Decyzja 2010/534/UE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kolejowej za rok budżetowy 2008

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2010.252.178

Akt nienormatywny
Wersja od: 25 września 2010 r.

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
z dnia 5 maja 2010 r.
w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kolejowej za rok budżetowy 2008

(2010/534/UE)

(Dz.U.UE L z dnia 25 września 2010 r.)

PARLAMENT EUROPEJSKI,

– uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiej Agencji Kolejowej za rok budżetowy 2008,

– uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Kolejowej za rok budżetowy 2008, wraz z odpowiedziami Agencji(1),

– uwzględniając zalecenie Rady z dnia 16 lutego 2010 r. (5827/2010 - C7-0061/2010),

– uwzględniając art. 276 Traktatu WE oraz art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(2), w szczególności jego art. 185,

– uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 881/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające Europejską Agencję Kolejową(3), w szczególności jej art. 39,

– uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(4), w szczególności jego art. 94,

– uwzględniając art. 77 Regulaminu i załącznik VI do Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Transportu i Turystyki (A7-0084/2010),

1. udziela Dyrektorowi Wykonawczemu Europejskiej Agencji Kolejowej absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2008;

2. swoje uwagi przedstawia w poniższej rezolucji;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z rezolucją, która stanowi jej część integralną, Dyrektorowi Wykonawczemu Europejskiej Agencji Kolejowej, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

Jerzy BUZEKKlaus WELLE
PrzewodniczącySekretarz Generalny

______

(1) Dz.U C 304 z 15.12.2009, s. 89.

(2) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(3) Dz.U. L 164 z 30.4.2004, s. 1.

(4) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.

REZOLUCJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

z dnia 5 maja 2010 r.

zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2008

PARLAMENT EUROPEJSKI,

– uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiej Agencji Kolejowej za rok budżetowy 2008,

– uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Kolejowej za rok budżetowy 2008, wraz z odpowiedziami Agencji(1),

– uwzględniając zalecenie Rady z dnia 16 lutego 2010 r. (5827/2010 - C7-0061/2010),

– uwzględniając art. 276 Traktatu WE oraz art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(2), w szczególności jego art. 185,

– uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 881/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające Europejską Agencję Kolejową(3), w szczególności jej art. 39,

– uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(4), w szczególności jego art. 94,

– uwzględniając art. 77 Regulaminu i załącznik VI do Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Transportu i Turystyki (A7-0084/2010),

A. mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy oświadczył, iż uzyskał wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe za rok budżetowy 2008 jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u podstaw sprawozdania zostały przeprowadzone legalnie i prawidłowo,

B. mając na uwadze fakt, że w dniu 23 kwietnia 2009 r. Parlament Europejski udzielił Dyrektorowi Wykonawczemu Europejskiej Agencji Kolejowej absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2008(5), a także fakt, że w rezolucji załączonej do decyzji o absolutorium Parlament:

– odnotował, że ze sprawozdania rocznego Trybunału Obrachunkowego za rok 2006 wynika, iż ostateczny budżet Agencji wyniósł w 2007 r. 16.600.000 EUR, z czego rezerwa wyniosła 1.900.000 EUR; odnotowuje ponadto, że pod koniec roku 2007 anulowano kwotę 3.400.000 EUR, w tym rezerwę, a także iż na rok 2008 przeniesiono kwotę 2.700.000 EUR;

– wyraził zaniepokojenie w związku z konkluzją Trybunału Obrachunkowego stwierdzającą, że w nie wykorzystano ponad 35 % ostatecznej kwoty środków, co zdaniem Trybunału Obrachunkowego świadczyło o znacznych słabościach stosowanych przez Agencję procedur z zakresu planowania i sporządzania budżetu;

– zwrócił się do Agencji, na podstawie art. 15 ust. 5 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2343/2002, o zastosowanie rygorystycznego zarządzania środkami płynnymi, tak aby salda gotówkowe ograniczone były do skrupulatnie uzasadnionych potrzeb oraz o zwrócenia szczególnej uwagi na polepszenie swojego zarządzania płynnościami;

1. z zadowoleniem przyjmuje stwierdzenie przez Trybunał Obrachunkowy, iż sprawozdanie finansowe Agencji za rok 2008 jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są w ujęciu ogólnym zgodne z prawem i prawidłowe;

2. odnotowuje, że Agencja otrzymała środki na pokrycie zobowiązań i środki na pokrycie płatności w wysokości 18.000.000 EUR z budżetu Unii na 2008 r.;

Poziom działalności

3. zwraca się do Agencji o przedstawienie, w tabeli załączonej do przyszłego sprawozdania Trybunału Obrachunkowego, porównania celów zrealizowanych podczas omawianego roku, którego dotyczy absolutorium oraz tych zrealizowanych w roku poprzednim, tak aby pozwolić organowi udzielającemu absolutorium na lepszą ocenę wyników Agencji na przestrzeni dwóch lat;

4. podkreśla znaczenie, jakie dla Agencji ma wyznaczenie w ramach swego programowania celów SMART i wskaźników RACER, aby móc oceniać osiągnięte wyniki; przyjmuje jednak do wiadomości oświadczenie Agencji, zgodnie z którym uwagi te zostały uwzględnione w programie prac na rok 2009; zachęca również Agencję do rozważenia wprowadzenia wykresu Gantta do programowania każdego ze swych działań operacyjnych, aby szybko określić ilość czasu, jaką każdy pracownik poświęcił danemu projektowi, oraz by wzmocnić ukierunkowanie na osiąganie rezultatów;

5. przyjmuje do wiadomości stwierdzenie przez Trybunał Obrachunkowy faktu, że Agencja wykonuje swoje zadania w dwóch miejscach (Lille i Valenciennes), co stwarza dodatkowe koszty;

Przeniesienie środków

6. przyjmuje do wiadomości, że Trybunał Obrachunkowy stwierdził przeniesienie ponad 4.100.000 EUR na rok 2009, z czego około 3.900.000 EUR dotyczy wydatków administracyjnych i wydatków operacyjnych (czyli 57 % rocznych środków z tytułów II i III); podkreśla, że ta sytuacja wskazuje na trudności, jakie napotyka Agencja w zakresie planowania i zarządzania budżetowego swoimi działaniami;

Procedury udzielania zamówień

7. wyraża zaniepokojenie słabościami procedur udzielania zamówień ujawnionymi przez Trybunał Obrachunkowy w toku prowadzonej kontroli;

8. gratuluje Agencji opracowania planu działania w celu zaradzenia uchybieniom w zakresie procedur udzielania zamówień wykrytym przez Trybunał Obrachunkowy, które zagrażały przejrzystości procedur;

Audyt wewnętrzny

9. przyznaje, że od 2006 r. wdrożono 32 z 36 zaleceń przygotowanych przez służbę kontroli wewnętrznej; pośród 4 zaleceń, które wciąż są w trakcie wdrażania jedno uważane jest za "decydujące", a 3 za "bardzo ważne"; w związku z tym wzywa Agencję do wdrożenia niektórych norm kontroli wewnętrznej związanych z podpisami bankowymi, podziałem obowiązków, newralgicznymi stanowiskami i utrzymaniem uprawnień przekazanych;

10. jeżeli chodzi o inne uwagi towarzyszące decyzji o udzieleniu absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia 5 maja 2010 r.(6) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

______

(1) Dz.U. C 304 z 15.12.2009, s. 89.

(2) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(3) Dz.U. L 164 z 30.4.2004, s. 1.

(4) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.

(5) Dz.U. L 255 z 26.9.2009, s. 167.

(6) Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0139 (zob. s. 241 niniejszego Dziennika Urzędowego).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.