Decyzja 2005/570/WE w sprawie mianowania dwóch niemieckich członków oraz dwóch niemieckich zastępców członków Komitetu Regionów

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2005.193.29

Akt indywidualny
Wersja od: 23 lipca 2005 r.

DECYZJA RADY
z dnia 24 czerwca 2005 r.
w sprawie mianowania dwóch niemieckich członków oraz dwóch niemieckich zastępców członków Komitetu Regionów

(2005/570/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 23 lipca 2005 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 263,

uwzględniając wniosek rządu Niemiec,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 22 stycznia 2002 r. Rada przyjęła decyzję 2002/60/WE(1) dotyczącą mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2002 r. do dnia 25 stycznia 2006 r.

(2) W związku z wygaśnięciem mandatów pana Stanislawa TILLICHA i pani Ulrike RODUST zwolniły się dwa stanowiska członków Komitetu Regionów oraz w związku z wygaśnięciem mandatów pana Volkera SCHIMPFFA i pani Heide SIMONIS zwolniły się dwa stanowiska zastępców członków Komitetu Regionów,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

Niniejszym mianuje się następujące osoby członkami lub zastępcami członków Komitetu Regionów na okres pozostały do końca kadencji, to jest do dnia 25 stycznia 2006 r.:

a) na stanowisko członka:

pan Uwe DÖRING

Minister für Justiz, Arbeit und Europa des Landes Schleswig-Holstein

na miejsce pani Ulrike RODUST;

pan Hermann WINKLER

Sächsischer Staatsminister und Chef der Staatskanzlei,

Mitglied des Sächsischen Landtages

na miejsce pana Stanislawa TILLICHA;

b) na stanowisko zastępcy członka Komitetu Regionów:

pan Peter Harry CARSTENSEN

Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein

na miejsce pani Heide SIMONIS;

pan Georg MILBRADT

Ministerpräsident des Freistaates Sachsen,

Mitglied des Sächsischen Landtages

na miejsce pana Volkera SCHIMPFFA.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 24 czerwca 2005 r.

W imieniu Rady
L. LUX
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 24 z 26.1.2002, str. 38.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.