Decyzja 2010/470/UE ustanawiająca wzory świadectw zdrowia w wewnątrzunijnym handlu nasieniem, komórkami jajowymi i zarodkami zwierząt z rodziny koniowatych, owiec i kóz, a także komórkami jajowymi i zarodkami świń

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2010.228.15

Akt utracił moc
Wersja od: 16 listopada 2016 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
ustanawiająca wzory świadectw zdrowia w wewnątrzunijnym handlu nasieniem, komórkami jajowymi i zarodkami zwierząt z rodziny koniowatych, owiec i kóz, a także komórkami jajowymi i zarodkami świń

(notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5779)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/470/UE)

(Dz.U.UE L z dnia 31 sierpnia 2010 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiającą wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami dotyczącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasadach Wspólnoty określonych w pkt I załącznika A do dyrektywy 90/425/EWG 1 , w szczególności jej art. 11 ust. 2 tiret czwarte i art. 11 ust. 3 tiret trzecie,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dyrektywie 92/65/EWG ustanowiono wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące wewnątrzunijny handel zwierzętami, nasieniem, komórkami jajowymi i zarodkami nieobjętymi wymaganiami dotyczącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczegółowych aktach prawa unijnego. Wymagania te obejmują wymagania dotyczące handlu nasieniem, komórkami jajowymi i zarodkami zwierząt z rodziny koniowatych, owiec i kóz, a także komórkami jajowymi i zarodkami świń ("towary"). Ponadto w dyrektywie tej przewidziano ustanowienie świadectw zdrowia do stosowania w wewnątrzunijnym handlu towarami.

(2) W załączniku D do dyrektywy 92/65/EWG, zmienionym rozporządzeniem Komisji (UE) nr 176/2010 2 , ustanowiono pewne nowe wymogi dotyczące towarów, mające zastosowanie od dnia 1 września 2010 r.

(3) W załączniku D do dyrektywy 92/65/EWG, zmienionym rozporządzeniem (UE) nr 176/2010, wprowadzono przepisy dotyczące centrów przechowywania nasienia oraz szczegółowych warunków ich zatwierdzania i nadzoru. W załączniku tym ustanowiono również szczegółowe warunki zatwierdzania i nadzoru zespołów pozyskiwania i produkcji zarodków, dotyczące pozyskiwania i przetwarzania zarodków pochodzących z zapłodnienia in vivo, produkcji i przetwarzania zarodków zapłodnionych in vitro, a także produkcji i przetwarzania zarodków poddanych mikromanipulacji. W zmienionym załączniku D zmieniono także warunki mające zastosowanie do zwierząt-dawców nasienia, komórek jajowych i zarodków w odniesieniu do zwierząt z rodziny koniowatych, owiec i kóz oraz zwierząt-dawców komórek jajowych i zarodków w odniesieniu do świń.

(4) Uwzględniając wymogi dotyczące zdrowia zwierząt ustanowione w załączniku D do dyrektywy 92/65/EWG, zmienionej rozporządzeniem (UE) nr 176/2010, należy ustanowić nowe wzory świadectw zdrowia do stosowania w wewnątrzunijnym handlu towarami.

(5) Ponadto należy ustanowić przepis dotyczący istniejących w Unii zapasów towarów, zgodnych z przepisami dyrektywy 92/65/EWG ustanowionymi przed wejściem w życie zmian wprowadzonych rozporządzeniem (UE) nr 176/2010. W związku z powyższym zachodzi konieczność ustanowienia odrębnych wzorów świadectw zdrowia do stosowania w wewnątrzunijnym handlu nasieniem, komórkami jajowymi i zarodkami zwierząt z rodziny koniowatych, owiec i kóz oraz świadectw stosowanych w handlu komórkami jajowymi i zarodkami świń, pozyskanymi lub wyprodukowanymi, przetwarzanymi i przechowywanymi zgodnie z załącznikiem D do dyrektywy 92/65/EWG przed dniem 1 września 2010 r.

(6) Możliwość przechowywania tych towarów przez długi czas uniemożliwia wyznaczenie w chwili obecnej daty wyczerpania istniejących zapasów. Dlatego nie można wyznaczyć daty zakończenia korzystania z wzorów świadectw zdrowia dla istniejących zapasów.

(7) W interesie spójności i uproszczenia prawa unijnego wzory świadectw zdrowia należy ustanowić w jednej decyzji z uwzględnieniem rozporządzenia Komisji (WE) nr 599/2004 z dnia 30 marca 2004 r. dotyczącego przyjęcia zharmonizowanego wzoru świadectwa i sprawozdania z kontroli związanych z wewnątrzwspólnotowym handlem zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego 3 .

(8) Aby zapewnić pełne śledzenie drogi pochodzenia towarów, w niniejszej decyzji należy ustanowić wzory świadectw zdrowia do stosowania w wewnątrzunijnym handlu nasieniem zwierząt z rodziny koniowatych, owiec i kóz, pozyskiwanym w zatwierdzonych centrach pozyskiwania nasienia i wysyłanym z zatwierdzonego centrum przechowywania nasienia, które może, ale nie musi stanowić część centrum pozyskiwania nasienia zatwierdzonego pod innymi numerem.

(9) W interesie przejrzystości prawa unijnego należy wyraźnie uchylić akty prawa unijnego ustanawiające wzory świadectw zdrowia do stosowania w wewnątrzunijnym handlu odnośnymi towarami. W związku z powyższym należy uchylić decyzję Komisji 95/294/WE z dnia 24 lipca 1995 r. określającą wzór świadectwa zdrowia zwierząt w odniesieniu do handlu komórkami jajowymi i zarodkami zwierząt z gatunku koniowatych 4 , decyzję Komisji 95/307/WE z dnia 24 lipca 1995 r. określającą wzór świadectwa zdrowia zwierząt stosowanego w handlu nasieniem różnych gatunków koniowatych 5 , decyzję Komisji 95/388/WE z dnia 19 września 1995 r. określającą wzór świadectwa stosowanego w wewnątrzwspólnotowym handlu nasieniem, komórkami jajowymi i zarodkami owiec i kóz 6  oraz decyzję Komisji 95/483/WE z dnia 9 listopada 1995 r. określającą wzór świadectwa stosowanego w wewnątrzwspólnotowym handlu komórkami jajowymi i zarodkami trzody chlewnej 7 .

(10) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Przedmiot

W niniejszej decyzji ustanawia się wzory świadectw zdrowia do stosowania w wewnątrzunijnym handlu następującymi towarami:

a)
nasienie zwierząt z rodziny koniowatych;
b)
komórki jajowe i zarodki zwierząt z rodziny koniowatych;
c)
nasienie owiec i kóz;
d)
komórki jajowe i zarodki owiec i kóz;
e)
komórki jajowe i zarodki świń.
Artykuł  2  8

Handel nasieniem zwierząt z rodziny koniowatych

Przesyłkom nasienia zwierząt z rodziny koniowatych podczas transportu z jednego państwa członkowskiego do innego towarzyszy świadectwo zdrowia zgodne z jednym z następujących wzorów ustanowionych w załączniku I:

a)
wzór świadectwa zdrowia IA do stosowania w wewnątrzunijnym handlu przesyłkami nasienia zwierząt z rodziny koniowatych, pozyskanego zgodnie z dyrektywą 92/65/EWG po dniu 30 września 2014 r. i wysyłanego z zatwierdzonego centrum pozyskiwania nasienia, w którym nasienie to pozyskano;
b)
wzór świadectwa zdrowia IB do stosowania w wewnątrzunijnym handlu przesyłkami zapasów nasienia zwierząt z rodziny koniowatych, pozyskanego, przetwarzanego i przechowywanego zgodnie z dyrektywą 92/65/EWG po dniu 31 sierpnia 2010 r. a przed dniem 1 października 2014 r. i wysyłanego po dniu 31 sierpnia 2010 r. z zatwierdzonego centrum pozyskiwania nasienia, w którym nasienie to pozyskano;
c)
wzór świadectwa zdrowia IC do stosowania w wewnątrzunijnym handlu przesyłkami zapasów nasienia zwierząt z rodziny koniowatych, pozyskanego, przetwarzanego i przechowywanego zgodnie z dyrektywą 92/65/EWG przed dniem 1 września 2010 r. i wysyłanego po dniu 31 sierpnia 2010 r. z zatwierdzonego centrum pozyskiwania nasienia, w którym nasienie to pozyskano;
d)
wzór świadectwa zdrowia ID do stosowania w wewnątrzunijnym handlu przesyłkami:
(i)
nasienia zwierząt z rodziny koniowatych, pozyskanego, przetwarzanego i przechowywanego zgodnie z dyrektywą 92/65/EWG po dniu 30 września 2014 r. i wysyłanego z zatwierdzonego centrum przechowywania nasienia;
(ii)
zapasów nasienia zwierząt z rodziny koniowatych, pozyskanego, przetwarzanego i przechowywanego zgodnie z dyrektywą 92/65/EWG:
-
po dniu 31 sierpnia 2010 r. a przed dniem 1 października 2014 r., lub
-
przed dniem 1 września 2010 r.,

i wysyłanego po dniu 31 sierpnia 2010 r. z zatwierdzonego centrum przechowywania nasienia.

Artykuł  3  9

Handel komórkami jajowymi i zarodkami zwierząt z rodziny koniowatych

Przesyłkom komórek jajowych i zarodków zwierząt z rodziny koniowatych podczas transportu z jednego państwa członkowskiego do innego towarzyszy świadectwo zdrowia zgodne z jednym z następujących wzorów ustanowionych w załączniku II:

a)
wzór świadectwa zdrowia IIA do stosowania w wewnątrzunijnym handlu przesyłkami komórek jajowych i zarodków zwierząt z rodziny koniowatych, pozyskanych lub wyprodukowanych zgodnie z dyrektywą 92/65/EWG po dniu 30 września 2014 r. i wysyłanych przez zatwierdzony zespół pozyskiwania lub produkcji zarodków, który pozyskał lub wyprodukował te komórki jajowe lub zarodki;
b)
wzór świadectwa zdrowia IIB do stosowania w wewnątrzunijnym handlu przesyłkami zapasów komórek jajowych i zarodków zwierząt z rodziny koniowatych, pozyskanych, przetwarzanych i przechowywanych zgodnie z dyrektywą 92/65/EWG po dniu 31 sierpnia 2010 r. a przed dniem 1 października 2014 r. i wysyłanych po dniu 31 sierpnia 2010 r. przez zatwierdzony zespół pozyskiwania lub produkcji zarodków, który pozyskał lub wyprodukował te komórki jajowe lub zarodki;
c)
wzór świadectwa zdrowia IIC do stosowania w wewnątrzunijnym handlu przesyłkami zapasów komórek jajowych i zarodków zwierząt z rodziny koniowatych, pozyskanych, przetwarzanych i przechowywanych zgodnie z dyrektywą 92/65/EWG przed dniem 1 września 2010 r. i wysyłanych po dniu 31 sierpnia 2010 r. przez zatwierdzony zespół pozyskiwania zarodków, który pozyskał te komórki jajowe lub zarodki.
Artykuł  4

Handel nasieniem owiec i kóz

Przesyłkom nasienia owiec i kóz podczas transportu z jednego państwa członkowskiego do innego towarzyszy świadectwo zdrowia zgodne z jednym z następujących wzorów ustanowionych w załączniku III:

a)
wzór świadectwa zdrowia IIIA, ustanowiony w części A, dla przesyłek nasienia pozyskanego po dniu 31 sierpnia 2010 r. i wysyłanego z zatwierdzonego centrum pozyskiwania nasienia, w którym nasienie to pozyskano;
b)
wzór świadectwa zdrowia IIIB, ustanowiony w części B, dla przesyłek zapasów nasienia pozyskanego, przetwarzanego i przechowywanego przed dniem 1 września 2010 r. i wysyłanego po dniu 31 sierpnia 2010 r. z zatwierdzonego centrum pozyskiwania nasienia, w którym nasienie to pozyskano;
c)
wzór świadectwa zdrowia IIIC, ustanowiony w części C, dla przesyłek nasienia i zapasów nasienia, o których mowa w lit. a) i b), wysyłanych z zatwierdzonego centrum przechowywania nasienia.
Artykuł  5

Handel komórkami jajowymi i zarodkami owiec i kóz

Przesyłkom komórek jajowych i zarodków owiec i kóz podczas transportu z jednego państwa członkowskiego do innego towarzyszy świadectwo zdrowia zgodne z jednym z następujących wzorów ustanowionych w załączniku IV:

a)
wzór świadectwa zdrowia IVA, ustanowiony w części A, dla przesyłek komórek jajowych i zarodków pozyskanych lub wyprodukowanych po dniu 31 sierpnia 2010 r. i wysyłanych przez zatwierdzony zespół pozyskiwania lub produkcji zarodków, który pozyskał lub wyprodukował te komórki jajowe lub zarodki;
b)
wzór świadectwa zdrowia IVB, ustanowiony w części B, dla przesyłek zapasów komórek jajowych i zarodków pozyskanych, przetwarzanych i przechowywanych przed dniem 1 września 2010 r. i wysyłanych po dniu 31 sierpnia 2010 r. przez zatwierdzony zespół pozyskiwania zarodków, który pozyskał te komórki jajowe lub zarodki.
Artykuł  6

Handel komórkami jajowymi i zarodkami świń

Przesyłkom komórek jajowych i zarodków świń podczas transportu z jednego państwa członkowskiego do innego towarzyszy świadectwo zdrowia zgodne z jednym z następujących wzorów ustanowionych w załączniku V:

a)
wzór świadectwa zdrowia VA, ustanowiony w części A, dla przesyłek komórek jajowych i zarodków pozyskanych lub wyprodukowanych po dniu 31 sierpnia 2010 r. i wysyłanych przez zatwierdzony zespół pozyskiwania lub produkcji zarodków, który pozyskał lub wyprodukował te komórki jajowe lub zarodki;
b)
wzór świadectwa zdrowia VB, ustanowiony w części B, dla przesyłek zapasów komórek jajowych i zarodków pozyskanych, przetwarzanych i przechowywanych przed dniem 1 września 2010 r. i wysyłanych po dniu 31 sierpnia 2010 r. przez zatwierdzony zespół pozyskiwania zarodków, który pozyskał te komórki jajowe lub zarodki.
Artykuł  7

Uchylenia

Decyzje 95/294/WE, 95/307/WE, 95/388/WE oraz 95/483/WE tracą moc.

Artykuł  8

Stosowanie

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 września 2010 r.

Artykuł  9

Adresaci

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 sierpnia 2010 r.
W imieniu Komisji
John DALLI
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I  10

WZORY ŚWIADECTW ZDROWIA DO STOSOWANIA W WEWNĄTRZUNIJNYM HANDLU PRZESYŁKAMI NASIENIA ZWIERZĄT Z RODZINY KONIOWATYCH

CZĘŚĆ  A

Wzór świadectwa zdrowia IA do stosowania w wewnątrzunijnym handlu przesyłkami nasienia zwierząt z rodziny koniowatych, pozyskanego zgodnie z dyrektywą 92/65/EWG po dniu 30 września 2014 r. i wysyłanego z zatwierdzonego centrum pozyskiwania nasienia, w którym nasienie to pozyskano

CZĘŚĆ  B

Wzór świadectwa zdrowia IB do stosowania w wewnątrzunijnym handlu przesyłkami zapasów nasienia zwierząt z rodziny koniowatych, pozyskanego, przetwarzanego i przechowywanego zgodnie z dyrektywą 92/65/EWG po dniu 31 sierpnia 2010 r. a przed dniem 1 października 2014 r. i wysyłanego po dniu 31 sierpnia 2010 r. z zatwierdzonego centrum pozyskiwania nasienia, w którym nasienie to pozyskano

CZĘŚĆ  C

Wzór świadectwa zdrowia IC do stosowania w wewnątrzunijnym handlu przesyłkami zapasów nasienia zwierząt z rodziny koniowatych, pozyskanego, przetwarzanego i przechowywanego zgodnie z dyrektywą 92/65/EWG przed dniem 1 września 2010 r. i wysyłanego po dniu 31 sierpnia 2010 r. z zatwierdzonego centrum pozyskiwania nasienia, w którym nasienie to pozyskano

CZĘŚĆ  D

Wzór świadectwa zdrowia ID do stosowania w wewnątrzunijnym handlu przesyłkami nasienia zwierząt z rodziny koniowatych, pozyskanego, przetwarzanego i przechowywanego zgodnie z dyrektywą 92/65/EWG po dniu 30 września 2014 r. oraz przesyłkami zapasów nasienia zwierząt z rodziny koniowatych, pozyskanego, przetwarzanego i przechowywanego zgodnie z dyrektywą 92/65/EWG po dniu 31 sierpnia 2010 r. a przed dniem 1 października 2014 r. lub przed dniem 1 września 2010 r. i wysyłanego po dniu 31 sierpnia 2010 r. z zatwierdzonego centrum przechowywania nasienia

ZAŁĄCZNIK  II  11

WZORY ŚWIADECTW ZDROWIA DO STOSOWANIA W WEWNĄTRZUNIJNYM HANDLU PRZESYŁKAMI KOMÓREK JAJOWYCH I ZARODKÓW ZWIERZĄT Z RODZINY KONIOWATYCH

CZĘŚĆ  A

Wzór świadectwa zdrowia IIA do stosowania w wewnątrzunijnym handlu przesyłkami komórek jajowych i zarodków zwierząt z rodziny koniowatych, pozyskanych lub wyprodukowanych zgodnie z dyrektywą 92/65/EWG po dniu 30 września 2014 r. i wysyłanych przez zatwierdzony zespół pozyskiwania lub produkcji zarodków, który pozyskał lub wyprodukował te komórki jajowe lub zarodki

CZĘŚĆ  B

Wzór świadectwa zdrowia IIB do stosowania w wewnątrzunijnym handlu przesyłkami zapasów komórek jajowych i zarodków zwierząt z rodziny koniowatych, pozyskanych, przetwarzanych i przechowywanych zgodnie z dyrektywą 92/65/EWG po dniu 31 sierpnia 2010 r. a przed dniem 1 października 2014 r. i wysyłanych po dniu 31 sierpnia 2010 r. przez zatwierdzony zespół pozyskiwania lub produkcji zarodków, który pozyskał lub wyprodukował te komórki jajowe lub zarodki

CZĘŚĆ  C

Wzór świadectwa zdrowia IIC do stosowania w wewnątrzunijnym handlu przesyłkami zapasów komórek jajowych i zarodków zwierząt z rodziny koniowatych, pozyskanych, przetwarzanych i przechowywanych zgodnie z dyrektywą 92/65/EWG przed dniem 1 września 2010 r. i wysyłanych po dniu 31 sierpnia 2010 r. przez zatwierdzony zespół pozyskiwania zarodków, który pozyskał te komórki jajowe lub zarodki

ZAŁĄCZNIK  III  12

Wzory świadectw zdrowia do stosowania w handlu przesyłkami nasienia owiec i kóz

CZĘŚĆ  A

Wzór świadectwa zdrowia IIIA do stosowania w wewnątrzunijnym handlu przesyłkami nasienia owiec i kóz, pozyskanego zgodnie z dyrektywą Rady 92/65/EWG po dniu 31 sierpnia 2010 r. i wysyłanego z zatwierdzonego centrum pozyskiwania nasienia, w którym nasienie to pozyskano

CZĘŚĆ  B

Wzór świadectwa zdrowia IIIB do stosowania w wewnątrzunijnym handlu przesyłkami zapasów nasienia owiec i kóz, pozyskanego, przetwarzanego i przechowywanego zgodnie z dyrektywą Rady 92/65/EWG przed dniem 1 września 2010 r. i wysyłanego po dniu 31 sierpnia 2010 r. z zatwierdzonego centrum pozyskiwania nasienia, w którym nasienie to pozyskano

CZĘŚĆ  C

Wzór świadectwa zdrowia IIIC do stosowania w wewnątrzunijnym handlu przesyłkami nasienia owiec i kóz, pozyskanego, przetwarzanego i przechowywanego zgodnie z dyrektywą Rady 92/65/EWG po dniu 31 sierpnia 2010 r. oraz przesyłkami zapasów nasienia owiec i kóz, pozyskanego, przetwarzanego i przechowywanego zgodnie z dyrektywą Rady 92/65/EWG przed dniem 1 września 2010 r. i wysyłanego po dniu 31 sierpnia 2010 r. z zatwierdzonego centrum przechowywania nasienia

ZAŁĄCZNIK  IV  13

Wzór świadectwa zdrowia do stosowania w wewnątrzunijnym handlu przesyłkami komórek jajowych i zarodków owiec i kóz

CZĘŚĆ  A

Wzór świadectwa zdrowia IVA do stosowania w wewnątrzunijnym handlu przesyłkami komórek jajowych i zarodków owiec i kóz, pozyskanych lub wyprodukowanych zgodnie z dyrektywą Rady 92/65/EWG po dniu 31 sierpnia 2010 r. i wysyłanych przez zatwierdzony zespół pozyskiwania lub produkcji zarodków, który pozyskał lub wyprodukował te komórki jajowe lub zarodki

CZĘŚĆ  B

Wzór świadectwa zdrowia IVB do stosowania w wewnątrzunijnym handlu przesyłkami zapasów komórek jajowych i zarodków owiec i kóz, pozyskanych, przetwarzanych i przechowywanych zgodnie z dyrektywą Rady 92/65/EWG przed dniem 1 września 2010 r. i wysyłanych po dniu 31 sierpnia 2010 r. przez zatwierdzony zespół pozyskiwania zarodków, który pozyskał te komórki jajowe lub zarodki

ZAŁĄCZNIK  V 

Wzór świadectwa zdrowia do stosowania w wewnątrzunijnym handlu przesyłkami komórek jajowych lub zarodków świń

CZĘŚĆ  A

Wzór świadectwa zdrowia VA do stosowania w wewnątrzunijnym handlu przesyłkami komórek jajowych i zarodków świń, pozyskanych lub wyprodukowanych zgodnie z dyrektywą Rady 92/65/EWG po dniu 31 sierpnia 2010 r. i wysyłanych przez zatwierdzony zespół pozyskiwania lub produkcji zarodków, który pozyskał lub wyprodukował te komórki jajowe lub zarodki

CZĘŚĆ  B

Wzór świadectwa zdrowia VB do stosowania w wewnątrzunijnym handlu przesyłkami zapasów komórek jajowych i zarodków świń, pozyskanych, przetwarzanych i przechowywanych zgodnie z dyrektywą Rady 92/65/EWG przed dniem 1 września 2010 r. i wysyłanych po dniu 31 sierpnia 2010 r. przez zatwierdzony zespół pozyskiwania zarodków, który pozyskał te komórki jajowe lub zarodki

1 Dz.U. L 268 z 14.9.1992, s. 54.
2 Dz.U. L 52 z 3.3.2010, s. 14.
3 Dz.U. L 94 z 31.3.2004, s. 44.
4 Dz.U. L 182 z 2.8.1995, s. 27.
5 Dz.U. L 185 z 4.8.1995, s. 58.
6 Dz.U. L 234 z 3.10.1995, s. 30.
7 Dz.U. L 275 z 18.11.1995, s. 30.
8 Art. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 1 decyzji nr (UE) 2015/261 z dnia 6 lutego 2015 r. (Dz.U.UE.L.2015.52.1) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.
9 Art. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 1 decyzji nr (UE) 2015/261 z dnia 6 lutego 2015 r. (Dz.U.UE.L.2015.52.1) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.
10 Załącznik I zmieniony przez art. 1 pkt 2 decyzji nr (UE) 2015/261 z dnia 6 lutego 2015 r. (Dz.U.UE.L.2015.52.1) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.
11 Załącznik II zmieniony przez art. 1 pkt 2 decyzji nr (UE) 2015/261 z dnia 6 lutego 2015 r. (Dz.U.UE.L.2015.52.1) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.
12 Załącznik III:

- zmieniony przez art. 1 decyzji nr 2013/470/UE z dnia 20 września 2013 r. (Dz.U.UE.L.2013.252.32) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.

- zmieniony przez art. 2 decyzji nr (UE) 2016/2002 z dnia 8 listopada 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.308.29) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.

13 Załącznik IV:

- zmieniony przez art. 1 decyzji nr 2013/470/UE z dnia 20 września 2013 r. (Dz.U.UE.L.2013.252.32) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.

- zmieniony przez art. 1 decyzji nr 2014/802/UE z dnia 14 listopada 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.331.28) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 stycznia 2015 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.