Decyzja 2004/544/WE odnosząca się do podpisania Europejskiej Konwencji w sprawie ochrony zwierząt w czasie transportu międzynarodowego (zmieniona)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.241.21

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 czerwca 2004 r.

DECYZJA RADY
z dnia 21 czerwca 2004 r.
odnosząca się do podpisania Europejskiej Konwencji w sprawie ochrony zwierząt w czasie transportu międzynarodowego (zmieniona)
(2004/544/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37, w powiązaniu z jego art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Komisja wynegocjowała w imieniu Wspólnoty Europejską Konwencję w sprawie ochrony zwierząt w czasie transportu międzynarodowego.

(2) Z zastrzeżeniem możliwości zawarcia w późniejszym terminie, należy podpisać Europejską Konwencję w sprawie ochrony zwierząt w czasie transportu międzynarodowego, otwartą do podpisu od dnia 5 listopada 2003 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Z zastrzeżeniem możliwości zawarcia w późniejszym terminie, Przewodniczący Rady jest uprawniony do wyznaczenia osoby (osób) upoważnionej(-ych) do podpisania, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Europejskiej Konwencji w sprawie ochrony zwierząt w czasie transportu międzynarodowego (1) załączonej do niniejszej decyzji.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 21 czerwca 2004 r.

W imieniu Rady

J. WALSH

Przewodniczący

______

(1) Jedynie autentyczne wersje Konwencji, tzn. wersje w języku angielskim i francuskim, zostaną opublikowane.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.