Decyzja 2009/56 zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2009.232.4

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 maja 2009 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 56/2009
z dnia 29 maja 2009 r.
zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej "Porozumieniem"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik I do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 41/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r.(1).

(2) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2008/77/WE z dnia 25 stycznia 2008 r. zatwierdzającą plany zwalczania klasycznego pomoru świń u dzików i szczepień interwencyjnych dzików w Bułgarii na rok 2008(2).

(3) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2008/88/WE z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniającą decyzję 2005/59/WE w odniesieniu do regionów Słowacji, gdzie mają zostać wprowadzone plany zwalczania klasycznego pomoru świń u dzików i szczepień interwencyjnych dzików przeciwko klasycznemu pomorowi świń(3).

(4) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2008/97/WE z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniającą decyzję 93/52/EWG w odniesieniu do uznania niektórych włoskich regionów administracyjnych za oficjalnie wolne od brucelozy (B. melitensis) oraz decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych włoskich regionów administracyjnych za oficjalnie wolne od gruźlicy bydła i brucelozy bydła oraz niektórych polskich regionów administracyjnych za oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła(4), sprostowaną w Dz.U. L 281 z 24.10.2008, s. 35.

(5) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2008/159/WE z dnia 22 lutego 2008 r. uchylającą decyzję 2007/683/WE zatwierdzającą plan zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń w niektórych regionach Belgii(5).

(6) Niniejszej decyzji nie stosuje się do Islandii i Liechtensteinu,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

W rozdziale I załącznika I wprowadza się następujące zmiany:

1) w tytule "AKTY PRAWNE DO UWZGLĘDNIENIA PRZEZ PAŃSTWA EFTA I URZĄD NADZORU EFTA" w pkt 29 (decyzja Komisji 2005/59/WE) w części 3.2 dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32008 D 0088: decyzją Komisji 2008/88/WE z dnia 28 stycznia 2008 r. (Dz.U. L 28 z 1.2.2008, s. 34).";

2) w tytule "AKTY PRAWNE DO UWZGLĘDNIENIA PRZEZ PAŃSTWA EFTA I URZĄD NADZORU EFTA" w pkt 42 (decyzja Komisji 2007/683/WE) w części 3.2 dodaje się, co następuje:

"zmieniona:

- 32008 D 0159: decyzją Komisji 2008/159/WE z dnia 22 lutego 2008 r. (Dz.U. L 51 z 26.2.2008, s. 21).";

3) w tytule "AKTY PRAWNE DO UWZGLĘDNIENIA PRZEZ PAŃSTWA EFTA I URZĄD NADZORU EFTA" po pkt 43 (decyzja Komisji 2007/870/WE) w części 3.2 dodaje się punkt w brzmieniu:

"44. 32008 D 0077: decyzja Komisji 2008/77/WE z dnia 25 stycznia 2006 r. zatwierdzająca plany zwalczania klasycznego pomoru świń u dzików i szczepień interwencyjnych dzików w Bułgarii na rok 2008 (Dz.U. L 23 z 26.1.2008, s. 28).

Niniejszy akt nie ma zastosowania do Islandii.";

4) w pkt 14 (decyzja Komisji 93/52/EWG) i 70 (decyzja Komisji 2003/467/WE) w części 4.2 dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32008 D 0097: decyzją Komisji 2008/97/WE z dnia 30 stycznia 2008 r. (Dz.U. L 32 z 6.2.2008, s. 25), sprostowaną w Dz.U. L 281 z 24.10.2008, s. 35.".

Artykuł  2

Teksty decyzji 2008/77/WE, 2008/88/WE, 2008/97/WE, sprostowanej w Dz.U. L 281 z 24.10.2008, s. 35, i 2008/159/WE w języku norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 30 maja 2009 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia(*).

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 maja 2009 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Alan SEATTER
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 162 z 25.6.2009, s. 16.

(2) Dz.U. L 23 z 26.1.2008, s. 28.

(3) Dz.U. L 28 z 1.2.2008, s. 34.

(4) Dz.U. L 32 z 6.2.2008, s. 25.

(5) Dz.U. L 51 z 26.2.2008, s. 21.

(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.