Decyzja 2010/368/UE zmieniająca decyzję 2006/771/WE w sprawie harmonizacji widma radiowego na potrzeby urządzeń bliskiego zasięgu

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2010.166.33

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 2010 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 30 czerwca 2010 r.
zmieniająca decyzję 2006/771/WE w sprawie harmonizacji widma radiowego na potrzeby urządzeń bliskiego zasięgu

(notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4313)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/368/UE)

(Dz.U.UE L z dnia 1 lipca 2010 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

Uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając decyzję nr 676/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie ram regulacyjnych dotyczących polityki spektrum radiowego we Wspólnocie Europejskiej (decyzja o spektrum radiowym)(1), w szczególności jej art. 4 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja Komisji 2006/771/WE(2) służy harmonizacji technicznych warunków użytkowania widma na potrzeby różnorodnych urządzeń bliskiego zasięgu, takich jak systemy alarmowe, urządzenia łączności lokalnej, mechanizmy do otwierania drzwi oraz implanty medyczne. Urządzenia bliskiego zasięgu to zwykle produkty wytwarzane na skalę masową lub urządzenia przenośne, które bez trudu mogą być przewożone za granicę i tam wykorzystywane; różnice w warunkach dostępu do częstotliwości utrudniają ich swobodny przepływ, zwiększają ich koszty produkcji oraz stwarzają ryzyko szkodliwych zakłóceń innych zastosowań i służb radiokomunikacyjnych.

(2) W związku z szybkim postępem technicznym i zmieniającymi się potrzebami społeczeństwa mogą się jednak pojawiać nowe zastosowania urządzeń bliskiego zasięgu, które będą wymagać okresowej aktualizacji warunków harmonizacji widma radiowego.

(3) W dniu 5 lipca 2006 r. Komisja, zgodnie z art. 4 ust. 2 decyzji nr 676/2002/WE, udzieliła Europejskiej Konferencji Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych (CEPT) stałego mandatu w zakresie aktualizacji załącznika do decyzji 2006/771/WE w związku z rozwojem technologii i rynku w zakresie urządzeń bliskiego zasięgu.

(4) Decyzjami Komisji 2008/432/WE(3) oraz 2009/381/WE(4) zmieniono już zharmonizowane warunki techniczne dla urządzeń bliskiego zasięgu zamieszczone w decyzji 2006/771/WE, zastępując jej załącznik.

(5) W przedłożonym na podstawie wyżej wspomnianego mandatu sprawozdaniu z listopada 2009 r.(5) CEPT zaleciła Komisji zmianę szeregu aspektów technicznych w załączniku do decyzji 2006/771/WE.

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik do decyzji 2006/771/WE.

(7) Urządzenia, które pracują zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji, muszą również spełniać wymogi dyrektywy 1999/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności(6), tak aby możliwe było efektywne wykorzystanie widma radiowego oraz uniknięcie zakłóceń, co należy wykazać przez zgodność z normami zharmonizowanymi albo przez spełnienie alternatywnych procedur oceny zgodności.

(8) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Widma Radiowego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Załącznik do decyzji 2006/771/WE zastępuje się załącznikiem do niniejszej decyzji.

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 czerwca 2010 r.

W imieniu Komisji
Neelie KROES
Wiceprzewodniczący

______

(1) Dz.U. L 108 z 24.4.2002, s. 1.

(2) Dz.U. L 312 z 11.11.2006, s. 66.

(3) Dz.U. L 151 z 11.6.2008, s. 49.

(4) Dz.U. L 119 z 14.5.2009, s. 32.

(5) Sprawozdanie CEPT nr 35, RSCOM 09-68.

(6) Dz.U. L 91 z 7.4.1999, s. 10.

ZAŁĄCZNIK 

"ZAŁĄCZNIK

Zharmonizowane zakresy częstotliwości i parametry techniczne urządzeń bliskiego zasięgu

Rodzaj urządzenia bliskiego zasięguZakres częstotliwości(1)Maksymalna moc/ natężenie pola/gęstość mocy(2)Dodatkowe parametry (przepisy dotyczące rozkładu kanałów i/lub przepisy dotyczące dostępu do kanału i jego zajętości)(3)Inne ograniczenia(4)Data wdrożenia
Urządzenia bliskiego zasięgu ogólnego stosowania(5)6 765-6 795 kHz42 dBμA/m

w odległości 10 m

1 października 2008 r.
13,553-13,567 MHz42 dBμA/m

w odległości 10 m

1 października 2008 r.
26,957-27,283 MHz10 mW zastępczej mocy promieniowanej (e.r.p.), która wynosi 42 dBμA/m w odległości 10 metrówZ wyjątkiem transmisji sygnałów wizyjnych1 czerwca 2007 r.
40,660-40,700 MHz10 mW e.r.p.Z wyjątkiem transmisji sygnałów wizyjnych1 czerwca 2007 r.
Urządzenia bliskiego zasięgu ogólnego stosowania (cd.)433,050-434,040(6) MHz1 mW e.r.p. oraz gęstość mocy -13 dBm/10 kHz dla sygnałów zmodulowanych o szerokości pasma powyżej 250 kHzTransmisja głosu dozwolona przy zastosowaniu zaawansowanych technik osłabiania zakłóceńZ wyjątkiem transmisji sygnałów akustycznych i wizyjnych1 listopada 2010 r.
10 mW e.r.p.Ograniczenie aktywności nadajnika(7): 10 %Z wyjątkiem analogowych transmisji sygnałów akustycznych innych niż głos. Z wyjątkiem analogowych transmisji sygnałów wizyjnych1 listopada 2010 r.
434,040-434,790(6) MHz1 mW e.r.p. oraz gęstość mocy -13 dBm/10 kHz dla sygnałów zmodulowanych o szerokości pasma powyżej 250 kHzTransmisja głosu dozwolona przy zastosowaniu zaawansowanych technik osłabiania zakłóceńZ wyjątkiem transmisji sygnałów akustycznych i wizyjnych1 listopada 2010 r.
10 mW e.r.p.Ograniczenie aktywności nadajnika(7): 10 %Z wyjątkiem analogowych transmisji sygnałów akustycznych innych niż głos. Z wyjątkiem analogowych transmisji sygnałów wizyjnych1 listopada 2010 r.
Ograniczenie aktywności nadajnika(7): 100 % przy odstępie sąsiedniokanałowym do 25 kHz Transmisja głosu dozwolona przy zastosowaniu zaawansowanych technik osłabiania zakłóceńZ wyjątkiem transmisji sygnałów akustycznych i wizyjnych1 listopada 2010 r.
Urządzenia bliskiego zasięgu ogólnego stosowania (cd.)863,000-865,000 MHz25 mW e.r.p.Należy zastosować techniki dostępu do widma oraz osłabiania zakłóceń, których skuteczność działania odpowiada co najmniej technikom przewidzianym w normach zharmonizowanych przyjętych na mocy dyrektywy 1999/5/WE. Jako alternatywę można zastosować ograniczenie aktywności nadajnika(7) na poziomie 0,1 %.Z wyjątkiem analogowych transmisji sygnałów akustycznych innych niż głos. Z wyjątkiem analogowych transmisji sygnałów wizyjnych1 listopada 2010 r.
865,000-868,000 MHz25 mW e.r.p.Należy zastosować techniki dostępu do widma oraz osłabiania zakłóceń, których skuteczność działania odpowiada co najmniej technikom przewidzianym w normach zharmonizowanych przyjętych na mocy dyrektywy 1999/5/WE. Jako alternatywę można zastosować ograniczenie aktywności nadajnika(7) na poziomie 1 %.Z wyjątkiem analogowych transmisji sygnałów akustycznych innych niż głos. Z wyjątkiem analogowych transmisji sygnałów wizyjnych1 listopada 2010 r.
868,000-868,600 MHz25 mW e.r.p.Należy zastosować techniki dostępu do widma oraz osłabiania zakłóceń, których skuteczność działania odpowiada co najmniej technikom przewidzianym w normach zharmonizowanych przyjętych na mocy dyrektywy 1999/5/WE. Jako alternatywę można zastosować ograniczenie aktywności nadajnika(7) na poziomie 1 %.Z wyjątkiem analogowych transmisji sygnałów wizyjnych1 listopada 2010 r.
868,700-869,200 MHz25 mW e.r.p.Należy zastosować techniki dostępu do widma oraz osłabiania zakłóceń, których skuteczność działania odpowiada co najmniej technikom przewidzianym w normach zharmonizowanych przyjętych na mocy dyrektywy 1999/5/WE. Jako alternatywę można zastosować ograniczenie aktywności nadajnika(7) na poziomie 0,1 %.Z wyjątkiem analogowych transmisji sygnałów wizyjnych1 listopada 2010 r.
Urządzenia bliskiego zasięgu ogólnego stosowania (cd.)869,400-869,650(6) MHz500 mW e.r.p.Należy zastosować techniki dostępu do widma oraz osłabiania zakłóceń, których skuteczność działania odpowiada co najmniej technikom przewidzianym w normach zharmonizowanych przyjętych na mocy dyrektywy 1999/5/WE. Jako alternatywę można zastosować ograniczenie aktywności nadajnika(7) na poziomie 10 %.Z wyjątkiem analogowych transmisji sygnałów wizyjnych1 listopada 2010 r.
Odstęp sąsiedniokanałowy musi wynosić 25 kHz, z wyjątkiem sytuacji, kiedy cały zakres może być również używany jako jeden kanał dla szybkiej transmisji danych
25 mW e.r.p.Należy zastosować techniki dostępu do widma oraz osłabiania zakłóceń, których skuteczność działania odpowiada co najmniej technikom przewidzianym w normach zharmonizowanych przyjętych na mocy dyrektywy 1999/5/WE. Jako alternatywę można zastosować ograniczenie aktywności nadajnika(7) na poziomie 0,1 %.Z wyjątkiem analogowych transmisji sygnałów akustycznych innych niż głos. Z wyjątkiem analogowych transmisji sygnałów wizyjnych1 listopada 2010 r.
869,700-870,000(6) MHz5 mW e.r.p.Transmisja głosu dozwolona przy zastosowaniu zaawansowanych technik osłabiania zakłóceńZ wyjątkiem transmisji sygnałów akustycznych i wizyjnych1 czerwca 2007 r.
25 mW e.r.p.Należy zastosować techniki dostępu do widma oraz osłabiania zakłóceń, których skuteczność działania odpowiada co najmniej technikom przewidzianym w normach zharmonizowanych przyjętych na mocy dyrektywy 1999/5/WE. Jako alternatywę można zastosować ograniczenie aktywności nadajnika(7) na poziomie 1 %.Z wyjątkiem analogowych transmisji sygnałów akustycznych innych niż głos. Z wyjątkiem analogowych transmisji sygnałów wizyjnych1 listopada 2010 r.
2 400-2 483,5 MHz10 mW zastępczej mocy promieniowanej izotropowo (e.i.r.p.)1 czerwca 2007 r.
Urządzenia bliskiego zasięgu ogólnego stosowania (cd.)5 725-5 875 MHz25 mW e.i.r.p.1 czerwca 2007 r.
24,150-24,250 GHz100 mW e.i.r.p.1 października 2008 r.
61,0-61,5 GHz100 mW e.i.r.p.1 października 2008 r.
Szerokopasmowe systemy transmisji danych2 400-2 483,5 MHz100 mW e.i.r.p. oraz gęstość mocy 100 mW/100 kHz e.i.r.p. dla modulacji ze skakaniem po częstotliwościach (frequency hopping), gęstość mocy 10 mW/MHz e.i.r.p. dla innych rodzajów modulacjiNależy zastosować techniki dostępu do widma oraz osłabiania zakłóceń, których skuteczność działania odpowiada co najmniej technikom przewidzianym w normach zharmonizowanych przyjętych na mocy dyrektywy 1999/5/WE1 listopada 2009 r.
57,0-66,0 GHz40 dBm e.i.r.p.

oraz gęstość mocy

13 dBm/MHz e.i.r.p.

Należy zastosować techniki dostępu do widma oraz osłabiania zakłóceń, których skuteczność działania odpowiada co najmniej technikom przewidzianym w normach zharmonizowanych przyjętych na mocy dyrektywy 1999/5/WEZ wyjątkiem instalacji stałych zlokalizowanych na zewnątrz budynków1 listopada 2010 r.
Systemy alarmowe868,600-868,700 MHz10 mW e.r.p.Odstęp sąsiedniokanałowy: 25 kHz

Cały zakres częstotliwości może być również używany jako jeden kanał dla szybkiej transmisji danych Ograniczenie aktywności nadajnika(7): 1,0 %

1 października 2008 r.
869,250-869,300 MHz10 mW e.r.p.Odstęp sąsiedniokanałowy: 25 kHz

Ograniczenie aktywności nadajnika(7): 0,1 %

1 czerwca 2007 r.
869,300-869,400 MHz10 mW e.r.p.Odstęp sąsiedniokanałowy: 25 kHz

Ograniczenie aktywności nadajnika(7): 1,0 %

1 października 2008 r.
869,650-869,700 MHz25 mW e.r.p.Odstęp sąsiedniokanałowy: 25 kHz

Ograniczenie aktywności nadajnika(7): 10 %

1 czerwca 2007 r.
Urządzenia alarmowe pomocy socjalnej(8)869,200-869,250 MHz10 mW e.r.p.Odstęp sąsiedniokanałowy: 25 kHz

Ograniczenie aktywności nadajnika(7): 0,1 %

1 czerwca 2007 r.
Urządzenia do zastosowań indukcyjnych(9)9,000-59,750 kHz72 dBμA/m

w odległości 10 m

1 listopada 2010 r.
59,750-60,250 kHz42 dBμA/m

w odległości 10 m

1 czerwca 2007 r.
60,250-70,000 kHz69 dBμA/m

w odległości 10 m

1 czerwca 2007 r.
70-119 kHz42 dBμA/m

w odległości 10 m

1 czerwca 2007 r.
119-127 kHz66 dBμA/m

w odległości 10 m

1 czerwca 2007 r.
127-140 kHz42 dBμA/m

w odległości 10 m

1 października 2008 r.
140-148,5 kHz37,7 dBμA/m

w odległości 10 m

1 października 2008 r.
148,5-5 000 kHz W następujących zakresach obowiązują wyższe wartości natężenia pola oraz dodatkowe ograniczenia wykorzystania:- 15 dBμA/m

w odległości 10 m w każdej szerokości pasma wynoszącej 10 Hz

Ponadto w przypadku systemów pracujących z szerokością pasma przekraczającą 10 kHz, sumaryczne natężenie pola wynosi

- 5 dΒμΑ/m

w odległości 10 m

1 października 2008 r.
Urządzenia do zastosowań indukcyjnych (cd.)400-600 kHz- 8 dBμA/m w odległości 10 mNiniejsze warunki wykorzystania odnoszą się tylko do RFID(10)1 października 2008 r.
3 155-3 400 kHz13,5 dBμA/m

w odległości 10 m

1 października 2008 r.
5 000-30 000 kHz W następujących zakresach obowiązują wyższe wartości natężenia pola oraz dodatkowe ograniczenia wykorzystania:- 20 dBμA/m w odległości 10 m w każdej szerokości pasma wynoszącej 10 Hz Ponadto w przypadku systemów pracujących z szerokością pasma przekraczającą

10 kHz sumaryczne natężenie pola wynosi

- 5 dΒμΑ/m

w odległości 10 m

1 października 2008 r.
6 765-6 795 kHz42 dBμA/m

w odległości 10 m

1 czerwca 2007 r.
7 400-8 800 kHz9 dBμA/m

w odległości 10 m

1 października 2008 r.
10 200-11 000 kHz9 dBμA/m

w odległości 10 m

1 października 2008 r.
Urządzenia do zastosowań indukcyjnych (cd.)13 553-13 567 kHz42 dBμA/m

w odległości 10 m

1 czerwca 2007 r.
60 dBμA/m

w odległości 10 m

Niniejsze warunki wykorzystania odnoszą się tylko do RFID (10) i EAS (11)1 października 2008 r.
26 957-27 283 kHz42 dBμA/m

w odległości 10 m

1 października 2008 r.
Aktywne wyroby medyczne do implantacji(12)9-315 kHz30 dBμA/m

w odległości 10 m

Ograniczenie aktywności nadajnika(7): 10 %1 października 2008 r.
30,0-37,5 MHz1 mW e.r.p.Ograniczenie aktywności nadajnika(7): 10 %Niniejsze warunki wykorzystania odnoszą się wyłącznie do medycznych implantów membranowych o bardzo małej mocy służących do pomiaru ciśnienia krwi1 listopada 2010 r.
402-405 MHz25 μW e.r.p.Odstęp sąsiedniokanałowy: 25 kHz

Pojedyncze nadajniki mogą łączyć sąsiadujące kanały dla zwiększenia szerokości pasma do 300 kHz.

Możliwe jest wykorzystanie innych technik dostępu do widma i osłabiania zakłóceń, w tym dla pasm o szerokości większej niż 300 kHz, pod warunkiem że ich skuteczność działania odpowiada co najmniej technikom przewidzianym w normach zharmonizowanych przyjętych na mocy dyrektywy 1999/5/WE, tak by zapewnić zgodność działania z innymi użytkownikami, a zwłaszcza z radiosondami meteorologicznymi

1 listopada 2009 r.
Aktywne wyroby medyczne do implantacji i związane z nimi urządzenia peryferyjne(13)401-402 MHz25 μW e.r.p.Odstęp sąsiedniokanałowy: 25 kHz

Pojedyncze nadajniki mogą łączyć sąsiadujące kanały dla zwiększenia szerokości pasma do 100 kHz.

Należy zastosować techniki dostępu do widma oraz osłabiania zakłóceń, których skuteczność działania odpowiada co najmniej technikom przewidzianym w normach zharmonizowanych przyjętych na mocy dyrektywy 1999/5/WE. Jako alternatywę można(7) zastosować ograniczenie aktywności nadajnika na poziomie 0,1 %

1 listopada 2010 r.
405-406 MHz25 μW e.r.p.Odstęp sąsiedniokanałowy: 25 kHz

Pojedyncze nadajniki mogą łączyć sąsiadujące kanały dla zwiększenia szerokości pasma do 100 kHz.

Należy zastosować techniki dostępu do widma oraz osłabiania zakłóceń, których skuteczność działania odpowiada co najmniej technikom przewidzianym w normach zharmonizowanych przyjętych na mocy dyrektywy 1999/5/WE. Jako alternatywę można zastosować ograniczenie aktywności nadajnika(7) na poziomie 0,1 %

1 listopada 2010 r.
Urządzenia do implantacji stosowane u zwierząt(14)315-600 kHz- 5 dΒμΑ/m w odległości 10 mOgraniczenie aktywności nadajnika(7): 10 %1 listopada 2010 r.
12,5-20,0 MHz- 7 dΒμΑ/m w odległości 10 m w szerokości pasma wynoszącej 10 kHzOgraniczenie aktywności nadajnika(7): 10 %Niniejsze warunki wykorzystania odnoszą się tylko do urządzeń stosowanych wewnątrz budynków1 listopada 2010 r.
Nadajniki FM o małej mocy(15)87,5-108,0 MHz50 nW e.r.p.Odstęp sąsiedniokanałowy do 200 kHz1 listopada 2010 r.
Bezprzewodowe urządzenia do transmisji sygnałów akustycznych(16)863-865 MHz10 mW e.r.p.1 listopada 2010 r.
Urządzenia do radiolokacji(17)2 400-2 483,5 MHz25 mW e.i.r.p.1 listopada 2009 r.
17,1-17,3 GHz26 dBm e.i.r.p.Należy zastosować techniki dostępu do widma oraz osłabiania zakłóceń, których skuteczność działania odpowiada co najmniej technikom przewidzianym w normach zharmonizowanych przyjętych na mocy dyrektywy 1999/5/WENiniejsze warunki wykorzystania odnoszą się tylko do systemów ziemskich1 listopada 2009 r.
Radar sondujący poziom napełnienia zbiornika(18)4,5-7,0 GHz24 dBm e.i.r.p.(19)1 listopada 2009 r.
8,5-10,6 GHz30 dBm e.i.r.p.(19)1 listopada 2009 r.
24,05-27,0 GHz43 dBm e.i.r.p.(19)1 listopada 2009 r.
57,0-64,0 GHz43 dBm e.i.r.p.(19)1 listopada 2009 r.
75,0-85,0 GHz43 dBm e.i.r.p.(19)1 listopada 2009 r.
Zdalne sterowanie modeli(20)26 990-27 000 kHz100 mW e.r.p.1 listopada 2009 r.
27 040-27 050 kHz100 mW e.r.p.1 listopada 2009 r.
27 090-27 100 kHz100 mW e.r.p.1 listopada 2009 r.
27 140-27 150 kHz100 mW e.r.p.1 listopada 2009 r.
27 190-27 200 kHz100 mW e.r.p.1 listopada 2009 r.
Identyfikacja radiowa (RFID)2 446-2 454 MHz100 mW e.i.r.p.1 listopada 2009 r.
Transport drogowy i telematyka ruchu drogowego76,0-77,0 GHz55 dBm szczytowa e.i.r.p oraz 50 dBm średnia e.i.r.p oraz 23,5 dBm średnia e.i.r.p dla radarów impulsowychNiniejsze warunki wykorzystania odnoszą się tylko do pojazdów naziemnych i infrastruktury naziemnej1 listopada 2010 r.
(1) Państwa członkowskie muszą zezwolić na wykorzystanie sąsiadujących zakresów częstotliwości podanych w tej tabeli jako pojedynczy zakres częstotliwości, pod warunkiem że spełnione są warunki określone dla każdego z tych sąsiadujących zakresów częstotliwości.

(2) Państwa członkowskie muszą zezwolić na wykorzystanie widma radiowego do maksymalnych wartości mocy nadawania, natężenia pola lub gęstości mocy podanych w niniejszej tabeli. Zgodnie z art. 3 ust. 3 decyzji 2006/771/WE państwa członkowskie mogą określić mniej restrykcyjne warunki, tj. zezwolić na wykorzystanie widma przy wyższych wartościach mocy nadawania, natężenia pola lub gęstości mocy.

(3) Oprócz tych «dodatkowych parametrów (przepisów dotyczących rozkładu kanałów i/lub przepisów dotyczących dostępu do kanału i jego zajętości)» państwa członkowskie nie mogą określać żadnych innych parametrów ani wymagań dotyczących dostępu do widma oraz technik osłabiania zakłóceń. Możliwość określenia mniej restrykcyjnych warunków w rozumieniu art. 3 ust. 3 decyzji 2006/771/WE oznacza, że państwa członkowskie mogą w określonej komórce tabeli zupełnie zrezygnować z «dodatkowych parametrów (przepisów dotyczących rozkładu kanałów i/lub przepisów dotyczących dostępu do kanału i jego zajętości)» lub dopuścić wyższe wartości.

(4) Oprócz tych «innych ograniczeń» państwa członkowskie nie mogą określać żadnych dodatkowych ograniczeń. Możliwość określenia mniej restrykcyjnych warunków w rozumieniu art. 3 ust. 3 decyzji 2006/771/WE oznacza, że państwa członkowskie mogą zrezygnować z jednego lub z większej liczby tych ograniczeń.

(5) Kategoria ta jest dostępna dla każdego zastosowania, które spełnia warunki techniczne (typowe zastosowania to telemetria, zdalne sterowanie, systemy alarmowe, szeroko pojęta transmisja danych i inne podobne zastosowania).

(6) Dla tego zakresu częstotliwości państwa członkowskie muszą umożliwić wszystkie alternatywne warunki wykorzystania.

(7) «Aktywność nadajnika» oznacza wyrażoną w procentach ilość czasu w dowolnym jednogodzinnym przedziale, w którym urządzenie aktywnie nadaje. Możliwość określenia mniej restrykcyjnych warunków w rozumieniu art. 3 ust. 3 decyzji 2006/771/WE oznacza, że państwa członkowskie mogą dopuścić wyższe wartości dla «aktywności nadajnika».

(8) Urządzenia alarmowe pomocy socjalnej służą ludziom starszym lub osobom niepełnosprawnym, umożliwiając uruchomienie alarmu w przypadku gdy osoby te znajdują się w stanie zagrożenia.

(9) Kategoria ta obejmuje między innymi: urządzenia służące do unieruchamiania pojazdów, do identyfikacji zwierząt, systemy alarmowe, wykrywanie kabli, gospodarowanie odpadami, identyfikację osób, bezprzewodowe łącza głosowe, kontrolę dostępu, czujniki zbliżeniowe, systemy antykradzieżowe, w tym antykradzieżowe systemy indukcyjne RF, przesyłanie danych do urządzeń przenośnych, automatyczną identyfikację produktów, bezprzewodowe systemy sterowania i automatyczne pobieranie opłat drogowych.

(10) Kategoria ta obejmuje zastosowania indukcyjne wykorzystywane w identyfikacji radiowej (Radio Frequency Identification, RFID).

(11) Kategoria ta obejmuje zastosowania indukcyjne wykorzystywane w elektronicznej ochronie towarów (Electronic Article Surveillance, EAS).

(12) Kategoria ta obejmuje elementy radiowe aktywnych wyrobów medycznych do implantacji zdefiniowanych w dyrektywie Rady 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania (Dz.U. L 189 z 20.7.1990, s. 17).

(13) Kategoria ta obejmuje systemy specjalnie zaprojektowane w celu zapewnienia komunikacji cyfrowej bez użycia głosu między aktywnymi wyrobami medycznymi do implantacji, określonymi w przypisie 12, oraz urządzenia noszone na ciele lub inne urządzenia znajdujące się poza ludzkim ciałem stosowane do przekazywania informacji fizjologicznych dotyczących poszczególnych pacjentów i niemających krytycznego znaczenia, jeśli chodzi o czas.

(14) Kategoria ta obejmuje urządzenia nadawcze, które umieszcza się w ciele zwierzęcia w celach diagnostycznych i/lub leczniczych.

(15) Kategoria ta obejmuje urządzenia łączące osobiste odtwarzacze audio, w tym telefony komórkowe, z samochodowymi lub domowymi systemami grającymi.

(16) Zastosowania w bezprzewodowych urządzeniach do transmisji sygnałów akustycznych, m.in.: mikrofony bezprzewodowe, głośniki bezprzewodowe, słuchawki bezprzewodowe, słuchawki bezprzewodowe do urządzeń przenośnych, takich jak np. przenośny odtwarzacz CD, magnetofon lub odbiornik radiowy, słuchawki bezprzewodowe do użytku w pojazdach, np. z odbiornikiem radiowym lub telefonem komórkowym, douszne monitory odsłuchowe i mikrofony bezprzewodowe wykorzystywane do transmisji dźwięku podczas koncertów lub innych widowisk scenicznych.

(17) Kategoria ta obejmuje urządzenia wykorzystywane do określania pozycji, prędkości lub innych właściwości obiektu, lub do uzyskiwana informacji związanych z tymi parametrami.

(18) Radary sondujące poziom napełnienia zbiornika (TLPR) są to urządzenia radiolokacyjne, które wykorzystuje się do pomiarów poziomu napełniania zbiornika i które instaluje się w zbiornikach wykonanych z metalu lub zbrojonego betonu, lub w podobnych obiektach wykonanych z materiału o podobnych właściwościach tłumiących. Zbiornik przeznaczony do przechowywania danej substancji.

(19) Ograniczenie mocy stosuje się wewnątrz zamkniętego zbiornika i odpowiada ono widmowej gęstości mocy wynoszącej -41,3 dBm/MHz e.i.r.p. mierzonej na zewnątrz 500-litrowego zbiornika testowego.

(20) Kategoria ta obejmuje urządzenia wykorzystywane do kontrolowania ruchu modeli (głównie miniaturowych wersji pojazdów) w powietrzu, na lądzie lub na powierzchni wody/pod powierzchnią wody."

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.