimovich Olga IvanovnaГерасiмовiч Вольга Иванаўна (pl. Hierasimowicz, Wolha Iwanauna) (Герасiмовiч Вольга Иванo ўна) (pl. Hierasimowicz, Wolha Iwanouna)Герасимович Ольга Ивановна (pl. Gierasimowicz, Olga Iwanowna)Prokurator w sprawie przeciwko Białackiemu przed Sądem Miasta Mińska (po tym jak Białacki złożył do sądu wniosek dotyczący swojego zatrzymania). Białacki aktywnie bronił osób, które ucierpiały z powodu represji w związku z wyborami z 19 grudnia 2010 r. i z powodu prześladowań przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji, oraz udzielał tym osobom wsparcia.
169.Bandarenka Siarhiej Uładzimirawicz

Bondarenko Siergiej Władimirowicz

Бандарэнка Сяргей УладзiмiравiчБондаренко Сергей ВладимировичAdres: Wydział prawa administracyjnego dzielnicy Pierwomajski, Czornogo K. 5 biuro 417,

tel.: +375 17 2800264

Sędzia Sądu Dzielnicy Pierwomajski w Mińsku. W dniu 24 listopada 2011 r. wydał wyrok skazujący Alesia Białackiego, jednego z czołowych obrońców praw człowieka, dyrektora Centrum Obrony Praw Człowieka "Wiosna", wiceprzewodniczącego Międzynarodowej Federacji Praw Człowieka (FIDH). Proces prowadzony był w sposób, który był jawnym pogwałceniem kodeksu postępowania karnego.

Aleś Białacki aktywnie bronił i wspierał osoby, które ucierpiały wskutek represji w związku z wyborami (które odbyły się 19 grudnia 2010 r.) oraz prześladowaniami członków społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej.

170.Sajkouski, Waleryj Josifawicz

Sajkowski, Walerij Josifowicz

Сайкоўск i

Валерый Iос iфавiч

Сайковский Валерий ИосифовичAdres: Department of law of administration of Pervomaysky district Chornogo K. 5 office 417

Tel.: +375 17 2800264

Jako prokurator sądu okręgu Pierwomajski w Mińsku zajmował się procesem Alesia Białackiego, jednego z najbardziej znanych obrońców praw człowieka, szefa białoruskiego ośrodka praw człowieka "Wiasna", wiceprzewodniczącego FIDH. Akt oskarżenia przedstawiony przez prokuratora podczas procesu był wyraźnie umotywowany politycznie i stanowił jawne naruszenie kodeksu postępowania karnego.

Białacki czynnie bronił i wspomagał osoby, które ucierpiały z powodu represji w związku z wyborami z dnia 19 grudnia 2010 r. oraz tłumienia działalności społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej. W styczniu 2012 roku został mianowany zastępcą szefa mińskiej sekcji komisji śledczej.

B. Podmioty

Nazwy - transkrypcja pisowni białoruskiej

Transkrypcja pisowni rosyjskiej

Nazwy (pisownia białoruska)Nazwy (pisownia rosyjska)Informacje identyfikująceUzasadnienie
1BeltechexportЗАО "Белтехэкспорт"Republika Białorusi,

220012, Mińsk,

Ul. Niezawisimost, 86-B, tel.: (+375 17) 263-63-83,

Fax: (+375 17) 263-90-12

Podmiot kontrolowany przez Władimira Pieftiewa.
2Sport-Pari"ЗАО Спорт-пари" (оператор республиканской лотереи)Podmiot kontrolowany przez Władimira Peftiewa wraz z Łukaszenką, Dzmitrim Aliaksandrowiczem, za pośrednictwem kontrolnego udziału tego ostatniego w prezydenckim klubie sportowym, który posiada obowiązkowy państwowy udział większościowy w spółce Sport-Pari.
3Prywatne Jednolite Przedsiębiorstwo BT Telekomunikacjaчастное унитарное предприятие ЧУП "БТ Телекоммуникации"[Podmiot kontrolowany przez Władimira Pieftiewa]

ZAŁĄCZNIK  IV

  22 Wykaz osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. a)

Nazwisko i imię

(transkrypcja z jęz. białoruskiego /transkrypcja z jęz. rosyjskiego)

Nazwisko i imię (jęz. białoruski)Nazwisko i imię (jęz. rosyjski)Data urodzeniaMiejsce urodzeniaAdresNumer paszportuStanowisko
1.Łukaszenka, Alaksandr Ryhorawicz Łukaszenko, Aleksandr GrigoriewiczЛукашэнка Аляксандр РыгоравiчЛУКАШЕНКО

Александр

Григорьевич

30.8.1954Kopyś, obwód witebskiPrezydent
2.Niawyhłas, Hienadź Mikałajewicz Niewygłas, Giennadij NikołajewiczНявыглас Генадзь МiкалаевiчНЕВЫГЛАС Геннадий Николаевич11.2.1954Parachońsk, rejon pińskiByły szef Biura Administracji Prezydenta
3.Piatkiewicz, Natalla Uładzimirauna Pietkiewicz, Natalja WładimirownaПяткевiч Наталля Уладз i м iраўнаПЕТКЕВИЧ Наталья Владимировна24.10.1972MińskByła zastępczyni szefa Biura Administracji Prezydenta
4.Rubinau, Anatol Mikałajewicz Rubinow, Anatolij NikołajewiczРубiнаў Анатоль МiкалаевiчРУБИНОВ Анатолий Николаевич4.4.1939MohylewPrzewodniczący wyższej izby parlamentu

Były wiceprzewodniczący Biura Administracji Prezydenta odpowiedzialny za media i ideologię

5.Pralaskouski, Aleh Witoldawicz Proleskowski, Oleg WitoldowiczПраляскоўск i Алег Вi тольдавiчПРОЛЕСКОВСКИЙ Олег Витольдович1.10.1963Zagorsk (Siergijew Posad / Rosja)Minister informacji
6.Radźkou, Alaksandr Michajławicz Rad'kow, Aleksandr MichajłowiczРадзькоў Аляксандр МiхайлавiчРАДЬКОВ Александр Михайлович1.7.1951Wotnia, obwód mohylewskiZastępca szefa Biura Administracji Prezydenta
7.Rusakiewicz, Uładzimir Wasiljewicz Rusakiewicz, Władimir WasiljewiczРусакевiч Уладзiмiр ВасiльевiчРУСАКЕВИЧ Владимир Васильевич13.9.1947Wygonoszcze, obwód brzeskiByły minister informacji
8.Haławanau, Wiktar Ryhorawicz Gołowanow, Wiktor GrigorjewiczГалаванаў Вктар РыгоравiчГОЛОВАНОВ Виктор Григорьевич1952BorysówMinister sprawiedliwości
9.Zimouski, Alaksandr Leanidawicz Zimowski, Aleksandr LeonidowiczЗiмоўскi Аляксандр Леанi давiчЗИМОВСКИЙ

Александр

Леонидович

10.1.1961NiemcyByły prezes telewizji państwowej
10.Kanaplou, Uładzimir Mikałajewicz Konoplew, Władimir NikołajewiczКанаплёў Уладзiмiр МiкалаевiчКОНОПЛЕВ Владимир Николаевич3.1.1954Akulence, obwód mohylewskiByły przewodniczący niższej izby parlamentu
11.Czarhiniec, Mikałaj Iwanawicz Czerginiec, Nikołaj IwanowiczЧаргiнец Мiкалай IванавiчЧЕРГИНЕЦ Николай Иванович17.10.1937MińskPrzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych w wyższej izbie parlamentu
12.Kascian, Siarhiej Iwanawicz Kostian, Siergiej IwanowiczКасцян Сяргей IванавiчКОСТЯН Сергей Иванович15.1.1941Usochi, obwód mohylewskiPrzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych w izbie niższej
13.Orda, Michaił Siarhiejewicz Orda, Michaił SiergiejewiczОрда Мiхаiл СяргеевiчОРДА Михаил Сергеевич28.9.1966Zdzięcioł, obwód grodzieński,

Дятлово

Гродненской

области

Poseł do izby wyższej, były przywódca Białoruskiego Republikańskiego Związku Młodzieży (BRSM)
14.Łazawik, Mikałaj Iwanawicz Łozowik, Nikołaj IwanowiczЛазавiк Мiкалай IванавiчЛОЗОВИК Николай Иванович18.1.1951Niewiniany, obwód miński,

Невиняны Вилейского рна Минской обл

Sekretarz Centralnej Komisji Wyborczej
15.Mikłaszewicz, Piotr Piatrowicz Miklaszewicz, Piotr PietrowiczМiклашэвiч Пётр ПятровiчМИКЛАШЕВИЧ Петр Петрович1954Kosuta, obwód mińskiProkurator generalny
16.Sliżeuski, Aleh Leanidawicz Sliżewski, Oleg LeonidowiczСлi жэўск i Алег Леанi давiчСЛИЖЕВСКИЙ Олег ЛеонидовичCzłonek centralnej Komisji Wyborczej
17.Charyton, Alaksandr Chariton, AleksandrХарытон АляксандрХАРИТОН АлександрKonsultant w Wydziale Organizacji Społecznych, Partii i Organizacji Pozarządowych, Ministerstwo Sprawiedliwości
18.Smirnou, Jauhen Alaksandrawicz Smirnow, Jewgienij AleksandrowiczСмiрноў Яўген АляксандравiчCМИРНОВ Евгений Александрович15.3.1949obwód riazański, RosjaPierwszy zastępca przewodniczącego Sądu Gospodarczego
19.Rawucka, Nadzieja Załauna Reutska, Nadieżda ZałownaРавуцкая Надзея ЗалаўнаРЕУТСКАЯ Надежда ЗаловнаSędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Maskowski
20.Trubnikau, Mikałaj Alaksiejewicz Trubnikow, Nikołaj AleksiejewiczТрубн iкаў Мкалай АляксеевiчТРУБНИКОВ Николай АлексеевичSędzia w sądzie dla rejonu Mińsk Partyzanski
21.Kupryjanau, Mikałaj Michajławicz Kuprijanow, Nikołaj MichajłowiczКупрыянаў Мкалай М iхайлавiчКУПРИЯНОВ Николай МихайловичByły zastępca prokuratora generalnego
22.Sucharenka, Sciapan Mikałajewicz Suchorenko, Stiepan NikołajewiczСухарэнка Сцяпан МiкалаевiчСУХОРЕНКО Степан Николаевич27.1.1957Zdudiczi, obwód homelskiByły szef KGB
23.Dziemianciej, Wasil Iwanawicz Diemientiej, Wasilij IwanowiczДземянцей Васiль IванавiчДЕМЕНТЕЙ Василий ИвановичPierwszy zastępca, KGB
24.Kozik, Leanid Piatrowicz Kozik, Leonid PietrowiczКозiк Леанiд ПятровiчКОЗИК Леонид Петрович13.7.1948BorysówPrzewodniczący Federacji Związków Zawodowych
25.Kalada, Alaksandr Michajławicz Koleda, Aleksandr MichajłowiczКаляда Аляксандр МiхайлавiчКОЛЕДА Александр МихайловичCzłonek Centralnej Komisji Wyborczej
26.Michasiou, Uładzimir Ilicz Michasiow, Władimir IliczМiхасёў Уладз i м iр Iль iчМИХАСЕВ Владимир ИльичByły przewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej w obwodzie homelskim
27.Łuczyna, Leanid Alaksandrawicz Łuczina, Leonid AleksandrowiczЛучына Леанiд АляксандравiчЛУЧИНА Леонид Александрович18.11.1947obwód mińskiByły przewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej w obwodzie grodzieńskim
28.Karpienka, Ihar Wasiljewicz Karpienko, Igor' WasiljewiczКарпенка Iгар ВасiльевiчКАРПЕНКО Игорь Васильевич28.4.1964Nowokuźnieck, RosjaPrzewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej w mieście Mińsk
29.Kurłowicz, Uładzimir Anatoljewicz Kurłowicz, Władimir AnatoljewiczКурловiч Уладзiмiр АнатольевiчКУРЛОВИЧ Владимир АнатольевичByły przewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej w obwodzie mińskim
30.Miacielica, Mikałaj Cimafiejewicz Mietielica, Nikołaj TimofiejewiczМяцелiца Мiкалай ЦiмафеевiчМЕТЕЛИЦА Николай ТимофеевичByły przewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej w obwodzie mohylewskim
31.Rybakou, Alaksiej Rybakow, AleksiejРыбакоў АляксейРЫБАКОВ Алексейul. Jesienina 31-1-104, MińskSędzia Sądu Rejonowego dla rejonu Mińsk Maskowski
32.Bortnik, Siarhiej Alaksandrawicz Bortnik, Siergiej AleksandrowiczБортнiк Сяргей АляксандравiчБОРТНИК Сергей Александрович28.5.1953Mińskul. Surganowo 80-263, MińskMP0469554Prokurator
33.Jasianowicz, Leanid Stanisławawicz Jasienowicz, Leonid StanisławowiczЯсяновiч Леанiд СтанiслававiчЯСЕНОВИЧ Леонид Станиславович26.11.1961Buczany, obwód witebskiul. Gorowca 4-104, MińskMP0515811Sędzia Sądu Rejonowego dla rejonu Mińsk Centralny
34.Mihun, Andrej Arkadziewicz Migun, Andriej ArkadiewiczМiгун Андрэй АркадзевiчМИГУН Андрей Аркадевич5.2.1978MińskuI. Gorieckowo Maksima 53-16, MińskMP1313262prokurator
35.Szejman, Wiktar Uładzimirawicz Szejman, Wiktor WładimirowiczШэйман Вiктар УладзiмiравiчШЕЙМАН Виктор Владимирович26.5.1958obwód grodzieńskiByły sekretarz Rady Bezpieczeństwa, obecnie specjalny asystent/doradca prezydenta
36.Nawumau, Uładzimir Uładzimirawicz

Naumow, Władimir Władimirowicz

Навумаў Уладз i м iр Уладз i м iравiчНАУМОВ Владимир Владимирович7.2.1956SmoleńskByły miniser spraw wewnętrznych
37.Siwakow, Jurij LeonidowiczСиваков, Юрий Леонидович5.8.1946obwód sachalińskiByły minister turystyki, były miniser spraw wewnętrznych
38.Pauliczenka, Dzmitryj Waleriewicz Pawliczenko, Dmitrij WaleriewiczПаўлiчэнка Дзмi трый Валер'евiчПавличенко, Дмитрий Валериевич1966WitebskSzef specjalnej grupy reagowania w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (SOBR)
39.Jarmoszyna, Lidzija Michajłauna Jermoszyna, Lidija MichajłownaЯрмошына Лi дз iя М iхайлаўнаЕРМОШИНА Лидия Михайловна29.1.1953Słuck (obwód miński)Przewodnicząca Centralnej Komisji Wyborczej Białorusi
40.Padabied, Juryj Mikałajewicz Podobied, Jurij NikołajewiczПадабед Юрый МiкалаевiчПодобед, Юрий Николаевич5.3.1962Słuck (obwód miński)Wydział do Zadań Specjalnych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

ZAŁĄCZNIK  V 23

Wykaz osób i podmiotów, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. e) i f) oraz w art. 2 ust. 1 lit. c) i d)

Osoby
Nazwisko i imię, transkrypcja pisowni białoruskiej;

transkrypcja pisowni rosyjskiej

Nazwisko i imię (pisownia białoruska)Nazwisko i imię (pisownia rosyjska)Miejsce i data urodzeniaStanowisko
1.Barsukou, Aliaksandr Piatrovich

Barsukov, Aleksandr Petrovich

Барсукоў Аляксандр Пятровiч [Barsukou Aliaksandr Piatrowicz]Барсуков Александр Петрович [Barsukow Aleksandr Pietrowicz]Pułkownik, szef policji w Mińsku. Od mianowania na szefa policji w Mińsku 21 października 2011 r. odpowiedzialny, jako komendant, za represje wobec kilkunastu pokojowych demonstrantów w Mińsku, którzy zostali następnie uznani za winnych łamania prawa o imprezach masowych. Przez kilka lat prowadził akcje policyjne przeciw opozycyjnym protestantom ulicznym.
2.Putsyla, Uladzimir Ryhoravich

(Putsila, Uladzimir Ryhoravich)

Putsilo, Vladimir Grigorievich

(Putsilo, Vladimir Grigoryevich)

Пуцыла Уладзiмiр Рыгоравiч [Pucyła Uładzimir Rygorawicz]

(Пуцiла Уладзiмiр Рыгоравiч) [Puciła Uładzimir Rygorawicz]

Пуцило Владимир Григорьевич [Pucyło Władimir Grigoriewicz]Przewodniczący Sądu Miejskiego Mińska jako instancji ostatecznej ds. nadzorowania wyroków (wydawanych przez sąd pierwszej instancji i utrzymanych przez sąd apelacyjny) w przypadku uznanego na forum międzynarodowym więźnia politycznego Pawła Siewiernieca (współprzewodniczącego komitetu organizacyjnego na rzecz powołania partii Chrześcijańskich Demokratów Białorusi oraz szefa kampanii kandydata na prezydenta w 2010 r. Witala Rymaszewskiego) i w sprawie Aleksandra Otroszczenki (sekretarza prasowego kandydata na prezydenta w 2010 r. Andrieja Sannikowa). Odmówił apelacji sądowej tych wyroków w sposób oczywisty naruszając kodeks postępowania karnego.
3.Valchkova, Maryiana Leanidauna

(Valchkova, Maryana Leanidauna)

Volchkova, Marianna Leonidovna

Валчкова Марыяна Леанi даўна [Wał czkowa Maryjana Leanidauna]Волчкова Марианна Леонидовна [Wołczkowa Marianna Leonidowna]Sędzia Partyzanskiego Sądu Rejonowego w Mińsku. W latach 2010-2011 orzekła karę grzywny lub aresztu wobec przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego za pokojowe protesty w następujących przypadkach:

a) 2011. 07. 07, Lelikaw Andriej, 7 dni aresztu;

b) 2011. 07. 07, Łapaczik Jauhen, kara nieznana;

c) 2011. 07. 07, Siarhiejew Uładzimir, 11 dni aresztu;

d) 2011. 07. 04, Szczepanenka Aliaksandr, 5 dni aresztu;

e) 2011. 07. 04, Pliuto Tacjana, 20 podstawowych stawek dziennych (700 000 BLR);

f) 2011. 06. 23, Kanapliannik Siarhiej, 20 podstawowych stawek dziennych (700 000 BLR);

g) 2010. 12. 20, Furman Wiktar, 11 dni aresztu; h) 2010. 12. 20, Astaszow Anton, 11 dni aresztu; i) 2010. 12. 20, Nawumawa Waliancina, 11 dni

aresztu.

Wielokrotnie nakładała kary aresztu i wysokie grzywny na osoby uczestniczące w pokojowych protestach i w rezultacie ponosi odpowiedzialność za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej na Białorusi.

4.Reliava, Aksana Anatolyeuna

(Raliava Aksana Anatolyeuna

Relyava, Aksana Anatolieuna

Ralyava, Aksana Anatolieuna)

Reliavo, Oksana Anatolyevna

(Relyavo, Oxana Anatolievna)

Рэлява Аксана Анатольеўна [Reliawa Aksana Anatolieuna]

(Рaлява Аксана Анатольеўна) [Raliawa Aksana Anatolieuna]

Реляво Оксана Анатольевна [Reliawo Oksana Anatoliewna]Sędzia Sawieckiego Sądu Rejonowego w Mińsku. W latach 2010-2011 orzekła karę grzywny lub aresztu wobec przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego za pokojowe protesty w następujących przypadkach:

a) 2011. 06. 23, Halieżyn Juri, 20 podstawowych stawek dziennych (700 000 BLR);

b) 2011. 06. 23, Rucki Aliaksandr, 20 podstawowych stawek dziennych (700 000 BLR);

c) 2011. 03. 28, Iwaszkiewicz Wiktar, 10 dni aresztu;

d) 2010. 12. 21, Asmanaw Arsen,15 dni aresztu;

e) 2010. 12. 20, Kudłajew Aliaksandr, 30 podstawowych stawek dziennych;

f) 2010. 12. 20, Trypucin Witaut, 15 dni aresztu;

g) 2010. 12. 20, Assipienka Andriej, 15 dni aresztu;

h) 2010. 12. 20, Ardabacki Dzjanis, 15 dni

aresztu; i) 2010. 12. 20, Kazłowski Andriej, 15 dni

aresztu i 1 050 000 BLR.

Wielokrotnie nakładała kary aresztu i wysokie grzywny na osoby uczestniczące w pokojowych protestach i w rezultacie ponosi odpowiedzialność za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej na Białorusi.

5.Khvainitskaya, Zhanna Anatolyeuna

(Khvainitskaia, Zhanna Anatolieuna)

Khvoinitskaya, Zhanna Anatolyevna

(Khvoinitskaia, Zhanna Anatolievna)

Хвайнi цкая Жанна Анатольеўна [Chwajnickaja Żanna Anatolieuna]Хвойницкая Жанна Анатольевна [Chwojnickaja Żanna Anatoliewna]Sędzia Zawodskiego Sądu Rejonowego w Mińsku. Orzekła karę grzywny lub aresztu wobec przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego za pokojowe protesty w następujących przypadkach:

a) 2010. 12. 20, Makarenka Adam, 6 dni aresztu;

b) 2010. 12. 20, Bachyła Uładzimir, 30 podstawowych stawek dziennych (1 050 000 BLR);

c) 2010. 12. 20, Kukaliew Siarhiej,10 dni aresztu;

d) 2010. 12. 20, Astafiew Aliaksandr,10 dni aresztu;

e) 2010. 12. 20, Jazerski Raman,10 dni aresztu;

f) 2010. 12. 20, Sapranieckaja Daria,10 dni aresztu;

g) 2010. 12. 20, Ahejewa Iryna,10 dni aresztu; h) 2010. 12. 20, Drahun Aliaksandr,10 dni

aresztu; i) 2010. 12. 20, Szambaława Tacjana,10 dni

aresztu; j) 2010. 12. 20, Dziemidziuk Barys,10 dni

aresztu; k) 2010. 12. 20, Kassabuka Aliaksandr,10 dni

aresztu.

Wielokrotnie nakładała kary aresztu i wysokie grzywny na osoby uczestniczące w pokojowych protestach i w rezultacie ponosi odpowiedzialność za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej na Białorusi.

6.Mazouka Anzhalika Mikhailauna

Mazovko, Anzhelika Mikhailovna

(Mazovka Anzhelika Mikhailovna)

Мазоўка

Анжалiка

Мiхайлаўна

(Mazouka Anżalika Michajłauna)

Мазовкo

Анжелика

Михайловна

(Mazowko Anżelika Michajłowna)

(Мазовкa Анжелика Михайловна

(Mazowka Anżelika Michajłowna))

Sędzia Sawieckiego Sądu Rejonowego w Mińsku. W latach 2010-2011 orzekła kary grzywny lub aresztu wobec przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego za ich udział w pokojowych protestach w następujących przypadkach:

a) 2011.7.14, Bussel Alaksandr, 10 dni aresztu;

b) 2011.7.14, Krukowski Siarhiej, 8 dni aresztu;

c) 2011.7.14, Kancin Jahor, 10 dni aresztu;

d) 2011.7.7, Suchanoszczik Wiaczasław, 8 dni aresztu;

e) 2010.12.21, Nianachau Andriej, 15 dni aresztu;

f) 2010.12.20, Mysliwiec Ihar, 15 dni aresztu;

g) 2010.12.20, Wilkin Alaksej, 12 dni aresztu;

h) 2010.12.20, Charitonau Pawał, 12 dni aresztu.

Wielokrotnie nakładała kary aresztu na osoby uczestniczące w pokojowych protestach i w związku z tym ponosi odpowiedzialność za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej na Białorusi.

7.Kochyk, Aliaksandr Vasilyevich

(Kochyk, Aliaksandr Vasilievich)

Kochik, Aleksandr Vasilyevich

(Kochik, Alexandr Vasilievich)

Кочык Аляксандр Васiльевiч [Koczyk Aliaksandr Wasiliewicz]Кочик Александр Васильевич [Koczyk Aleksandr Wasiliewicz]Sędzia Partyzanskiego Sądu Rejonowego w Mińsku. W latach 2010-2011 orzekł karę grzywny lub aresztu wobec przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego za pokojowe protesty w następujących przypadkach:

a) 2011. 07. 07, Rewut Jawhen, 8 dni aresztu,

b) 2011. 07. 04, Nikicenka Kacjaryna, 5 dni aresztu;

c) 2011. 06. 23, Kazak Zmicer, 28 podstawowych stawek dziennych (980 000 BLR);

d) 2010. 12. 20, Dziezidzenka Dzjanis, 12 dni aresztu;

e) 2010. 12. 20, Nawumowich Siarhiej, 14 dni aresztu,

f) 2010. 12. 20, Kawalenka Wsewaład, 15 dni aresztu;

g) 2010. 12. 20, Cupa Dzjanis,15 dni aresztu;

h) 2010. 12. 20, Makaszyn Siarhiej, 10 dni

aresztu; i) 2010. 12. 20, Żachawiec Illia, 10 dni aresztu.

Wielokrotnie nakładał kary aresztu i wysokie grzywny na osoby uczestniczące w pokojowych protestach i w rezultacie ponosi odpowiedzialność za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej na Białorusi.

8.Karovina, Natallia Uladzimirauna

(Karovina, Natallya Uladzimirauna)

Korovina, Natalia Vladimirovna

(Korovina, Natalya Vladimirovna)

Каровi на Наталля Уладзiмiраўна [Karowina Natalia Uładzimirauna]Коровина Наталья Владимировна [Korowina Natalia Władimirowna]Sędzia Frunzenskiego Sądu Rejonowego w Mińsku. W latach 2010-2011 orzekła karę grzywny lub aresztu wobec przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego za pokojowe protesty w następujących przypadkach:

a) 2011. 06. 30, Ciareszczanka Uładzimir, 25 podstawowych stawek dziennych (875 000 BLR);

b) 2011. 06. 30, Sycko Stefan, 10 dni aresztu;

c) 2011. 06. 30, Arapinowicz Aliaksandr, 25 podstawowych stawek dziennych (875 000 BLR);

d) 2011. 06. 30, Juchnowski Dzjanis, 25 podstawowych stawek dziennych (875 000 BLR);

e) 2011. 06. 30, Saraczuk Julian, 25 podstawowych stawek dziennych (875 000 BLR);

f) 2011. 06. 23, Szewcow Siarhiej, 8 podstawowych stawek dziennych (280 000 BLR);

g) 2010. 12. 20, Waszkiewicz Aliaksandr, 10 dni aresztu;

h) 2010. 12. 20, Miadzwiedz Lieanid, 10 dni aresztu.

Wielokrotnie nakładała kary aresztu i wysokie grzywny na osoby uczestniczące w pokojowych protestach i w rezultacie ponosi odpowiedzialność za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej na Białorusi.

9.Harbatouski, Yury Aliaksandravich

(Harbatouski, Iury Aliaksandravich)

Gorbatovski, Yuri Aleksandrovich

(Gorbatovski, Iuri Aleksandrovich;

Gorbatovski, Yuriy Alexandrovich)

Гарбатоўск i Юрый Аляксандравiч [Garbatouski Juryj Aliaksandrawicz]Горбатовский Юрий

Александрович [Gorbatowskij Jurij Aleksandrowicz]

D0ata ur.: 15.05. 1969 r.

Miejsce ur.: Magdeburg

Nr paszportu: MP 2935942

Sędzia Pierszamajskiego Sądu Rejonowego w Mińsku. W 2010 r. orzekł karę grzywny lub aresztu wobec przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego za pokojowe protesty w następujących przypadkach:

a) 2010. 12. 20, Hubskaja Iryna, 10 dni aresztu;

b) 2010. 12. 20, Kapciuh Dzmitry, 10 dni aresztu;

c) 2010. 12. 20, Michejenka Jahor, 12 dni aresztu;

d) 2010. 12. 20, Burbo Andriej, 10 dni aresztu;

e) 2010. 12. 20, Pusznarowa Hanna, 10 dni aresztu;

f) 2010. 12. 20, Szepuraw Mikita, 15 dni aresztu;

g) 2010. 12. 20, Zadziarkowski Andriej, 10 dni aresztu;

h) 2010. 12. 20, Jaromienkaw Jawhen,10 dni aresztu.

Wielokrotnie nakładał kary aresztu na osoby uczestniczące w pokojowych protestach i w rezultacie ponosi odpowiedzialność za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej na Białorusi.

10.Liushtyk, Siarhei Anatolievich

(Lyushtyk, Siarhey Anatolyevich)

Liushtyk, Sergei Anatolievich

(Lyushtyk, Sergey Anatolyevich)

Люштык Сяргей Анатольевiч [Liusztyk Siargiej Anatoliewicz]Люштык Сергей Анатольевич [Liusztyk Sergiej Anatoliewicz]Sędzia Pierszamajskiego Sądu Rejonowego w Mińsku. W latach 2010-2011 orzekł karę grzywny lub aresztu wobec przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego za pokojowe protesty w następujących przypadkach:

a) 2011. 07. 14, Struj Witali, 10 podstawowych stawek dziennych (35 000 BLR);

b) 2011. 07. 04, Szałamicki Pawał, 10 dni aresztu;

c) 2010. 12. 20, Sikiryckaja Tacjana, 10 dni aresztu;

d) 2010. 12. 20, Dranczuk Julija, 13 dni aresztu;

e) 2010. 12. 20, Łapko Mikałaj, 12 dni aresztu;

f) 2010. 12. 20, Pramatoraw Wadzim,12 dni aresztu.

Wielokrotnie nakładał kary aresztu i wysokie grzywny na osoby uczestniczące w pokojowych protestach i w rezultacie ponosi odpowiedzialność za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej na Białorusi.

11.Yakunchykhin, Aliaksandr Anatolyevich

(Iakunchykhin,

Aliaksandr

Anatolievich)

Yakunchikhin, Aleksandr Anatolyevich

(Iakunchikhin, Alexandr Anatolievich)

Якунчыхiн Аляксандр Анатольевiч [Jakunczyhin Aliaksandr Anatoliewicz]Якунчихин Александр Анатольевич [Jakunczyhin Aleksandr Anatoliewicz]Sędzia Centralnego Sądu Rejonowego w Mińsku. W latach 2010-2011 orzekł karę grzywny lub aresztu wobec przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego za pokojowe protesty w następujących przypadkach:

a) 2011. 11. 17, Makajew Aliaksandr, 5 dni aresztu;

b) 2011. 07. 07, Tukaj Illia, 12 dni aresztu;

c) 2011. 07. 07, Szapczyc Jawhen, 12 dni aresztu;

d) 2011. 01. 31, Kułakow Lieanid, 30 podstawowych stawek dziennych (1 050 000 BLR);

e) 2010. 12. 21, Jaromienak Uładzimir, 15 dni aresztu;

f) 2010. 12. 20, Daroszka Aliaksiej,12 dni aresztu;

g) 2010. 12. 20, Kachno Herman, 12 dni aresztu; h) 2010. 12. 20, Paliakow Wital, 15 dni aresztu.

Wielokrotnie nakładał kary aresztu i wysokie grzywny na osoby uczestniczące w pokojowych protestach i w rezultacie ponosi odpowiedzialność za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej na Białorusi.

12.Zapasnik, Maryna Sviataslavauna

Zapasnik, Marina Sviatoslavovna

Запасн iк Марына Святаславаўна [Zapasnik Maryna Swiatasławauna]Запасник Марина Святославовна [Zapasnik Marina Swiatosławowna]Sędzia Leninskiego Sądu Rejonowego w Mińsku. W 2011 r. orzekła karę grzywny lub aresztu wobec przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego za pokojowe protesty w następujących przypadkach:

a) 2011. 07. 18, Paliakow Wital, 12 dni aresztu.

b) 2011. 07. 07, Marozaw S., 10 dni aresztu,

c) 2011. 07. 07, Badrahin Aliaksandr, 10 dni aresztu,

d) 2011. 07. 07, Marozawa S., 10 dni aresztu,

e) 2011. 07. 07, Warabiej Aliaksandr, 15 dni aresztu;

f) 2011. 07. 04, Mazurenka Mikita, 10 dni aresztu.

Wielokrotnie nakładała kary aresztu na osoby uczestniczące w pokojowych protestach i w rezultacie ponosi odpowiedzialność za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej na Białorusi.

13.Dubinina, Zhanna Piatrouna

Dubinina, Zhanna Petrovna

Дубi н i на Жанна Пятроўна [Dubinina Żanna Piatrouna]Дубинина Жанна Петровна [Dubinina Żanna Pietrowna]Sędzia Zawodskiego Sądu Rejonowego w Mińsku. W 2010 r. orzekła karę grzywny lub aresztu wobec przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego za pokojowe protesty w następujących przypadkach:

a) 2010. 12. 20, Huliak Wital, 30 podstawowych stawek dziennych (1 050 000 BLR);

b) 2010. 12. 20, Waskabowicz Ludmiła, 30 podstawowych stawek dziennych (1 050 000 BLR),

c) 2010. 12. 20, Urywski Aliaksandr, 10 dni aresztu;

d) 2010. 12. 20, Staszulionak Weranika, 30 podstawowych stawek dziennych (1 050 000 BLR);

e) 2010. 12. 20, Saj Siarhiej, 10 dni aresztu;

f) 2010. 12. 20, Maksimenka Hastassia, 10 dni aresztu;

g) 2010. 12. 20, Nikitarowicz Julija, 10 dni aresztu.

Wielokrotnie nakładała kary aresztu i wysokie grzywny na osoby uczestniczące w pokojowych protestach i w rezultacie ponosi odpowiedzialność za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej na Białorusi.

14.Krasouskaya, Zinaida Uladzimirauna

(Krasouskaia, Zinaida Uladzimirauna)

Krasovskaya, Zinaida Vladimirovna

(Krasovskaia, Zinaida Vladimirovna)

Красоўская Зi наi да Уладзiмiраўна [Krasouskaja Zinaida Uładzimirauna]Красовская Зинаида Владимировна [Krasowskaja Zinaida Władimirowna]Sędzia Leninskiego Sądu Rejonowego w Mińsku. W 2010 r. orzekła karę grzywny lub aresztu wobec przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego za pokojowe protesty w następujących przypadkach:

a) 2010. 12. 20, Krawczuk Wołha, 30 podstawowych stawek dziennych (1 050 000 BLR);

b) 2010. 12. 20, Czaruchina Hanna, 30 podstawowych stawek dziennych (1 050 000 BLR);

c) 2010. 12. 20, Dubowik Alena, 15 dni aresztu;

d) 2010. 12. 20, Bołdzina Alena, 12 dni aresztu;

e) 2010. 12. 20, Syrakwasz Andriej, 15 dni aresztu;

f) 2010. 12. 20, Klimko Nastassija, 12 dni aresztu;

g) 2010. 12. 20, Kuwszynaw Wiktar, 15 dni aresztu.

Wielokrotnie nakładała kary aresztu i wysokie grzywny na osoby uczestniczące w pokojowych protestach i w rezultacie ponosi odpowiedzialność za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej na Białorusi.

15.Hermanovich, Siarhei Mikhailavich

Germanovich, Sergei Mikhailovich

(Germanovich, Sergey Mikhailovich)

Германовiч Сяргей Мiхайлавiч [Germanowicz Siargiej Michaiławicz]Германович Сергей Михайлович [Germanowicz Siergiej Michajłowicz]Sędzia Oktiabrskiego Sądu Rejonowego w Mińsku. W 2010 r. orzekł karę grzywny lub aresztu wobec przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego za pokojowe protesty w następujących przypadkach:

a) 2010. 12. 20, Sidarewicz Kacjaryna, 30 podstawowych stawek dziennych (1 050 000 BLR);

b) 2010. 12. 20, Łyskawiec Pawał, 15 dni aresztu;

c) 2010. 12. 20, Saczyłka Siarhiej, 15 dni aresztu;

d) 2010. 12. 20, Krawcow Dzjanis, 10 dni aresztu;

e) 2010. 12. 20, Wiarbicki Uładzimir, 15 dni aresztu;

f) 2010. 12. 20, Newdach Maksim, 15 dni aresztu.

Wielokrotnie nakładał kary aresztu i wysokie grzywny na osoby uczestniczące w pokojowych protestach i w rezultacie ponosi odpowiedzialność za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej na Białorusi.

16.Svistunova, Valiantsina Mikalaeuna

(Svistunova, Valyantsina Mikalayeuna)

Svistunova, Valentina Nikolaevna

(Svistunova, Valentina Nikolayevna)

Свi стунова Валянцi на Мкалаеўна [Swistunowa Waliancina Mikałajeuna]Свистунова Валентина Николаевна [Swistunowa Walentina Nikołajewna]Sędzia Centralnego Sądu Rejonowego w Mińsku. W latach 2010-2011 orzekła karę grzywny lub aresztu wobec przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego za pokojowe protesty w następujących przypadkach:

a) 2011. 07. 21, Bandarenka Wołha,10 dni aresztu;

b) 2011. 07. 21, Ruskaja Wołha, 11 dni aresztu;

c) 2010. 12. 20, Marczyk Stanisław, 15 dni aresztu;

d) 2010. 12. 20, Stanczyk Aliaksandr, 10 dni aresztu;

e) 2010. 12. 20, Aniankow Siarhiej, 10 dni aresztu.

Wielokrotnie nakładała kary aresztu na osoby uczestniczące w pokojowych protestach i w rezultacie ponosi odpowiedzialność za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej na Białorusi.

17.Sheiko, Ina Valerieuna

(Shaiko, Ina Valerieuna

Sheyko, Ina Valerieuna)

Sheyko, Inna Valerievna

(Sheiko, Inna Valeryevna)

Шэйко Iна Валер'еўна [Szejko Ina Walierieuna]

(Шaйко Iна Валер'еўна) [Szajko Ina Walierieuna]

Шейко Инна Валерьевна [Szejko Inna Walieriewna]Sędzia Centralnego Sądu Rejonowego w Mińsku. W 2011 r. orzekła karę grzywny lub aresztu wobec przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego za pokojowe protesty w następujących przypadkach:

a) 2011. 07. 21, Szapawaław Pawał 12 dni aresztu;

b) 2011. 07. 21, Iwaniuk Jawhen, 12 dni aresztu;

c) 2011. 07. 14, Chadzinski Pawał, 25 podstawowych stawek dziennych (875 000 BLR);

d) 2011. 06. 23, Sudnik Andriej, 25 podstawowych stawek dziennych (875 000 BLR);

e) 2011. 06. 23, Jackow Usewaład, 30 podstawowych stawek dziennych (1 050 000 BLR);

f) 2011. 04. 28, Kudłajew Aliaksandr, 50 podstawowych stawek dziennych (1 750 000 BLR).

Wielokrotnie nakładała kary aresztu i wysokie grzywny na osoby uczestniczące w pokojowych protestach i w rezultacie ponosi odpowiedzialność za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej na Białorusi.

18.Lapo, Liudmila Ivanauna

(Lapo, Lyudmila Ivanauna;

Lapo, Ludmila Ivanauna)

Lappo, Ludmila Ivanovna

(Lappo, Liudmila Ivanovna;

Lappo, Lyudmila Ivanovna)

Лапо Людмi ла Iванаўна [Łapo Liudmiła Iwanauna]Лаппо Людмила Ивановна [Łappo Ludmiła Iwanowna]Sędzia Frunzenskiego Sądu Rejonowego w Mińsku. W latach 2010-2011 orzekła karę grzywny lub aresztu wobec przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego za pokojowe protesty w następujących przypadkach:

a) 2011. 07. 07, Melianiec Mikałaj, 10 dni aresztu;

b) 2011. 06. 30, Szasceryk Uładzimir, 10 dni aresztu;

c) 2011. 06. 30, Ziakaw Eryk, 10 dni aresztu;

d) 2011. 04. 25, Grynman Nastassija, 25 podstawowych stawek dziennych (875 000 BLR);

e) 2010. 12. 20, Nikiszyn Dzmitry,11 dni aresztu.

Wielokrotnie nakładała kary aresztu i wysokie grzywny na osoby uczestniczące w pokojowych protestach i w rezultacie ponosi odpowiedzialność za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej na Białorusi.

19.Barysionak, Anatol Uladzimiravich

(Barysyonak, Anatol Uladzimiravic)

Borisenok, Anatoli Vladimirovich

(Borisenok, Anatoli Vladimirovich;

Borisionok, Anatoli Vladimirovich;

Borisyonok, Anatoliy Vladimirovich)

Барысёнак Анатоль Уладзiмiравiч [Barysionak Anatol' Uładzimirawicz]Борисенок Анатолий Владимирович [Borisionok Anatolij Władimirowicz]Sędzia Partyzanskiego Sądu Rejonowego w Mińsku. W latach 2010-2011 orzekł karę grzywny lub aresztu wobec przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego za pokojowe protesty w następujących przypadkach:

a) 2011. 06. 23, Biełusz Zmicer, 20 podstawowych stawek dziennych (700 000 BLR);

b) 2010. 12. 20, Żawniak Ihar, 30 podstawowych stawek dziennych (1 050 000 BLR);

c) 2010. 12. 20, Niescer Aleh, 10 dni aresztu,

d) 2010. 12. 20, Trybuszewski Kirył, 10 dni aresztu;

e) 2010. 12. 20, Muraszkiewicz Wiaczasław, 10 dni aresztu.

Wielokrotnie nakładał kary aresztu i wysokie grzywny na osoby uczestniczące w pokojowych protestach i w rezultacie ponosi odpowiedzialność za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej na Białorusi.

20.Yuferytsyn, Dzmitry Viktaravich

(Iuferytsyn, Dzmitry Viktaravich)

Yuferitsyn, Dmitri (Dmitry) Viktorovich

(Yuferitsin, Dmitri Viktorovich;

Iuferitsyn, Dmitry Viktorovich)

Юферыцын Дзмiтрый Вiктаравiч [Jufierycyn Demitryj Wiktarawicz]Юферицын Дмитрий Викторович [Jufiericyn Dmitrij Wiktorowicz]Sędzia Leninskiego Sądu Rejonowego w Mińsku. W 2010 r. orzekł karę grzywny lub aresztu wobec przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego za pokojowe protesty w następujących przypadkach:

a) 2010. 12. 20, Czaruchin Kanstancin, 30 podstawowych stawek dziennych (1 050 000 BLR);

b) 2010. 12. 20, Jarmoła Mikałaj, 15 dni aresztu;

c) 2010. 12. 20, Hałka Dzmitry, 10 dni aresztu;

d) 2010. 12. 20, Nawumaw Wiktar, 12 dni aresztu;

e) 2010. 12. 20, Hałdzenka Anatol, 10 dni aresztu.

Wielokrotnie nakładał kary aresztu i wysokie grzywny na osoby uczestniczące w pokojowych protestach i w rezultacie ponosi odpowiedzialność za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej na Białorusi.

21.Ziankevich, Valiantsina Mikalaeuna

(Zyankevich,

Valyantsina

Mikalayeuna)

Zenkevich, Valentina Nikolaevna

Зянькевiч Валянцi на Мкалаеўна [Ziankiewicz Waliancina Mikałajeuna]Зенькевич Валентина Николаевна [Zieńkiewicz Walentina Nikołajewna]Sędzia Leninskiego Sądu Rejonowego w Mińsku. W 2010 r. orzekła karę grzywny lub aresztu wobec przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego za pokojowe protesty w następujących przypadkach:

a) 2010. 12. 20, Jarmoław Jahor, 12 dni aresztu;

b) 2010. 12. 20, Pałubok Aliaksandr, 15 dni aresztu;

c) 2010. 12. 20, Michałkin Zachar, 10 dni aresztu;

d) 2010. 10. 20, Smalak Siarhiej, 15 dni aresztu;

e) 2010. 12. 20, Wassilewski Aliaksandr, 15 dni aresztu.

Wielokrotnie nakładała kary aresztu na osoby uczestniczące w pokojowych protestach i w rezultacie ponosi odpowiedzialność za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej na Białorusi.

22Chyzh, Iury Aliaksandravich

(Chyzh, Yury Aliaksandravich)

Chizh, Iuri Aleksandrovich

(Chizh, Yuri Aleksandrovich)

ЧЫЖ, Юрый АляксандравiчЧИЖ, Юрий АлександровичMiejsce urodzenia: Soboli, Bierezowskij Rajon, Brestkaja Oblast (Соболи, Березовский район, Брестская область) Data urodzenia: 28.03.1963 Nr paszportu: SP 0008543 (obecna data ważności niepewna).Juryj Czyż udziela finansowego wsparcia reżimowi Łukaszenki poprzez swój holding LLC Triple, który działa w wielu sektorach białoruskiej gospodarki; obejmuje to działalność wynikającą z zamówień publicznych i koncesji przyznawanych przez reżim. Piastowane przez niego stanowiska w sektorze sportu, a zwłaszcza stanowisko prezesa zarządu klubu piłkarskiego Dynama Mińsk oraz prezesa Białoruskiej Federacji Zapaśniczej, potwierdzają jego powiązania z reżimem.
23Anatoly TernavskyАнатолий ТернавскийUrodzony w 1950 r.Osoba pozostająca w bliskich kontaktach z członkami rodziny prezydenta Łukaszenki; sponsor Prezydenckiego Klubu Sportowego.

Prowadzenie przez Ternawskiego interesów związanych z ropą naftową i jej produktami dowodzi jego bliskich związków z reżimem, z uwagi na monopol państwa w sektorze rafinacji ropy naftowej i na fakt, że tylko kilka osób jest upoważnionych do prowadzenia działalności w sektorze ropy naftowej. Jego przedsiębiorstwo Univest-M jest jednym z dwóch największych prywatnych eksporterów ropy naftowej na Białorusi.

24Zhuk Alena Siamionauna

(Zhuk Alena Syamionauna)

Zhuk Elena Semenovna

(Zhuk Yelena Semyonovna)

Жук Алена СямёнаўнаЖук Елена СеменовнаSędzia Sądu Dzielnicy Pierszamajski w Witebsku. W dniu 24 lutego 2012 r. skazała Siarhieja Kawalenkę, uważanego za więźnia politycznego od początku lutego 2012 r., na dwa lata i jeden miesiąc więzienia za naruszenie warunków nadzoru sądowego. Odpowiada bezpośrednio za naruszenia praw człowieka wobec tej osoby, gdyż odmówiła Siarhiejowi Kawalence prawa do rzetelnego procesu sądowego. Wobec Siarhieja Kawalenki wydano wcześniej wyrok w zawieszeniu za

wywieszenie w Witebsku zakazanej historycznej biało-czerwon-obiałej flagi. Kolejny wyrok wydany przez Alenę Żuk był nieproporcjonalnie surowy, zważywszy na charakter przestępstwa, a ponadto nie był zgodny z białoruskim kodeksem karnym. Jej działania stanowiły bezpośrednie naruszenie międzynarodowych zobowiązań Białorusi w dziedzinie praw człowieka.

25Lutau Dzmitry Mikhailavich

Lutov Dmitri Mikhailovich

(Lutov Dmitry Mikhailovich)

Лутаў Дзмiтрый МiхайлавiчЛутов Дмитрий МихайловичProkurator biorący udział w procesie Siarhieja Kawalenki, który został skazany na dwa lata i jeden miesiąc więzienia za naruszenie warunków nadzoru sądowego. Wobec Siarhieja Kawalenki wydano wcześniej wyrok w zawieszeniu za wywieszenie na choince w Witebsku zakazanej biało-czerwon-obiałej flagi, symbolu ruchu opozycyjnego. Kolejny wyrok wydany przez sędziego był nieproporcjonalnie surowy, zważywszy na charakter przestępstwa, a ponadto nie był zgodny z białoruskim kodeksem karnym. Działania Lutaua stanowiły bezpośrednie naruszenie międzynarodowych zobowiązań Białorusi w dziedzinie praw człowieka.
26Atabekau

Khazalbek

Bakhtibekavich

Atabekov Khazalbek Bakhtibekovich

Атабекаў Хазалбек БактiбекавiчАтабеков Хазалбек Баxтибекович (Атабеков Кхазалбек Баxтибекович)Pułkownik, dowódca specjalnej brygady Wojsk Wewnętrznych w Uruczczy (przedmieścia Mińska). Dowodził tą jednostką, gdy rozprawiała się ona z demonstrantami protestującymi po wyborach, w Mińsku w dniu 19 grudnia 2010 r., kiedy to doszło do nadmiernego użycia siły. Jego działania stanowiły bezpośrednie naruszenie międzynarodowych zobowiązań Białorusi w dziedzinie praw człowieka.
27Charnyshou Aleh

Chernyshev Oleg A.

Чарнышоў АлегЧерышев Олег АPułkownik, dowodzi jednostką antyterrorystyczną oddziału "Alfa" w KGB. Brał osobiście udział w nieludzkim i poniżającym traktowaniu działaczy opozycji przebywających w izbie zatrzymań KGB w Mińsku po zdławieniu w tym mieście w dniu 19 grudnia 2010 r.

demonstracji osób

protestujących po wyborach.

Jego działania stanowiły bezpośrednie naruszenie międzynarodowych zobowiązań Białorusi w dziedzinie praw człowieka.

28Arlau Aliaksey

(Arlau Aliaksei)

Arlau Aliaksandr Uladzimiravich

Orlov Aleksei

(Orlov Alexey)

Orlov Aleksandr Vladimirovich

(Orlov Alexandr Vladimirovich)

Apлaў Аляксей Apлaў Аляксандр УладзiмiравiчOpлов Алексей Opлов Александр ВладимировичPułkownik, szef izby zatrzymań KGB w Mińsku. Odpowiada osobiście za okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie lub karanie osób, które zostały zatrzymane w tygodniach i miesiącach następujących po zdławieniu w Mińsku w dniu 19 grudnia 2010 r. demonstracji osób protestujących po wyborach. Jego działania stanowiły bezpośrednie naruszenie międzynarodowych zobowiązań Białorusi w dziedzinie praw człowieka.
29Sanko Ivan Ivanavich

Sanko Ivan Ivanovich

Санько Iван IванавiчСанько Иван ИвановичMajor, starszy śledczy KBG. Prowadził dochodzenia, w których wykorzystywano sfałszowane dowody przeciwko działaczom opozycji przebywającym w izbie zatrzymań KGB w Mińsku po zdławieniu w tym mieście w dniu 19 grudnia 2010 r. demonstracji osób protestujących po wyborach. Jego działania stanowiły wyraźne naruszenie praw człowieka ze względu na odmawianie prawa do rzetelnego procesu sądowego oraz naruszenie międzynarodowych zobowiązań Białorusi w dziedzinie praw człowieka.
30Traulka Pavel Traulko PavelТраулька ПавелТраулько ПавелPodpułkownik, były pracownik kontrwywiadu wojskowego KGB (obecnie szef służby prasowej nowo utworzonego białoruskiego Komitetu Śledczego). Fałszował dowody i stosował groźby w celu wymuszenia zeznań od działaczy opozycji przebywających w izbie zatrzymań KGB w Mińsku po zdławieniu w tym mieście w dniu 19 grudnia 2010 r. demonstracji osób protestujących po wyborach. Odpowiada bezpośrednio za okrutne, nieludzkie i poniżające traktowanie lub karanie oraz za odmawianie prawa do rzetelnego procesu sądowego. Jego działania stanowiły bezpośrednie naruszenie międzynarodowych zobowiązań Białorusi w dziedzinie praw człowieka.
31Sukhau Dzmitri Viachaslavavich

(Sukhau Dzimitry Vyachyaslavavich)

Sukhov Dmitri Vyacheslavovich

(Sukhov Dmitry Viacheslavovich)

Сухаў Дзмiтрi ВячаслававiчСухов Дмитрий ВячеславовичPodpułkownik, pracownik kontrwywiadu wojskowego KGB. Fałszował dowody i stosował groźby w celu wymuszenia zeznań od działaczy opozycji przebywających w izbie zatrzymań KGB w Mińsku po zdławieniu w tym mieście w dniu 19 grudnia 2010 r. demonstracji osób protestujących po wyborach. Odpowiada bezpośrednio za naruszenia podstawowych praw człowieka wobec więźniów politycznych i działaczy opozycji poprzez użycie wobec nich nadmiernej siły. Jego działania stanowiły bezpośrednie naruszenie międzynarodowych zobowiązań Białorusi w dziedzinie praw człowieka.
32Alinikau Siarhei Aliaksandravich

(Alinikau Siarhey Alyaksandravich)

Aleinikov Sergei Aleksandrovich

Алиникаў Сяргей АляксандравичАлeйникoв Сергей Aлекса-ндровичMajor, szef jednostki operacyjnej kolonii karnej IK-17w Szkłowie (Shklov), wywierał nacisk na więźniów politycznych poprzez odmawianie im prawa do korespondencji i spotkań, wydawał rozkazy poddawania ich surowszemu reżimowi karnemu i przeszukaniom, a także stosował groźby w celu wymuszenia zeznań. Odpowiada bezpośrednio za naruszenia podstawowych praw człowieka wobec więźniów politycznych i działaczy opozycji poprzez użycie wobec nich nadmiernej siły. Jego działania stanowiły bezpośrednie naruszenie międzynarodowych zobowiązań Białorusi w dziedzinie praw człowieka.
33Shamionau Vadzim Iharavich

Shamenov Vadim Igorevich

(Shamyonov Vadim Igorevich)

Шамёнаў Вадзiм IгаравiчШамёнов Вадим ИгоревичKapitan, szef jednostki operacyjnej kolonii karnej IK-17 w Szkłowie (Shklov). Wywierał nacisk na więźniów politycznych, odmawiając im prawa do korespondencji i stosował groźby w celu wymuszenia zeznań. Bezpośrednio odpowiedzialny za naruszenia praw człowieka wobec więźniów politycznych i działaczy opozycji poprzez okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie lub karanie. Jego działania stanowiły bezpośrednie naruszenie międzynarodowych zobowiązań Białorusi w dziedzinie praw człowieka.

Podmioty

Nazwa Transkrypcja z języka białoruskiego

Transkrypcja z języka rosyjskiego

Nazwa (język białoruski)Nazwa (język rosyjski)Informacje umożliwiające identyfikacjęPowody
1.LLC Delovaya SetООО Деловая сетьPodmiot kontrolowany przez Uładzimira Peftiewa (Vladimir Peftiyev).
2.CJSC Sistema investicii i inovaciiЗАО Системы инвестиций и инновацийPodmiot kontrolowany przez Uładzimira Peftiewa (Vladimir Peftiyev).
3.PUC Sen-KoЧУП Сен-КоPodmiot kontrolowany przez Uładzimira Peftiewa (Vladimir Peftiyev).
4.PUC BT InvestЧУП БТ ИнвестPodmiot kontrolowany przez Uładzimira Peftiewa (Vladimir Peftiyev).
5.The Spirit and Vodka Company AquadivМалиновщизненский спиртоводочный завод АквадивPodmiot kontrolowany przez Uładzimira Peftiewa (Vladimir Peftiyev).
6.Beltekh HoldingБелтех ХолдингPodmiot kontrolowany przez Uładzimira Peftiewa (Vladimir Peftiyev).
7.SpetspriborserviceСпецприборсервисPodmiot kontrolowany przez Uładzimira Peftiewa (Vladimir Peftiyev).
8.TekhnosoyuzpriborТехносоюзприборPodmiot kontrolowany przez Uładzimira Peftiewa (Vladimir Peftiyev).
9.LLC TripleООО ТРАЙПЛPobediteley Avenue 51/2, Room 15 220035 Minsk Республика Беларусь, 220035 Минск, проспект Победителей, дом 51, корпус 2, помещение 15Holding Juryja Czyża (Iury Chyzh). Juryj Czyż udziela finansowego wsparcia reżimowi Łukaszenki, zwłaszcza poprzez swój holding LLC Triple.
10.JLLC NeftekhimtradingСООО НефтеХимТрейдингZarejestrowany w roku 2002 w Mińsku (Minsk)Jednostka zależna LLC Triple.
11.CJSC AskargoterminalЗАО АскарготерминалJednostka zależna LLC Triple.
12.LLC Triple Metal TradeООО ТрайплметаллтрейдJednostka zależna LLC Triple.
13.JSC Berezovsky KSIОАО Березовский комбинат силикатных изделийJednostka zależna LLC Triple.
14.JV LLC Triple-TechnoСП ООО Трайпл-ТехноJednostka zależna LLC Triple.
15.JLLC VariantСООО ВариантJednostka zależna LLC Triple.
16.JLLC Triple-DekorСООО Трайпл-ДекорJednostka zależna LLC Triple.
17.JCJSC QuartzMelPromСЗАО КварцмелпромJednostka zależna LLC Triple.
18.JCJSC AltersolutionsСЗАО АльтерсолюшнсJednostka zależna LLC Triple.
19.JCJSC ProstoremarketСЗАО ПростомаркетJednostka zależna LLC Triple.
20.JLLC AquaTripleСП ООО АкватрайплJednostka zależna LLC Triple.
21.LLC Rakowski browarООО Ракаўскi броварJednostka zależna LLC Triple.
22.MSSFC LogoyskГСОК ЛогойскJednostka zależna LLC Triple.
23.Triple-Agro ACCТрайпл-АгроJednostka zależna LLC Triple.
24.CJCS Dinamo-MinskЗАО ФК Динамо-МинскJednostka zależna LLC Triple.
25.JLLC TriplepharmСООО ТрайплфармJednostka zależna LLC Triple.
26.LLC Triple-VelesООО ТрайплфармJednostka zależna LLC Triple.
27.Univest-MЮнивестPodmiot kontrolowany przez Anatola Ternawskiego (Anatoly Ternavsky)
28.FLLC Unis OilИООО Юнис ОйлJednostka zależna Univest-M.
29.JLLC UnivestStroyInvestСООО Юнивест-СтройИнвестJednostka zależna Univest-M.
1 Tytuł zmieniony przez art. 1 pkt 1 decyzji nr 2011/357/WPZiB z dnia 20 czerwca 2011 r. (Dz.U.UE.L.11.161.25) zmieniającej nin. decyzję z dniem 20 czerwca 2011 r.
2 Art. 1 ust. 1 lit. d) dodana przez art. 1 pkt 1 decyzji nr 2011/69/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. (Dz.U.UE.L.11.28.40) zmieniającej nin. decyzję z dniem 31 stycznia 2011 r.
3 Art. 1 ust. 1 lit. e) dodana przez art. 1 pkt 1 decyzji nr 2012/36/WPZiB z dnia 23 stycznia 2012 r. (Dz.U.UE.L.12.19.31) zmieniającej nin. decyzję z dniem 23 stycznia 2012 r.
4 Art. 1 ust. 1 lit. f) dodana przez art. 1 pkt 1 decyzji nr 2012/36/WPZiB z dnia 23 stycznia 2012 r. (Dz.U.UE.L.12.19.31) zmieniającej nin. decyzję z dniem 23 stycznia 2012 r.
5 Art. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 2 decyzji nr 2011/69/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. (Dz.U.UE.L.11.28.40) zmieniającej nin. decyzję z dniem 31 stycznia 2011 r.
6 Art. 2 ust. 1 lit. c) dodana przez art. 1 pkt 2 decyzji nr 2012/36/WPZiB z dnia 23 stycznia 2012 r. (Dz.U.UE.L.12.19.31) zmieniającej nin. decyzję z dniem 23 stycznia 2012 r.
7 Art. 2 ust. 1 it. d) dodana przez art. 1 pkt 2 decyzji nr 2012/36/WPZiB z dnia 23 stycznia 2012 r. (Dz.U.UE.L.12.19.31) zmieniającej nin. decyzję z dniem 23 stycznia 2012 r.
8 Art. 2 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 3 decyzji nr 2012/36/WPZiB z dnia 23 stycznia 2012 r. (Dz.U.UE.L.12.19.31) zmieniającej nin. decyzję z dniem 23 stycznia 2012 r.
9 Art. 3 ust. 1 lit. a):

- zmieniona przez art. 1 pkt 3 decyzji nr 2011/69/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. (Dz.U.UE.L.11.28.40) zmieniającej nin. decyzję z dniem 31 stycznia 2011 r.

- zmieniona przez art. 1 pkt 4 decyzji nr 2012/36/WPZiB z dnia 23 stycznia 2012 r. (Dz.U.UE.L.12.19.31) zmieniającej nin. decyzję z dniem 23 stycznia 2012 r.

10 Art. 3 ust. 1 lit. e) dodana przez art. 1 decyzji nr 2012/212/WPZiB z dnia 23 kwietnia 2012 r. (Dz.U.UE.L.12.113.11) zmieniającej nin. decyzję z dniem 23 kwietnia 2012 r.
11 Art. 3 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 4 decyzji nr 2011/69/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. (Dz.U.UE.L.11.28.40) zmieniającej nin. decyzję z dniem 31 stycznia 2011 r.
12 Art. 3 ust. 3 dodany przez art. 1 pkt 1 decyzji nr 2011/666/WPZiB z dnia 10 października 2011 r. (Dz.U.UE.L.11.265.17) zmieniającej nin. decyzję z dniem 10 października 2011 r.
13 Art. 3a dodany przez art. 1 pkt 2 decyzji nr 2011/357/WPZiB z dnia 20 czerwca 2011 r. (Dz.U.UE.L.11.161.25) zmieniającej nin. decyzję z dniem 20 czerwca 2011 r.
14 Art. 3b dodany przez art. 1 pkt 2 decyzji nr 2011/357/WPZiB z dnia 20 czerwca 2011 r. (Dz.U.UE.L.11.161.25) zmieniającej nin. decyzję z dniem 20 czerwca 2011 r.
15 Art. 4 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 5 decyzji nr 2011/69/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. (Dz.U.UE.L.11.28.40) zmieniającej nin. decyzję z dniem 31 stycznia 2011 r.
16 Art. 7 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 2 decyzji nr 2011/666/WPZiB z dnia 10 października 2011 r. (Dz.U.UE.L.11.265.17) zmieniającej nin. decyzję z dniem 10 października 2011 r.
17 Art. 7 ust. 3 uchylony przez art. 1 pkt 6 decyzji nr 2011/69/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. (Dz.U.UE.L.11.28.40) zmieniającej nin. decyzję z dniem 31 stycznia 2011 r.
18 Załącznik I:

-zmieniony przez art. 1 pkt 7 decyzji nr 2011/69/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. (Dz.U.UE.L.11.28.40) zmieniającej nin. decyzję z dniem 31 stycznia 2011 r.

- zmieniony przez art. 1 decyzji nr 2011/174/WPZiB z dnia 21 marca 2011 r. (Dz.U.UE.L.11.76.72) zmieniającej nin. decyzję z dniem 21 marca 2011 r.

19 Załącznik II:

-zmieniony przez art. 1 pkt 7 decyzji nr 2011/69/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. (Dz.U.UE.L.11.28.40) zmieniającej nin. decyzję z dniem 31 stycznia 2011 r.

- zmieniony przez art. 1 decyzji nr 2011/174/WPZiB z dnia 21 marca 2011 r. (Dz.U.UE.L.11.76.72) zmieniającej nin. decyzję z dniem 21 marca 2011 r.

20 Załącznik III:

-zmieniony przez art. 1 pkt 7 decyzji nr 2011/69/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. (Dz.U.UE.L.11.28.40) zmieniającej nin. decyzję z dniem 31 stycznia 2011 r.

- zmieniony przez art. 1 decyzji nr 2011/174/WPZiB z dnia 21 marca 2011 r. (Dz.U.UE.L.11.76.72) zmieniającej nin. decyzję z dniem 21 marca 2011 r.

21 Załącznik IIIA:

-dodany przez art. 1 pkt 8 decyzji nr 2011/69/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. (Dz.U.UE.L.11.28.40) zmieniającej nin. decyzję z dniem 31 stycznia 2011 r.

- zmieniony przez art. 1 decyzji nr 2011/174/WPZiB z dnia 21 marca 2011 r. (Dz.U.UE.L.11.76.72) zmieniającej nin. decyzję z dniem 21 marca 2011 r.

- zmieniony przez art. 1 decyzji nr 2011/301/WPZiB z dnia 23 maja 2011 r. (Dz.U.UE.L.11.136.87) zmieniającej nin. decyzję z dniem 23 maja 2011 r.

- zmieniony przez art. 2 decyzji nr 2011/357/WPZiB z dnia 20 czerwca 2011 r. (Dz.U.UE.L.11.161.25) zmieniającej nin. decyzję z dniem 20 czerwca 2011 r.

- zmieniony przez art. 2 i 3 decyzji nr 2011/666/WPZiB z dnia 10 października 2011 r. (Dz.U.UE.L.11.265.17) zmieniającej nin. decyzję z dniem 10 października 2011 r.

- zmieniony przez art. 1 decyzji nr 2011/847/WPZiB z dnia 16 grudnia 2011 r. (Dz.U.UE.L.11.335.81) zmieniającej nin. decyzję z dniem 16 grudnia 2011 r.

- zmieniony przez art. 1 decyzji nr 2012/126/WPZiB z dnia 28 lutego 2012 r. (Dz.U.UE.L.12.55.19) zmieniającej nin. decyzję z dniem 28 lutego 2012 r.

22 Załącznik IV:

-zmieniony przez art. 1 pkt 7 decyzji nr 2011/69/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. (Dz.U.UE.L.11.28.40) zmieniającej nin. decyzję z dniem 31 stycznia 2011 r.

- zmieniony przez art. 1 decyzji nr 2011/174/WPZiB z dnia 21 marca 2011 r. (Dz.U.UE.L.11.76.72) zmieniającej nin. decyzję z dniem 21 marca 2011 r.

23 Załącznik V:

-dodany przez art. 2 decyzji nr 2012/36/WPZiB z dnia 23 stycznia 2012 r. (Dz.U.UE.L.12.19.31) zmieniającej nin. decyzję z dniem 23 stycznia 2012 r.

- zmieniony przez art. 2 decyzji nr 2012/126/WPZiB z dnia 28 lutego 2012 r. (Dz.U.UE.L.12.55.19) zmieniającej nin. decyzję z dniem 28 lutego 2012 r.

- zmieniony przez art. 1 i 2 decyzji nr 2012/171/WPZiB z dnia 23 marca 2012 r. (Dz.U.UE.L.12.87.95) zmieniającej nin. decyzję z dniem 23 marca 2012 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.