Decyzja 2002/805/WE dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego wykorzystywanych do żywienia zwierząt i przywożonych z Ukrainy

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2002.278.24

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 października 2002 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 15 października 2002 r.
dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego wykorzystywanych do żywienia zwierząt i przywożonych z Ukrainy

(notyfikowana jako dokument nr C(2002) 3785)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2002/805/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 16 października 2002 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności(1), w szczególności art. 53 ust. 1,

uwzględniając dyrektywę Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich(2), w szczególności jej art. 22 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 53 ust. 1 lit. b) pkt iii) rozporządzenia (WE) nr 178/2002 przewiduje przyjęcie stosownego środka tymczasowego, w szczególności w odniesieniu do żywności lub pasz, w przypadku gdy nie ma wątpliwości, że żywność lub pasze przywożone z państwa trzeciego mogą stanowić poważne zagrożenie zdrowia ludzi, zdrowia zwierząt lub środowiska naturalnego.

(2) Zgodnie z art. 22 dyrektywy 97/78/WE należy przyjąć niezbędne środki w zakresie przywozu niektórych produktów z państw trzecich w przypadku pojawienia się lub rozwijania czynnika mogącego stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi lub zwierząt.

(3) W odtłuszczonym mleku w proszku i sztucznej paszy mlekozastępczej wyprodukowanej z odtłuszczonego mleka w proszku, przeznaczonych do żywienia zwierząt oraz przywiezionych z Ukrainy, wykryto obecność chloramfenikolu.

(4) Ponieważ obecność tej substancji w paszach stwarza potencjalne zagrożenie dla zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego, ze wszystkich partii mleka w proszku i paszy mlekozastępczej wyprodukowanej z mleka w proszku, przeznaczonych do żywienia zwierząt i przywożonych z Ukrainy, będą pobierane próbki i analizowane w celu wykazania ich wartości zdrowotnej.

(5) Rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 utworzono System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt; należy z niego korzystać w celu wprowadzenia w życie zasady wzajemnego informowania ustanowionej w dyrektywie 97/78/WE.

(6) Niniejsza decyzja zostanie poddana przeglądowi w świetle gwarancji udzielonych przez właściwe władze Ukrainy i na podstawie wyników testów przeprowadzonych przez Państwa Członkowskie.

(7) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Niniejszą decyzję stosuje się do mleka w proszku i sztucznej paszy mlekozastępczej wyprodukowanej z mleka w proszku, przeznaczonych do żywienia zwierząt i przywożonych z Ukrainy.

Artykuł  2
1.
Wykorzystując odpowiedni plan pobierania próbek i właściwe metody wykrywania, Państwa Członkowskie poddają każdą partię mleka w proszku lub sztucznej paszy mlekozastępczej wyprodukowanej z mleka w proszku, przeznaczonych do żywienia zwierząt i przywożonych z Ukrainy, testowi chemicznemu w celu zagwarantowania, że dane produkty nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia zwierząt lub zdrowia publicznego. Test należy przeprowadzać w szczególności z myślą o wykrywaniu obecności chloramfenikolu.
2.
Państwa Członkowskie niezwłocznie informują Komisję o wynikach testu określonego w ust. 1, wykorzystując System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznyuch Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt, utworzony rozporządzeniem (WE) nr 178/2002.
Artykuł  3

Państwa Członkowskie nie zezwalają na przywóz na ich terytorium lub wysyłkę do innego Państwa Członkowskiego produktów określonych w art. 1, chyba że wyniki kontroli określonej w art. 2 są korzystne.

Artykuł  4

Wszystkimi kosztami ponoszonymi w związku ze stosowaniem niniejszej decyzji zostaje obciążony wysyłający, odbiorca lub ich agent.

Artykuł  5

Państwa Członkowskie dokonują zmiany środków stosowanych w przywozie w celu dostosowania ich do niniejszej decyzji, a przyjęte środki natychmiast odpowiednio publikują. Niezwłocznie informują o tym Komisję.

Artykuł  6

Niniejsza decyzja zostanie poddana przeglądowi na podstawie gwarancji udzielonych przez właściwe władze Ukrainy i wyniki testów określonych w art. 2.

Artykuł  7

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 października 2002 r.

W imieniu Komisji
David BYRNE
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1.

(2) Dz.U. L 24 z 30.1.1998, str. 9.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.