Decyzja 2004/699/WE w sprawie przedłużenia wspólnej sieci komunikacyjnej/wspólnego interfejsu systemowego (CCN/CSI)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.318.19

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 kwietnia 2004 r.

DECYZJA NR 1/2004 KOMITETU WSPÓLNEGO WE-ANDORA
z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie przedłużenia wspólnej sieci komunikacyjnej/wspólnego interfejsu systemowego (CCN/CSI)

(2004/699/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 19 października 2004 r.)

KOMITET WSPÓLNY WE-ANDORA,

uwzględniając Umowę w formie Wymiany Pism pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Księstwem Andory podpisaną dnia 28 czerwca 1990 r.(1), w szczególności artykuły 7 i 17 ust. 8 wspomnianej umowy,

uwzględniając decyzję nr 1/2003 Komitetu Wspólnego WE-Andora z dnia 3 września 2003 r. w sprawie praw, przepisów i postanowień administracyjnych koniecznych do właściwego funkcjonowania unii celnej (2003/692/WE)(2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zasady Wspólnoty stosowane przez Andorę przewidują zastosowanie technologii informacyjnej i sieci komputerowych w celu stosowania pewnych postanowień, a w szczególności postanowień dotyczących tranzytu Wspólnoty.

(2) Zastosowanie takich technologii, a w szczególności nowego systemu tranzytu komputerowego (new computerised transit system - NCTS), wymaga użycia struktury CCN/CSI stworzonej przez Wspólnotę.

(3) Wspólnota powinna autoryzować przedłużenie CCN/CSI do Andory, celem umożliwienia realizacji postanowień Umowy ustanawiającej unię celn pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Andorą.

(4) Należy również ustanowić praktyczne zasady i procedury dotyczące wspomnianego przedłużenia oraz obowiązków Wspólnoty i Andory w tym względzie,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Wspólnota autoryzuje przedłużenie do Andory wspólnej sieci komunikacyjnej / wspólnego interfejsu systemowego (CCN/CSI) stworzonej /ego przez Wspólnotę.

Artykuł  2
1.
Strony przestrzegają specyfikacji technicznych określonych w dokumentach wymienionych w aneksie do niniejszej decyzji, udostępnionych Andorze, oraz jakichkolwiek przyszłych poprawek, które mogą zostać wprowadzone w związku z projektem.
2.
Komisja Wspólnot Europejskich ("Komisja") zarządza i rozwija system dla Andory zgodnie z wytycznymi sporządzonymi przez Komitet Polityki Celnej - Grupa Robocza ds. Przetwarzania Danych - Podgrupa Techniczna ds. CCN/CSI (CPCCWP- CCN/CSI).
3.
Strony przestrzegają zasad ogólnej polityki bezpieczeństwa ustanowionych w ramach omawianego projektu.
4.
Andora jest informowana w sposób identyczny jak Państwa Członkowskie Unii Europejskiej o ogólnych trendach i głównych aspektach rozwoju CCN/CSI, które będę miały prawdopodobny wpływ na ponoszone koszty.
Artykuł  3
1.
Komisja informuje Andorę o dostawcach usług, do których należy się zwrócić o wykonanie usług koniecznych do instalacji systemu CCN/CSI oraz w zakresie wsparcia technicznego.
2.
W razie zmiany dostawców usług w ramach wspomnianego projektu, Andora podejmuje konieczne środki, aby dostosować się do instrukcji wydanych przez Komisję.
3.
Po zakończeniu instalacji sieci i zawarciu kontraktów na świadczenie na rzecz Andory usług związanych z CCN/CSI, koszty użytkowania tej sieci ponosi Andora.
Artykuł  4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 kwietnia 2004 r.

W imieniu Komitetu Wspólnego WE-Andora
M. BRINKMANN
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 374 z 31.12.1990, str. 14.

(2) Dz.U. L 253 z 7.10.2003, str. 3.

ZAŁĄCZNIK

Wykaz dokumentów technicznych (dostępnych wyłącznie w wersji angielskiej)

– CCN/CSI System Overview - Ref: CCN/CSI-OVW-GEN-01-MARB

– CCN/CSI Gateway Management Procedures - Ref: CCN/CSIMPRGW01MABX

– Check-list for CCN Gateways Installation - Ref: CCN/CSIDEPCHK-ATOR

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.