Decyzja 2010/522/UE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2008

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2010.252.151

Akt nienormatywny
Wersja od: 25 września 2010 r.

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
z dnia 5 maja 2010 r.
w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2008

(2010/522/UE)

(Dz.U.UE L z dnia 25 września 2010 r.)

PARLAMENT EUROPEJSKI,

– uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2008,

– uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska za rok budżetowy 2008, wraz z odpowiedziami Agencji(1),

– uwzględniając zalecenie Rady z dnia 16 lutego 2010 r. (5827/2010 - C7-0061/2010),

– uwzględniając art. 276 Traktatu WE oraz art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(2), w szczególności jego art. 185,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 401/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie Europejskiej Agencji Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska(3), w szczególności jego art. 13,

– uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(4), w szczególności jego art. 94,

– uwzględniając art. 77 Regulaminu i załącznik VI do Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A7-0092/2010),

1. udziela Dyrektorowi Wykonawczemu Europejskiej Agencji Środowiska absolutorium z wykonania budżetu Agencji na rok budżetowy 2008;

2. przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z rezolucją, która stanowi jej część integralną, Dyrektorowi Wykonawczemu Europejskiej Agencji Środowiska, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

Jerzy BUZEKKlaus WELLE
PrzewodniczącySekretarz Generalny

______

(1) Dz.U C 304 z 15.12.2009, s. 60.

(2) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(3) Dz.U. L 126 z 21.5.2009, s. 13.

(4) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.

REZOLUCJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

z dnia 5 maja 2010 r.

zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2008

PARLAMENT EUROPEJSKI,

– uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2008,

– uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska za rok budżetowy 2008, wraz z odpowiedziami Agencji(1),

– uwzględniając zalecenie Rady z dnia 16 lutego 2010 r. (5827/2010 - C7-0061/2010),

– uwzględniając art. 276 Traktatu WE oraz art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(2), w szczególności jego art. 185,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 401/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie Europejskiej Agencji Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska(3), w szczególności jego art. 13,

– uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(4), w szczególności jego art. 94,

– uwzględniając art. 77 Regulaminu i załącznik VI do Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A7-0092/2010),

A. mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy oświadczył, iż uzyskał wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe za rok budżetowy 2008 jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u podstaw sprawozdania zostały przeprowadzone legalnie i prawidłowo,

B. mając na uwadze, że w dniu 23 kwietnia 2009 r. Parlament udzielił Dyrektorowi Wykonawczemu Europejskiej Agencji Środowiska absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2007(5), a w rezolucji towarzyszącej decyzji w sprawie udzielenia absolutorium stwierdził w szczególności niedostatki w zarządzaniu umowami o przyznanie dotacji europejskim centrom tematycznym i zwrócił się do Agencji, by w pełni przestrzegała zasad udzielania zamówień,

1. zauważa, że budżet operacyjny przeznaczony dla Agencji w roku 2008 wynosił 37.100.000 EUR łącznie z dotacją wspólnotową w wysokości 31.700.000 EUR; podkreśla, że kwota ta jest o ponad 2.000.000 EUR niższa od odnośnej kwoty w budżecie ogólnym na rok 2007; wyraża zadowolenie w związku z ogólną realizacją środków na zobowiązania i płatności;

2. podkreśla rolę Agencji w ocenie wdrażania unijnego prawodawstwa dotyczącego środowiska zarówno w obrębie UE, jak i w krajach sąsiadujących;

Poziom działalności

3. odnotowuje bardzo pozytywne ustalenia główne zawarte w ocenie zewnętrznych zdecentralizowanych agencji UE przeprowadzonej na zlecenie Komisji w 2009 r.; gratuluje Agencji w szczególności opracowania rozbudowanego systemu zarządzania kosztami działań, wieloletniego programu prac, wyważonej tabeli wyników wraz ze wskaźnikami oraz zintegrowanego systemu kontroli zarządczej - wszystkie te elementy przyczyniają się do skutecznego zarządzania Agencją;

4. zauważa, że inna niezależna zewnętrzna ocena strategii pięcioletniej Agencji na okres 2004-2008 wykazała również skuteczność w realizacji celów i spełnianiu oczekiwań beneficjentów;

5. zwraca się do Agencji, by dalej regularnie (czyli raz na 5 lat) dostarczała niezależną ocenę zewnętrzną w oparciu o rozporządzenie ustanawiające i programy prac ustalone przez zarząd; w związku z tym zwraca się do Agencji o informowanie organu udzielającego absolutorium o przebiegu kolejnej oceny zewnętrznej, dotyczącej okresu 2009-2013;

6. zwraca się do Agencji o przedstawienie, w tabeli załączonej do przyszłego sprawozdania Trybunału Obrachunkowego, porównania celów zrealizowanych podczas omawianego roku, którego dotyczy absolutorium oraz tych zrealizowanych w roku poprzednim, tak aby pozwolić organowi udzielającemu absolutorium na lepszą ocenę wyników Agencji na przestrzeni dwóch lat;

7. przyjmuje do wiadomości uwagę Trybunału Obrachunkowego, który w odniesieniu do zawieranych przez Agencję umów o przyznaniu dotacji wzywa do przedstawienia dodatkowych wyjaśnień na temat naliczania godzin pracy przez partnerów; podkreśla, że aby zmniejszyć ryzyko dokonania nieuzasadnionych płatności, należy udzielić beneficjentom ściślejszych wskazówek co do obliczania stawek oraz wyraźnie powiązać naliczane koszty z kosztami szacowanymi w planach realizacji;

Umowa najmu

8. odnotowuje uwagę Trybunału Obrachunkowego, który stwierdza, że udzielenie zamówienia na zmianę zagospodarowania pomieszczeń wynajmowanych przez Agencję powinno mieć miejsce w drodze przetargu, a nie wypłacenia należności za usługi przedsiębiorstwa wybranego przez właścicieli budynku;

Audyt wewnętrzny

9. uznaje fakt, że Agencja wdrożyła 9 z 27 zaleceń działu audytu wewnętrznego wydanych od 2006 r.; zauważa, że z 17 jeszcze niewdrożonych zaleceń 5 uznaje się za "bardzo ważne" - dotyczą one zarządzania dotacjami (w odniesieniu do tworzenia obiegów środków finansowych, wspierania kontroli na miejscu/weryfikacji dotacji, a także nadzoru i monitorowania wdrażania dotacji) oraz wdrażania norm kontroli wewnętrznej (w odniesieniu do wskazywania newralgicznych funkcji i poprawy systemu rachunkowości);

10. jeżeli chodzi o inne uwagi towarzyszące decyzji o udzieleniu absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia 5 maja 2010 r.(6) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

______

(1) Dz.U. C 304 z 15.12.2009, s. 60.

(2) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(3) Dz.U. L 126 z 21.5.2009, s. 13.

(4) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.

(5) Dz.U. L 255 z 26.9.2009, s. 180.

(6) Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0139 (zob. s. 241 niniejszego Dziennika Urzędowego).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.