Decyzja 2004/864/WE zmieniająca decyzję 1999/478/WE odnawiającą Komitet Doradczy ds. Rybołówstwa i Akwakultury - OpenLEX

Decyzja 2004/864/WE zmieniająca decyzję 1999/478/WE odnawiającą Komitet Doradczy ds. Rybołówstwa i Akwakultury

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.370.91

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 grudnia 2004 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 16 grudnia 2004 r.
zmieniająca decyzję 1999/478/WE odnawiającą Komitet Doradczy ds. Rybołówstwa i Akwakultury

(2004/864/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 17 grudnia 2004 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dla Komisji istotne jest, aby uzyskać opinie grup interesów w sprawie kwestii wynikających z ustanowienia wspólnej polityki rybołówstwa (CFP). Komitet Doradczy ds. Rybołówstwa (ACF) został utworzony w sektorze rybołówstwa na mocy decyzji Komisji 71/128/EWG(1), która została zastąpiona decyzją Komisji 1999/478/WE z dnia 14 lipca 1999 r. odnawiającą Komitet Doradczy ds. Rybołówstwa i Akwakultury (ACFA)(2). Skład Komitetu Doradczego ds. Rybołówstwa i Akwakultury został określony w art. 3 decyzji Komisji nr 1999/478/WE.

(2) Na mocy decyzji Komisji 1999/478/WE powołano cztery grupy robocze w celu przygotowania opinii Komitetu; grupa robocza nr 2 jest odpowiedzialna za akwakulturę.

(3) Zważywszy na szybki rozwój akwakultury w Europie w ostatnich latach, właściwe jest, aby interesy tego sektora były lepiej reprezentowane w ramach Komitetu Doradczego ds. Rybołówstwa i Akwakultury. Należy zatem powiększyć skład tego Komitetu w celu włączenia do niego wiceprzewodniczącego grupy roboczej nr 2, a decyzję 1999/478/WE odpowiednio zmienić,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W art. 3 decyzji Komisji 1999/478/WE wprowadza się następujące zmiany:

a) pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie:

"Komitet składa się z 21 członków, zwanych dalej »członkami«.";

b) ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Miejscem w Komitecie dysponują również przewodniczący i wiceprzewodniczący Komitetu ds. Dialogu Sektorowego w Sprawie Rybołówstwa oraz przewodniczący i wiceprzewodniczący grup roboczych 1, 2, 3 i 4 określonych w art. 7.".

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 grudnia 2004 r.

W imieniu Komisji
Joe BORG
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 68 z 22.3.1971, str. 18.

(2) Dz.U. L 187 z 20.7.1999, str. 70.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.