Decyzja 2005/270/WE ustanawiająca formaty w odniesieniu do systemu baz danych zgodnie z dyrektywą 94/62/WE Parlamentu... - OpenLEX

Decyzja 2005/270/WE ustanawiająca formaty w odniesieniu do systemu baz danych zgodnie z dyrektywą 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2005.86.6

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 kwietnia 2019 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 22 marca 2005 r.
ustanawiająca formaty w odniesieniu do systemu baz danych zgodnie z dyrektywą 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych

(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 854)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/270/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 5 kwietnia 2005 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych 1 , szczególnie jej art. 12 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Formaty ustanowione w decyzji Komisji 97/138/WE 2  dotyczące jednolitego przedstawiania danych statystycznych w ramach dyrektywy 94/62/WE należy zmienić i uprościć w celu uwzględnienia doświadczenia związanego z ich stosowaniem.

(2) Formaty te powinny odzwierciedlać cele zawarte w dyrektywie 94/62/WE, zmienionej dyrektywą 2004/12/WE.

(3) Aby zagwarantować porównywalność danych pomiędzy Państwami Członkowskimi, należy określić szczegółowe zasady dotyczące danych zawartych w formatach oraz zezwolić Państwom Członkowskim na dobrowolne uwzględnianie innych danych.

(4) Ze względu na liczbę zmian, które trzeba w takiej sytuacji wprowadzić do decyzji 97/138/WE, należy tę decyzję zastąpić dla zachowania przejrzystości.

(5) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu powołanego na podstawie art. 21 dyrektywy 94/62/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1  3  

Niniejsza decyzja ustanawia formaty do przekazywania danych zgodnie z art. 12 dyrektywy 94/62/WE, a także zasady obliczania, weryfikacji i sprawozdawczości w odniesieniu do danych na podstawie tej dyrektywy, w odniesieniu do:

a)
osiągnięcia dostosowanego poziomu wielkości docelowych recyklingu, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. f)-i) dyrektywy 94/62/WE, poprzez uwzględnienie opakowań wielokrotnego użytku zgodnie z art. 5 ust. 2 tej dyrektywy;
b)
uwzględniania ilości opakowań drewnianych naprawianych w celu ponownego użycia zgodnie z art. 5 ust. 3 dyrektywy 94/62/WE;
c)
zgodności z celami określonymi w art. 6 ust. 1 lit. f)-i) dyrektywy 94/62/WE;
d)
kontroli jakości oraz środków podjętych zgodnie z art. 6a ust. 3 i 8 dyrektywy 94/62/WE.
Artykuł  2  4  
1. 
Do celów niniejszej decyzji, oprócz odpowiednich definicji zawartych w art. 3 dyrektywy 94/62/WE, stosuje się następujące definicje:
a)
"materiały docelowe" oznaczają opakowaniowe materiały odpadowe, które są przetwarzane w danej operacji recyklingu na produkty, materiały lub substancje, które nie są odpadami;
b)
"materiały niedocelowe" oznaczają, do celów obliczania wielkości docelowych recyklingu określonych w art. 6 ust. 1 lit. f)-i) dyrektywy 94/62/WE, materiały odpadowe, które nie są ponownie przetwarzane w danej operacji recyklingu na produkty, materiały lub substancje, które nie są odpadami;
c)
"przetwarzanie wstępne" oznacza wszelkie operacje przetwarzania, którym poddawane są opakowaniowe materiały odpadowe przed poddaniem ich operacji recyklingu, w ramach której materiały te są ponownie przetwarzane na produkty, materiały lub substancje, które nie są odpadami. Obejmuje to sprawdzanie, sortowanie i inne działania wstępne w celu usunięcia materiałów niedocelowych oraz zapewnienia wysokiej jakości recyklingu;
d)
"punkt obliczeniowy" oznacza punkt, w którym opakowaniowe materiały odpadowe trafiają do operacji recyklingu, w ramach której odpady są ponownie przetwarzane na produkty, materiały lub substancje, które nie są odpadami, lub punkt, w którym materiały odpadowe przestają być odpadami w wyniku działań wstępnych przed ich ponownym przetworzeniem;
e)
"punkt pomiarowy" oznacza punkt, w którym masę materiałów odpadowych mierzy się w celu określenia ilości odpadów w punkcie obliczeniowym;
f)
"rotacja" oznacza podróż odbywaną przez opakowanie wielokrotnego użytku od momentu wprowadzenia go do obrotu wraz z towarami, które mają w nim być przechowywane, chronione, przewożone, dostarczane lub prezentowane, do momentu, w którym zostaje odesłane do ponownego użycia w systemie ponownego użycia opakowań, w celu jego ponownego wprowadzenia do obrotu wraz z towarami;
g)
"system ponownego użycia opakowań" oznacza rozwiązania organizacyjne, techniczne lub finansowe, które zapewniają wielokrotną rotację opakowań wielokrotnego użytku.
2. 
Do celów niniejszej decyzji można przyjąć, że ilość wytworzonych odpadów opakowaniowych w Państwie Członkowskim równa się ilości opakowań wprowadzonych na rynek w tym samym roku w danym Państwie Członkowskim.
Artykuł  3
1. 
Dane dotyczące całkowitej ilości opakowań obejmują wszystkie opakowania, zgodnie z art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1 dyrektywy 94/62/WE.

W szczególności w odniesieniu do materiałów występujących w mniejszych ilościach oraz tych, które nie są wymienione w niniejszej decyzji, można dokonać ocen szacunkowych. Ocen tych dokonuje się na podstawie najlepszych dostępnych informacji i opisuje się je zgodnie z art. 7.

2. 
Opakowanie wielokrotnego użytku uważa się za wprowadzone na rynek wówczas, gdy udostępnione jest po raz pierwszy wraz z towarami, które mają w nim być przechowywane, chronione, przewożone, dostarczane i prezentowane.

Opakowania wielokrotnego użytku nie uważa się za odpad opakowaniowy, gdy zwraca się je do ponownego użytku.

Opakowania wielokrotnego użytku nie uważa się za wprowadzone na rynek jako opakowanie, gdy zostało ono ponownie użyte wraz z towarem i zostało ponownie udostępnione.

Opakowanie wielokrotnego użytku wyrzucone pod koniec okresu użytkowania uznaje się za odpad opakowaniowy.

Do celów niniejszej decyzji można przyjąć, że ilość odpadów opakowaniowych wytworzonych w danym Państwie Członkowskim z opakowań wielokrotnego użytku równa się ilości opakowań wielokrotnego użytku wprowadzonych na rynek w tym samym roku w tym Państwie Członkowskim.

3.  5
 Do celów obliczania i weryfikacji osiągnięcia celów określonych w art. 6 ust. 1 lit. a)-e) dyrektywy 94/62/WE dane dla opakowań wykonanych z różnych materiałów, które nie mogą być oddzielone ręcznie podaje się według materiału dominującego wagowo.

Ponadto dobrowolnie można podać odrębne dane dotyczące odzysku i recyklingu materiałów kompozytowych.

4.  6
 Do celów obliczania i weryfikacji osiągnięcia celów określonych w art. 6 ust. 1 lit. a)-e) dyrektywy 94/62/WE waga odzyskanych lub poddanych recyklingowi odpadów opakowaniowych równa się ilości odpadów opakowaniowych wprowadzonych do skutecznego procesu odzysku lub recyklingu. Jeżeli odpady po operacji sortowania są wprowadzane do skutecznego procesu recyklingu lub odzysku bez znaczących strat, dopuszczalne jest założenie, że waga odpadów po operacji sortowania jest równa wadze odzyskanych lub poddanych recyklingowi odpadów opakowaniowych. Jeśli bez znaczących strat odpady te są przygotowywane w zakładzie sortującym do skutecznych procesów odzysku lub recyklingu, dopuszczalne jest założenie, że waga odpadów wysłanych z zakładu sortującego równa jest wadze odzyskanych lub poddanych recyklingowi odpadów opakowaniowych.
Artykuł  4  7  
1. 
Odpady opakowaniowe wywiezione poza teren Wspólnoty liczy się jako odzyskane lub poddane recyklingowi tylko wówczas, gdy można udowodnić, że odzysk i/lub recykling odbyły się zgodnie z warunkami zasadniczo odpowiadającymi tym, które określa przedmiotowe prawodawstwo wspólnotoweDo celów obliczania i weryfikacji osiągnięcia celów określonych w art. 6 ust. 1 lit. a)-e) dyrektywy 94/62/WE odpady opakowaniowe wywiezione poza teren Unii liczy się jako odzyskane lub poddane recyklingowi tylko wówczas, gdy można udowodnić, że odzysk lub recykling odbyły się zgodnie z warunkami zasadniczo odpowiadającymi tym, które określa przedmiotowe prawodawstwo unijne.
2. 
Transgraniczny przepływ odpadów opakowaniowych musi być zgodny z rozporządzeniem Rady (WE) nr 259/93 8 , rozporządzeniem Rady (WE) nr 1420/1999 9  i rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1547/1999 10 .
3. 
Do celów obliczania i weryfikacji osiągnięcia celów określonych w art. 6 ust. 1 lit. a)-e) dyrektywy 94/62/WE odpadów opakowaniowych wytworzonych w innych państwach członkowskich lub poza terytorium Unii, przekazanych państwu członkowskiemu do odzysku lub recyklingu, nie uznaje się za odzyskane lub poddane recyklingowi w państwie członkowskim, do którego je wysłano.
Artykuł  5  11  
1. 
Do celów obliczania i weryfikacji osiągnięcia celów określonych w art. 6 ust. 1 lit. a)-e) dyrektywy 94/62/WE wagę odzyskanych lub poddanych recyklingowi odpadów opakowaniowych mierzy się, wykorzystując współczynnik naturalnej wilgotności odpadów opakowaniowych w porównaniu ze współczynnikiem wilgotności opakowań równoważnych wprowadzonych na rynek.

Korekty do uzyskanych danych dotyczących wagi odzyskanych lub poddanych recyklingowi odpadów opakowaniowych wprowadza się, gdy stopień wilgotności tych odpadów opakowaniowych regularnie i znacząco różni się od stopnia wilgotności opakowań wprowadzonych na rynek i jeśli istnieje ryzyko, że współczynniki odzysku lub recyklingu opakowań zostaną znacząco przeszacowane lub niedoszacowane z tego powodu.

Korekt takich dokonuje się tylko w wyjątkowych przypadkach spowodowanych szczególnymi warunkami klimatycznymi lub innymi okolicznościami.

Znaczące korekty odnotowuje się w opisach odnoszących się do zbiorów danych w sprawozdaniu z kontroli jakości danych.

2. 
Do celów obliczania i weryfikacji osiągnięcia celów określonych w art. 6 ust. 1 lit. a)-e) dyrektywy 94/62/WE waga odzyskanych opakowań, na tyle, na ile to możliwe, wyklucza materiały nieopakowaniowe zebrane wraz z odpadami opakowaniowymi.

Korekt danych dotyczących wagi odzyskanych lub poddanych recyklingowi odpadów opakowaniowych dokonuje się wówczas, gdy ilość materiałów nieopakowaniowych wśród odpadów przekazanych do procesu skutecznego odzysku lub recyklingu powoduje ryzyko, że współczynnik odzysku lub recyklingu opakowań zostanie znacząco przeszacowany lub niedoszacowany.

Nie dokonuje się korekt w odniesieniu do niewielkich ilości materiałów nieopakowaniowych i zanieczyszczeń regularnie występujących w odpadach opakowaniowych.

Znaczące korekty odnotowuje się w opisach odnoszących się do zbiorów danych w sprawozdaniu z kontroli jakości danych.

Artykuł  6  12  

Do celów obliczania i weryfikacji osiągnięcia celów określonych w art. 6 ust. 1 lit. a)-e) dyrektywy 94/62/WE przepisy dotyczące odzysku określone w art. 3, 4 i 5 niniejszej decyzji stosuje się odpowiednio do odpadów opakowaniowych spalanych w spalarniach odpadów z odzyskiem energii.

Artykuł  6a  13  
1. 
Do celów osiągnięcia zmodyfikowanego poziomu wielkości docelowych recyklingu określonych w art. 6 ust. 1 lit. f)-i) dyrektywy 94/62/WE poprzez uwzględnienie średniego udziału, w poprzednich trzech latach, opakowań handlowych wielokrotnego użytku wprowadzonych do obrotu po raz pierwszy i ponownie wykorzystanych jako część systemu ponownego użycia opakowań, jak przewidziano w art. 5 ust. 2 dyrektywy 94/62/WE, ilość opakowań handlowych wielokrotnego użytku odrzuconych po pierwszej rotacji odejmuje się od całkowitej ilości opakowań handlowych wielokrotnego użytku wprowadzonych do obrotu po raz pierwszy w danym roku.
2. 
Punkty procentowe, które można odjąć od wielkości docelowych recyklingu w celu określenia zmodyfikowanego poziomu celów, o którym mowa w art. 5 ust. 2 dyrektywy 94/62/WE oblicza się jako zwykłą średnią arytmetyczną punktów procentowych, które reprezentują udział opakowań handlowych wielokrotnego użytku w każdym z poprzednich trzech lat. Udział ten oblicza się, dzieląc ilość opakowań handlowych wielokrotnego użytku określoną zgodnie z niniejszym artykułem, na którą składają się materiały opakowaniowe, do których ma zastosowanie wielkość docelowa recyklingu, przez ilość wszystkich opakowań handlowych składających się z tego materiału opakowaniowego i wprowadzonych do obrotu po raz pierwszy w danym roku.
Artykuł  6b  14  
1. 
W przypadku gdy państwo członkowskie uwzględnia ilość opakowań drewnianych naprawianych w celu ponownego użycia przy obliczaniu wielkości docelowych określonych w art. 6 ust. 1 lit. f), lit. g) ppkt (ii), lit. h) oraz lit. i) ppkt (ii) dyrektywy 94/62/WE ilość opakowań drewnianych naprawianych w celu ponownego użycia dodaje się zarówno do wytworzonych odpadów opakowaniowych, jak i do poddanych recyklingowi odpadów opakowaniowych.
2. 
Ilość opakowań drewnianych naprawianych w celu ponownego użycia ustala się na podstawie masy naprawionych drewnianych jednostek opakowaniowych, które są następnie ponownie użyte, z wyłączeniem drewnianych opakowań lub części drewnianych opakowań, które są przekazane do operacji przetwarzania odpadów.
Artykuł  6c  15  
1. 
Do celów obliczania i weryfikacji zgodności z wielkościami docelowymi recyklingu określonymi w art. 6 ust. 1 lit. f)-i) dyrektywy 94/62/WE stosuje się następujące zasady:
a)
Ilość poddanych recyklingowi odpadów opakowaniowych to ilość odpadów w punkcie obliczeniowym. Ilość odpadów opakowaniowych trafiających do operacji recyklingu obejmuje materiały docelowe. Może ona obejmować materiały niedocelowe tylko w zakresie, w jakim ich obecność jest dopuszczalna dla konkretnej operacji recyklingu.

Punkty obliczeniowe mające zastosowanie do niektórych opakowaniowych materiałów odpadowych i niektórych operacji recyklingu są określone w załączniku II.

b)
Niezależnie od tego czy punkt pomiarowy odnosi się do produkcji zakładu, który wysyła odpady opakowaniowe do recyklingu bez dalszego przetwarzania wstępnego czy do wkładu do zakładu, w którym odpady opakowaniowe są wprowadzane do operacji recyklingu bez dalszego przetwarzania wstępnego, ilość posortowanych odpadów opakowaniowych, która została odrzucona przez zakład recyklingu nie jest uwzględniana w ilości poddanych recyklingowi odpadów opakowaniowych.
c)
Jeżeli zakład przeprowadza przetwarzanie wstępne przed punktem obliczeniowym w tym zakładzie, odpady usunięte podczas przetwarzania wstępnego nie są włączane do ilości poddanych recyklingowi odpadów opakowaniowych zgłaszanych przez ten zakład.
d)
W przypadku gdy odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji poddawane obróbce tlenowej lub beztlenowej są ujęte w ilościach poddanych recyklingowi dla danego materiału opakowaniowego, ilość odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji w odpadach ulegających biodegradacji określana jest w drodze regularnego przeprowadzania analiz składu odpadów ulegających biodegradacji wchodzących w skład tych operacji. Odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji usuwane przed operacją recyklingu, w jej trakcie lub po zakończeniu nie są ujmowane w ilościach poddanych recyklingowi.
e)
W przypadku gdy wilgotność odpadów opakowaniowych w punkcie pomiarowym różni się od wilgotności opakowań wprowadzanych do obrotu, należy skorygować ilość opakowań w punkcie pomiarowym w celu odzwierciedlenia naturalnej wilgotności odpadów opakowaniowych w porównaniu z wilgotnością opakowań równoważnych wprowadzonych do obrotu.
f)
Ilość poddanych recyklingowi odpadów opakowaniowych nie obejmuje materiałów innych niż opakowania zebranych wraz z odpadami opakowaniowymi, takimi jak odpady z tego samego materiału, który nie pochodzi z opakowań, oraz pozostałości produktów, które zawierało opakowanie.
g)
Jeżeli odpady opakowaniowe wytworzone w danym państwie członkowskim zostały zmieszane z innymi odpadami lub odpadami z innego państwa przed punktem pomiarowym lub punktem obliczeniowym, ilość odpadów opakowaniowych pochodzących z danego państwa członkowskiego identyfikuje się za pomocą odpowiednich metod, takich jak rejestry elektroniczne i badania próby. W przypadku gdy takie odpady podlegają dalszemu przetwarzaniu wstępnemu, ilość materiałów niedocelowych usuniętych w wyniku tego przetwarzania jest odliczana, z uwzględnieniem proporcji oraz, w stosownych przypadkach, jakości materiałów odpadowych pochodzących z odpadów opakowaniowych pochodzących z danego państwa członkowskiego.
h)
W przypadku gdy opakowaniowe materiały odpadowe są wprowadzane do procesów odzysku, w których materiały te są wykorzystywane głównie jako paliwo lub w inny sposób w celu wytwarzania energii, pozostałości takich operacji, które są poddawane odzyskowi materiałowemu, takie jak frakcja mineralna popiołu paleniskowego lub klinkieru powstałego ze współspalania, nie są włączane do ilości poddanych recyklingowi odpadów opakowaniowych, z wyjątkiem metali oddzielonych i poddanych recyklingowi po spaleniu odpadów opakowaniowych. Metale będące elementem minerałów stanowiących produkt procesu współspalania odpadów opakowaniowych nie są zgłaszane jako poddane recyklingowi.
i)
W przypadku gdy opakowaniowe materiały odpadowe są wprowadzane do procesów odzysku, w których materiały te nie są wykorzystywane głównie jako paliwo lub w inny sposób w celu wytwarzania energii lub do odzysku materiałów, ale ich wynikiem jest produkcja, która obejmuje w znacznych proporcjach materiały pochodzące z recyklingu, paliwa lub odpady do wypełniania wyrobisk, ilość poddanych recyklingowi odpadów określa się za pomocą metody bilansu masy, która skutkuje uwzględnieniem wyłącznie materiałów odpadowych podlegających recyklingowi.
2. 
Do celów obliczania i weryfikacji osiągnięcia celów określonych w art. 6 ust. 1 lit. f)-i) dyrektywy 94/62/WE opakowania kompozytowe i inne opakowania składające się z więcej niż jednego materiału oblicza się i zgłasza w odniesieniu do każdego materiału zawartego w opakowaniu. Państwa członkowskie mogą odstąpić od tego wymogu, jeżeli dany materiał stanowi niewielką część jednostki opakowania i w każdym przypadku nie więcej niż 5 % całkowitej masy opakowania jednostkowego.
Artykuł  6d  16  
1. 
Do celów obliczania i weryfikacji osiągnięcia celów określonych w art. 6 ust. 1 lit. f)-i) dyrektywy 94/62/WE ilość metali pochodzących z recyklingu, które są oddzielane od popiołu paleniskowego jest równa masie metali w koncentracie metalu, która jest oddzielona od surowego popiołu paleniskowego pochodzącego z odpadów opakowaniowych, i nie obejmuje innych materiałów znajdujących się w koncentracie metalu, takich jak zrosty mineralne lub metale, które nie pochodzą z odpadów opakowaniowych.
2. 
Przy obliczaniu masy metali pochodzących z recyklingu oddzielonych od popiołu paleniskowego państwa członkowskie stosują metodę określoną w załączniku III.
Artykuł  6e  17  

Do celów obliczania i weryfikacji osiągnięcia celów określonych w art. 6 ust. 1 lit. a)-e) dyrektywy 94/62/WE państwa członkowskie mogą stosować zasady obliczana określone w art. 6a-6d.

Artykuł  6f  18  
1. 
Państwa członkowskie podejmują odpowiednie środki w celu zapewnienia wiarygodności i dokładności danych przekazywanych na mocy niniejszej decyzji. W szczególności ilość wytworzonych odpadów opakowaniowych podlega weryfikacji i kontroli krzyżowej, w tym poprzez wykorzystanie danych dotyczących ilości opakowań wprowadzonych do obrotu, odpowiednich danych dotyczących odpadów i analiz składu zmieszanych odpadów komunalnych. Państwa członkowskie informują Komisję o przeprowadzeniu takiej weryfikacji oraz, w stosownych przypadkach, o stwierdzonych znacznych niezgodnościach i planowanych lub podjętych środkach naprawczych.
2. 
Państwa członkowskie uzyskują dane bezpośrednio od zakładów lub przedsiębiorstw zarządzających odpadami, w zależności od przypadku.
3. 
Państwa członkowskie rozważą korzystanie z rejestrów elektronicznych.
4. 
W przypadku gdy gromadzenie danych opiera się na badaniach, w tym na badaniach stanowiących podstawę metody doboru próby, badania te przeprowadza się według normy minimalnej, która obejmuje następujące wymogi minimalne:
a)
badania przeprowadza się w regularnych, określonych odstępach czasu w celu odpowiedniego odzwierciedlenia różnic w danych, które mają być badane;
b)
badania opierają się na reprezentatywnej próbie populacji, której dotyczą ich wyniki.
5. 
Można wykorzystać szacunki dotyczące materiałów opakowaniowych w małych ilościach i materiałów niewymienionych w niniejszej decyzji. Szacunki te opierają się na najlepszych dostępnych informacjach i są opisane w sprawozdaniach z kontroli jakości towarzyszących danych dotyczących wytwarzania i recyklingu odpadów opakowaniowych.
Artykuł  7  19

 (uchylony).

Artykuł  8  20

 (uchylony).

Artykuł  9  21
1. 
Państwa członkowskie dostarczają dane dotyczące wytwarzania i przetwarzania odpadów opakowaniowych oraz opakowań wielokrotnego użytku, przy wykorzystaniu formatów określonych w tabelach 1, 2 i 3 w załączniku I.
2. 
Państwa członkowskie dostarczają dane na temat zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy przy wykorzystaniu formatu określonego w tabelach 4 lub 5 w załączniku I, odpowiednio, w przypadku zastosowania metody sprawozdawczości w ujęciu liczbowym oraz formatu określonego w tabelach 6 lub 7 w załączniku I, odpowiednio, w przypadku zastosowania metody sprawozdawczości w ujęciu masowym.
3. 
Państwa członkowskie wypełniają co roku formularze sprawozdań określone w załączniku I i przedkładają je Komisji w terminie 18 miesięcy od końca roku referencyjnego w formie elektronicznej, za pomocą standardu elektronicznej wymiany danych ustanowionego przez Komisję. Sprawozdanie obejmuje pełny rok kalendarzowy.
4. 
Państwa członkowskie przedkładają sprawozdanie z kontroli jakości przy wykorzystaniu formatu określonego w załączniku IV.
5. 
Jeżeli do sprawdzenia zgodności z celami określonymi w art. 6 ust. 1 lit. a)-e) dyrektywy 94/62/WE państwo członkowskie nie stosuje zasad obliczania określonych w art. 6a-6d, to państwo członkowskie przedkłada dane służące weryfikacji zgodności z celami określonymi w art. 6 ust. 1 lit. a)-e) dyrektywy 94/62/WE oddzielnie, wykorzystując format określony w tabeli 1 w załączniku.
6. 
Państwa członkowskie, które zdecydują się na osiągnięcie zmodyfikowanego poziomu wielkości docelowych zgodnie z art. 5 ust. 2 dyrektywy 94/62/WE na dany rok, wypełniają formularz sprawozdań określony w tabeli 2 załącznika I do niniejszej decyzji dla danego roku w odniesieniu do danego materiału opakowaniowego i przedkładają go Komisji w ciągu 18 miesięcy od końca roku referencyjnego w formie elektronicznej, za pomocą standardu elektronicznej wymiany danych ustanowionego przez Komisję.
7. 
Komisja publikuje dane przekazane na podstawie załączników do niniejszej decyzji, chyba że, w odniesieniu do informacji zawartych w sprawozdaniach z kontroli jakości ustanowionych na mocy załącznika IV, państwo członkowskie złoży uzasadniony wniosek o wstrzymanie publikacji niektórych danych.
Artykuł  10

Decyzja 97/138/WE traci moc.

Artykuł  11

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 marca 2005 r.
W imieniu Komisji
Stavros DIMAS
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK Nr  I 22

Tabela 1

Sprawozdawczość w zakresie wielkości docelowych recyklingu określonych w art. 6 dyrektywy 94/62/WE

grafika

Tabela 2

Format do przekazywania danych do celów dostosowania współczynników recyklingu zgodnie z art. 5 ust. 2 dyrektywy 94/62/WE

grafika

Tabela 3

Formaty sprawozdań dla opakowań wielokrotnego użytku

grafika

TABELA 4

Roczne zużycie lekkich plastikowych toreb na zakupy, obliczone zgodnie z metodą określoną w art. 2 ust. 1 lit. a) decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/896 (1)

Liczba lekkich plastikowych toreb na zakupy wprowadzonych do obrotu
z czego torby o grubości materiału
< 15 mikronów15 < 50 mikronów
(1) Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/896 z dnia 19 czerwca 2018 r. ustanawiająca metodę obliczania rocznego zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy oraz zmieniająca decyzję 2005/270/WE (Dz.U. L 160 z 25.6.2018, s. 6).

Uwagi:

1. Pole białe: dostarczenie danych jest obowiązkowe.

2. Pola szare: dostarczenie danych jest dobrowolne.

TABELA 5

Roczne zużycie lekkich plastikowych toreb na zakupy, obliczone zgodnie z metodą określoną w art. 2 ust. 1 lit. b) decyzji wykonawczej (UE) 2018/896

Liczba lekkich plastikowych toreb na zakupy obliczona na podstawie przychodów z obowiązkowych podatków, należności lub opłat
Liczba lekkich plastikowych toreb na zakupy obliczona na podstawie przychodów z obowiązkowych podatków, należności lub opłat, zadeklarowana lub zgłoszona przez podmioty gospodarczeLiczba lekkich plastikowych toreb na zakupy zwolnionych z obowiązkowych podatków, należności lub opłat, zgłoszona przez podmioty gospodarcze
(a)(b)
(a) + (b)
z czego torby o grubości materiału
< 15 mikronów15 < 50 mikronów< 15 mikronów15 < 50 mikronów

Uwagi:

1. Pole białe: dostarczenie danych jest obowiązkowe.

2. Pola szare: dostarczenie danych jest dobrowolne.

3. Jeżeli nie obowiązuje zwolnienie, wartość (b) oznacza się jako 0.

TABELA 6

Roczne zużycie lekkich plastikowych toreb na zakupy, obliczone zgodnie z metodą określoną w art. 3 ust. 1 lit. a) decyzji wykonawczej (UE) 2018/896

Masa lekkich plastikowych toreb na zakupy wprowadzonych do obrotu
Masa lekkich plastikowych toreb na zakupy wprowadzonych do obrotuŚrednia ważona masa lekkiej plastikowej torby na zakupy zgłoszona przez podmioty gospodarcze
z czego torby o grubości materiałuo grubości materiału
< 15 mikronów15 < 50 mikronów< 15 mikronów15 < 50 mikronów

Uwagi:

1. Pole białe: dostarczenie danych jest obowiązkowe.

2. Pola szare: dostarczenie danych jest dobrowolne.

TABELA 7

Roczne zużycie lekkich plastikowych toreb na zakupy, obliczone zgodnie z metodą określoną w art. 3 ust. 1 lit. b) decyzji wykonawczej (UE) 2018/896

Masa lekkich plastikowych toreb na zakupy obliczona na podstawie przychodów z obowiązkowych podatków, należności lub opłat
Masa lekkich plastikowych toreb na zakupy obliczona na podstawie przychodów z obowiązkowych podatków, należności lub opłat, zadeklarowana lub zgłoszona przez podmioty gospodarczeMasa lekkich plastikowych toreb na

zakupy zwolnionych z obowiązkowych

podatków, należności lub opłat, zgłoszona

przez podmioty gospodarcze

Średnia masa lekkiej plastikowej torby na zakupy zgłoszona przez podmioty gospodarcze
(a)(b)
(a) + (b)
z czego torby o grubości materiału
< 15 mikronów15 < 50 mikronów< 15 mikronów15 < 50 mikronów(a)

15 < 50 mikronów

(b)

15 < 50 mikronów

Uwagi:

1. Pole białe: dostarczenie danych jest obowiązkowe.

2. Pola szare: dostarczenie danych jest dobrowolne.

3. Jeżeli nie obowiązuje zwolnienie, wartość (b) oznacza się jako 0.

ZAŁĄCZNIK  II  23  

Punkty obliczeniowe, o których mowa w art. 6c ust. 1 lit. a)

Materiał opakowaniowyPunkt obliczeniowy
SzkłoSzkło sortowane, które nie jest poddawane dalszemu przetwarzaniu przed wjazdem do pieca szklarskiego lub do produkcji mediów filtracyjnych, materiałów ściernych, materiałów izolacyjnych z włókien szklanych oraz materiałów budowlanych.
MetaleMetale sortowane, które nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu przed wjazdem do huty lub pieca do przetwarzania metalu.
Papier/tekturaPapier sortowany, który nie jest poddawany dalszemu przetwarzaniu przed rozpoczęciem przygotowania masy włóknistej.
Tworzywa sztuczneTworzywa sztuczne oddzielone polimerami, które nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu przed przystąpieniem do operacji granulowania, ekstruzji lub formowania;

Płatki z tworzyw sztucznych, które nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu przed ich użyciem w produkcie końcowym.

DrewnoDrewno sortowane, które nie jest poddawane dalszemu przetwarzaniu przed wykorzystaniem w produkcji płyt wiórowych lub innych produktów.

Sortowane drewno wchodzące do operacji kompostowania.

Wyroby włókienniczeWyroby włókiennicze sortowane, które nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu przed wykorzystaniem w produkcji włókien tekstylnych, szmat lub granulatów.
Opakowania kompozytowe i opakowania składające się z wielu materiałówTworzywa sztuczne, szkło, metal, drewno, papier i tektura oraz inne materiały powstałe w wyniku przetwarzania opakowań kompozytowych lub opakowań składających się z wielu materiałów, które nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu przed osiągnięciem punktu obliczeniowego ustalonego dla danego materiału.

ZAŁĄCZNIK  III  24  

Metoda obliczania ilości metali pochodzących z recyklingu, które są oddzielane po spaleniu odpadów opakowaniowych

1.
W odniesieniu do wzorów określonych w niniejszym załączniku stosuje się następujące terminy:

mtotal IBA Fe/A1 całkowita masa metali żelaznych lub aluminium w popiele paleniskowym w danym roku;

mIBA Fe/nFe concentrates masa koncentratu metali żelaznych lub koncentratu metali nieżelaznych oddzielona od surowego odpadowego popiołu paleniskowego w danym roku;

CIBA Fe/Al stężenie metali żelaznych lub aluminium w odpowiednim koncentracie metali;

mIBA Fe/Al masa metali żelaznych lub aluminium w koncentracie metali żelaznych lub koncentracie metali nieżelaznych oddzielona od popiołu paleniskowego w danym roku;

mnon-metallic masa materiału niemetalowego zawartego w konkretnych koncentratach metali żelaznych lub koncentracie aluminiowym;

rAl udział aluminium w metalach nieżelaznych zawartych w koncentracie metali nieżelaznych oddzielonym od popiołu paleniskowego;

mPW Fe/Al masa metali żelaznych lub aluminium z odpadów opakowaniowych, które zostały wprowadzone do operacji spalania w danym roku;

mW Fe/Al masa metali żelaznych lub aluminium, które zostały wprowadzone do operacji spalania w danym roku; oraz

mPW IBA Fe/Al masa metali żelaznych lub aluminium pochodzących z odpadów opakowaniowych w danym roku.

2.
Po oddzieleniu koncentratu metali żelaznych/nieżelaznych od surowego popiołu paleniskowego zawartość metali żelaznych/aluminium w koncentracie metalowym oblicza się według następującego wzoru:

mtotal IBA Fe/Al = mIBA Fe/nFe concentrates ‧ CIBA Fe/Al

3.
Dane dotyczące masy koncentratów metali żelaznych/nieżelaznych uzyskuje się z urządzeń, które oddzielają koncentraty metali od surowego popiołu paleniskowego.
4.
Stężenie metali żelaznych i aluminium powstałe w wyniku przetwarzania surowego popiołu paleniskowego oblicza się przy użyciu danych zgromadzonych w drodze regularnych badań z urządzeń przetwarzających koncentraty metali oraz z urządzeń, które wykorzystują metale oddzielone od popiołu paleniskowego do produkcji wyrobów metalowych, stosując następujące wzory:
a)
dla metali żelaznych

oraz

b)
dla aluminium

5.
Masę metali żelaznych/aluminium pochodzących z recyklingu odpadów opakowaniowych we wszystkich pochodzących z recyklingu metalach żelaznych/aluminium oddzielonych od popiołu paleniskowego, określa się poprzez badania próby odpadów wprowadzanych do operacji spalania. Badania te przeprowadza się co najmniej raz na pięć lat oraz kiedy istnieją powody, by przypuszczać, że skład spalanych odpadów uległ znacznej zmianie. Masę metali żelaznych/aluminium pochodzących z odpadów opakowaniowych oblicza się za pomocą następującego wzoru:

ZAŁĄCZNIK  IV  25  

Formularz kontroli jakości

I. 

Cele sprawozdania

Cele sprawozdania z kontroli jakości są następujące:
1.
Ocenić metodę przekazywania danych na temat rocznego zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy.
2.
Ocenić jakość danych dotyczących opakowań wielokrotnego użytku.
3.
Sprawdzić zakres stosowania przez państwa członkowskie definicji odpadów opakowaniowych, w szczególności w odniesieniu do danych dotyczących wytwarzania odpadów opakowaniowych.
4.
Ocenić jakość procesów gromadzenia danych, w tym zakresu i zatwierdzania źródeł danych administracyjnych oraz statystycznej wiarygodności podejść opartych na badaniach.
5.
Zrozumieć powody istotnych zmian w przekazywanych danych między latami referencyjnymi oraz zagwarantować wiarygodność dokładności tych danych.
6.
Zagwarantować stosowanie przepisów i wspólnych metod pomiaru metali oddzielonych po spaleniu odpadów opakowaniowych.
7.
Sprawdzić zgodność ze szczególnymi wymogami ustanowionymi w zasadach obliczania wielkości docelowych recyklingu odpadów opakowaniowych.

II. 

Informacje ogólne

1.
Państwo członkowskie:
2.
Organizacja przedkładająca dane i opis:
3.
Osoba wyznaczona do kontaktów/dane kontaktowe:
4.
Rok referencyjny:
5.
Data/wersja dostawy:
6.
Link do publikacji danych przez państwo członkowskie (jeżeli dotyczy):

III. 

Roczne zużycie lekkich plastikowych toreb na zakupy

1.
Opis stron zaangażowanych w gromadzenie danych
Nazwa instytucjiOpis kluczowych obowiązków

W stosownych przypadkach należy dodać wiersze.

2.
Opis zastosowanych metod
3.
Dokładność danych
3.1.
Opis głównych kwestii mających wpływ na dokładność danych dotyczących rocznego zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy, w tym błędów dotyczących pobierania próbek, zakresu, pomiaru, przetwarzania i braku odpowiedzi
3.2.
Wyjaśnienie zakresu i ważności badań w celu zebrania danych na temat rocznego zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy
3.3.
Badania statystyczne wykorzystane w odniesieniu do rocznego zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy
Zakres badaniaRokJednostki statystyczneOdsetek populacji objętej badaniemDane (t)Poziom ufnościMargines błęduKorekty

z roku

badania na

bieżący rok

Inne szczegóły

Należy dodać wiersze dla każdego wykorzystanego badania.

3.4.
Różnice w stosunku do danych z poprzedniego roku

Istotne zmiany metodologiczne w metodzie obliczania dla bieżącego roku referencyjnego, o ile występują (proszę uwzględnić w szczególności korekty retrospektywne, ich charakter oraz to, czy dla jakiegoś roku wymagane jest oznaczenie przerwy).

IV. 

Opakowania wielokrotnego użytku

1.
Strony zaangażowane w gromadzenie danych
Nazwa instytucjiOpis kluczowych obowiązków

W stosownych przypadkach należy dodać wiersze.

2.
Opis stosowania definicji opakowań wielokrotnego użytku w krajowym systemie gromadzenia danych, w tym zapewnienie, aby opakowania wielokrotnego użytku wprowadzane do obrotu po raz pierwszy były ponownie wykorzystywane jako część systemu ponownego użycia opakowań oraz aby wszystkie rotacje opakowań wielokrotnego użytku zostały wychwycone.
3.
Metody gromadzenia i agregowania danych dla różnych kategorii, rodzaju opakowań i systemów ponownego użycia opakowań
Materiał opakowaniowyKategoria opakowania zbiorczego (sprzedaż, opakowanie zbiorcze lub opakowanie transportowe)Rodzaj opakowania

(np. butelki, klatki,

pojemniki)

Opis systemu

ponownego użycia

(system o obiegu

otwartym lub obiegu

zamkniętym)

Szczegółowy opis metod gromadzenia i agregowania danych, w tym źródeł informacji, zakresu oraz wszelkich wykorzystanych oszacowań, w miarę możliwości oddzielnie dla każdej kombinacji materiału opakowaniowego, kategorii, typu opakowania i systemu ponownego użycia
Tworzywa sztuczne
Drewno
Metale żelazne
Aluminium
Szkło
Papier i tektura
Inne

W stosownych przypadkach należy dodać wiersze po każdym materiale.

4.
Weryfikacja danych
Materiał opakowaniowySzczegółowy opis metod weryfikacji danych dotyczących opakowań wielokrotnego użytku, jeżeli to możliwe, oddzielnie dla każdej kombinacji materiału opakowaniowego, kategorii, typu opakowania i systemu ponownego użycia
Tworzywa sztuczne
Drewno
Metale żelazne
Aluminium
Szkło
Papier i tektura
Inne
5.
Dokładność danych
5.1.
Opis głównych kwestii mających wpływ na dokładność danych dotyczących zużycia opakowań wielokrotnego użytku, w tym błędów dotyczących pobierania próbek, zakresu, pomiaru, przetwarzania i braku odpowiedzi
5.2.
Wyjaśnienie zakresu i ważności badań w celu zebrania danych dotyczących opakowań wielokrotnego użytku
5.3.
Badania statystyczne dotyczące opakowań wielokrotnego użytku
Materiał opakowaniowyRokJednostki statystyczneOdsetek populacji objętej badaniemDane (tony)Poziom ufnościMargines błęduSzczegółowe dane dotyczące korekt

z roku badania na bieżący rok

Inne szczegóły

Należy dodać wiersze dla każdego wykorzystanego badania.

5.4.
Różnice w stosunku do danych z poprzedniego roku

Istotne zmiany metodologiczne w metodzie obliczania dla bieżącego roku referencyjnego, o ile występują (proszę uwzględnić w szczególności korekty retrospektywne, ich charakter oraz to, czy dla jakiegoś roku wymagane jest oznaczenie przerwy).

V. 

Odpady opakowaniowe

1.
Opis stron zaangażowanych w gromadzenie danych
Nazwa instytucjiOpis kluczowych obowiązków

W stosownych przypadkach należy dodać wiersze.

2.
Opis zastosowanych metod
2.1.
Wytwarzanie odpadów opakowaniowych
2.1.1.
Metody określania wytwarzania odpadów opakowaniowych (zaznaczyć krzyżykiem wszystkie odpowiednie pola)
Opakowaniowe materiały odpadowe/Metody gromadzenia danychŁącznieTworzywa sztuczneDrewnoMetale żelazneAluminiumSzkłoPapier i tekturaInne
Wykorzystanie danych dotyczących opakowań wprowadzanych do obrotu
Sprawozdania urzędowe
Badania sondażowe
Rejestr elektroniczny
Analiza odpadów
Dane pochodzące od podmiotów gospodarujących odpadami
Dane pochodzące z gmin
Dane pochodzące z systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta
Statystyki dotyczące produkcji i handlu zagranicznego
Inne (wyszczególnić)

Opis metod weryfikacji dotyczących danych na temat odpadów opakowaniowych w przypadku wykorzystywania danych dotyczących opakowań wprowadzanych do obrotu

2.1.2.
Wyjaśnienie stosowania szacunków w przypadku wykorzystania danych dotyczących opakowań wprowadzanych do obrotu (np. gdy gromadzenie danych nie obejmuje całego rynku lub w celu uwzględnienia "gapowiczów", prywatnych dostaw w kraju lub za granicę oraz sprzedaży przez internet)
2.1.3.
Wskazanie, czy obliczono i dodano oszacowanie (Tak/Nie), a jeśli zaznaczono "Tak", wartość dodaną w % całkowitej kwoty
Opakowaniowe materiały odpadowe/ZatwierdzanieŁącznieTworzywa sztuczneDrewnoMetale żelazneAluminiumSzkłoPapier i tekturaInne
Szacunki ogólne (np. na podstawie badań)
Gapowicze
Prywatne dostawy
Sprzedaż przez internet
Inne
2.1.4.
Opis metody i weryfikacja danych dotyczących odpadów opakowaniowych wytworzonych w przypadku wykorzystywania danych dotyczących odpadów opakowaniowych, w tym sposobu uwzględniania a) odpadów nieopakowaniowych zebranych wraz z odpadami opakowaniowymi oraz b) materiałów opakowaniowych w innych odpadach (mieszane strumienie odpadów).
2.1.5.
Opis metody sporządzania sprawozdań na temat opakowań kompozytowych, w tym w przypadku gdy materiały zawarte w opakowaniach kompozytowych i stanowiące mniej niż 5 % masy opakowania jednostkowego nie są zgłaszane oddzielnie.
2.1.6.
Weryfikacja danych dotyczących wytworzonych odpadów opakowaniowych
Opakowaniowe materiały odpadoweKontrola krzyżowa (tak/nie)Kontrola szeregów czasowych (tak/nie)Audyt (tak/nie)Proces weryfikacji
Tworzywa sztuczne
Drewno
Metale żelazne
Aluminium
Szkło
Papier i tektura
Inne

Dodatkowe szczegółowe informacje dotyczące weryfikacji danych na temat wytworzonych odpadów opakowaniowych

2.2.
Zarządzanie odpadami opakowaniowymi
2.2.1.
Klasyfikacje operacji przetwarzania

Informacje dotyczące klasyfikacji stosowanej do operacji przetwarzania (jeżeli stosowana jest standardowa klasyfikacja, taka jak kody operacji unieszkodliwiania lub operacji odzysku określone w załącznikach I i II do dyrektywy 2008/98/WE odnoszące się do jej nazwy lub określające i opisujące wszystkie odpowiednie stosowane kategorie).

2.2.2.
Opis metod określania przetwarzania odpadów opakowaniowych (zaznaczyć krzyżykiem)
Opakowaniowe materiały odpadowe/Metody gromadzenia danychŁącznieTworzywa sztuczneDrewnoMetale żelazneAluminiumSzkłoPapier i tekturaInne
Sprawozdania urzędowe
Badania sondażowe
Rejestr elektroniczny
Analiza odpadów
Dane pochodzące od podmiotów gospodarujących odpadami
Dane pochodzące z gmin
Dane pochodzące z systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta
Inne (wyszczególnić)

Dodatkowe informacje na temat metod, w tym kombinacji zastosowanych metod

2.2.3.
Punkty pomiarowe dla recyklingu stosowane przez państwo członkowskie
Opakowaniowe materiały odpadoweOpis zastosowanych punktów pomiarowych (w punkcie obliczeniowym lub po zakończeniu operacji sortowania przy odjęciu odpowiednio materiałów niedocelowych, kryteriów zniesienia statusu odpadu itp.), w tym różnic na poziomie regionalnym i lokalnym
Tworzywa sztuczne
Drewno
Metale żelazne
Aluminium
Szkło
Papier i tektura
Inne

Szczegółowy opis metody obliczania ilości materiałów niedocelowych usuwanych między punktem pomiarowym i punktem obliczeniowym, w stosownych przypadkach

2.2.4.
Opis metody określania, w odniesieniu do każdego materiału, ilości materiałów z recyklingu zawartych w opakowaniach kompozytowych lub opakowaniach składających się z wielu materiałów, a także informacje o wszelkich zwolnieniach zastosowanych w odniesieniu do materiałów stanowiących mniej niż 5 % całkowitej masy opakowania jednostkowego.
2.2.5.
Zastosowanie średnich poziomów strat (ALR)

Opis posortowanych odpadów opakowaniowych, do których stosuje się ALR, rodzaje sortowni, do których stosuje się różne ALR, metodologiczne podejście do obliczania ALR w takim punkcie/takich punktach, z uwzględnieniem dokładności statystycznej wszelkich wykorzystanych badań lub charakteru wszelkich specyfikacji technicznych.

Posortowany materiał odpadowy i rodzaj sortowniZastosowany ALR (w %)Opis

W stosownych przypadkach należy dodać wiersze.

2.2.6.
Przypisanie odpadów do rodzajów odpadów opakowaniowych i nieopakowaniowych oraz korekta w odniesieniu do wilgotności

Opis, w stosownych przypadkach, metody wyłączania odpadów nieopakowaniowych ze zgłoszonej ilości odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi oraz metody korygowania ilości odpadów opakowaniowych w punkcie pomiarowym w celu odzwierciedlenia naturalnej wilgotności opakowania (w tym poprzez zastosowanie odpowiednich norm europejskich). Dopuszczalne jest podanie zagregowanych danych dla wszystkich obiektów podobnego typu.

Opakowaniowe materiały odpadoweRodzaj zakładuUdział odpadów opakowaniowych (%)Opis metod zastosowanych

w celu uzyskania udziału

procentowego

W stosownych przypadkach należy dodać wiersze.

2.2.7.
Przypisanie odpadów do różnych państw członkowskich

W stosownych przypadkach opis metody wykluczenia odpadów pochodzących z innych krajów. Dopuszczalne jest podanie zagregowanych danych dla wszystkich obiektów podobnego typu.

Opakowaniowe materiały odpadoweRodzaj zakładuUdział odpadów pochodzących z danego państwa członkowskiego (%)Opis metod zastosowanych

w celu uzyskania udziału

procentowego

W stosownych przypadkach należy dodać wiersze.

2.2.8.
Inne rodzaje odzysku odpadów

Opis przetwarzania odpadów zgłoszonych w kategorii innego odzysku i udział odpadów (%) podlegających takiemu przetwarzaniu

2.2.9.
Informacje dotyczące znaczenia tymczasowego składowania odpadów opakowaniowych dla ilości przetworzonych odpadów w danym roku oraz wszelkich danych szacunkowych dotyczących odpadów poddanych recyklingowi w bieżącym roku referencyjnym po ich czasowym składowaniu w poprzednim roku referencyjnym oraz ilości odpadów przeznaczonych do czasowego składowania w bieżącym roku referencyjnym
2.2.10.
Weryfikacja danych dotyczących recyklingu odpadów opakowaniowych
Opakowaniowe materiały odpadoweKontrola krzyżowa (tak/nie)Kontrola szeregów

czasowych

(tak/nie)

Audyt (tak/nie)Proces weryfikacji
Tworzywa sztuczne
Drewno
Metale żelazne
Aluminium
Odpady zmieszane
Inne
2.2.11.
Obliczanie recyklingu metali oddzielonych od popiołu paleniskowego

Szczegółowy opis metody gromadzenia danych w celu obliczenia ilości metali oddzielonych od popiołu paleniskowego zgodnie z aktem wykonawczym Komisji przyjętym zgodnie z art. 37 ust. 7 dyrektywy 2008/98/WE

DaneOpis metody pomiaru zastosowanej w celu uzyskania danych
Całkowita ilość koncentratu metalu oddzielonego od popiołu paleniskowego
Średni poziom zawartości metali w całkowitej ilości koncentratu metalu, w tym wiarygodność wszelkich przeprowadzonych badań
Odsetek odpadów trafiających do spalarni odpadów, będących odpadami opakowaniowymi, w tym wiarygodność wszelkich przeprowadzonych badań
2.3.
Dokładność danych
2.3.1.
Opis głównych kwestii mających wpływ na dokładność danych dotyczących wytwarzania i przetwarzania odpadów opakowaniowych, w tym błędów dotyczących pobierania próbek, zakresu, pomiaru, przetwarzania i braku odpowiedzi
2.3.2.
Wyjaśnienie zakresu i ważności badań w celu zebrania danych dotyczących wytwarzania i przetwarzania odpadów opakowaniowych
2.3.3.
Wykorzystane badania statystyczne dotyczące wytwarzania i przetwarzania odpadów opakowaniowych
Element odpadów opakowaniowychRokJednostki statystyczneOdsetek populacji objętej badaniemDane (tony)Poziom ufnościMargines błęduSzczegółowe dane dotyczące korekt

z roku badania na bieżący rok

Inne szczegóły

Należy dodać wiersze dla każdego wykorzystanego badania.

2.3.4.
Różnice w stosunku do danych z poprzedniego roku

Istotne zmiany metodologiczne w metodzie obliczania dla bieżącego roku referencyjnego, o ile występują (proszę uwzględnić w szczególności korekty retrospektywne, ich charakter oraz to, czy dla jakiegoś roku wymagane jest oznaczenie przerwy).

2.3.5.
Wyjaśnienie wyszczególniające przyczyny różnic w tonażu (w odniesieniu do których strumienie odpadów, sektory lub szacunki spowodowały tę różnicę i to, co jest ich przyczyną) dla każdego składnika odpadów opakowaniowych wytworzonych i poddanych recyklingowi, który wykazuje większe niż 10 % odchylenie od danych przedłożonych w poprzednim roku
MateriałOdchylenie (%)Główna przyczyna odchylenia

W stosownych przypadkach należy dodać wiersze.

VI. 

Identyfikowalność odpadów i zapewnienie ich przetwarzania w warunkach zasadniczo równoważnych w stosunku do wymogów unijnego prawa ochrony środowiska

1.
Szczegółowy opis systemu kontroli jakości i identyfikowalności odpadów opakowaniowych zgodnie z art. 6a ust. 3 i 8 dyrektywy 94/62/WE
2.
Odpady przetwarzane poza terytorium państwa członkowskiego
Opakowaniowe materiały odpadowePodlegające ostatecznemu przetwarzaniu w danym państwie członkowskim (tak/nie)Wysyłane do innego państwa członkowskiego UE (tak/nie)Wywiezione poza UE (tak/nie)Opis konkretnych środków kontroli jakości

i identyfikowalności odpadów opakowaniowych, w szczególności w odniesieniu do monitorowania i zatwierdzania danych

Tworzywa sztuczne
Drewno
Metale żelazne
Aluminium
Szkło
Papier i tektura
Inne
3.
Opis środków mających na celu zapewnienie, że zgodnie z art. 6a ust. 8 dyrektywy 94/62/WE eksporter może udowodnić, że przemieszczanie odpadów jest zgodne z wymogami rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady( 26 ) oraz że przetwarzanie odpadów poza Unią odbyło się w warunkach zasadniczo równoważnych z wymogami odpowiedniego unijnego prawa ochrony środowiska.

VII. 

Poufność

Uzasadnienie wstrzymania publikacji konkretnych części niniejszego sprawozdania:

VIII. 

Główne krajowe strony internetowe, dokumenty referencyjne i publikacje

1Dz.U. L 365 z 31.12.1994, str. 10. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/12/WE (Dz.U. L 47 z 18.2.2004, str. 26).
2 Dz.U. L 52 z 22.2.1997, str. 22.
3 Art. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 1 decyzji nr (UE) 2019/665 z dnia 17 kwietnia 2019 r. (Dz.U.UE.L.2019.112.26) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.
4 Art. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 2 decyzji nr (UE) 2019/665 z dnia 17 kwietnia 2019 r. (Dz.U.UE.L.2019.112.26) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.
5 Art. 3 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 3 lit. a decyzji nr (UE) 2019/665 z dnia 17 kwietnia 2019 r. (Dz.U.UE.L.2019.112.26) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.
6 Art. 3 ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 3 lit. b decyzji nr (UE) 2019/665 z dnia 17 kwietnia 2019 r. (Dz.U.UE.L.2019.112.26) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.
7 Art. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 4 decyzji nr (UE) 2019/665 z dnia 17 kwietnia 2019 r. (Dz.U.UE.L.2019.112.26) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.
8 Dz.U. L 30 z 6.2.1993, str. 1.
9 Dz.U. L 166 z 1.7.1999, str. 6.
10 Dz.U. L 185 z 17.7.1999, str. 1.
11 Art. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 5 decyzji nr (UE) 2019/665 z dnia 17 kwietnia 2019 r. (Dz.U.UE.L.2019.112.26) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.
12 Art. 6 zmieniony przez art. 1 pkt 6 decyzji nr (UE) 2019/665 z dnia 17 kwietnia 2019 r. (Dz.U.UE.L.2019.112.26) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.
13 Art. 6a dodany przez art. 1 pkt 7 decyzji nr (UE) 2019/665 z dnia 17 kwietnia 2019 r. (Dz.U.UE.L.2019.112.26) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.
14 Art. 6b dodany przez art. 1 pkt 7 decyzji nr (UE) 2019/665 z dnia 17 kwietnia 2019 r. (Dz.U.UE.L.2019.112.26) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.
15 Art. 6c dodany przez art. 1 pkt 7 decyzji nr (UE) 2019/665 z dnia 17 kwietnia 2019 r. (Dz.U.UE.L.2019.112.26) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.
16 Art. 6d dodany przez art. 1 pkt 7 decyzji nr (UE) 2019/665 z dnia 17 kwietnia 2019 r. (Dz.U.UE.L.2019.112.26) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.
17 Art. 6e dodany przez art. 1 pkt 7 decyzji nr (UE) 2019/665 z dnia 17 kwietnia 2019 r. (Dz.U.UE.L.2019.112.26) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.
18 Art. 6f dodany przez art. 1 pkt 7 decyzji nr (UE) 2019/665 z dnia 17 kwietnia 2019 r. (Dz.U.UE.L.2019.112.26) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.
19 Art. 7 uchylony przez art. 1 pkt 8 decyzji nr (UE) 2019/665 z dnia 17 kwietnia 2019 r. (Dz.U.UE.L.2019.112.26) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.
20 Art. 8 uchylony przez art. 1 pkt 8 decyzji nr (UE) 2019/665 z dnia 17 kwietnia 2019 r. (Dz.U.UE.L.2019.112.26) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.
21 Art. 9:

- zmieniony przez art. 4 pkt 1 decyzji wykonawcza nr 2018/896 z dnia 19 czerwca 2018 r. (Dz.U.UE.L.2018.160.6) zmieniającego nin. decyzję komisji z dniem notyfikacji.

- zmieniony przez art. 1 decyzji nr (UE) 2019/665 z dnia 17 kwietnia 2019 r. (Dz.U.UE.L.2019.112.26) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.

22 Załącznik:

- zmieniony przez art. 4 pkt 2 decyzji nr (UE) 2018/896 z dnia 19 czerwca 2018 r. (Dz.U.UE.L.2018.160.6) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.

- zmieniony przez art. 1 pkt 10 decyzji nr (UE) 2019/665 z dnia 17 kwietnia 2019 r. (Dz.U.UE.L.2019.112.26) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.

23 Załącznik II dodany przez art. 1 pkt 8 decyzji nr (UE) 2019/665 z dnia 17 kwietnia 2019 r. (Dz.U.UE.L.2019.112.26) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.
24 Załącznik III dodany przez art. 1 pkt 8 decyzji nr (UE) 2019/665 z dnia 17 kwietnia 2019 r. (Dz.U.UE.L.2019.112.26) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.
25 Załącznik IV dodany przez art. 1 pkt 8 decyzji nr (UE) 2019/665 z dnia 17 kwietnia 2019 r. (Dz.U.UE.L.2019.112.26) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.
26 Rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz.U. L 190 z 12.7.2006, s. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.