Decyzja 2009/44 zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2009.162.22

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 kwietnia 2009 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 44/2009
z dnia 24 kwietnia 2009 r.
zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej "Porozumieniem"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik II do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 29/2009 z dnia 17 marca 2009 r.(1).

(2) W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę Komisji 2008/42/WE z dnia 3 kwietnia 2008 r. zmieniającą dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego(2), z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 136 z 24.5.2008, s. 52,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

W pkt 1 (dyrektywa Rady 76/768/EWG) rozdziału XVI załącznika II do Porozumienia dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32008 L 0042: dyrektywą Komisji 2008/42/WE z dnia 3 kwietnia 2008 r. (Dz.U. L 93 z 4.4.2008, s. 13), z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 136 z 24.5.2008. s. 52.".

Artykuł  2

Teksty dyrektywy 2008/42/WE, z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 136 z 24.5.2008, s. 52, w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 25 kwietnia 2009 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia(*).

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 kwietnia 2009 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Alan SEATTER
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 130 z 28.5.2009, s. 22.

(2) Dz.U. L 93 z 4.4.2008, s. 13.

(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.