Decyzja 2004/648/WE w sprawie zasad, priorytetów i warunków partnerstwa europejskiego z Chorwacją

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.297.19

Akt utracił moc
Wersja od: 22 września 2004 r.

DECYZJA RADY
z dnia 13 września 2004 r.
w sprawie zasad, priorytetów i warunków partnerstwa europejskiego z Chorwacją

(2004/648/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 22 września 2004 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 533/2004 z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie ustanowienia europejskiego partnerstwa w ramach procesu stabilizacyjnego i stowarzyszeniowego(1), w szczególności jego art. 2,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rada Europejska w Salonikach w dniach 19 i 20 czerwca 2003 r. udzieliła poparcia dla "Agendy z Salonik dla Bałkanów Zachodnich: w kierunku integracji europejskiej", w której ustanowienie partnerstw europejskich jest wymienione jako jeden ze środków intensyfikacji procesu stabilizacyjnego i stowarzyszeniowego.

(2) Rozporządzenie (WE) nr 533/2004 stanowi, że Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną, na wniosek Komisji, podejmie decyzję w sprawie zasad, priorytetów i warunków partnerstwa europejskiego, jak również późniejszych dostosowań. Rozporządzenie to stanowi także, iż kontynuacja wprowadzenia w życie partnerstw europejskich zostanie zapewniona poprzez mechanizmy ustanowione w ramach procesu stabilizacyjnego i stowarzyszeniowego, w szczególności sprawozdania roczne.

(3) Opinia Komisji na temat wniosku Chorwacji w sprawie członkostwa zawiera analizę przygotowania Chorwacji do dalszej integracji z Unią Europejską i wskazuje wiele priorytetowych obszarów, wymagających dalszej pracy.

(4) Aby przygotować się do dalszej integracji z Unią Europejską, Chorwacja powinna sporządzić plan zawierający harmonogram oraz informacje szczegółowe, w celu zrealizowania priorytetów określonych w partnerstwie europejskim,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

Zgodnie z art. 1 rozporządzenia (WE) nr 533/2004, zasady, priorytety i warunki partnerstwa europejskiego z Chorwacją są określone w załączniku do niniejszej decyzji, który stanowi jej integralną część.

Artykuł  2

Wprowadzenie w życie partnerstwa europejskiego jest kontrolowane poprzez mechanizmy ustanowione w ramach procesu stabilizacyjnego i stowarzyszeniowego.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja staje się skuteczna od trzeciego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 września 2004 r.

W imieniu Rady
B. R. BOT
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 86 z 24.3.2004, str. 1.

ZAŁĄCZNIK

1.

WPROWADZENIE

Agenda z Salonik dla Bałkanów Zachodnich określa sposoby i środki służące intensyfikacji procesu stabilizacyjnego i stowarzyszeniowego, m.in. poprzez wprowadzenie partnerstw europejskich.

Zgodnie z opinią Komisji na temat wniosku Chorwacji w sprawie członkostwa, celem partnerstwa europejskiego z Chorwacją jest określenie priorytetów dla działań wspierających jej wysiłki na rzecz zbliżenia do Unii Europejskiej w spójnych ramach. Priorytety te są dostosowane do szczególnych potrzeb i etapu przygotowania Chorwacji i w razie konieczności będą aktualizowane. Partnerstwo europejskie zawiera także wytyczne dotyczące pomocy finansowej dla Chorwacji.

Oczekuje się, że Chorwacja przyjmie plan zawierający harmonogram i szczegółowe informacje dotyczące sposobu, w jaki zamierza zrealizować priorytetowe zadania określone w partnerstwie europejskim. Plan powinien również wskazywać sposoby realizacji Agendy z Salonik, określać priorytety w walce z przestępczością zorganizowaną i korupcją oraz środki zintegrowanego zarządzania granicami, przedstawione na posiedzeniu na szczeblu ministrów odpowiedzialnych za wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne, które odbyło się w dniu 28 listopada 2003 r. w Brukseli w ramach Forum UE-Bałkany Zachodnie.

2.

ZASADY

Proces stabilizacyjny i stowarzyszeniowy w dalszym ciągu stanowi ramy dla orientacji europejskiej państw Bałkanów Zachodnich, aż do ich przyszłej akcesji.

Główne priorytety określone dla Chorwacji są powiązane z jej możliwościami spełnienia kryteriów ustalonych przez Radę Europejską w Kopenhadze w 1993 r. oraz z warunkami ustalonymi dla procesu stabilizacyjnego i stowarzyszeniowego, w szczególności z warunkami określonymi przez Radę w jej wnioskach końcowych z dnia 29 kwietnia 1997 r. oraz z 21 - 22 czerwca 1999 r., a także z treścią oświadczenia końcowego szczytu w Zagrzebiu z dnia 24 listopada 2000 r. i Agendą z Salonik.

3.

PRIORYTETY

Partnerstwo europejskie wskazuje główne obszary priorytetowe przygotowań Chorwacji do dalszej integracji z Unią Europejską, na podstawie analizy przedstawionej w opinii Komisji na temat wniosku Chorwacji w sprawie członkostwa. Priorytety wymienione w niniejszym partnerstwie europejskim zostały wybrane w oparciu o przekonanie, że można realnie oczekiwać, że Chorwacja zrealizuje je lub osiągnie znaczny postęp w ich realizacji w ciągu najbliższych kilku lat. Priorytety zostały podzielone na krótkoterminowe, których realizacja powinna nastąpić w ciągu jednego do dwóch lat, oraz średnioterminowe, których realizacja powinna nastąpić w ciągu trzech do czterech lat.

Należy przypomnieć, że w wypadku dostosowania ustawodawstwa niewystarczające jest jedynie włączenie dorobku wspólnotowego do ustawodawstwa; konieczne jest także przygotowanie jego pełnego wprowadzenia w życie.

3.1.

PRIORYTETY KRÓTKOTERMINOWE

Kryteria polityczne

Demokracja i państwo prawne

Wzmocnienie systemu sądownictwa

Należy opracować i wprowadzić w życie, w porozumieniu z zainteresowanymi instytucjami, kompleksową strategię reformy systemu sądownictwa oraz przyjąć niezbędne nowe przepisy i ustanowić system planowania ścieżki zawodowej, obejmujący również otwarty, sprawiedliwy i przejrzysty system rekrutacji, oceny i przenoszenia. Należy podnieść profesjonalizm kadr w sądownictwie poprzez zapewnienie odpowiedniego finansowania z funduszy państwowych instytucji szkolących sędziów i innych urzędników sądowych, umożliwiającego zapewnienie wysokiego poziomu szkoleń dla sędziów, prokuratorów oraz personelu administracyjnego. Należy ustanowić odpowiednie systemy szkolenia wstępnego i zawodowego. Należy rozwiązać problem zaległości w sądach. Należy podjąć kroki mające na celu zapewnienie właściwego i pełnego wykonywania wyroków sądów.

Usprawnienie walki z korupcją

Należy podjąć kroki w celu zapewnienia wprowadzenia w życie i stosowania uregulowań prawnych dotyczących walki z korupcją. W szczególności należy wzmocnić zdolności administracyjne i operacyjne Urzędu ds. Zwalczania Korupcji i Przestępczości Zorganizowanej (USKOK). Należy rozwinąć krajową strategię przeciwdziałania i zwalczania korupcji i zapewnić niezbędną koordynację działań służb i organów rządowych w zakresie wdrażania tych działań. Należy ustanowić kodeks postępowania/etyki urzędników i przedstawicieli wyłonionych w drodze wyborów. Należy podjąć konkretne działania w celu podniesienia świadomości, że korupcja stanowi poważne przestępstwo.

Usprawnienie funkcjonowania administracji publicznej

Należy podjąć wstępne kroki mające na celu zapewnienie stosowania przejrzystych procedur rekrutacji i awansowania oraz poprawę zarządzania zasobami ludzkimi we wszystkich organach administracji publicznej, dla zapewnienia odpowiedzialności, otwartości i przejrzystości służby publicznej.

Prawa człowieka i ochrona mniejszości

Poprawa przestrzegania praw mniejszości

Należy zapewnić stosowanie przepisów konstytucyjnych dotyczących mniejszości narodowych. W szczególności należy zagwarantować proporcjonalną reprezentację mniejszości w lokalnych i regionalnych jednostkach samorządu terytorialnego, administracji państwowej i organach sądowych, a także w organach administracji publicznej, zgodnie z przepisami. Należy przewidzieć niezbędne środki, w tym odpowiednie środki finansowe, w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania rad ds. mniejszości wyłonionych w drodze wyborów. Należy wprowadzić w życie nową strategię ochrony i integracji Romów.

Przyspieszenie powrotu uchodźców

Należy ukończyć do kwietnia 2004 r. rozpatrywanie już złożonych wniosków o odbudowę domów; odbudować wszystkie domy, w odniesieniu do których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie do kwietnia 2005; zapewnić właściwą publiczną kampanię informacyjną skierowaną do potencjalnych beneficjentów o wyznaczeniu kolejnego terminu składania wniosków o odbudowę, od 1 kwietnia do 30 września 2004 r. Należy zakończyć proces odzyskiwania domów do czerwca 2004. Należy wprowadzić w życie przepisy dotyczące odszkodowań z tytułu utraty prawa najmu/zamieszkiwania w obrębie obszarów i poza obszarami specjalnej troski państwa. Należy zabezpieczyć odpowiednią koordynację i współpracę właściwych organów na szczeblu centralnym i lokalnym. Należy stworzyć warunki społeczne i ekonomiczne, w celu poprawy klimatu dla powracających i akceptacji tych osób przez przyjmujące je społeczności. Należy poprawić współpracę regionalną w celu przyspieszenia procesu powrotu uchodźców.

Wzmocnienie wolności słowa i zapewnienie demokratycznego funkcjonowania mediów

Należy dokonać przeglądu przepisów ustawodawstwa dotyczącego mediów, zgodnie z zaleceniami sformułowanymi w lutym 2004 r. przez zespół ekspertów wspólnej misji Rady Europy, Komisji i OBWE. W szczególności należy dokonać zmiany ustawy o mediach elektronicznych, w celu ustanowienia przejrzystych, przewidywalnych i skutecznych ram prawnych (oraz sukcesywnie dostosowywać je do dorobku UE, wprowadzając w życie już ratyfikowaną konwencję Rady Europy o telewizji ponadgranicznej). Należy zapewnić polityczną i finansową niezależność Rady ds. Mediów Elektronicznych oraz niezależność działania i stabilność chorwackiego radia i telewizji oraz jego Rady Programowej w czasie zmian ustawy o chorwackim radiu i telewizji; należy zapewnić, by zmiany ustawy o mediach oraz przepisy dotyczące zniesławienia odzwierciedlały standardy europejskie określone w art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Poprawa współpracy z rzecznikiem praw obywatelskich poprzez rozważenie wniosków zawartych w jego zaleceniach i w sprawozdaniu rocznym.

Współpraca regionalna

Zapewnienie pełnej współpracy z Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla byłej Jugosławii (MTKJ).

Wzmocnienie współpracy regionalnej

Należy dążyć do znalezienia ostatecznego rozwiązania utrzymujących się problemów dwustronnych, w szczególności dotyczących granic ze Słowenią, Serbią i Czarnogórą oraz Bośnią i Hercegowiną, bez podejmowania jednostronnych inicjatyw. Należy rozwiązać wszystkie problemy wynikające z jednostronnej deklaracji o chronionej "strefie ekologicznej i połowowej" na Adriatyku. Należy zapewnić wprowadzenie w życie wszystkich regionalnych umów o wolnym handlu. Należy zawrzeć i wprowadzić w życie pakiet umów z państwami sąsiadującymi, w dziedzinie walki z przestępczością zorganizowaną, zarządzania granicami i readmisji. Należy rozpocząć wprowadzanie w życie Protokółu Ustaleń w sprawie rozwoju podstawowej regionalnej sieci transportowej w Europie Południowo-Wschodniej, a w szczególności podjąć środki w celu ustalenia mechanizmów współpracy, m.in. powołać Komitet Sterujący i Obserwatorium ds. Transportu w Europie Południowo-Wschodniej (SEETO). Należy dążyć do osiągnięcia postępu w wypełnianiu zobowiązań wynikających z memorandów z Aten z 2002 i 2003 roku w sprawie regionalnego rynku energii w Europie Południowo- Wschodniej.

Zapewnienie właściwego wprowadzenia w życie Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu w dziedzinie współpracy regionalnej

Należy ukończyć rokowania z Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii w sprawie dwustronnej umowy o współpracy regionalnej.

Kryteria ekonomiczne

Utrzymanie wyważonej, stabilnej polityki makroekonomicznej, obejmującej rozwój rynkowych instrumentów pieniężnych, w celu zwiększenia efektywności polityki pieniężnej.

Przyspieszenie restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw

Należy wyeliminować niepewność poprzez szybkie przyjęcie przepisów, będących w toku procesu ustawodawczego. Należy przyspieszyć restrukturyzację i prywatyzację przedsiębiorstw będących własnością publiczną. Należy opracować i przyjąć strategie restrukturyzacji, prywatyzacji lub likwidacji dużych przedsiębiorstw publicznych, szczególnie w sektorze produkcji, rolnictwa, transportu, turystyki i usług użyteczności publicznej. Należy przyjąć program restrukturyzacji w sektorze przemysłu stalowego, zgodny z wymaganiami UE, i przystąpić do jego realizacji.

Zniesienie barier wejścia na rynek i wyjścia z rynku

Należy uprościć reguły wejścia przedsiębiorstw na rynek i ich wyjścia z rynku. W szczególności, należy przyspieszyć procedury rejestracji i usprawnić wprowadzanie w życie uregulowań dotyczących upadłości.

Przyspieszenie reformy gruntów, w szczególności rejestracji i prywatyzacji gruntów rolnych, poprzez stworzenie nowoczesnego katastru i ksiąg wieczystych w celu wyeliminowania obecnych trudności związanych z rozwojem rynku nieruchomości.

Przyjęcie średnioterminowych uregulowań fiskalnych odzwierciedlających ciągły proces dostosowań i konsolidacji podatkowej.

Kontynuacja reform strukturalnych w dziedzinie finansów publicznych, w szczególności zarządzania wydatkami. Ustanowienie przejrzystego i skutecznego systemu zarządzania zadłużeniem.

Zdolność do podjęcia obowiązków wynikających z członkostwa

Rynek wewnętrzny i handel

Swobodny przepływ towarów

Należy przeprowadzić restrukturyzację istniejących struktur instytucjonalnych, w celu zakończenia niezbędnego rozgraniczenia funkcji regulacji, zatwierdzania, standaryzacji i certyfikacji produktów. Należy kontynuować prace nad transpozycją dyrektyw starego i nowego podejścia.

Należy znieść pozostałe środki mające równoważny skutek do ograniczeń ilościowych w przywozie z UE.

Należy ustanowić niezbędne struktury administracyjne, w celu zapewnienia kompleksowego podejścia do poprawy bezpieczeństwa żywności w całym łańcuchu żywieniowym.

Należy zapewnić skuteczność, przejrzystość systemu zamówień publicznych, jego powszechne stosowanie oraz przyjąć niezbędne przepisy wykonawcze.

Swoboda świadczenia usług

Należy wzmocnić ramy regulacyjne i administracyjne w celu nadzoru usług finansowych, w szczególności w odniesieniu do rynku ubezpieczeń, usług inwestycyjnych i rynków papierów wartościowych.

Należy ustanowić niezależny organ nadzorczy w obszarze ochrony danych osobowych.

Swobodny przepływ kapitału

Należy poprawić przepisy ustawodawstwa dotyczącego przeciwdziałania zjawisku prania brudnych pieniędzy i ukończyć tworzenie skutecznego systemu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.

Prawo spółek

Należy kontynuować prace związane z dostosowaniem przepisów w celu zagwarantowania zbliżonego do istniejącego w Unii Europejskiej poziomu ochrony praw własności intelektualnej, przemysłowej i handlowej oraz wzmocnić zasoby administracyjne w celu zapewnienia skutecznych środków egzekwowania takich praw.

Polityka konkurencji

Należy kontynuować prace związane z dostosowaniem do dorobku Unii Europejskiej, wprowadzić w życie przepisy antymonopolowe i dotyczące pomocy państwa oraz przyjąć odpowiednie przepisy wykonawcze. Należy wzmocnić zasoby administracyjne i zapewnić niezależność agencji ds. ochrony konkurencji, zarówno w sferze pomocy państwa, jak i polityki antymonopolowej. Należy zwiększyć przejrzystość w dziedzinie pomocy państwa, m.in. poprzez regularne przedstawianie UE sprawozdań rocznych oraz opracowanie pełnego wykazu programów pomocy państwa.

Podatki

Należy rozpocząć przegląd obecnych przepisów podatkowych i procedur administracyjnych celem zapewnienia skutecznego wprowadzenia w życie przepisów ustawodawstwa podatkowego.

Należy wzmocnić administrację podatkową i celną, szczególnie w zakresie pobierania należności oraz sprawowania funkcji kontrolnych; należy stworzyć właściwie funkcjonujące i dysponujące odpowiednim personelem służby do spraw podatku akcyzowego; należy uprościć procedury w celu skutecznego zwalczania oszustw podatkowych.

Należy rozpocząć rozwój systemów informatycznych umożliwiających elektroniczną wymianę danych z UE oraz jej Państwami Członkowskimi.

Unia celna

Należy wzmocnić zdolności administracyjne i operacyjne służb celnych, w szczególności w zakresie kontroli stosowania preferencyjnych reguł pochodzenia oraz kontynuować dostosowywanie przepisów celnych do Kodeksu celnego UE.

Należy rozwijać współpracę administracyjną w sektorze celnym, zgodnie z Umową Przejściową.

Stosunki zewnętrzne

Należy w należyty sposób wprowadzić w życie protokół w sprawie dostosowania Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu/ Umowy Przejściowej w celu uwzględnienia rozszerzenia UE.

Polityki sektorowe

Rolnictwo

Należy rozpocząć wdrażanie odpowiedniego systemu identyfikacji działek gruntu oraz systemu identyfikacji zwierząt, zgodnie z dorobkiem UE. Należy usprawnić system gromadzenia i przetwarzania danych statystycznych dotyczących rolnictwa, zgodnie ze standardami i metodologią UE.

Należy opracować strategię w celu ustanowienia skutecznych i racjonalnie zarządzanych finansowo organów płatniczych, powołanych do zarządzania i kontroli funduszy rolnych, zgodnie z wymaganiami UE i międzynarodowymi standardami kontroli.

Należy wzmocnić struktury administracyjne niezbędne dla stworzenia strategii rozwoju obszarów wiejskich i instrumentów polityki służących do opracowywania, wdrażania, zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny programów rozwoju obszarów wiejskich.

Należy kontynuować prace związane z dostosowaniem do dorobku UE w sektorze weterynaryjnym i fitosanitarnym, aktualizację ustaleń dotyczących inspekcji, modernizację zakładów mięsnych i mleczarskich w celu dotrzymania norm UE w dziedzinie higieny i zdrowia publicznego. Należy dostosować zasady dotyczące przywozu żywych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego do międzynarodowych zobowiązań sanitarnych i fitosanitarnych oraz dorobku UE.

Rybołówstwo

Należy przystąpić do tworzenia odpowiednich struktur administracyjnych i kontrolnych w zakresie polityki rybołówstwa.

W związku z jednostronną decyzją Chorwacji z października 2003 r. o rozszerzeniu jej jurysdykcji na Adriatyku, należy ocenić, przy udziale Komisji i zainteresowanych sąsiadujących państw, w szczególności Słowenii i Włoch, konsekwencje połowów w tym obszarze, w celu wypracowania stosownych rozwiązań - w zakresie wniosków z Konferencji Weneckiej w sprawie zrównoważonego rozwoju rybołówstwa na Morzu Śródziemnym - dla zapewnienia ciągłości działalności połowowej Wspólnoty.

Transport

Należy kontynuować proces dostosowywania ustawodawstwa i wzmacniania administracji w sektorze lotnictwa.

Statystyka

Należy wzmocnić zdolność administracyjną chorwackiego biura statystycznego i usprawnić koordynację z innymi instytucjami generującymi oficjalne dane statystyczne w Chorwacji. Należy przedłożyć Komisji nową propozycję podziału na regiony statystyczne, zgodnie z wymaganiami UE.

Telekomunikacja i technologie informacyjne

Należy wzmocnić krajowe organy regulacji telekomunikacji i usług pocztowych oraz zapewnić ich niezależność.

Środowisko naturalne

Należy opracować legislację horyzontalną, uwzględniającą oceny oddziaływania na środowisko i udział społeczeństwa.

Należy wzmocnić administrację na poziomie krajowym i regionalnym, w celu zapewnienia planowania, w tym także przygotowania strategii finansowych.

Należy wzmocnić krajowe i regionalne służby kontrolne i stworzyć im możliwości skutecznego egzekwowania przepisów dotyczących ochrony środowiska.

Należy przyjąć i wprowadzić w życie plan gospodarki odpadami.

Kontrola finansowa

Należy opracować politykę wprowadzenia systemu publicznej wewnętrznej kontroli finansowej. Należy ustanowić lub wzmocnić działania w zakresie publicznej kontroli wewnętrznej poprzez zapewnienie odpowiedniego personelu, szkoleń i wyposażenia, w tym także niezależnych jednostek kontroli wewnętrznej.

Należy wprowadzić skuteczne procedury wykrywania i określić tryb postępowania w wypadku stwierdzenia nieprawidłowości mających wpływ na finansowe interesy Wspólnot oraz określić ich finansowe, administracyjne i sądowe konsekwencje.

Współpraca w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych

Zarządzanie granicami

Należy udoskonalić zarządzanie granicami w szczególności poprzez wzmocnienie nadzoru granic morskich; należy przyjąć i wprowadzić w życie zintegrowaną strategię zarządzania granicami; należy zwiększyć inwestycje w zakresie wyposażenia technicznego i infrastruktury; należy udoskonalić system szkoleń specjalistycznych dla funkcjonariuszy granicznych.

We współpracy ze wszystkimi właściwymi instytucjami, należy wprowadzić w życie środki, które zostały przyjęte przez rząd i przedstawione na posiedzeniu ministrów odpowiedzialnych za wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne, w ramach Forum UE-Bałkany Zachodnie w dniu 28 listopada 2003 r.

Przestępczość zorganizowana, narkotyki, korupcja i terroryzm

Należy wprowadzić w życie zorientowane na działanie środki, które zostały przyjęte przez rząd i przedstawione na posiedzeniu ministrów odpowiedzialnych za wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne, w ramach Forum UE-Bałkany Zachodnie w dniu 28 listopada 2003 r.

Należy usprawnić koordynację działań organów ścigania i sądowniczych, w szczególności w związku z przestępczością gospodarczą, przestępczością zorganizowaną, oszustwem, praniem pieniędzy i korupcją; należy wzmocnić walkę z handlem narkotykami i podjąć wysiłki mające na celu przeciwdziałanie narkomanii oraz podejmować działania mające na celu zmniejszenie popytu narkotyków; należy wzmocnić zdolności administracyjne USKOK.

Należy kontynuować przygotowania do zawarcia umowy o współpracy z Europolem.

Należy zwiększać współpracę międzynarodową i w pełni wprowadzić w życie odpowiednie międzynarodowe konwencje dotyczące terroryzmu. Należy usprawnić współpracę i wymianę informacji między policją a służbami wywiadowczymi w kraju oraz z innymi państwami. Należy skuteczniej zapobiegać finansowaniu i przygotowywaniu aktów terroryzmu.

Migracja i azyl

Należy wprowadzić w życie nowe przepisy dotyczące azylu, obejmujące stworzenie tymczasowych ośrodków recepcyjnych.

3.2.

PRIORYTETY ŚREDNIOTERMINOWE

Kryteria polityczne

Demokracja i państwo prawne

Dalsze wzmocnienie systemu sądownictwa

Należy kontynuować wprowadzanie w życie reformy sądownictwa i podejmować dalsze środki w celu zmniejszenia zaległości w sądach; należy dążyć do racjonalizacji organizacji sądów, w tym także wprowadzenia nowoczesnych systemów komputerowych i zapewnienia odpowiedniego poziomu personelu administracyjnego; należy zapewnić prawidłowe i skuteczne egzekwowanie orzeczeń sądów; należy zapewnić dostęp do wymiaru sprawiedliwości i pomocy prawnej oraz przeznaczyć na ten cel odpowiednie środki budżetowe; należy udoskonalić szkolenie w zakresie prawa UE.

Rozszerzenie walki z korupcją i przestępczością zorganizowaną

Należy osiągnąć dalszy postęp w dziedzinie walki z korupcją i wprowadzić w życie odpowiednie przepisy. W szczególności należy powołać specjalne jednostki do walki z korupcją w ramach odpowiednich służb i zapewnić im właściwe szkolenie oraz wyposażyć w niezbędne środki. Należy zapewnić zachowanie standardów określonych w dokumentach międzynarodowych, poprzez wprowadzenie właściwych środków legislacyjnych i administracyjnych. Należy ułatwić umiejscowienie oficerów łącznikowych, oddelegowanych przez Państwa Członkowskie UE, w odpowiednich organach państwowych zajmujących się walką z przestępczością zorganizowaną. Należy dostarczać Unii Europejskiej sześciomiesięczne sprawozdania w sprawie rzeczywistych wyników sądowego ścigania działalności związanej z przestępczością zorganizowaną, zgodnie z warunkami Konwencji Narodów Zjednoczonych o Zwalczaniu Międzynarodowej Przestępczości Zorganizowanej, znanej jako Konwencja z Palermo.

Dalsze usprawnienie funkcjonowania administracji publicznej

Należy kontynuować proces budowy instytucji bezpośrednio związanych ze stosowaniem dorobku UE oraz wprowadzać reformy w celu ogólnej poprawy skuteczności administracji publicznej. Należy ukończyć proces denacjonalizacji.

Prawa człowieka i ochrona mniejszości

Zapewnienie stałego poszanowania praw mniejszości

Należy podejmować dalsze działania zmierzające do poprawy sytuacji Romów poprzez skuteczniejsze wprowadzanie w życie odpowiedniej strategii, w tym również poprzez udzielanie niezbędnego wsparcia finansowego na poziomie krajowym i lokalnym, wprowadzanie środków przeciw dyskryminacji, ukierunkowanych na stwarzanie możliwości zatrudnienia, zwiększenie dostępu do kształcenia i poprawę warunków mieszkaniowych.

Ukończenie procesu powrotu uchodźców poprzez właściwe i terminowe wprowadzanie w życie odpowiednich przepisów. Zapewnienie ekonomicznej i społecznej reintegracji osób powracających poprzez programy rozwoju regionalnego w obszarach dotkniętych tym problemem.

Współpraca regionalna

Dalsza poprawa współpracy regionalnej

W związku z wprowadzaniem w życie ustaleń z Aten w sprawie Regionalnego Rynku Energii w Europie Południowo-Wschodniej, należy czynić przygotowania do utworzenia zintegrowanego regionalnego rynku energii w roku 2005.

Kryteria ekonomiczne

Dalsza poprawa warunków dla prywatnych przedsiębiorstw

Należy dążyć do osiągnięcia zasadniczego postępu w procesie prywatyzacji i w dalszym ciągu dokładać starań, by poprawić warunki tworzenia i rozwoju prywatnych przedsiębiorstw. Należy osiągnąć istotny postęp w dziedzinie restrukturyzacji dużych przedsiębiorstw.

Ukończenie reformy gruntów, ze szczególnym uwzględnieniem rejestracji i prywatyzacji gruntów rolnych.

Kontynuacja reformy rynku pracy

Należy w dalszym ciągu podejmować wysiłki zmierzające do poprawy chłonności rynku pracy i zwiększenia odsetka osób czynnych zawodowo.

Kontynuacja wprowadzania w życie trwałych średnioterminowych uregulowań fiskalnych poprzez stałe obniżanie odsetka łącznych wydatków publicznych w PKB. Należy ustanowić priorytety w zakresie wydatków publicznych, by wygospodarować środki na wydatki związane z działaniami służącymi wprowadzaniu dorobku UE, w tym na reformy systemu ochrony zdrowia i emerytalnego. Należy w dalszym ciągu ograniczać subwencje dla dużych przedsiębiorstw przynoszących straty.

Na tej podstawie należy dążyć do dalszego ograniczenia ogólnego deficytu publicznego i obciążeń z tytułu zadłużenia sektora publicznego.

Zdolność podjęcia obowiązków wynikających z członkostwa

Rynek wewnętrzny i handel

Swobodny przepływ towarów

Należy osiągnąć znaczny postęp w transpozycji dyrektyw starego i nowego podejścia oraz w przyjmowaniu norm UE.

Należy w dalszym ciągu dostosowywać chorwackie przepisy dotyczące środków spożywczych i wzmacniać struktury niezbędne dla wprowadzania w życie tych przepisów.

Należy wprowadzić w życie system zamówień publicznych dysponujący odpowiednimi strukturami administracyjnymi oraz osiągnąć znaczny postęp w pracach związanych z dostosowaniem do dorobku UE.

Swobodny przepływ osób

Należy kontynuować proces dostosowywania do dorobku UE w zakresie wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych i dyplomów, w tym także przepisów dotyczących wykształcenia i szkolenia, oraz w dalszym ciągu tworzyć niezbędne struktury administracyjne.

Należy znieść wszelkie środki dyskryminujące pracowników migrujących z UE i obywateli UE; należy wzmocnić struktury administracyjne służące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Swoboda świadczenia usług

Należy zlikwidować pozostałe bariery przy zakładaniu przedsiębiorstw i świadczenia usług transgranicznych przez osoby fizyczne i prawne z UE.

Należy kontynuować proces dostosowywania przepisów dotyczących ochrony danych; należy wzmocnić organ nadzoru i zapewnić jego niezależność.

Swobodny przepływ kapitału

Należy podejmować działania w kierunku zniesienia pozostałych ograniczeń w przepływie kapitału; należy kontynuować proces dostosowywania przepisów ustawodawstwa dotyczącego systemów płatniczych i zapewnić skuteczne wprowadzanie w życie w tych przepisów.

Należy wzmocnić zdolności administracyjne jednostki analityki finansowej i usprawnić jej współpracę z innymi instytucjami zaangażowanymi w zwalczanie prania brudnych pieniędzy.

Prawo spółek

Należy zakończyć proces dostosowywania w obszarze praw własności intelektualnej i przemysłowej oraz usprawnić wprowadzanie w życie przepisów dotyczących zwalczania piractwa i fałszerstwa.

Polityka konkurencji

Należy wzmocnić organ odpowiedzialny za politykę antymonopolową oraz pomoc państwa i stworzyć wiarygodny system ewidencji danych na temat egzekwowania przepisów. Należy w znacznym stopniu poprawić przejrzystość w dziedzinie pomocy państwa. Należy stworzyć system szkoleń obejmujących prawo i politykę konkurencji na wszystkich szczeblach administracji i sądownictwa.

Podatki

Należy kontynuować prace związane z ukończeniem dostosowania do dorobku UE w zakresie podatków w odniesieniu do podatku VAT i podatku akcyzowego, ze szczególnym uwzględnieniem włączenia stref wolnocłowych do terytorialnego zakresu stosowania podatku VAT i zniesienia istniejących zerowych stawek VAT i podatku od sprzedaży.

Należy podjąć zobowiązania dotyczące stosowania kodeksu postępowania w odniesieniu do opodatkowania działalności gospodarczej i zapewnić, że nowe środki podatkowe będą zgodne z tymi zasadami. Należy kontynuować proces wzmacniania administracji podatkowej - w tym w zakresie technologii komputerowych - oraz zapewnić jego właściwe funkcjonowanie w celu osiągnięcia standardów UE i wzajemnego połączenia systemów komputerowych. Należy opracować i wdrożyć kodeks etyki.

Unia celna

Należy wzmocnić i skonsolidować zasoby administracyjne i operacyjne służb celnych. Należy rozszerzyć zakres szkoleń dla całego personelu i zwiększyć stopień wykorzystywania systemów komputerowych, zaprojektowanych i funkcjonujących zgodne ze standardami UE, w celu zapewnienia wzajemnej wymiany danych. Należy opracować i wdrożyć kodeks etyki służby celnej.

Należy wzmocnić kontrolę oraz w większym zakresie stosować ocenę ryzyka i selektywność.

Należy w dalszym ciągu prowadzić proces dostosowywania w zakresie stref wolnocłowych, tranzytu, opłat, plafonów taryfowych i systemu ogólnych preferencji taryfowych.

Polityki sektorowe

Rolnictwo

Należy wzmocnić struktury administracyjne niezbędne do wprowadzenia w życie polityki rynkowej oraz rozwoju obszarów wiejskich; należy ustanowić rejestr winnic zgodnie z normami UE. Należy kontynuować przygotowania do stworzenia w pełni funkcjonującego systemu administracji i kontroli oraz agencji płatniczej, zgodnie z wymaganiami UE.

Należy kontynuować i w znacznym stopniu usprawnić proces dostosowywania do dorobku UE w sektorach weterynaryjnym i fitosanitarnym, w tym również stworzyć system identyfikacji zwierząt, w zakresie utylizacji odpadów zwierzęcych, modernizacji zakładów mięsnych i mleczarskich, programów zwalczania chorób zwierząt i ochrony roślin; należy unowocześnić struktury kontroli.

Rybołówstwo

Należy kontynuować proces tworzenia odpowiednich struktur administracyjnych i zapewnić wyposażenie, w celu skutecznego wprowadzania w życie polityki rybołówstwa, w tym w zakresie zarządzania zasobami, inspekcji i kontroli działalności połowowej, polityki rynkowej, programów strukturalnych, prowadzenia rejestru kutrów rybackich, planu zarządzania zdolnością połowową floty, przy dostosowaniu do dostępnych zasobów ryb.

Transport

Należy kontynuować proces dostosowywania do dorobku UE i stworzyć odpowiednie struktury administracyjne w zakresie transportu drogowego (przepisy socjalne, techniczne i podatkowe), transportu kolejowego (w szczególności przepisy dotyczące interoperatywności i niezależnego przydzielania zdolności przepustowej) oraz transportu morskiego (w szczególności w obszarze bezpieczeństwa na morzu). Należy osiągnąć pełną zgodność z dorobkiem UE w zakresie lotnictwa, w ramach zawartych przez Chorwację umów w sprawie jej uczestnictwa we wspólnym rynku lotniczym.

Unia gospodarcza i walutowa

Należy kontynuować proces dostosowywania przepisów odnoszących się do banku centralnego. Należy udoskonalić politykę pieniężną w celu rozszerzenia zakresu stosowania i skuteczności rynkowych instrumentów pieniężnych.

Polityka społeczna i zatrudnienie

Należy kontynuować proces dostosowywania do przepisów prawodawstwa UE w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa pracy, równego traktowania kobiet i mężczyzn i przeciwdziałania dyskryminacji; należy wzmocnić odpowiednie struktury administracyjne i te, które są niezbędne do koordynacji zabezpieczenia społecznego.

Należy opracować i wprowadzić w życie kompleksową strategię zatrudnienia, angażującą wszystkie zainteresowane strony, w celu późniejszego włączenia jej do Europejskiej Strategii Zatrudnienia, w połączeniu z budowaniem odpowiednich zasobów do przeprowadzania analiz, wprowadzania w życie i oceny.

Należy rozwijać zdolność partnerów społecznych, przede wszystkim w drodze dwustronnego dialogu społecznego, w celu tworzenia i wprowadzania w życie dorobku UE.

Należy kontynuować proces dostosowywania przepisów ustawodawstwa dotyczącego zdrowia publicznego i zwiększać inwestycje w dziedzinie ochrony zdrowia.

Energia

Należy kontynuować proces dostosowywania do dorobku UE w zakresie wewnętrznego rynku energii (elektryczności i gazu), poprawiać efektywność energetyczną, wspierać rozwój odnawialnych źródeł energii, tworzyć zapasy ropy naftowej w celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa dostaw, zapewnić bezpieczeństwo jądrowe i ochronę przed promieniowaniem radioaktywnym; należy wzmocnić administrację w tych dziedzinach.

Małe i średnie przedsiębiorstwa

Należy kontynuować wdrażanie Europejskiej Karty Małych Przedsiębiorstw oraz wprowadzić dalsze uproszczenia procedury rejestracji przedsiębiorstw.

Nauka i badania

Należy wzmocnić zdolności badawcze i rozwoju technologicznego, w celu zapewnienia skutecznego udziału w programach ramowych Wspólnoty.

Kształcenie i szkolenie

Należy podjąć większe wysiłki, w celu stworzenia nowoczesnego systemu kształcenia i szkolenia zawodowego.

Telekomunikacja i technologie informacyjne

Należy przyjąć niezbędne pierwotne i wtórne ustawodawstwo, w celu ukończenia procesu tworzenia uregulowań ramowych oraz wprowadzić konkurencję we wszystkich tych dziedzinach. Należy przyjąć spójną strategię wspierania gospodarki opartej na wiedzy.

Polityka regionalna i koordynacja instrumentów strukturalnych

Należy zapewnić jasny podział odpowiedzialności i skuteczną koordynację międzyresortową, w celu opracowania kompleksowej i spójnej strategii w dziedzinie rozwoju regionalnego. Należy ustanowić struktury umożliwiające ścisłą współpracę na poziomie krajowym i regionalnym między odpowiednimi zainteresowanymi stronami.

Należy zapewnić, by wyznaczone organy zarządzające i dokonujące płatności tworzyły stopniowo swoje zasoby; należy opracować i wprowadzić w życie plany rozwoju regionalnego; należy rozwinąć zarządzanie finansowe i procedury kontroli oraz ustanowić odpowiednie systemy monitorowania i oceny.

Środowisko naturalne

Należy zapewnić, że wymagania dotyczące ochrony środowiska naturalnego zostaną włączone do innych polityk sektorowych i będą przestrzegane przy realizacji tych polityk z uwzględnieniem wspierania zrównoważonego rozwoju; należy wprowadzić w życie legislację horyzontalną.

Należy kontynuować prace związane z transpozycją dorobku UE, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień gospodarowania odpadami, jakości wody, jakości powietrza, ochrony przyrody i zintegrowanej ochrony przed zanieczyszczeniami i ich kontroli. Należy opracować strategię inwestycji środowiskowych, opartą na oszacowaniu kosztów związanych z dostosowaniem. Należy zwiększyć nakłady inwestycyjne na infrastrukturę środowiskową, ze szczególnym uwzględnieniem odprowadzania i oczyszczania ścieków, dostarczania wody pitnej i gospodarowania odpadami.

Ochrona konsumentów i zdrowia

Należy kontynuować proces dostosowania do dorobku UE w dziedzinie bezpieczeństwa i wzmocnić administrację w zakresie koniecznym do skutecznego nadzorowania rynku.

Kontrola finansowa

Należy opracować spójne ramy legislacyjne i skuteczne mechanizmy monitorowania, kontroli i audytu dochodów i wydatków publicznych.

Należy stworzyć skuteczne mechanizmy przekazywania Komisji informacji o nieprawidłowościach mających wpływ na finansowe interesy Wspólnot i ustanowić niezbędne metody koordynacji.

Współpraca w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych

Zarządzanie granicami

Należy wzmocnić kontrolę graniczną, stworzyć krajowe bazy danych i rejestry oraz zapewnić koordynację między odpowiednimi służbami.

Przestępczość zorganizowana i korupcja

Należy udoskonalić wyposażenie i infrastrukturę policji, łącznie z wprowadzeniem skomputeryzowanego systemu prowadzenia dochodzeń; należy wzmocnić współpracę policji z innymi organami ścigania; należy wzmóc zwalczanie handlu narkotykami, przestępczości zorganizowanej, przestępczości gospodarczej (w tym prania i fałszowania pieniędzy), oszustw i korupcji; należy lepiej dostosować odpowiednie przepisy ustawodawstwa krajowego do dorobku UE w tych dziedzinach.

4.

PROGRAMY

Pomoc wspólnotowa dla Bałkanów Zachodnich w ramach procesu stabilizacyjnego i stowarzyszeniowego zostanie zapewniona za pomocą odpowiednich instrumentów finansowych, w szczególności przewidzianych w rozporządzeniu Rady nr 2666/2000 z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie pomocy dla Albanii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Republiki Federalnej Jugosławii i Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (1), w związku z tym niniejsza decyzja nie będzie miała żadnych następstw finansowych. Ponadto Chorwacja będzie miała dostęp do funduszy z programów obejmujących wiele krajów i programów horyzontalnych. Komisja współpracuje z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i międzynarodowymi instytucjami finansowymi, w szczególności z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz Bankiem Światowym, mając na celu ułatwienie współfinansowania projektów odnoszących się do procesu stabilizacji i stowarzyszenia.

5.

WARUNKOWY CHARAKTER

Pomoc wspólnotowa dla państw Bałkanów Zachodnich w ramach procesu stabilizacyjnego i stowarzyszeniowego jest uzależniona od dalszych postępów tych krajów w spełnianiu politycznych kryteriów kopenhaskich. Niewypełnienie tych ogólnych warunków może prowadzić do podjęcia przez Radę odpowiednich środków, na podstawie art. 5 rozporządzenia (WE) nr 2666/2000.

Pomoc wspólnotowa może być także uzależniona od spełnienia warunków określonych przez Radę w jej konkluzjach z dnia 29 kwietnia 1997 r., w szczególności dotyczy to zobowiązania beneficjentów do przeprowadzenia reform demokratycznych, gospodarczych i instytucjonalnych, przy uwzględnieniu priorytetów ustalonych w niniejszym partnerstwie europejskim.

6.

MONITOROWANIE

Działania po wprowadzeniu w życie partnerstwa europejskiego są realizowane poprzez mechanizmy ustanowione w ramach procesu stabilizacyjnego i stowarzyszeniowego, w szczególności obejmują one sprawozdania roczne w sprawie procesu stabilizacyjnego i stowarzyszeniowego.

______

(1) Dz.U. L 306 z 7.12.2000, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2415/2001 (Dz.U. L 327 z 12.12.2001, str. 3).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.