Decyzja 2010/573/WPZiB dotycząca zastosowania środków ograniczających wobec kierownictwa regionu Naddniestrza w Republice Mołdowy

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2010.253.54

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 października 2022 r.

DECYZJA RADY 2010/573/WPZiB
z dnia 27 września 2010 r.
dotycząca zastosowania środków ograniczających wobec kierownictwa regionu Naddniestrza w Republice Mołdowy

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 25 lutego 2008 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2008/160/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko kierownictwu regionu Naddniestrza w Republice Mołdowy 1 . Na mocy decyzji Rady 2010/105/WPZiB 2  obowiązywanie tych środków ograniczających zostało przedłużone do dnia 27 lutego 2011 r., ale ich stosowanie zostało zawieszone do dnia 30 września 2010 r.

(2) W oparciu o przegląd wspólnego stanowiska 2008/160/WPZiB, obowiązywanie środków ograniczających należy przedłużyć do dnia 30 września 2011 r.

(3) Jednakże w celu wsparcia postępów prowadzących do osiągnięcia politycznego rozwiązania konfliktu naddniestrzańskiego, pomyślnego zmierzenia się z pozostałymi problemami szkół posługujących się alfabetem łacińskim oraz przywrócenia swobodnego przepływu osób, stosowanie środków ograniczających powinno zostać zawieszone do dnia 31 marca 2011 r. Po upływie tego okresu Rada dokona przeglądu środków ograniczających w świetle aktualnej sytuacji, zwłaszcza w odniesieniu do kwestii wspomnianych powyżej. Rada może w dowolnym momencie podjąć decyzję o ponownym zastosowaniu lub zniesieniu ograniczeń w podróżowaniu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1
1.  3
 Państwa członkowskie podejmują niezbędne działania, aby zapobiec wjazdowi na swoje terytoria lub przejazdowi przez nie osób - wymienionych w załączniku - które są odpowiedzialne za zainicjowanie i prowadzenie w regionie Naddniestrza w Republice Mołdawii kampanii zastraszania wobec mołdawskich szkół stosujących alfabet łaciński oraz zamykania tych szkół.
2. 
Ust. 1 nie będzie zobowiązywał państwa członkowskiego do odmowy swoim obywatelom wjazdu na swoje terytorium.
3. 
Ust. 1 pozostaje bez uszczerbku dla przypadków, w których państwo członkowskie jest związane następującymi obowiązkami z zakresu prawa międzynarodowego:
(i)
jest siedzibą międzynarodowej organizacji międzyrządowej;
(ii)
jest państwem goszczącym międzynarodową konferencję zwołaną przez ONZ lub odbywającą się pod jej auspicjami;
(iii)
zastosowanie ma umowa wielostronna przyznająca przywileje i immunitety;

lub

(iv)
zastosowanie ma Traktat pojednawczy (Traktat laterański) z 1929 r. zawarty między Stolicą Apostolską (Państwem Watykańskim) a Włochami.
4. 
Uznaje się, że przepisy ust. 3 mają zastosowanie także w przypadku, gdy państwo członkowskie jest siedzibą Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE).
5. 
Rada jest odpowiednio powiadamiana o wszystkich przypadkach przyznania przez dane państwo członkowskie wyłączenia na mocy ust. 3 lub 4.
6. 
Państwa członkowskie mogą przyznać wyłączenia ze środków nałożonych na mocy ust. 1, w przypadku gdy podróż jest uzasadniona pilną potrzebą humanitarną lub uczestnictwem w posiedzeniu międzyrządowym - w tym również popieranym przez Unię Europejską lub organizowanym w państwie członkowskim przewodniczącym OBWE - podczas którego prowadzony jest dialog polityczny bezpośrednio propagujący demokrację, prawa człowieka i praworządność w Republice Mołdowy.
7. 
Państwo członkowskie, które zamierza przyznać wyłączenia, o których mowa w ust. 6, powiadamia o tym na piśmie Radę. Uznaje się, że wyłączenie zostało przyznane, o ile żaden członek Rady w ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania powiadomienia o proponowanym odstępstwie nie wniósł pisemnego sprzeciwu. W przypadku gdy co najmniej jeden członek Rady wniesie sprzeciw, Rada - stanowiąc większością kwalifikowaną - może postanowić o przyznaniu proponowanego wyłączenia.
8.  4
 W przypadku gdy zgodnie z ust. 3, 4, 6 i 7 państwo członkowskie zezwala na wjazd na swoje terytorium lub przejazd przez nie osobom wymienionym w załączniku, zezwolenie jest ograniczone do celów, w których zostało udzielone, oraz do osób, których dotyczy.
Artykuł  2 5

Rada, stanowiąc na wniosek państwa członkowskiego lub Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, przyjmuje zmiany do wykazu znajdującego się w załączniku, niezbędne w związku z rozwojem sytuacji w Republice Mołdawii.

Artykuł  2a  6
1. 
Rada i Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (zwany dalej "Wysokim Przedstawicielem") są uprawnieni do przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania swoich zadań wynikających z niniejszej decyzji, w szczególności:
a)
w przypadku Rady: w celu przygotowania i wprowadzania zmian do załącznika;
b)
w przypadku Wysokiego Przedstawiciela: w celu przygotowania zmian do załącznika.
2. 
Rada i Wysoki Przedstawiciel są uprawnieni, w stosownych przypadkach, do przetwarzania odpowiednich danych dotyczących przestępstw popełnionych przez osoby fizyczne wymienione w wykazie, wyroków skazujących takie osoby za przestępstwa lub środków bezpieczeństwa dotyczących takich osób, jedynie w zakresie, w jakim przetwarzanie to jest niezbędne do przygotowania załącznika.
3. 
Do celów niniejszej decyzji Rada i Wysoki Przedstawiciel są wyznaczeni jako "administratorzy" w rozumieniu art. 3 pkt 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 7  w celu zapewnienia, aby zainteresowane osoby fizyczne mogły wykonywać swoje prawa zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725.
Artykuł  3

Decyzja Rady 2010/105/WPZiB niniejszym traci moc.

Artykuł  4 8
1. 
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.
2.  9
 Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 31 października 2023 r. Jest ona przedmiotem stałego przeglądu. Obowiązywanie niniejszej decyzji zostanie przedłużone lub, w zależności od przypadku, niniejsza decyzja zostanie zmieniona, jeżeli Rada uzna, że jej cele nie zostały osiągnięte.
Sporządzono w Brukseli dnia 27 września 2010 r.
W imieniu Rady
K. PEETERS
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I  10

(skreślony)

ZAŁĄCZNIK  II  11

Osoby, o których mowa w art. 1 ust. 1

...
1 Dz.U. L 51 z 26.2.2008, s. 23.
2 Dz.U. L 46 z 23.2.2010, s. 3.
3 Art. 1 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. a) decyzji nr 2012/527/WPZiB z dnia 27 września 2012 r. (Dz.U.UE.L.12.263.44) zmieniającej nin. decyzję z dniem 28 września 2012 r.
4 Art. 1 ust. 8 zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. b) decyzji nr 2012/527/WPZiB z dnia 27 września 2012 r. (Dz.U.UE.L.12.263.44) zmieniającej nin. decyzję z dniem 28 września 2012 r.
5 Art. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 2 decyzji nr 2012/527/WPZiB z dnia 27 września 2012 r. (Dz.U.UE.L.12.263.44) zmieniającej nin. decyzję z dniem 28 września 2012 r.
6 Art. 2a dodany przez art. 1 pkt 1 decyzji nr (WPZiB) 2019/1789 z dnia 24 października 2019 r. (Dz.U.UE.L.2019.272.150) zmieniającej nin. decyzję z dniem 26 października 2019 r.
7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39).
8 Art. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 3 decyzji nr 2012/527/WPZiB z dnia 27 września 2012 r. (Dz.U.UE.L.12.263.44) zmieniającej nin. decyzję z dniem 28 września 2012 r.
9 Art. 4 ust. 2:

- zmieniony przez art. 1 decyzji nr 2013/477/WPZiB z dnia 27 września 2013 r. (Dz.U.UE.L.2013.257.18) zmieniającej nin. decyzję z dniem 28 września 2013 r.

- zmieniony przez art. 1 decyzji nr 2014/381/WPZiB z dnia 23 czerwca 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.183.56) zmieniającej nin. decyzję z dniem 24 czerwca 2014 r.

- zmieniony przez art. 1 decyzji nr 2014/751/WPZiB z dnia 30 października 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.311.54) zmieniającej nin. decyzję z dniem 31 października 2014 r.

- zmieniony przez art. 1 decyzji nr (WPZiB) 2015/1925 z dnia 26 października 2015 r. (Dz.U.UE.L.2015.281.12) zmieniającej nin. decyzję z dniem 28 października 2015 r.

- zmieniony przez art. 1 decyzji nr (WPZiB) 2016/1908 z dnia 28 października 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.295.78) zmieniającej nin. decyzję z dniem 30 października 2016 r.

- zmieniony przez art. 1 decyzji nr (WPZiB) 2017/1935 z dnia 23 października 2017 r. (Dz.U.UE.L.2017.273.11) zmieniającej nin. decyzję z dniem 25 października 2017 r.

- zmieniony przez art. 1 decyzji nr (WPZiB) 2018/1610 z dnia 25 października 2018 r. (Dz.U.UE.L.2018.268.46) zmieniającej nin. decyzję z dniem 27 października 2018 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 2 decyzji nr (WPZiB) 2019/1789 z dnia 24 października 2019 r. (Dz.U.UE.L.2019.272.150) zmieniającej nin. decyzję z dniem 26 października 2019 r.

- zmieniony przez art. 1 decyzji nr (WPZiB) 2020/1586 z dnia 29 października 2020 r. (Dz.U.UE.L.2020.362.29) zmieniającej nin. decyzję z dniem 31 października 2020 r.

- zmieniony przez art. 1 decyzji nr (WPZIB) 2021/1893 z dnia 28 października 2021 r. (Dz.U.UE.L.2021.384.108) zmieniającej nin. decyzję z dniem 30 października 2021 r.

- zmieniony przez art. 1 decyzji nr 2022/2085 z dnia 27 października 2022 r. (Dz.U.UE.L.2022.280.46) zmieniającej nin. decyzję z dniem 29 października 2022 r.

10 Załącznik I skreślony przez art. 1 pkt 4 decyzji nr 2012/527/WPZiB z dnia 27 września 2012 r. (Dz.U.UE.L.12.263.44) zmieniającej nin. decyzję z dniem 28 września 2012 r.
11 Załącznik II:

- zmieniony przez art. 2 ust. 2 decyzji nr 2011/641/WPZiB z dnia 29 września 2011 r. (Dz.U.UE.L.11.254.18) zmieniającej nin. decyzję z dniem 29 września 2011 r.

- zmieniony przez art. 2 ust. 2 decyzji nr 2012/170/WPZiB z dnia 23 marca 2012 r. (Dz.U.UE.L.12.87.92) zmieniającej nin. decyzję z dniem 23 marca 2012 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 5 decyzji nr 2012/527/WPZiB z dnia 27 września 2012 r. (Dz.U.UE.L.12.263.44) zmieniającej nin. decyzję z dniem 28 września 2012 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.