Decyzja 2004/161 zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG - OpenLEX

Decyzja 2004/161 zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2005.133.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 4 grudnia 2004 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 161/2004
z dnia 3 grudnia 2004 r.
zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej "Porozumieniem", w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik I do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 141/2004 z dnia 29 października 2004 r.(1)

(2) Dyrektywa Komisji 2004/55/WE z dnia 20 kwietnia 2004 r. zmieniająca dyrektywę Rady 66/401/EWG w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastewnych(2) powinna zostać włączona do Porozumienia.

(3) Decyzja Komisji 2004/371/WE z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków wprowadzenia do obrotu mieszanek materiału siewnego przeznaczonych do użytku jako rośliny pastewne(3) powinna zostać włączona do Porozumienia,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

W załączniku I rozdział III do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 2 (dyrektywa Rady 66/401/EWG) w części 1 dodaje się następujące tiret:

"- 32004 L 0055: dyrektywą Komisji 2004/55/WE z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz.U. L 114 z 21.4.2004, str. 18).";

2) po pkt. 34 (decyzja Komisji 2004/297/WE w część 2) dodaje się następujący pkt:

"35. 32004 D 0371: decyzja Komisji 2004/371/WE z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków wprowadzenia do obrotu mieszanek materiału siewnego przeznaczonych do użytku jako rośliny pastewne (Dz.U. L 116 z 22.4.2004, str. 39).".

Artykuł  2

Teksty dyrektywy 2004/55/WE oraz decyzji 2004/371 w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 4 grudnia 2004 r. pod warunkiem dokonania wszystkich określonych w art. 103 ust. 1 Porozumienia notyfikacji Wspólnego Komitetu EOG(*).

Artykuł  4

Niniejsza decyzja jest opublikowana w Sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 grudnia 2004 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Kjartan JÓHANNSSON
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 102 z 21.4.2005, str. 6.

(2) Dz.U. L 114 z 21.4.2004, str. 18.

(3) Dz.U. L 116 z 22.4.2004, str. 39.

(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.