Decyzja 2004/791/WPZiB rozszerzająca i zmieniająca decyzję 2002/842/WPZiB dotyczącą wykonania wspólnego działania... - OpenLEX

Decyzja 2004/791/WPZiB rozszerzająca i zmieniająca decyzję 2002/842/WPZiB dotyczącą wykonania wspólnego działania 2002/589/WPZiB w celu wniesienia wkładu Unii Europejskiej w zwalczanie destabilizującego gromadzenia i rozpowszechniania ręcznej broni strzeleckiej i broni lekkiej w Europie Południowo-Wschodniej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.348.46

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 listopada 2004 r.

DECYZJA RADY 2004/791/WPZiB
z dnia 22 listopada 2004 r.
rozszerzająca i zmieniająca decyzję 2002/842/WPZiB dotyczącą wykonania wspólnego działania 2002/589/WPZiB w celu wniesienia wkładu Unii Europejskiej w zwalczanie destabilizującego gromadzenia i rozpowszechniania ręcznej broni strzeleckiej i broni lekkiej w Europie Południowo-Wschodniej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając wspólne działanie Rady 2002/589/WPZiB (1) a w szczególności jego art. 6, w powiązaniu z art. 23 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dnia 21 października 2002 r. Rada przyjęła decyzję 2002/842/WPZiB (2) dotyczącą wniesienia wkładu Unii Europejskiej w zwalczanie destabilizującego gromadzenia i rozpowszechniania ręcznej broni strzeleckiej i broni lekkiej w Europie Południowo-Wschodniej w celu wykonania wspólnego działania 2002/589/WPZiB, na mocy której udostępniła na ten cel kwotę 200.000 EUR.

(2) Niektóre cele nie mogły zostać osiągnięte do dnia 31 grudnia 2004 r., w którym wygasa decyzja 2002/842/WPZiB, a inne powinny zostać skonsolidowane i rozszerzone po tej dacie. Projekt, o którym mowa jest projektem wieloletnim.

(3) Decyzja 2002/842/WPZiB powinna zatem zostać rozszerzona i zmieniona,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W decyzji 2002/842/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

1) W art. 2 ust. 1 finansową kwotę referencyjną w wysokości "300.000 EUR" zastępuje się kwotą "330.000 EUR";

2) W art. 4 ust. 1 drugi akapit zastępuje się zdaniem "Wygasa dnia 31 grudnia 2005 r.".

Artykuł  2

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, 22 listopada 2004 r.
W imieniu Rady
B. R. BOT
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 191, z 19.7.2002, str. 1.

(2) Dz.U. L 289, z 26.10.2002, str. 1. Decyzja zmieniona decyzją 2003/807/WPZiB (Dz.U. L 302, z 20.11.2003, str. 39).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.