Decyzja 2004/896/WE w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.388.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 listopada 2004 r.

DECYZJA RADY
z dnia 22 listopada 2004 r.
w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

(2004/896/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 29 grudnia 2004 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 310 w powiązaniu z art. 300 ust. 2, akapit pierwszy zdanie drugie,

uwzględniając Traktat o Przystąpieniu z dnia 16 kwietnia 2003 r., w szczególności jego art. 2 ust. 3,

uwzględniając Akt Przystąpienia załączony do Traktatu o Przystąpieniu, w szczególności jego art. 6 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dnia 29 września 2003 r. Rada upoważniła Komisję, w imieniu Wspólnoty i jej Państw Członkowskich, do prowadzenia negocjacji z Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii w sprawie zawarcia Protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej.

(2) Negocjacje te zostały pomyślnie zakończone i z zastrzeżeniem możliwości zawarcia Protokołu w terminie późniejszym, powinien on zostać podpisany w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej Państw Członkowskich.

(3) Części Protokołu odnoszące się do Wspólnoty powinny być stosowane na zasadzie tymczasowości, począwszy od dnia przystąpienia do czasu zakończenia procedur niezbędnych dla jego formalnego zawarcia,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Niniejszym upoważnia się Przewodniczącego Rady do wyznaczenia osoby (osób) umocowanej(-ych) do podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej Państw Członkowskich Protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem jego zawarcia.

Tekst Protokołu jest załączony do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Do czasu wejścia w życie Protokołu, jego części odnoszące się do Wspólnoty są stosowane tymczasowo, począwszy od dnia 1 maja 2004 r.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 listopada 2004 r.

W imieniu Rady
B. R. BOT
Przewodniczący

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.