Decyzja 2010/550/UE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Organu Nadzoru Europejskiego GNSS za rok budżetowy 2008

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2010.252.218

Akt nienormatywny
Wersja od: 25 września 2010 r.

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
z dnia 5 maja 2010 r.
w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Organu Nadzoru Europejskiego GNSS za rok budżetowy 2008

(2010/550/UE)

(Dz.U.UE L z dnia 25 września 2010 r.)

PARLAMENT EUROPEJSKI,

– uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Organu Nadzoru Europejskiego GNSS za rok budżetowy 2008,

– uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiego Organu Nadzoru GNSS za rok budżetowy 2008, wraz z odpowiedziami Organu(1),

– uwzględniając zalecenie Rady z dnia 16 lutego 2010 r. (5827/2010 - C7-0061/2010),

– uwzględniając art. 276 Traktatu WE i art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(2), w szczególności jego art. 185,

– uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1321/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi(3), w szczególności jego art. 12,

– uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(4), w szczególności jego art. 94,

– uwzględniając art. 77 Regulaminu i załącznik VI Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A7-0073/2010),

1. udziela Dyrektorowi Wykonawczemu Organu Nadzoru Europejskiego GNSS absolutorium z wykonania budżetu Organu za rok budżetowy 2008;

2. przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, Dyrektorowi Wykonawczemu Organu Nadzoru Europejskiego GNSS, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

Jerzy BUZEKKlaus WELLE
PrzewodniczącySekretarz Generalny

______

(1) Dz.U C 304 z 15.12.2009, s. 100.

(2) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(3) Dz.U. L 246 z 20.7.2004, s. 1.

(4) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.

REZOLUCJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

z dnia 5 maja 2010 r.

zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Organu Nadzoru Europejskiego GNSS na rok budżetowy 2008

PARLAMENT EUROPEJSKI,

– uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Organu Nadzoru Europejskiego GNSS za rok budżetowy 2008,

– uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiego Organu Nadzoru GNSS za rok budżetowy 2008, wraz z odpowiedziami Organu(1),

– uwzględniając zalecenie Rady z dnia 16 lutego 2010 r. (5827/2010 - C7-0061/2010),

– uwzględniając art. 276 Traktatu WE i art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(2), w szczególności jego art. 185,

– uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1321/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi(3), w szczególności jego art. 12,

– uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(4), w szczególności jego art. 94,

– uwzględniając art. 77 Regulaminu i załącznik VI Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A7-0073/2010),

A. mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy zgłosił zastrzeżenie co do wiarygodności rocznego sprawozdania finansowego za rok 2008, jak i legalności i prawidłowości transakcji leżących u jego podstaw,

B. mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Organu za 2006 r. wydał pozytywne poświadczenie wiarygodności,

C. mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy oświadczył, że nie jest w stanie wydać opinii na temat sprawozdania finansowego Organu Nadzoru Europejskiego GNSS za rok budżetowy 2007, i zaznaczył, że cała struktura projektu Galileo została w 2007 r. poddana przeglądowi oraz że sprawozdanie finansowe Organu przygotowano w niestabilnym kontekście prawnym,

D. mając na uwadze, że Organ zyskał autonomię finansową w 2006 r.,

E. mając na uwadze fakt, że w dniu 23 kwietnia 2009 r. Parlament Europejski udzielił Dyrektorowi Wykonawczemu Organu Nadzoru Europejskiego GNSS absolutorium z wykonania budżetu Organu za rok budżetowy 2007(5), a także fakt, że w rezolucji załączonej do decyzji o absolutorium Parlament między innymi:

– zauważył, że środki faktycznie udostępnione Organowi (210.000.000 EUR) były zdecydowanie niższe niż przewidziane w budżecie z powodu opóźnień w programie Galileo,

– wyraził zaniepokojenie w związku z następującymi wykazanymi przez Trybunał Obrachunkowy słabymi punktami wykonania budżetu: niskim poziomem wykorzystania środków na zobowiązania i płatności w odniesieniu do działań operacyjnych (63 % na zobowiązania i 51 % na płatności); brakiem wyraźnego związku między programem prac Organu a budżetem; nieuzasadnionymi i nieudokumentowanymi przesunięciami; wielokrotnymi spóźnieniami w rejestrowaniu nakazów odzyskania środków; niespójną prezentacją wykonania budżetu,

– przyjął do wiadomości zarzuty Trybunału Obrachunkowego w odniesieniu do aktywów projektu Galileo, zgodnie z którymi Organ nie był w stanie przedstawić wystarczających informacji w odniesieniu do swoich sprawozdań finansowych, ponieważ do końca 2007 r. nie sporządzono żadnego wykazu aktywów znajdujących się w posiadaniu Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA);

Zarządzanie budżetem i finansami

1. wyraża ubolewanie, że Trybunał Obrachunkowy zgłosił zastrzeżenie co do wiarygodności rocznego sprawozdania finansowego za rok 2008, jak i legalności i prawidłowości transakcji leżących u jego podstaw;

2. stwierdza, że Organ zdecydował o przedstawieniu rezultatów swoich działań bez uwzględnienia faktu, że zarządzanie przezeń programami Galileo i EGNOS ustanie po zakończeniu przekazywania Komisji aktywów i środków, co było przewidziane na koniec pierwszego kwartału 2008 r.;

3. odnotowuje fakt, że rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 683/2008 z dnia 9 lipca 2008 r.(6) weszło w życie w dniu 25 lipca 2008 r., a pomimo przeniesienia na Komisję odpowiedzialności za zarządzanie programami Galileo i EGNOS Komisja przekazała w dniu 24 grudnia 2008 r. 95.000.000 EUR na rachunek bankowy Organu; ubolewa, że nie przyjęto stosownego budżetu korygującego;

4. stwierdza, że w wyniku wejścia w życie rozporządzenia (WE) nr 683/2008 w 2008 r. przyjęto bardzo znaczącą redukcję budżetu Organu (z 436.500.000 EUR w 2007 r. do 22.700.000 EUR);

5. wyraża zaniepokojenie faktem, że chociaż na mocy rozporządzenia (WE) nr 683/2008 z dniem 1 stycznia 2009 r. Komisja stała się odpowiedzialna za zarządzanie środkami europejskich programów nawigacji satelitarnej (EGNOS i Galileo) i realizację tych programów, do końca 2008 r. nie przekazano Komisji żadnych działań ani aktywów, a nowy podział kompetencji między Komisją i Organem nie został odzwierciedlony w ich rocznych sprawozdaniach finansowych; dowiaduje się za pośrednictwem Trybunału Obrachunkowego, że Organ powinien był ująć kwotę 58.400.000 EUR jako dług wobec Komisji, nie zaś jako prefinansowanie otrzymane od Komisji; stwierdza ponadto że sprawozdanie finansowe nie powinno było obejmować kwoty 55.600.000 EUR zobowiązań wobec Europejskiej Agencji Kosmicznej z uwagi na fakt, że kwota ta wynikała z wkładów Wspólnot Europejskich do programów Galileo i EGNOS i stanowiła odpowiedzialność Komisji;

6. przyjmuje jednak do wiadomości odpowiedź Organu, który usprawiedliwia się twierdzeniem, że Komisja oficjalnie potwierdziła przyjęcie przekazanych aktywów dopiero z dniem 31 lipca 2009 r., ponieważ przed końcem czerwca 2009 r. nie można było uzgodnić z Komisją warunków przekazania;

7. odsyła do zaleceń sprawozdania specjalnego nr 7/2009 Trybunału Obrachunkowego skierowanych do Komisji jako nowego zarządzającego programem Galileo;

Audyt wewnętrzny

8. uznaje, że Służba Audytu Wewnętrznego (IAS) przeprowadziła audyt wewnętrzny w listopadzie 2007 r. i audyty uzupełniające w październiku 2008 r. i grudniu 2009 r.; zauważa, że dwa pozostające do wdrożenia ważne zalecenia IAS odnoszą się do kluczowych stanowisk i do opisów stanowisk;

9. jeżeli chodzi o inne uwagi towarzyszące decyzji o udzieleniu absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia 5 maja 2010 r.(7) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

______

(1) Dz.U. C 304 z 15.12.2009, s. 100.

(2) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(3) Dz.U. L 246 z 20.7.2004, s. 1.

(4) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.

(5) Dz.U. L 255 z 26.9.2009, s. 162.

(6) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 683/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie dalszej realizacji europejskich programów nawigacji satelitarnej (EGNOS i Galileo) (Dz.U. L 196 z 24.7.2008, s. 1).

(7) Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0139 (zob. s. 241 niniejszego Dziennika Urzędowego).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.