Decyzja 2010/389/UE uchylająca decyzję Komisji 2006/109/WE przyjmującą zobowiązanie złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu niektórych zamknięć włazów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2010.179.8

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 lipca 2010 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 13 lipca 2010 r.
uchylająca decyzję Komisji 2006/109/WE przyjmującą zobowiązanie złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu niektórych zamknięć włazów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

(2010/389/UE)

(Dz.U.UE L z dnia 14 lipca 2010 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej(1) ("rozporządzenie podstawowe"), w szczególności jego art. 8 i 9,

po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

OBOWIĄZUJĄCE ŚRODKI

(1) Rada nałożyła, rozporządzeniem (WE) nr 1212/2005(2), ostateczne cła antydumpingowe na przywóz do Unii niektórych zamknięć włazów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej ("produkt objęty postępowaniem"). Rozporządzenie to zostało ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 500/2009(3).

(2) Decyzją 2006/109/WE(4) Komisja przyjęła wspólne zobowiązanie cenowe ("zobowiązanie") złożone przez Chińską Izbę Gospodarczą ds. Przywozu i Wywozu Maszyn i Produktów Elektronicznych (China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronics Products) ("CCCME") oraz dwadzieścia chińskich przedsiębiorstw współpracujących lub grup współpracujących przedsiębiorstw ("przedsiębiorstwa"). Decyzja ta została ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2010/177/UE(5).

NARUSZENIA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązanie

Obowiązki przedsiębiorstw składających zobowiązanie

(3) W ramach zobowiązania przedsiębiorstwa zgodziły się między innymi nie sprzedawać produktu objętego postępowaniem pierwszemu niezależnemu klientowi w Unii Europejskiej ("UE") poniżej minimalnej ceny importowej ("MCI") określonej w zobowiązaniu.

(4) Przedsiębiorstwa zgodziły się ponadto, że nie będą obchodzić zobowiązania poprzez, między innymi, zawieranie porozumień kompensacyjnych ze swymi klientami oraz składanie wprowadzających w błąd oświadczeń dotyczących pochodzenia produktu objętego postępowaniem lub tożsamości eksportera.

(5) Warunki zobowiązania nakładają na przedsiębiorstwa obowiązek regularnego i szczegółowego informowania Komisji Europejskiej ("Komisji") poprzez kwartalne sprawozdania ze sprzedaży eksportowej do Unii Europejskiej produktu objętego postępowaniem. O ile nie określono inaczej, przyjmuje się, że informacje zawarte w takich sprawozdaniach ze sprzedaży są kompletne, wyczerpujące i prawidłowe pod względem wszystkich szczegółowych danych oraz że transakcje spełniają w całości warunki zobowiązania.

(6) Aby zagwarantować przestrzeganie warunków zobowiązania, przedsiębiorstwa zobowiązały się zezwolić na wizyty weryfikacyjne na miejscu, na swoim terenie, w celu sprawdzenia dokładności i wiarygodności danych zawartych we wspomnianych sprawozdaniach kwartalnych i dostarczenia wszelkich informacji, jakie Komisja uzna za niezbędne.

(7) Ponadto, zgodnie z wymaganiami zobowiązania, przyjęcie zobowiązania przez Komisję Europejską jest oparte na zaufaniu i wszelkie działanie, które naruszyłoby zaufanie stanowiące podstawę stosunków z Komisją Europejską, może spowodować natychmiastowe odstąpienie od zobowiązania.

Przepisy szczegółowe zobowiązania cenowego

(8) Oprócz tego decyzja 2006/109/WE stanowi, że naruszenie, którego dopuści się jakiekolwiek przedsiębiorstwo lub Chińska Izba Gospodarcza ds. Przywozu i Wywozu Maszyn i Produktów Elektronicznych, jest uważane za naruszenie zobowiązania przez wszystkie strony będące sygnatariuszami. W zobowiązaniu określono ponadto, że w przypadku każdego naruszenia lub podejrzenia naruszenia któregokolwiek z postanowień zobowiązania następuje cofnięcie przyjęcia zobowiązania w odniesieniu do wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od poziomu istotności naruszenia.

Wizyta weryfikacyjna na terenie jednego z sygnatariuszy

(9) W 2010 r. odbyła się wizyta weryfikacyjna na terenie jednego z sygnatariuszy zobowiązania, Hebei Jize Xian Ma Gang Cast Factory ("Ma Gang") w Chińskiej Republice Ludowej.

(10) W trakcie wizyty weryfikacyjnej Ma Gang oświadczył, że ani nie jest powiązany z żadnym innym producentem produktu objętego postępowaniem, ani też nie sprzedaje produktu objętego postępowaniem pochodzącego od jakiegokolwiek innego producenta zgodnie z warunkami zobowiązania.

Dalsze informacje otrzymane przez służby Komisji

(11) W związku z wizytą weryfikacyjną, we współpracy z włoskim organem celnym, służby Komisji otrzymały informacje świadczące niezbicie o tym, że począwszy od przyjęcia zobowiązania, Ma Gang na różne sposoby dokonywał obejścia warunków zobowiązania.

(12) Ustalono, że Ma Gang z co najmniej jednym klientem w UE zawarł porozumienie kompensacyjne, w ramach którego uzgodnili oficjalną cenę na fakturze na poziomie równym lub wyższym od MCI oraz "rzeczywistą" cenę sprzedaży na poziomie poniżej MCI, zaś różnica trafiła do klienta jako "zwrot".

(13) Szczegółowy opis tego porozumienia kompensacyjnego, łącznie z wyliczeniem kwoty zwrotu i określeniem sposobu uniemożliwienia identyfikacji w dokumentacji księgowej Ma Gang, wynika z korespondencji elektronicznej, jaką w 2007 i 2008 r. Ma Gang prowadził z klientem w UE. Oprócz tego w notatce z 2008 r. jest mowa o zwrocie kwot z tytułu dwóch konkretnych faktur (nr A714/TPL07002 i nr A714/TPL070921).

(14) Ustalono także, że Ma Gang zaproponował skompensowanie fakturowanej ceny produktu objętego postępowaniem poprzez sztuczne zaniżenie ceny sprzedaży produktu nieobjętego środkami antydumpingowymi.

(15) Istnieją dowody na to, że podczas wizyty weryfikacyjnej Ma Gang pod wieloma względami udzielił informacji wprowadzających w błąd.

(16) Po pierwsze, ustalono, że między Ma Gang i innym chińskim producentem produktu objętego postępowaniem ("inne przedsiębiorstwo") występuje powiązanie, ponieważ w korespondencji elektronicznej parokrotnie wspomniano fakt, że właściciel Ma Gang jest ojcem właściciela innego przedsiębiorstwa. Oprócz tego pewien wysoki rangą przedstawiciel kadry kierowniczej Ma Gang co najmniej do końca 2008 r. pracował dla innego

przedsiębiorstwa, ponieważ wymiana korespondencji między Ma Gang a klientem w UE odbywała się często pod adresem poczty elektronicznej i numerem faksu innego przedsiębiorstwa.

(17) Po drugie, istnieją dowody na to, że Ma Gang naruszył obowiązki wynikające ze zobowiązania, sprzedając produkt objęty postępowaniem produkowany przez inne przedsiębiorstwo zgodnie z warunkami zobowiązania, a tym samym składając wprowadzające w błąd oświadczenia co do tożsamości eksportera. Dzięki tej praktyce co najmniej jeden klient w UE uniknął zapłaty rezydualnego cła antydumpingowego o stawce 47,8 %, obowiązującego inne przedsiębiorstwo.

(18) Oprócz tego w 2006 r. Ma Gang w korespondencji elektronicznej zaoferował przeładunek produktu objętego postępowaniem w Korei. Do oferty tej załączona była umowa wystawiona przez przedsiębiorstwo w Korei.

Powody wycofania przyjęcia zobowiązania

(19) Na podstawie faktów przedstawionych w motywach 12-18 powyżej uznaje się, że Ma Gang naruszył zobowiązanie pod kilkoma względami.

(20) Ma Gang wielokrotnie naruszył MCI poprzez zawarcie porozumienia kompensacyjnego z co najmniej jednym klientem w UE. Oprócz tego Ma Gang złożył wprowadzające w błąd oświadczenia co do tożsamości eksportera, wystawiając zgodne ze zobowiązaniem faktury sprzedaży produktu objętego postępowaniem wyprodukowanego przez inne przedsiębiorstwo, nieobjęte zobowiązaniem. Oprócz tego Ma Gang proponował, że złoży wprowadzające w błąd oświadczenia co do pochodzenia produktu objętego postępowaniem. Ponadto za naruszenie zobowiązania uważa się podawanie nieprawidłowych informacji podczas wizyty weryfikacyjnej w styczniu 2010 r.

(21) Wreszcie liczne i powtarzające się naruszenia zobowiązania naruszyły zaufanie, które stanowiło podstawę do przyjęcia zobowiązania.

(22) Przedsiębiorstwo i CCCME powiadomiono na piśmie o zasadniczych faktach i ustaleniach, na podstawie których powinno zostać cofnięte przyjęcie wspólnego zobowiązania oraz nałożone ostateczne cła antydumpingowe.

Uwagi pisemne i przesłuchania

(23) CCCME przedłożyło w wyznaczonym terminie uwagi pisemne; wniesiono także o przesłuchanie, na które została wyrażona zgoda.

(24) Ma Gang potwierdził, że wysoki rangą przedstawiciel jego kadry kierowniczej naruszył obowiązki wynikające ze zobowiązania, zaznaczył jednak, że pracownik ten działał bez wiedzy Ma Gang oraz został zwolniony w trybie natychmiastowym. Ma Gang potwierdził także swoje powiązanie z innym przedsiębiorstwem (właściciel jednego przedsiębiorstwa był ojcem, właściciel drugiego - synem), zaznaczając, że działalność prowadzili niezależnie. Ma Gang potwierdził wreszcie swą ofertę przeładunku produktu objętego postępowaniem w Korei, dodając, że do przeładunku takiego faktycznie nie doszło.

(25) CCCME nie zaprzeczyła, że jeden z sygnatariuszy naruszył zobowiązanie. Oświadczyła jednak, że wycofanie zobowiązania w stosunku do wszystkich sygnatariuszy można uważać za nieuzasadnioną karę dla wszystkich pozostałych przedsiębiorstw, które ściśle przestrzegały warunków zobowiązania od czasu jego wejścia w życie w 2006 r., zwłaszcza że ani liczne wizyty weryfikacyjne, ani nasilony nadzór, nie ujawniły poważniejszych problemów z jego wykonywaniem. CCCME podkreśliła także, że wspólnie z tymi przedsiębiorstwami nieprzerwanie podejmowała działania na rzecz poprawy wykonywania oraz że indeksowana MCI stanowiła skuteczny środek antydumpingowy.

(26) CCCME przedstawiła ponadto projekt umowy zawartej wkrótce po ujawnieniu ustaleń między CCCME a wszystkimi sygnatariuszami oprócz Ma Gang, mającej na celu jeszcze większe wzmocnienie zakresu nadzoru ze strony CCCME, w szczególności zaś nadającej CCCME większe uprawnienia względem każdego z sygnatariuszy.

(27) W odpowiedzi na powyższe oświadczenia należy podkreślić, że przyjęcie przez wszystkich sygnatariuszy zobowiązania wspólnej odpowiedzialności stanowiło warunek konieczny przyjęcia zobowiązania przez Komisję. W związku z tym, a także w związku z poważnymi i powtarzającymi się naruszeniami zobowiązania, Komisja ma obowiązek wycofania przyjęcia zobowiązania ze skutkiem natychmiastowym.

UCHYLENIE DECYZJI 2006/109/WE

(28) W związku z powyższym przyjęcie zobowiązania powinno zostać wycofane, a decyzja 2006/109/WE powinna zostać uchylona. Dlatego też powinno obowiązywać ostateczne cło antydumpingowe nałożone art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1212/2005 na przywóz produktu objętego postępowaniem produkowanego przez te przedsiębiorstwa,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Decyzja 2006/109/WE traci moc.

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 lipca 2010 r.

W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 51.

(2) Dz.U. L 199 z 29.7.2005, s. 1.

(3) Dz.U. L 151 z 16.6.2009, s. 6.

(4) Dz.U. L 47 z 17.2.2006, s. 59.

(5) Dz.U. L 77 z 24.3.2010, s. 55.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.