Decyzja 2007/801/WE w sprawie pełnego stosowania przepisów dorobku Schengen w Republice Czeskiej, Republice Estońskiej, Republice Łotewskiej, Republice Litewskiej, Republice Węgierskiej, Republice Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republice Słowenii i Republice Słowackiej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2007.323.34

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 grudnia 2007 r.

DECYZJA RADY
z dnia 6 grudnia 2007 r.
w sprawie pełnego stosowania przepisów dorobku Schengen w Republice Czeskiej, Republice Estońskiej, Republice Łotewskiej, Republice Litewskiej, Republice Węgierskiej, Republice Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republice Słowenii i Republice Słowackiej

(2007/801/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 8 grudnia 2007 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Akt przystąpienia z 2003 r., w szczególności jego art. 3 ust. 2,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego(1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 3 ust. 2 Aktu przystąpienia z 2003 r. przewiduje, że przepisy dorobku Schengen inne niż wymienione w załączniku I wspomnianego aktu mają zastosowanie w poszczególnych nowych państwach członkowskich w rozumieniu tego aktu wyłącznie na mocy decyzji Rady podjętej w tym celu, po sprawdzeniu, czy niezbędne warunki stosowania tego dorobku zostały spełnione.

(2) Po sprawdzeniu, czy niezbędne warunki stosowania przepisów dorobku Schengen dotyczących ochrony danych zostały spełnione przez Republikę Czeską, Republikę Estońską, Republikę Łotewską, Republikę Litewską, Republikę Węgierską, Republikę Malty, Rzeczpospolitą Polską, Republikę Słowenii i Republikę Słowacką (zwane dalej "zainteresowanymi państwami członkowskimi"), Rada wprowadziła w życie w odniesieniu do zainteresowanych państw członkowskich przepisy dorobku Schengen dotyczące systemu informacyjnego Schengen z dniem 1 września 2007 r.

(3) Zgodnie z mającymi zastosowanie procedurami oceny Schengen określonych w decyzji Komitetu Wykonawczego z dnia 16 września 1998 r. ustanawiającej Stały Komitet ds. Oceny i Wprowadzania w Życie Dorobku Schengen (SCH/Com-ex (98) 26 def.)(2) Rada zweryfikowała obecnie, że niezbędne warunki stosowania dorobku Schengen zostały we wszystkich zainteresowanych państwach członkowskich spełnione we wszystkich pozostałych obszarach dorobku Schengen - granice powietrzne, granice lądowe, współpraca policyjna, system informacyjny Schengen, granice morskie oraz wizy.

(4) W dniu 8 listopada 2007 r. Rada stwierdziła, że warunki dotyczące każdego z wyżej wymienionych obszarów zostały spełnione przez zainteresowane państwa członkowskie.

(5) Możliwe jest określenie terminów pełnego stosowania dorobku Schengen w tych państwach członkowskich, to jest terminów zniesienia kontroli osób na granicach wewnętrznych z tymi państwami członkowskimi.

(6) Począwszy od najwcześniejszego z tych terminów, powinny zostać zniesione ograniczenia dotyczące stosowania systemu informacyjnego Schengen określone w decyzji Rady 2007/471/WE z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie stosowania przepisów dorobku Schengen dotyczące systemu informacyjnego Schengen w Republice Czeskiej, Republice Estońskiej, Republice Łotewskiej, Republice Litewskiej, Republice Węgierskiej, Republice Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republice Słowenii i Republice Słowackiej(3).

(7) Aby uniknąć sytuacji, w której rozszerzenie strefy Schengen może spowodować, iż podróżowanie w tej strefie stanie się trudniejsze dla niektórych kategorii osób, powinno zostać utrzymane ułatwienie przewidziane w decyzji nr 895/2006/WE(4) dla tych obywateli państw trzecich, którzy posiadają krajową wizę krótko-terminową wydaną przez jedno z zainteresowanych państw członkowskich do celów przejazdu tranzytem przez terytorium innych zainteresowanych państw członkowskich. Wobec powyższego pewne przepisy tej decyzji powinny nadal obowiązywać w okresie przejściowym.

(8) Zgodnie z art. 3 ust. 2 akapit drugi Aktu przystąpienia z 2003 r. oraz w wyniku częściowego zastosowania dorobku Schengen przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o czym mowa w decyzji Rady z dnia 22 grudnia 2004 r. (2004/926/WE) w sprawie wprowadzenia w życie części dorobku Schengen przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej(5), a w szczególności art. 1 akapit pierwszy tej decyzji, jedynie część przepisów dorobku Schengen mająca zastosowanie do zainteresowanych państw członkowskich w ich stosunkach z państwami członkowskimi stosującymi w pełni dorobek Schengen powinna mieć zastosowanie w stosunkach zainteresowanych państw członkowskich ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

(9) W stosunku do Islandii i Norwegii niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Układu zawartego przez Radę Unii Europejskiej i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii dotyczącego włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen, które wchodzą w zakres obszaru, o którym mowa w art. 1 pkt B, C, D, F i H decyzji Rady 1999/437/WE(6) w sprawie niektórych warunków stosowania tego układu,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1
1.
Przepisy dorobku Schengen, o których mowa w załączniku I, mają zastosowanie od dnia 21 grudnia 2007 r. wobec zainteresowanych państw członkowskich, między tymi państwami oraz w ich stosunkach z Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Republiką Portugalską, Republiką Finlandii i Królestwem Szwecji, a także Republiką Islandii i Królestwem Norwegii.

W zakresie, w jakim przepisy te regulują zniesienie kontroli osób na granicach wewnętrznych, mają one zastosowanie do granic powietrznych od dnia 30 marca 2008 r.

Wszystkie ograniczenia dotyczące stosowania systemu informacyjnego Schengen przez zainteresowane państwa członkowskie zostają zniesione z dniem 21 grudnia 2007 r.

2.
Przepisy dorobku Schengen, o których mowa w załączniku II, mają zastosowanie wobec zainteresowanych państw członkowskich w ich stosunkach ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej od dnia 21 grudnia 2007 r.
Artykuł  2

Krajowe wizy krótkoterminowe wydane przed dniem 21 grudnia 2007 r., w okresie ich ważności, zachowują ważność do dnia 30 czerwca 2008 r. do celów przejazdu tranzytem przez terytorium innych zainteresowanych państw członkowskich, o ile uznały one takie wizy krótkoterminowe do celów przejazdu tranzytem zgodnie z decyzją nr 895/2006/WE. Stosowane są warunki określone w tej decyzji.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 grudnia 2007 r.

W imieniu Rady
A. COSTA
Przewodniczący

______

(1) Opinia z dnia 15 listopada 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2) Dz.U. L 239 z 22.9.2000, str. 138.

(3) Dz.U. L 179 z 7.7.2007, str. 46.

(4) Decyzja nr 895/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. wprowadzająca uproszczony system kontroli osób na granicach zewnętrznych oparty na jednostronnym uznawaniu przez Republikę Czeską, Estonię, Cypr, Łotwę, Litwę, Węgry, Maltę, Polskę, Słowenię i Słowację niektórych dokumentów za równorzędne z ich wizami krajowymi do celów przejazdu tran zytem przez ich terytoria (Dz.U. L 167 z 20.6.2006, str. 1).

(5) Dz.U. L 395 z 31.12.2004, str. 70.

(6) Dz.U. L 176 z 10.7.1999, str. 31.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

Wykaz przepisów dorobku Schengen w rozumieniu art. 3 ust. 2 Aktu przystąpienia z 2003 r., które mają mieć zastosowanie do zainteresowanych państw członkowskich w ich stosunkach z państwami członkowskimi stosującymi w pełni dorobek Schengen, a także z Islandią i Norwegią

1. W odniesieniu do postanowień konwencji Schengen:

artykuł 1 w zakresie, w jakim odnosi się do postanowień niniejszego ustępu, art. 9-12, art. 14-25 z wyłączeniem art. 19 ust. 2, art. 40-43, a także art. 126-130 w zakresie, w jakim odnoszą się do przepisów niniejszego ustępu, konwencji Schengen ze zmianami wprowadzonymi niektórymi aktami wymienionymi poniżej w pkt 2 lit. c).

2. Pozostałe przepisy

a) Następujące postanowienia umów w sprawie przystąpienia do Konwencji wykonawczej podpisanej w Schengen dnia 19 czerwca 1990 r. do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach, ich aktów końcowych i powiązanych deklaracji:

Umowa podpisana dnia 27 listopada 1990 r. w sprawie przystąpienia Republiki Włoskiej: art. 2 i 3 oraz wspólna deklaracja dotycząca art. 2 i 3 Umowy w sprawie przystąpienia Republiki Włoskiej do Konwencji wykonawczej do układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r.,

Umowa podpisana w dniu 25 czerwca 1991 r. w sprawie przystąpienia Królestwa Hiszpanii: art. 2 i 3,

Umowa podpisana w dniu 25 czerwca 1991 r. w sprawie przystąpienia Republiki Portugalskiej: art. 2 i 3 oraz deklaracja 1 w części III aktu końcowego,

Umowa podpisana w dniu 6 listopada 1992 r. w sprawie przystąpienia Republiki Greckiej: art. 2,

Umowa podpisana w dniu 28 kwietnia 1995 r. w sprawie przystąpienia Republiki Austrii: art. 2 i 3,

Umowa podpisana w dniu 19 grudnia 1996 r. w sprawie przystąpienia Królestwa Danii: art. 2 i 3,

Umowa podpisana w dniu 19 grudnia 1996 r. w sprawie przystąpienia Republiki Finlandii: art. 2 i 3,

Umowa podpisana w dniu 19 grudnia 1996 r. w sprawie przystąpienia Królestwa Szwecji: art. 2 i 3.

b) Następujące decyzje Komitetu Wykonawczego ustanowionego na mocy konwencji Schengen:

decyzja Komitetu Wykonawczego z dnia 14 grudnia 1993 r. przedłużająca wizę jednolitą (SCH/Com-ex (93) 21);

decyzja Komitetu Wykonawczego z dnia 14 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnych zasad anulowania, unie-ważniania lub skracania okresu ważności wizy jednolitej (SCH/Com-ex (93) 24);

decyzja Komitetu Wykonawczego z dnia 21 listopada 1994 r. wprowadzająca skomputeryzowaną procedurę konsultacji władz centralnych określoną w art. 17 ust. 2 konwencji (SCH/Com-ex (94) 15 rev.);

decyzja Komitetu Wykonawczego z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie wymiany informacji statystycznych dotyczących wydawania wiz jednolitych (SCH/Com-ex (94) 25);

decyzja Komitetu Wykonawczego z dnia 5 maja 1995 r. w sprawie wspólnej polityki wizowej; decyzja zawarta w protokole z posiedzenia Komitetu Wykonawczego w Brukseli, dnia 28 kwietnia 1995 r. (SCH/Com-ex (95) PV 1 rev.);

decyzja Komitetu Wykonawczego z dnia 27 czerwca 1996 r. w sprawie zasad wydawania wiz Schengen zgodnie z art. 30 ust. 1 lit. a) konwencji wykonawczej do układu z Schengen (SCH/Com-ex (96) 13 rev. 1);

decyzja Komitetu Wykonawczego z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie zasad przewodnich dla środków dowodowych i poszlak w ramach umów o readmisji między państwami Schengen (SCH/Com-ex (97) 39 rev.);

decyzja Komitetu Wykonawczego z dnia 21 kwietnia 1998 r. w sprawie wymiany danych statystycznych dotyczących wydanych wiz (SCH/Com-ex (98) 12);

decyzja Komitetu Wykonawczego z dnia 23 czerwca 1998 r. w sprawie środków, które należy podjąć wobec państw stwarzających problemy w zakresie wystawiania dokumentów wymaganych do wydalenia z terytorium Schengen (SCH/Com-ex (98) 18 rev.);

decyzja Komitetu Wykonawczego z dnia 23 czerwca 1998 r. w sprawie obowiązujących w Monako dokumentów pobytowych (SCH/Com-ex (98) 19);

decyzja Komitetu Wykonawczego z dnia 23 czerwca 1998 r. w sprawie umieszczania odcisków pieczęci w paszportach osób ubiegających się o wizę (SCH/Com-ex (98) 21);

– decyzja Komitetu Wykonawczego z dnia 23 czerwca 1998 r. w sprawie klauzuli obejmującej cały techniczny dorobek Schengen (SCH/Com-ex (98) 29 rev.);

decyzja Komitetu Wykonawczego z dnia 16 grudnia 1998 r. w sprawie podręcznika transgranicznej współpracy policji (SCH/Com-ex (98) 52);

decyzja Komitetu Wykonawczego z dnia 16 grudnia 1998 r. w sprawie opracowania podręcznika dokumentów, które mogą być wizowane (SCH/Com-ex (98) 56);

decyzja Komitetu Wykonawczego z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie ostatecznych wersji wspólnego podręcznika i wspólnych instrukcji konsularnych (SCH/Com-ex (99) 13) w zakresie, w jakim odnosi się ona do przepisów wspólnych instrukcji konsularnych, które jeszcze nie weszły w życie na mocy Aktu przystąpienia z 2003 r.

decyzja Komitetu Wykonawczego z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie opracowania podręcznika dokumentów, które mogą być wizowane (SCH/Com-ex (99) 14);

c) Następujące inne akty:

decyzja Rady 2000/645/WE z dnia 17 października 2000 r. zawierająca sprostowanie dorobku Schengen zawartego w dokumencie Komitetu Wykonawczego Schengen SCH/Com-ex (94) 15 Rev (Dz.U. L 272 z 25.10.2000, str. 24. Decyzja zmieniona decyzją 2003/330/WE (Dz.U. L 116 z 13.5.2003, str. 22));

rozporządzenie Rady (WE) nr 1091/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie swobody przemieszczania się na podstawie wizy długoterminowej (Dz.U. L 150 z 6.6.2001, str. 4);

decyzja Rady 2001/420/WE z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie dostosowania części V i VI oraz załącznika 13 wspólnego zbioru instrukcji konsularnych w sprawie wiz oraz załącznika 6a do wspólnego podręcznika w odniesieniu do wiz długoterminowych ważnych jednocześnie jako wizy krótkoterminowe (Dz.U. L 150 z 6.6.2001, str. 47) w zakresie, w jakim odnosi się ona do wspólnych instrukcji konsularnych;

dyrektywa Rady 2001/40/WE z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie wzajemnego uznawania decyzji o wydalaniu obywateli państw trzecich (Dz.U. L 149 z 2.6.2001, str. 34) i decyzja Rady 2004/191/WE z dnia 23 lutego 2004 r. określająca kryteria oraz uzgodnienia praktyczne dotyczące rekompensaty dysproporcji finansowych wynikających ze stosowania dyrektywy 2001/40/WE w sprawie wzajemnego uznawania decyzji o wydalaniu obywateli państw trzecich (Dz.U. L 60 z 27.2.2004, str. 55);

decyzja Rady 2002/44/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. zmieniająca część VII i załącznik 12 do wspólnych instrukcji konsularnych oraz załącznik 14a do wspólnego podręcznika (Dz.U. L 20 z 23.1.2002, str. 5) w zakresie, w jakim odnosi się ona do wspólnych instrukcji konsularnych;

decyzja Rady 2002/354/WE z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie dostosowania części III wspólnych instrukcji konsularnych oraz ustanowienia załącznika 16 (Dz.U. L 123 z 9.5.2002, str. 50);

decyzja Rady 2002/585/WE z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie dostosowania części III i VIII wspólnych instrukcji konsularnych (Dz.U. L 187 z 16.7.2002, str. 44);

decyzja Rady 2002/586/WE z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie zmiany części VI wspólnych instrukcji konsularnych (Dz.U. L 187 z 16.7.2002, str. 48);

rozporządzenie Rady (WE) nr 415/2003 z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie wydawania wiz na granicy, w tym wydawania takich wiz marynarzom podróżującym tranzytem (Dz.U. L 64 z 7.3.2003, str. 1);

rozporządzenie Rady (WE) nr 693/2003 z dnia 14 kwietnia 2003 r. ustanawiające ściśle określony uproszczony dokument tranzytowy (FTD), uproszczony kolejowy dokument tranzytowy (FRTD) oraz zmieniające wspólne instrukcje konsularne i wspólny podręcznik (Dz.U. L 99 z 17.4.2003, str. 8) w zakresie, w jakim odnosi się ona do wspólnych instrukcji konsularnych;

decyzja Rady 2003/454/WE z dnia 13 czerwca 2003 r. zmieniająca załącznik 12 do wspólnych instrukcji konsularnych i załącznik 14a wspólnego podręcznika w sprawie opłat wizowych (Dz.U. L 152 z 20.6.2003, str. 82) w zakresie, w jakim odnosi się ona do wspólnych instrukcji konsularnych;

decyzja Rady 2003/585/WE z dnia 28 lipca 2003 r. zmieniająca załącznik 12 wykaz A wspólnych instrukcji konsularnych i załącznik 5 wykaz A wspólnego podręcznika w sprawie obowiązku wizowego dla posiadaczy pakistańskich paszportów dyplomatycznych (Dz.U. L 198 z 6.8.2003, str. 13) w zakresie, w jakim odnosi się ona do wspólnych instrukcji konsularnych;

decyzja Rady 2003/586/WE z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie zmiany części I załącznika 3 wspólnych instrukcji konsularnych oraz części I załącznika 5a wspólnego podręcznika w sprawie obywateli państw trzecich podlegających obowiązkowi posiadania wiz lotniskowych (Dz.U. L 198 z 6.8.2003, str. 15) w zakresie, w jakim odnosi się ona do wspólnych instrukcji konsularnych;

decyzja Rady 2003/725/WSiSW z dnia 2 października 2003 r. zmieniająca postanowienia art. 40 ust. 1 i 7 konwencji wykonawczej do układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach (Dz.U. L 260 z 11.10.2003, str. 37);

decyzja Rady 2004/14/WE z dnia 22 grudnia 2003 r. zmieniająca część V akapit trzeci (podstawowe kryteria przy rozpatrywaniu wniosków) wspólnych instrukcji konsularnych (Dz.U. L 5 z 9.1.2004, str. 74);

decyzja Rady 2004/15/WE z dnia 22 grudnia 2003 r. zmieniająca część II pkt 1.2 wspólnych instrukcji konsularnych oraz ustalająca nowy załącznik do wspólnych instrukcji konsularnych (Dz.U. L 5 z 9.1.2004, str. 76);

decyzja Rady 2004/17/WE z dnia 22 grudnia 2003 r. zmieniająca część V punkt 1.4 wspólnych instrukcji konsularnych oraz część I punkt 4.1.2 wspólnego podręcznika w odniesieniu do włączenia wymogu posiadania podróżnego ubezpieczenia medycznego jako jednego z dokumentów uzupełniających w celu udzielenia jednolitej wizy wjazdowej (Dz.U. L 5 z 9.1.2004, str. 79) w zakresie, w jakim odnosi się ona do wspólnych instrukcji konsularnych;

decyzja Rady 2004/573/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji wspólnych lotów w celu wydalenia z terytorium dwóch lub więcej państw członkowskich, obywateli państw trzecich, którzy podlegają indywidualnemu nakazowi deportacji (Dz.U. L 261 z 6.8.2004, str. 28);

zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2005/761/WE z dnia 28 września 2005 r. w celu ułatwienia wydawania przez państwa członkowskie jednolitych wiz krótkoterminowych dla naukowców z państw trzecich podróżujących w ramach Wspólnoty w celu prowadzenia badań naukowych (Dz.U. L 289 z 3.11.2005, str. 23);

art. 1 zdanie pierwsze i przepisy tytułu III rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz.U. L 105 z 13.4.2006, str. 1);

decyzja Rady 2006/440/WE z dnia 1 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik 12 wspólnych instrukcji konsularnych i załącznik 14a wspólnego podręcznika w sprawie pobieranych opłat odpowiadających kosztom administracyjnym rozpatrywania wniosków wizowych (Dz.U. L 175 z 29.6.2006, str. 77) w zakresie, w jakim odnosi się ona do wspólnych instrukcji konsularnych;

art. 4 lit. b) i art. 9 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1931/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiającego przepisy dotyczące małego ruchu granicznego na zewnętrznych granicach lądowych państw członkowskich i zmieniającego postanowienia konwencji z Schengen (Dz.U. L 405 z 30.12.2006, str. 1);

decyzja Rady 2006/684/WE z dnia 5 października 2006 r. zmieniająca załącznik 2 wykaz A wspólnych instrukcji konsularnych w zakresie obowiązku wizowego dla posiadaczy indonezyjskich paszportów dyplomatycznych i służbowych (Dz.U. L 280 z 12.10.2006, str. 29);

decyzja Rady 2007/519/WE z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie zmiany części 2 sieci konsultacji Schengen (specyfikacje techniczne) (Dz.U. L 192 z 24.7.2007, str. 26).

ZAŁĄCZNIK  II

Wykaz przepisów dorobku Schengen w rozumieniu art. 3 ust. 2 Aktu przystąpienia z 2003 r., które mają mieć zastosowanie do zainteresowanych państw członkowskich w ich stosunkach ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

1. W odniesieniu do postanowień konwencji Schengen:

artykuł 40 oraz art. 42 i 43 w zakresie, w jakim odnoszą się one do art. 40.

2. Pozostałe przepisy

a) Następujące decyzje Komitetu Wykonawczego ustanowionego na mocy konwencji Schengen:

decyzja Komitetu Wykonawczego z dnia 16 grudnia 1998 r. w sprawie podręcznika transgranicznej współpracy policji (SCH/Com-ex (98) 52).

b) Następujące inne akty

decyzja Rady 2003/725/WSiSW z dnia 2 października 2003 r. zmieniająca postanowienia art. 40 ust. 1 i 7 konwencji wykonawczej do układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach (Dz.U. L 260 z 11.10.2003, str. 37).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.