Decyzja 2009/707/WE zmieniająca protokół nr 3 do umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską dotyczący definicji pojęcia "produktów pochodzących" oraz metod współpracy administracyjnej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2009.252.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2007 r.

DECYZJA NR 2/2009 WSPÓLNEGO KOMITETU WE-SZWAJCARIA
z dnia 13 lipca 2009 r.
zmieniająca protokół nr 3 do umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską dotyczący definicji pojęcia "produktów pochodzących" oraz metod współpracy administracyjnej

(2009/707/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 24 września 2009 r.)

WSPÓLNY KOMITET,

uwzględniając umowę pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską podpisaną w Brukseli w dniu 22 lipca 1972 r., zwaną dalej "Umową",

uwzględniając protokół nr 3 do Umowy dotyczący definicji pojęcia "produktów pochodzących" oraz metod współpracy administracyjnej, zwany dalej "protokołem nr 3", w szczególności jego art. 39,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Bułgaria i Rumunia, zwane dalej "nowymi państwami członkowskimi", przystąpiły do Unii Europejskiej w dniu 1 stycznia 2007 r.

(2) Po przystąpieniu nowych państw członkowskich towary pochodzące z tych państw wwożone do Szwajcarii w ramach Umowy powinny być traktowane jako towary pochodzenia wspólnotowego.

(3) Wymaga to wprowadzenia pewnych zmian technicznych do treści protokołu nr 3 do umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską dotyczącego definicji pojęcia "produktów pochodzących" oraz metod współpracy administracyjnej.

(4) Handel pomiędzy nowymi państwami członkowskimi a Szwajcarią powinien zatem od dnia 1 stycznia 2007 r. podlegać Umowie w wersji zmienionej niniejszym aktem. Od tego dnia należy zatem zaprzestać stosowania umowy handlowej zawartej pomiędzy Szwajcarią a nowymi państwami członkowskimi, zanim przystąpiły do Unii Europejskiej. Środki przejściowe powinny zapewnić okres przejściowy i zagwarantować bezpieczeństwo prawne.

(5) Z dniem 1 stycznia 2007 r. wprowadzono zmiany do nomenklatury uregulowanej Konwencją w sprawie Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów (Zharmonizowanego Systemu). Ponieważ te zmiany nie miały na celu zmiany reguł pochodzenia, w celu utrzymania status quo niezbędne jest wprowadzenie odpowiednich zmian do załącznika II do protokołu nr 3.

(6) Ze względu na ilość zmian, które mają zostać wprowadzone do załączników II, IVa i IVb, dla przejrzystości należy zastąpić całość protokołu.

(7) Protokół nr 3 ze zmianami powinien obowiązywać od dnia 1 stycznia 2007 r.,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

SEKCJA  I

ZMIANY W TREŚCI PROTOKOŁU

Artykuł  1

Reguły pochodzenia

W protokole nr 3 wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 ust. 1 i art. 4 ust. 1 skreśla się odniesienie do nowych państw członkowskich;

2) załącznik II zostaje zastąpiony tekstem załącznika i do niniejszej decyzji;

3) załącznik IVa i załącznik IVb zostają zastąpione tekstem załącznika II do niniejszej decyzji.

SEKCJA  II

POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE

Artykuł  2

Dowód pochodzenia i współpraca administracyjna

1.
Dowody pochodzenia prawidłowo wystawione przez Szwajcarię lub przez nowe państwo członkowskie w ramach umów preferencyjnych lub niezależnych ustaleń obowiązujących pomiędzy nimi są akceptowane w odpowiednich krajach, o ile spełnione zostaną wszystkie poniższe warunki:

a) nabycie takiego pochodzenia oznacza przyznanie preferencyjnego traktowania taryfowego na podstawie preferencyjnych środków taryfowych przewidzianych w umowie;

b) dowód pochodzenia i dokumenty przewozowe zostały wystawione najpóźniej na dzień przed przystąpieniem;

c) dowód pochodzenia zostanie przedstawiony organom celnym w ciągu czterech miesięcy od dnia przystąpienia.

W przypadku gdy towary zostały zgłoszone do przywozu w Szwajcarii lub w nowym państwie członkowskim przed dniem przystąpienia na mocy umów preferencyjnych lub niezależnych ustaleń obowiązujących w tym czasie pomiędzy Szwajcarią a danym nowym państwem członkowskim, dowód pochodzenia wystawiony z mocą wsteczną na mocy tych umów lub ustaleń może również zostać przyjęty, o ile zostanie przedstawiony organom celnym w ciągu czterech miesięcy od dnia przystąpienia.

2.
Szwajcaria i nowe państwa członkowskie mają prawo utrzymać w mocy upoważnienia, na mocy których przyznano status "upoważnionych eksporterów" w ramach obowiązujących pomiędzy nimi umów preferencyjnych lub niezależnych ustaleń stosowanych pomiędzy nimi, o ile spełnione zostaną wszystkie poniższe warunki:

a) takie postanowienie jest również przewidziane w umowie zawartej pomiędzy Szwajcarią a Wspólnotą przed dniem przystąpienia; oraz

b) upoważnieni eksporterzy stosują reguły pochodzenia obowiązujące na mocy tej umowy.

Te upoważnienia należy zastąpić nowymi upoważnieniami wystawionymi zgodnie z warunkami Umowy najpóźniej w ciągu jednego roku od dnia przystąpienia.

3.
Wnioski w sprawie późniejszej weryfikacji dowodu pochodzenia wystawionego na podstawie umów preferencyjnych lub niezależnych ustaleń, o których mowa w ust. 1 i 2, są przyjmowane przez właściwe organy celne w Szwajcarii lub w państwach członkowskich przez okres trzech lat po wystawieniu danego dowodu pochodzenia i mogą być składane przez te organy w okresie trzech lat po przyjęciu przez organ celny dowodu pochodzenia dla potwierdzenia złożonych zgłoszeń przywozowych.
Artykuł  3

Towary w tranzycie

1.
Postanowienia Umowy mogą być stosowane w odniesieniu do towarów wywożonych albo ze Szwajcarii do jednego z nowych państw członkowskich, albo z jednego z nowych państw członkowskich do Szwajcarii, które są zgodne z postanowieniami protokołu nr 3 oraz które w dniu przystąpienia znajdują się albo w tranzycie, albo w miejscu czasowego składowania, w składzie celnym lub w wolnym obszarze celnym w Szwajcarii lub w tym nowym państwie członkowskim.
2.
W takich przypadkach można przyznać traktowanie preferencyjne pod warunkiem złożenia organom celnym kraju przywozu, w terminie czterech miesięcy od dnia przystąpienia, dowodu pochodzenia wystawionego z mocą wsteczną przez organy celne kraju wywozu.
Artykuł  4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 lipca 2009 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu
Alan SEATTER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

"ZAŁĄCZNIK II

WYKAZ PROCESÓW OBRÓBKI LUB PRZETWARZANIA, KTÓRYM NALEŻY PODDAĆ MATERIAŁY NIEPOCHODZĄCE, ABY WYTWORZONY PRODUKT MÓGŁ UZYSKAĆ STATUS POCHODZENIA

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

grafika

ZAŁĄCZNIK  II

"ZAŁĄCZNIK IVa

TEKST DEKLARACJI NA FAKTURZE

Deklaracja na fakturze, której tekst znajduje się poniżej, musi zostać sporządzona zgodnie z przypisami. Nie wymaga się jednak zawarcia na niej tych przypisów.

Wersja w języku bułgarskim

Износителят на продуктите, обхванати от този документ - митническо разрешение № …(1), декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход(2).

Wersja w języku hiszpańskim

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no ...(1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ...(2).

Wersja w języku czeskim

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (ćíslo povolení ...(1)) prohlašuje, že kromě zfetelně oznaćených mají tyto výrobky preferenćní původ v ...(2).

Wersja w języku duńskim

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...(1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...(2).

Wersja w języku niemieckim

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ...(2) Ursprungswaren sind.

Wersja w języku estońskim

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliamenti kinnitus nr ...(1)) deklareerib, et need tooted on ...(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Wersja w języku greckim

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ'αριθ. …(1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής …(2).

Wersja w języku angielskim

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ...(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(2) preferential origin.

Wersja w języku francuskim

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no ...(1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ...(2).

Wersja w języku włoskim

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. ...(1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...(2).

Wersja w języku łotewskim

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. ...(1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme ...(2).

Wersja w języku litewskim

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. ...(1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ...(2) preferencinės kilmės prekės.

Wersja w języku węgierskim

A jelen okmányban szerepló áruk exportóre (vámfelhatalmazási szám: ...(1)) kijelentem, hogy eltéró jelzés hiányában az áruk kedvezményes ...(2) származásúak.

Wersja w języku maltańskim

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana Nru ...(1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali ...(2).

Wersja w języku niderlandzkim

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn(2).

Wersja w języku polskim

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr ...(1)) deklaruje, że z wyjątkiem, gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają ...(2) preferencyjne pochodzenie.

Wersja w języku portugalskim

O abaixo assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o ...(1)], declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...(2).

Wersja w języku rumuńskim

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizaţia vamală nr. ...(1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenț ială ...(2).

Wersja w języku słoweńskim

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. ...(1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ...(2) poreklo.

Wersja w języku słowackim

V ý vozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [č íslo povolenia ...(1)] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, tieto yrobky majú preferenčný pôvod v ...(2).

Wersja w języku fińskim

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita(2).

Wersja w języku szwedzkim

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr ...(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung(2).

........................................................(3)

(Miejscowość i data)

........................................................(4)

(Podpis eksportera; ponadto należy podać czytelnie

nazwisko osoby podpisującej deklarację)

______

(1) Jeżeli deklaracja na fakturze dokonywana jest przez upoważnionego eksportera, numer upoważnienia należy wpisać w tym miejscu. Jeżeli deklaracja na fakturze nie jest dokonywana przez upoważnionego eksportera, należy pominąć słowa w nawiasie lub pozostawić to miejsce niewypełnione.

(2) Należy podać pochodzenie produktów. W przypadku gdy faktura odnosi się w całości lub w części do produktów pochodzących z Ceuty i Melilli, eksporter musi wyraźnie wskazać to w dokumencie, na którym sporządzana jest deklaracja, poprzez wstawienie symbolu »CM«.

(3) Wpisy te mogą zostać pominięte, jeżeli odpowiednie informacje są zawarte w samym dokumencie.

(4) W przypadkach, w których od eksportera nie wymaga się podpisu, zwolnienie z podpisu oznacza również zwolnienie z wpisania nazwiska sygnatariusza.

ZAŁĄCZNIK IVb

TEKST DEKLARACJI NA FAKTURZE EUR-MED

Deklaracja na fakturze EUR-MED, której tekst podano poniżej, musi być sporządzona zgodnie z przypisami. Nie jest jednak konieczne powtarzanie tych przypisów.

Wersja w języku bułgarskim

Износителят на продуктите, обхванати от този документ - митническо разрешение № …(1) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход(2).

- приложена кумулация с … (име на държавата/държавите)

- не е приложена кумулация(3)

Wersja w języku hiszpańskim

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no ...(1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ...(2).

- se ha aplicado la acumulación con ... (nombre del país/de los países)

- no se ha aplicado la acumulación(3)

Wersja w języku czeskim

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (ćíslo povolení ...(1)) prohlašuje, že kromě zfetelně oznaćených mají tyto výrobky preferenćní původ v ...(2).

- kumulace použita u ... (název země/zemí)

- kumulace nepoužita(3)

Wersja w języku duńskim

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...(1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...(2).

- kumulation anvendt sammen med ... (navnet på landet/landene)

- kumulation ikke anvendt(3)

Wersja w języku niemieckim

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ...(2) Ursprungswaren sind.

- Kumulierung angewendet mit ... (Name des Landes/der Länder)

- keine Kumulierung angewendet(3)

Wersja w języku estońskim

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliamenti kinnitus nr ...(1)) deklareerib, et need tooted on ...(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti

- kumulatsiooni on kohaldatud ... (riigi/riikide nimi/nimed) suhtes;

- kumulatsiooni ei ole kohaldatud(3)

Wersja w języku greckim

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ'αριθ. …(1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής …(2).

- Εφαρμόστηκε σώρευση με … (όνομα χώρας/χωρών)

- Δεν εφαρμόστηκε σώρευση(3)

Wersja w języku angielskim

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ...(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(2) preferential origin.

- cumulation applied with ... (name of the country/countries)

- no cumulation applied(3)

Wersja w języku francuskim

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no ...(1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ...(2).

- Cumul appliqué avec ... (nom du/des pays)

- Aucun cumul appliqué(3).

Wersja w języku włoskim

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. ...(1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...(2).

- cumulo applicato con ... (nome del paese/dei paesi)

- non si applica alcun cumulo(3).

Wersja w języku łotewskim

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. ...(1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme ...(2).

- attiecībā uz ... (valsts(-u) nosaukums(-i)) tika piemērota kumulācija,

- kumulācija nav piemērota(3)

Wersja w języku litewskim

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. ...(1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ...(2) preferencinės kilmės prekės.

- kumuliacija taikoma su ... (šalies (-ių) pavadinimas (-ai))

- kumuliacija netaikoma(3)

Wersja w języku węgierskim

A jelen okmányban szerepló áruk exportóre (vámfelhatalmazási szám: ...(1)) kijelentem, hogy eltéró jelzés hiányában az áruk kedvezményes ...(2) származásúak.

- kumuláció alkalmazása ...-val/-vel (ország(ok) neve)

- kumuláció alkalmazására nem került sor(3)

Wersja w języku maltańskim

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana Nru ...(1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali ...(2).

- akkumulazzjoni applikata ma' ... (isem il-pajjiż/pajjiżi)

- l-ebda akkumulazzjoni applikata(3)

Wersja w języku niderlandzkim

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn(2).

- cumulatie met ... (naam van het land/de landen)

- geen cumulatie(3)

Wersja w języku polskim

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr ...(1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają ...(2) preferencyjne pochodzenie.

- została zastosowana kumulacja z ... (nazwa kraju/krajów)

- kumulacja nie została zastosowana(3)

Wersja w języku portugalskim

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o ...(1)], declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...(2).

- Acumulação aplicada com ... (nome do país/dos países).

- Não foi aplicada acumulação(3)

Wersja w języku rumuńskim

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizaţia vamală nr. ...(1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţială ...(2).

- Cumul aplicat cu ... (numele ţării/ţărilor).

- Nu se aplică cumul(3)

Wersja w języku słoweńskim

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. ...(1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ...(2) poreklo.

- kumulacija se je uporabila z/s ... (ime države/držav)

- kumulacija se ni uporabila(3)

Wersja w języku słowackim

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [č íslo povolenia ...(1)] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, tieto výrobky majú preferenčný pôvod v ...(2).

- kumulácia sa uplatnila s ... (názov krajiny/krajín)

- kumulácia sa neuplatnila(3)

Wersja w języku fińskim

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita(2).

- kumulaatiota sovellettiin ... (maan nimi / maiden nimet) kanssa

- kumulaatiota ei sovellettu(3)

Wersja w języku szwedzkim

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr ...(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung(2).

- Kumulation har tillämpats med ... (landets/ländernas namn)

- Ingen kumulation har tillämpats(3)

........................................................(4)

(Miejscowość i data)

........................................................(5)

(Podpis eksportera; ponadto należy podać czytelnie

nazwisko osoby podpisującej deklarację)

______

(1) Jeżeli deklaracja na fakturze dokonywana jest przez upoważnionego eksportera, numer upoważnienia należy wpisać w tym miejscu. Jeżeli deklaracja na fakturze nie jest dokonywana przez upoważnionego eksportera, należy pominąć słowa w nawiasie lub pozostawić to miejsce niewypełnione.

(2) Należy podać pochodzenie produktów. W przypadku gdy faktura odnosi się w całości lub w części do produktów pochodzących z Ceuty i Melilli, eksporter musi wyraźnie wskazać to w dokumencie, na którym sporządzana jest deklaracja, poprzez wstawienie symbolu »CM«.

(3) Uzupełnić i skreślić tam, gdzie jest to konieczne.

(4) Wpisy te mogą zostać pominięte, jeżeli odpowiednie informacje są zawarte w samym dokumencie.

(5) W przypadkach, w których od eksportera nie wymaga się podpisu, zwolnienie z podpisu oznacza również z

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.