Decyzja 2005/25/WE,Euratom dotycząca mianowania członka Komitetu Ekonomiczno-Społecznego ze Szwecji - OpenLEX

Decyzja 2005/25/WE,Euratom dotycząca mianowania członka Komitetu Ekonomiczno-Społecznego ze Szwecji

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2005.15.8

Akt indywidualny
Wersja od: 19 stycznia 2005 r.

DECYZJA RADY
z dnia 21 czerwca 2004 r.
dotycząca mianowania członka Komitetu Ekonomiczno-Społecznego ze Szwecji

(2005/25/WE, Euratom)

(Dz.U.UE L z dnia 19 stycznia 2005 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 259,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 167,

uwzględniając decyzję Rady 2002/758/WE, Euratom z dnia 17 września 2002 r. dotyczącą mianowania członków Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na okres od 21 września 2002 r. do 20 września 2006 r.(1),

ze względu na to, że stanowisko członka ww. Komitetu zwolniło się w wyniku złożenia rezygnacji ze stanowiska przez pana Unona WESTERLUNDA (Uno WESTERLUND), o czym Rada została powiadomiona w dniu 14 listopada 2002 r.,

uwzględniając kandydaturę przedstawioną przez rząd Szwecji,

po zasięgnięciu opinii Komisji Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł

Niniejszym pan Thomas JANSON zostaje mianowany członkiem Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na miejsce pana Unona WESTERLUNDA na czas pozostający do końca kadencji, czyli do dnia 20 września 2006 r.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 21 czerwca 2004 r.

W imieniu Rady
J. WALSH
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 253 z 21.9.2002, str. 9.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.