Decyzja 2010/617/UE zmieniająca decyzję 2009/821/WE w odniesieniu do wykazów punktów kontroli granicznej i jednostek weterynaryjnych w systemie TRACES

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2010.271.8

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 października 2010 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 14 października 2010 r.
zmieniająca decyzję 2009/821/WE w odniesieniu do wykazów punktów kontroli granicznej i jednostek weterynaryjnych w systemie TRACES

(notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7009)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/617/UE)

(Dz.U.UE L z dnia 15 października 2010 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego(1), w szczególności jej art. 20 ust. 1 i 3,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnych zwierząt wprowadzanych na rynek Wspólnoty z państw trzecich i zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG(2), w szczególności jej art. 6 ust. 4 akapit drugi zdanie drugie,

uwzględniając dyrektywę Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich(3), w szczególności jej art. 6 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W decyzji Komisji 2009/821/WE z dnia 28 września 2009 r. ustalającej wykaz zatwierdzonych punktów kontroli granicznej, ustanawiającej niektóre zasady kontroli przeprowadzanych przez ekspertów weterynaryjnych Komisji oraz ustanawiającej jednostki weterynaryjne w systemie TRACES(4), ustanowiono wykaz punktów kontroli granicznej zatwierdzonych zgodnie z dyrektywami 91/496/EWG i 97/78/WE. Wykaz ten zamieszczono w załączniku I do wspomnianej decyzji.

(2) W związku z informacjami przekazanymi przez Danię nowe kategorie produktów pochodzenia zwierzęcego, których kontrolowanie jest dozwolone w zatwierdzonych punktach kontroli granicznej w portach w Århus i Esbjerg, należy dodać do wpisów dotyczących tych punktów kontroli granicznej w wykazie w załączniku I do decyzji 2009/821/WE.

(3) Hiszpania przekazała informację o zawieszeniu jednego z jej punktów kontroli granicznej, zniesieniu zawieszenia niektórych kategorii produktów pochodzenia zwierzęcego w jednym z jej punktów kontroli granicznej oraz o dodaniu jednego nowego ośrodka inspekcyjnego do jednego z jej punktów kontroli granicznej. W związku z informacjami przekazanymi przez Hiszpanię należy zmienić wpis w wykazie punktów kontroli granicznej dla tego państwa.

(4) Włochy przekazały informację o dodaniu dla jednego z punktów kontroli granicznej kategorii nieopakowanych produktów pochodzenia zwierzęcego i o zmianie nazw trzech ośrodków inspekcyjnych w jednym z punktów kontroli granicznej. Ponadto ośrodek inspekcyjny "Docks Cereali" w punkcie kontroli granicznej w porcie w Rawennie został zawieszony. W związku z informacjami przekazanymi przez Włochy należy zmienić wpis w wykazie punktów kontroli granicznej dla tego państwa.

(5) W następstwie przekazania informacji przez Łotwę należy zawiesić jeden ośrodek inspekcyjny w porcie w Rydze (Riga port) figurujący we wpisie w wykazie punktów kontroli granicznej dla tego państwa członkowskiego.

(6) Niderlandy przekazały informację o zmianie nazwy jednego ośrodka inspekcyjnego w pewnym punkcie kontroli granicznej i o dwóch ośrodkach inspekcyjnych stworzonych w jednym z punktów kontroli granicznej. Należy dodać ponadto niektóre kategorie zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego, które mogą być kontrolowane w jednym z ośrodków inspekcyjnych w punkcie kontroli granicznej w porcie w Rotterdamie. W związku z informacjami przekazanymi przez Niderlandy należy zmienić wpis w wykazie punktów kontroli granicznej dla tego państwa członkowskiego.

(7) W następstwie przekazania informacji przez Zjednoczone Królestwo z wykazu punktów kontroli granicznej dla tego państwa członkowskiego należy usunąć zatwierdzenie punktu kontroli granicznej w porcie w Grove Wharf Wharton z wykazu punktów kontroli granicznej dla tego państwa członkowskiego.

(8) W załączniku II do decyzji 2009/821/WE ustanowiono wykaz jednostek centralnych, regionalnych i lokalnych w zintegrowanym skomputeryzowanym systemie weterynaryjnym (TRACES).

(9) W następstwie przekazania informacji przez Niemcy, Irlandię, Francję, Włochy, Niderlandy, Polskę, Portugalię i Zjednoczone Królestwo niektóre zmiany należy wprowadzić także w wykazie jednostek centralnych, regionalnych i lokalnych TRACES dla tych państw członkowskich, ustanowionym w załączniku II do decyzji 2009/821/WE.

(10) W związku z powyższym decyzja 2009/821/WE powinna zostać odpowiednio zmieniona.

(11) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W załącznikach I i II do decyzji 2009/821/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 października 2010 r.

W imieniu Komisji
John DALLI
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 29.

(2) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, s. 56.

(3) Dz.U. L 24 z 30.1.1998, s. 9.

(4) Dz.U. L 296 z 12.11.2009, s. 1.

ZAŁĄCZNIK 

W załącznikach I i II do decyzji 2009/821/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku I wprowadza się następujące zmiany:

a) w części dotyczącej Danii wprowadza się następujące zmiany:

(i) wpis dotyczący portu w Århus otrzymuje brzmienie:

"ArhusDK AAR 1PHC(1)(2), NHC(2)"

(ii) wpis dotyczący portu w Esbjerg otrzymuje brzmienie:

"EsbjergDK EBJ 1PHC-T(FR)(1)(2), HC-NT(6),

NHC-T(FR)(2),

NHC-NT(6)(11)"

b) w części dotyczącej Hiszpanii wprowadza się następujące zmiany:

(i) wpis dotyczący portu w Marín otrzymuje brzmienie:

"MarínES MAR 1PHC, NHC-T(FR), NHC-NT
Protea Productos del MarHC-T(FR)(3)"

(ii) wpis dotyczący lotniska w Tenerife Norte otrzymuje brzmienie:

"Tenerife Norte(*)ES TFN 4AHC(2)(*)"

(iii) wpis dotyczący lotniska w Walencji otrzymuje brzmienie:

"ValenciaES VLC 4AHC(2), NHC(2)O(10)"

c) w części dotyczącej Włoch wprowadza się następujące zmiany:

(i) wpis dotyczący portu w Gioia Tauro otrzymuje brzmienie:

"Gioia TauroIT GIT 1PHC, NHC-NT"

(ii) wpis dotyczący portu w Rawennie otrzymuje brzmienie:

"RavennaIT RAN 1PSapir 1NHC-NT(6)
TCRHC-T(FR)(2), NHC-NT(2)HC-NT(2),
SetramarNHC-NT(4)
Docks Cereali(*)NHC-NT(*)"

(iii) wpis dotyczący lotniska w Rzymie-Fiumicino otrzymuje brzmienie:

"Roma-FiumicinoIT FCO 4ANuova AlitaliaHC(2), NHC-NT(2)O(14)
Argol S.P.A.HC, NHC
Isola Veterinaria ADRU, E, O"

d) w części dotyczącej Łotwy wpis dotyczący portu w Rydze (Riga port) otrzymuje brzmienie:

"Riga (Riga port)LV RLX 1aPHC(2), NHC(2)
Kravu terminãls(*)HC-T(FR)(2)(*), HC-NT(2)(*)"

e) w części dotyczącej Niderlandów wprowadza się następujące zmiany: (i) wpis dotyczący lotniska w Amsterdamie otrzymuje brzmienie:

"AmsterdamNL AMS 4AAviapartner Cargo B.V.HC(2), NHC-T(FR), NHC-NT(2)O(14)
KLM-2U, E, O(14)
FreshportHC(2), NHC(2)O(14)"

(ii) wpis dotyczący portu w Maastricht otrzymuje brzmienie:

"MaastrichtNL MST 4AMHS ProductsHC(2), NHC(2)
MHS LiveU, E, O"

(iii) wpis dotyczący portu w Rotterdamie otrzymuje brzmienie:

"RotterdamNL RTM 1PEurofrigo KarimatastraatHC, NHC-T(FR), NHC-NT
Eurofrigo, Abel TasmanstraatHC
Frigocare Rotterdam B.V.HC-T(2)
WibacoHC-T(FR)(2), HC-NT(2)"

f) w części dotyczącej Zjednoczonego Królestwa skreśla się wpis dotyczący punktu kontroli granicznej w porcie w Grove Wharf Wharton;

2) w załączniku II wprowadza się następujące zmiany:

a) w części dotyczącej Niemiec wprowadza się następujące zmiany:

(i) wpis dotyczący jednostki centralnej otrzymuje brzmienie:

"DE00000 UNTERABTEILUNG TIERGESUNDHEIT, TIERSCHUTZ";

(ii) wpis dotyczący jednostki lokalnej "DE03909 BERCHTESGARDENER LAND" otrzymuje brzmienie:

"DE03909 BERCHTESGADENER LAND";

(iii) wpis dotyczący jednostki lokalnej "DE14103 ZWECKVERBAND VETERINÄRAMT JADEWESER" otrzymuje brzmienie:

"DE14103 ZWECKVERBAND JADEWESER";

(iv) wpis dotyczący jednostki lokalnej "DE46103 BRAKE, ZWECKVERBAND VETERINÄRAMT JADEWESER" otrzymuje brzmienie:

"DE46103 BRAKE, ZWECKVERBAND JADEWESER";

(v) wpis dotyczący jednostki lokalnej "DE46903 WITTMUND, ZWECKVERBAND VETERINÄRAMT JADEWESER" otrzymuje brzmienie:

"DE46903 WITTMUND, ZWECKVERBAND JADEWESER";

(vi) skreśla się następującą pozycję:

"DE00205 AACHEN STADT";

(vii) wpis dotyczący jednostki lokalnej "DE00305 AACHEN" otrzymuje brzmienie:

"DE00305 STÄDTEREGION AACHEN";

(viii) skreśla się pozycję w brzmieniu:

"DE40805 SOLINGEN UND REMSCHEID";

(ix) wpis dotyczący jednostki lokalnej "DE47905 WUPPERTAL" otrzymuje brzmienie:

"DE47905 BERGISCHES VETERINÄR- UND LEBENSMITTELÜBERWACHUNGSAMT";

(x) wpis dotyczący jednostki lokalnej "DE25607 LUDWIGSHAFEN" otrzymuje brzmienie:

"DE25607 RHEIN-PFALZ-KREIS";

(xi) wpis dotyczący jednostki lokalnej "DE34007 PIRMASENS" otrzymuje brzmienie:

"DE34007 SÜDWESTPFALZ";

(xii) skreśla się pozycję w brzmieniu:

"DE21116 JENA, STADT";

b) w części dotyczącej Irlandii skreśla się pozycję w brzmieniu:

"IE00600 DUBLIN";

c) w części dotyczącej Francji wpisy dotyczące jednostek lokalnych otrzymują brzmienie:

"FR00001 ALSACE
FR06700BAS-RHINFR06800HAUT-RHIN
FR00002 AQUITAINE
FR02400DORDOGNEFR06400PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (PAU)
FR03300GIRONDEFR16400PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
FR04000LANDES(BAYONNE)
FR04700LOT-ET-GARONNE
FR00003 AUVERGNE
FR00300ALLIERFR04300HAUTE-LOIRE
FR01500CANTALFR06300PUY-DE-DÔME
FR00004 BASSE-NORMANDIE
FR01400CALVADOSFR06100ORNE
FR05000MANCHE
FR00005 BOURGOGNE
FR02100CÔTE-D'ORFR07100SAÔNE-ET-LOIRE
FR05800NIÈVREFR08900YONNE
FR00006 BRETAGNE
FR02200CÔTES-D'ARMORFR03500ILLE-ET-VILAINE
FR02900FINISTÈREFR05600MORBIHAN
FR00007 CENTRE
FR01800CHERFR03700INDRE-ET-LOIRE
FR02800EURE-ET-LOIREFR04500LOIRET
FR03600INDREFR04100LOIR-ET-CHER
FR00008 CHAMPAGNE-ARDENNE
FR00800ARDENNESFR05200HAUTE-MARNE
FR01000AUBEFR05100MARNE
FR00009 CORSE
FR02000CORSE-DU-SUDFR12000HAUTE-CORSE
FR00010 FRANCHE-COMTÉ
FR02500DOUBSFR03900JURA
FR07000HAUTE-SAÔNEFR09000TERRITOIRE DE BELFORT
FR00011 HAUTE-NORMANDIE
FR02700EUREFR07600SEINE-MARITIME
FR00012 ÎLE-DE-FRANCE
FR09100ESSONNEFR09300SEINE-SAINT-DENIS
FR09200HAUTS-DE-SEINEFR09500VAL-D'OISE
FR07500PARISFR09400VAL-DE-MARNE
FR07700SEINE-ET-MARNEFR07800YVELINES
FR00013 LANGUEDOC-ROUSSILLON
FR01100AUDEFR04800LOZÈRE
FR03000GARDFR06600PYRÉNÉES-ORIENTALES
FR03400HÉRAULT
FR00014 LIMOUSIN
FR01900CORRÈZEFR08700HAUTE-VIENNE
FR02300CREUSE
FR00015 LORRAINE
FR05400MEURTHE-ET-MOSELLEFR05700MOSELLE
FR05500MEUSEFR08800VOSGES
FR00016 MIDI-PYRÉNÉES
FR00900ARIÈGEFR03200GERS
FR01200AVEYRONFR04600LOT
FR03100HAUTE-GARONNEFR08100TARN
FR06500HAUTES-PYRÉNÉESFR08200TARN-ET-GARONNE
FR00017 NORD-PAS-DE-CALAIS
FR05900NORDFR06200PAS-DE-CALAIS
FR00018 PAYS-DE-LA-LOIRE
FR04400LOIRE-ATLANTIQUEFR07200SARTHE
FR04900MAINE-ET-LOIREFR08500VENDÉE
FR05300MAYENNE
FR00019 PICARDIE
FR00200AISNEFR08000SOMME
FR06000OISE
FR00020 POITOU-CHARENTES
FR01600CHARENTEFR07900DEUX-SÈVRES
FR01700CHARENTE-MARITIMEFR08600VIENNE
FR00021 PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR
FR00400ALPES-DE-HAUTE-PROVENCEFR01300BOUCHES-DU-RHÔNE
FR00600ALPES-MARITIMESFR08300VAR
FR00500HAUTES-ALPESFR08400VAUCLUSE
FR00022 RHÔNE-ALPES
FR00100AINFR03800ISÈRE
FR00700ARDÈCHEFR04200LOIRE
FR07400HAUTE-SAVOIEFR06900RHÔNE
FR02600DRÔMEFR07300SAVOIE
GUADELOUPE
FR09600GUADELOUPE
GUYANE
FR09800GUYANE
MARTINIQUE
FR09700MARTINIQUE
RÉUNION
FR09900RÉUNION";

d) w części dotyczącej Włoch wprowadza się następujące zmiany:

(i) wpis dotyczący jednostki lokalnej "IT01801 BRA" otrzymuje brzmienie:

"IT01801CUNEO 2";

(ii) skreśla się pozycję w brzmieniu:

"IT02101CASALE MONFERRATO";

(iii) wpisy dotyczące jednostek lokalnych "IT00801 CHIERI" i "IT00701 CHIVASSO" otrzymują brzmienie:

"IT00801TORINO 5 IT00701 TORINO 4";

(iv) skreśla się pozycję w brzmieniu:

"IT00601CIRIÉ";

(v) wpisy dotyczące jednostek lokalnych "IT00501 COLLEGNO" i "IT01501 CUNEO" otrzymują brzmienie:

"IT00501TORINO 3IT01501CUNEO 1";

(vi) skreśla się pozycje w brzmieniu:

"IT00901IVREAIT01601MONDOVÌ";

(vii) skreśla się pozycję w brzmieniu:

"IT02201NOVI LIGURE";

(viii) wpis dotyczący jednostki lokalnej "IT01401 OMEGNA" otrzymuje brzmienie:

"IT01401VERBANO CUSIO OSSOLA";

(ix) skreśla się pozycje w brzmieniu:

"IT01001PINEROLOIT00201TORINO 2
IT01701SAVIGLIANOIT00301TORINO 3"
IT00101TORINO 1

(x) wpis dotyczący jednostki lokalnej "IT00401 TORINO 4" otrzymuje brzmienie: "IT00401 TORINO";

e) w części dotyczącej Niderlandów wpis dotyczący jednostki centralnej otrzymuje brzmienie:

"NL00000VWA";

f) w części dotyczącej Polski wprowadza się następujące zmiany:

(i) wpisy dotyczące jednostek lokalnych "PL0210 BOLESŁAWIEC ŚLĄSKI", "PL02080 KŁODZKO Z/S W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ", "PL02040 GÓRA ŚLĄSKA", "PL02100 LUBAŃ ŚLĄSKI", "PL02140 OLEŚNICA ŚLĄSKA", "PL02190 ŚWIDNICA ŚLĄSKA" i "PL02090 LEGNICA" otrzymują brzmienie:

"PL02010BOLESŁAWIECPL02140OLEŚNICA
PL02080BYSTRZYCA KŁODZKAPL02190ŚWIDNICA
PL02040GÓRAPL02090ZIEMNICE";
PL02100LUBAŃ

(ii) wpis dotyczący jednostki lokalnej "PL04140 ŚWIECIE N. WISŁĄ" otrzymuje brzmienie:

"PL04140ŚWIECIE";

(iii) wpisy dotyczące jednostek lokalnych "PL06070 KRAŚNIK LUBELSKI" i "PL06170 ŚWIDNIK K. LUBLINA" otrzymują brzmienie:

"PL06070KRAŚNIKPL06170ŚWIDNIK";

(iv) wpis dotyczący jednostki lokalnej "PL08050 SŁUBICE Z/S W OŚNIE" otrzymuje brzmienie

"PL08050OŚNO LUBUSKIE";

(v) wpisy dotyczące jednostek lokalnych "PL14010 BIAŁOBRZEGI RADOMSKIE", "PL14300 SZYDŁOWIEC K. RADOMIA" i "PL14320 WARSZAWA ZACH. Z/S W OŻAROWIE MAZ." otrzymują brzmienie:

"PL14010BIAŁOBRZEGIPL14320OŻARÓW MAZOWIECKI";
PL14300SZYDŁOWIEC

(vi) wpis dotyczący jednostki lokalnej "PL18190 STRZYŻÓW N. WISŁOKIEM" otrzymuje brzmienie:

"PL18190STRZYŻÓW";

(vii) wpis dotyczący jednostki lokalnej "PL22010 BYTÓW Z/S W MIASTKU" otrzymuje brzmienie:

"PL22010MIASTKO";

(viii) skreśla się pozycję w brzmieniu:

"PL22610GDAŃSK";

(ix) wpisy dotyczące jednostek lokalnych "PL26010 BUSKO ZDRÓJ" i "PL26060 OPATÓW KIELECKI" otrzymują brzmienie:

"PL26010BUSKO-ZDRÓJPL26060OPATÓW";

(x) wpisy dotyczące jednostek lokalnych "PL30040 GOSTYŃ POZNAŃSKI" i "PL30060 JAROCIN POZNAŃSKI" otrzymują brzmienie:

"PL30040GOSTYŃPL30060JAROCIN";

g) w części dotyczącej Portugalii wprowadza się następujące zmiany:

(i) do wpisów dotyczących jednostki regionalnej dodaje się poniższy wpis dotyczący jednostki lokalnej "PT10000 NORTE":

"PT00800LAMEGO";

(ii) skreśla się wpis dotyczący następującej jednostki regionalnej "PT20000 CENTRO":

"PT00800LAMEGO";

(iii) skreśla się następujące pozycje:

"PT04900ESTREMOZPT02200PONTE DE SOR";

(h) w części dotyczącej Zjednoczonego Królestwa wprowadza się następujące zmiany:

(i) wpis dotyczący jednostki regionalnej w Szkocji otrzymuje brzmienie:

"GB00003SCOTTISH GOVERNMENT";

(ii) wpis dotyczący jednostki regionalnej w Walii otrzymuje brzmienie:

"GB00002WELSH ASSEMBLY GOVERNMENT".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.