Decyzja 2007/471/WE w sprawie stosowania przepisów dorobku Schengen dotyczących systemu informacyjnego Schengen w Republice Czeskiej, Republice Estońskiej, Republice Łotewskiej, Republice Litewskiej, Republice Węgierskiej, Republice Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republice Słowenii i Republice Słowackiej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2007.179.46

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 lipca 2007 r.

DECYZJA RADY
z dnia 12 czerwca 2007 r.
w sprawie stosowania przepisów dorobku Schengen dotyczących systemu informacyjnego Schengen w Republice Czeskiej, Republice Estońskiej, Republice Łotewskiej, Republice Litewskiej, Republice Węgierskiej, Republice Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republice Słowenii i Republice Słowackiej

(2007/471/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 7 lipca 2007 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Akt dotyczący warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (dalej zwany "Aktem przystąpienia z 2003 r."), w szczególności jego art. 3 ust. 2,

po konsultacji z Parlamentem Europejskim,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 3 ust. 2 Aktu przystąpienia z 2003 r. przewiduje, że przepisy dorobku Schengen inne niż przepisy wymienione w załączniku I wspomnianego aktu mają zastosowanie w poszczególnych nowych państwach członkowskich wyłącznie w rozumieniu danego aktu zgodnie z decyzją Rady podjętą w tym celu, po sprawdzeniu, że niezbędne warunki stosowania tego dorobku zostały spełnione.

(2) Rada sprawdziła, czy Republika Czeska, Republika Estońska, Republika Łotewska, Republika Litewska, Republika Węgierska, Republika Malty, Rzeczpospolita Polska, Republika Słowenii i Republika Słowacka (dalej zwane "zainteresowanymi państwami członkowskimi") zapewniają zadowalający poziom ochrony danych w drodze następujących czynności:

Zainteresowanym państwom członkowskim przekazano pełny kwestionariusz, a ich odpowiedzi zostały zarejestrowane i przeprowadzono wizytacje sprawdzające i oceniające we wszystkich zainteresowanych państwach członkowskich zgodnie z mającymi zastosowanie procedurami oceny Schengen przedstawionymi w decyzji Komitetu Wykonawczego ustanawiającej Stały Komitet w sprawie oceny i wdrażania Schengen (SCH/Com-ex (98) def.)(1) w zakresie ochrony danych.

(3) W dniu 5 grudnia 2006 r. Rada stwierdziła w konkluzjach, że warunki w tym zakresie spełniły Republika Czeska, Republika Łotewska, Republika Litewska, Republika Węgierska, Republika Malty, Rzeczpospolita Polska i Republika Słowenii. W dniu 11 czerwca 2007 r. Rada stwierdziła w konkluzjach, że warunki w tym zakresie spełniły Republika Estońska i Republika Słowacka. Możliwe jest zatem ustalenie daty rozpoczęcia stosowania w tych państwach członkowskich dorobku Schengen dotyczącego systemu informacyjnego Schengen (SIS).

(4) Wejście w życie niniejszej decyzji powinno pozwolić na przekazanie rzeczywistych danych SIS do zainteresowanych państw członkowskich. Faktyczne wykorzystanie tych danych powinno umożliwić Radzie - dzięki mającym zastosowanie procedurom oceny Schengen przedstawionym w SCH/Com-ex (98) def. - sprawdzenie, czy stosowanie przepisów dorobku Schengen dotyczących SIS w zainteresowanych państwach członkowskich jest prawidłowe. Po przeprowadzeniu tych ocen Rada powinna podjąć decyzję o zniesieniu kontroli na wewnętrznych granicach z zainteresowanymi państwami członkowskimi.

(5) Rada powinna podjąć osobną decyzję, w której wyznaczona zostanie data zniesienia kontroli na granicach wewnętrznych. W oczekiwaniu na wyznaczenie daty zniesienia kontroli określonej w tej decyzji należy wprowadzić pewne ograniczenia w korzystaniu z SIS.

(6) W stosunku do Islandii i Norwegii niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie tych przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Umowy zawartej przez Radę Unii Europejskiej i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii dotyczącej włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen(2), które wchodzą w zakres określony w art. 1 pkt G decyzji 1999/437/WE(3) w sprawie niektórych warunków stosowania tej umowy,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1
1.
Przepisy dorobku Schengen dotyczące SIS, wymienione w załączniku I, od dnia 1 września 2007 r. mają zastosowanie do Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej między tymi państwami oraz w ich stosunkach z Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Republiką Portugalską, Republiką Finlandii i Królestwem Szwecji, a także Republiką Islandii i Królestwem Norwegii.
2.
Przepisy dorobku Schengen dotyczące SIS, wymienione w załączniku II, od daty przewidzianej w tych przepisach mają zastosowanie do Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej między tymi państwami oraz w ich stosunkach z Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Republiką Portugalską, Republiką Finlandii i Królestwem Szwecji, a także Republiką Islandii i Królestwem Norwegii.
3.
Od dnia 7 lipca 2007 r. rzeczywiste dane SIS mogą być przekazywane do zainteresowanych państw członkowskich. Od 1 września 2007 r. zainteresowane państwa członkowskie, podobnie jak państwa członkowskie, w których dorobek Schengen został już wdrożony, będą mogły wprowadzać dane do SIS oraz korzystać z nich, z zastrzeżeniem przepisów ust. 4.
4.
Do dnia zniesienia kontroli na granicach wewnętrznych z zainteresowanymi państwami członkowskimi, państwa te:

a) nie są zobowiązane do wydania decyzji o odmowie wjazdu na swoje terytorium obywatelom państw trzecich, wobec których inne państwo członkowskie dokonało wpisu do SIS do celów odmowy wjazdu, ani nie są zobowiązane do wydalenia tych obywateli;

b) powstrzymują się od wprowadzania danych objętych przepisami art. 96 Konwencji wykonawczej z dnia 19 czerwca 1999 r. do układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. między rządami państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach (dalej zwanej "Konwencją z Szengen")(4).

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej publikacji w Dzienniku Urzędwowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 12 czerwca 2007 r.

W imieniu Rady
W. SCHÄUBLE
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 239 z 22.9.2000, str. 138.

(2) Dz.U. L 176 z 10.7.1999, str. 36.

(3) Dz.U. L 176 z 10.7.1999, str. 31.

(4) Dz.U. L 239 z 22.9.2000, str. 19. Konwencja ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 381 z 28.12.2006, str. 4).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

Wykaz przepisów dorobku Schengen dotyczących SIS w rozumieniu art. 3 ust. 2 Aktu przystąpienia z 2003 r., które mają mieć zastosowanie w zainteresowanych państwach członkowskich

1. W odniesieniu do przepisów konwencji z Schengen:

artykuł 64 i artykuły 92-119 Konwencji z Schengen.

2. Inne przepisy dotyczące SIS:

a) w odniesieniu do przepisów następujących decyzji komitetu wykonawczego ustanowionego na mocy Konwencji z Schengen:

decyzja komitetu wykonawczego z dnia 15 grudnia 1997 r. zmieniająca rozporządzenie finansowe w sprawie systemu C.SIS (SCH/Com-ex (97)35)(1);

b) w odniesieniu do przepisów następujących deklaracji komitetu wykonawczego ustanowionego na mocy Konwencji z Schengen:

(i) decyzja komitetu wykonawczego z dnia 18 kwietnia 1996 r. w sprawie definicji cudzoziemca (SCH/Com-ex (96) decl. 5)(2);

(ii) decyzja komitetu wykonawczego z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie struktury SIS (SCH/Com-ex (99) decl. 2 rev)(3);

c) inne instrumenty:

(i) decyzja Rady 2000/265/WE z dnia 27 marca 2000 r. w sprawie ustanowienia rozporządzenia finansowego regulującego aspekty budżetowe zarządzania, przez zastępcę sekretarza generalnego Rady, umowami zawartymi przez niego, w imieniu niektórych państw członkowskich, dotyczącymi zainstalowania i funkcjonowania infrastruktury łączności dla środowiska Schengen, "Sisnet"(4);

(ii) części podręcznika SIRENE(5);

(iii) rozporządzenie Rady (WE) nr 871/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotyczące wprowadzenia niektórych nowych funkcji systemu informacyjnego Schengen, włączając walkę z terroryzmem(6), oraz wszelkie decyzje w sprawie daty zastosowania tych funkcji;

(iv) decyzja Rady 2005/211/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. dotycząca wprowadzenia kilku nowych funkcji do systemu informacyjnego Schengen, w tym związanych z walką z terroryzmem(7), oraz wszelkie decyzje w sprawie daty zastosowania tych funkcji;

(v) rozporządzenie (WE) nr 1160/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. zmieniające Konwencję wykonawczą do układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach, w zakresie dostępu służb odpowiedzialnych w państwach członkowskich za wydawanie świadectw rejestracji pojazdów do systemu informacyjnego Schengen(8);

(vi) artykuł 5 ust. 4 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen)(9) oraz przepisy jego tytułu II i załączniki do niego, dotyczące systemu informacyjnego Schengen.

______

(1) Dz.U. L 239 z 22.9.2000, str. 444. Decyzja zmieniona decyzją Rady 2007/472/WE (Patrz: str. 50 niniejszego Dziennika Urzędowego).

(2) Dz.U. L 239 z 22.9.2000, str. 458.

(3) Dz.U. L 239 z 22.9.2000, str. 459.

(4) Dz.U. L 85 z 6.4.2000, str. 12. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2007/155/WE (Dz.U. L 68 z 8.3.2007, str. 5).

(5) Części podręcznika SIRENE zostały opublikowane w Dz.U. C 38 z 17.2.2003, str. 1. Podręcznik został zmieniony decyzjami Komisji 2006/757/WE (Dz.U. L 317 z 16.11.2006, str. 1) oraz 2006/758/WE (Dz.U. L 317 z 16.11.2006, str. 41).

(6) Dz.U. L 162 z 30.4.2004, str. 29.

(7) Dz.U. L 68 z 15.3.2005, str. 44.

(8) Dz.U. L 191 z 22.7.2005, str. 18.

(9) Dz.U. L 105 z 13.4.2006, str. 1.

ZAŁĄCZNIK  II

Wykaz przepisów dorobku Schengen dotyczących SIS w rozumieniu art. 3 ust. 2 Aktu przystąpienia z 2003 r., które mają mieć zastosowanie w zainteresowanych państwach członkowskich od daty przewidzianej w tych przepisach

1. Rozporządzenie (WE) nr 1986/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie dostępu służb odpowiedzialnych w państwach członkowskich za wydawanie świadectw rejestracji pojazdów do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)(1).

2. Rozporządzenie (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)(2).

3. Decyzja Rady 2007/.../WE z dnia ... 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)(3).

______

(1) Dz.U. L 381 z 28.12.2006, str. 1.

(2) Dz.U. L 381 z 28.12.2006, str. 4.

(3) Patrz: dokument Rady 14914/06. Decyzja dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym, ale przyjęta dnia 12 czerwca 2007 r., z wyjątkiem wersji w języku bułgarskim i rumuńskim (przyjęcie tych wersji językowych przewidziano na dzień 10 lipca 2007 r.).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.