Decyzja 2010/349/UE w sprawie lokalizacji siedziby Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2010.156.12

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 czerwca 2010 r.

DECYZJA PODJĘTA ZA WSPÓLNYM POROZUMIENIEM PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH
z dnia 31 maja 2010 r.
w sprawie lokalizacji siedziby Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC)

(2010/349/UE)

(Dz.U.UE L z dnia 23 czerwca 2010 r.)

PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 341,

oraz mając na uwadze co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 1211/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady(1) ustanowiło Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) i jego Urząd.

(2) Należy określić lokalizację siedziby Urzędu BEREC,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Urząd Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) ma swoją siedzibę w Rydze.

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 31 maja 2010 r.

P. L. MARÍN URIBE
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 337 z 18.12.2009, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.