Decyzja 2002/61/WE zmieniająca decyzję 2001/634/WE ustanawiającą specjalne warunki regulujące przywóz produktów rybołówstwa i akwakultury pochodzących z Gwinei

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2002.24.59

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 stycznia 2002 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 23 stycznia 2002 r.
zmieniająca decyzję 2001/634/WE ustanawiającą specjalne warunki regulujące przywóz produktów rybołówstwa i akwakultury pochodzących z Gwinei

(notyfikowana jako dokument nr C(2001) 4868)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2002/61/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 26 stycznia 2002 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/493/EWG z dnia 22 lipca 1991 r. ustanawiającą warunki zdrowotne dotyczące produkcji i wprowadzania na rynek produktów rybołówstwa(1), ostatnio zmienioną dyrektywą 97/79/WE(2), w szczególności jej art. 11 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja Komisji 2001/634/WE z dnia 16 sierpnia 2001 r. ustanawiająca specjalne warunki regulujące przywóz produktów rybołówstwa pochodzących z Gwinei(3) stwierdza, że "Direction nationale des pêches maritimes (DNPM)" przy "Ministère de la pêche et de l'aquaculture" jest właściwym organem w Gwinei dla sprawdzania i poświadczania zgodności produktów sektora rybołówstwa i akwakultury z wymaganiami dyrektywy 91/493/EWG.

(2) W następstwie procesu restrukturyzacji administracji gwinejskiej zmieniono organ właściwy do wystawiania świadectw zdrowia dla produktów rybołówstwa i obecnie jest nim "Service Industries et assurance qualité des produits de la pêche et de l'aquaculture (SIAQPPA) du Ministère de la pêche et de l'aquaculture". Wymieniony nowy organ jest właściwy do skutecznego sprawdzania stosowania obowiązujących przepisów.

(3) W celu dopuszczenia czynności, np. odgławiania i patroszenia, pozwalających unikać zanieczyszczania produktów rybołówstwa, powinien zostać również zmieniony zakaz przetwarzania obowiązujący na podstawie art. 2 ust.1 wymienionej decyzji.

(4) Ponadto dopuszcza się możliwość modyfikacji wykazu przedsiębiorstw polegającą na naniesieniu poprawek dotyczących usunięcia z wykazu przedsiębiorstw lub statków, albo wprowadzenia zmian ich nazw, bez możliwości wpisania na listę nowych przedsiębiorstw lub statków, zgodnie z procedurą ustanowioną na mocy art. 5 decyzji Rady 95/408/WE z dnia 22 lipca 1995 r. w sprawie warunków ustalania, na okres przejściowy, tymczasowych wykazów zakładów w państwach trzecich, z których Państwom Członkowskim zezwala się na przywóz niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego, produktów rybołówstwa lub żywych małży(4), ostatnio zmienionej decyzją 2001/4/WE(5).

(5) W związku z powyższym decyzja 2001/634/WE powinna zostać zmieniona.

(6) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu Weterynaryjnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W decyzji Komisji 2001/634/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) Artykuł 1 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 1

»Service Industries et assurance qualité des produits de la pêche et de l'aquaculture (SIAQPPA) du Ministère de la pêche et de l'aquaculture« jest w Gwinei właściwym organem do sprawdzania i poświadczania zgodności produktów rybołówstwa i akwakultury z wymaganiami dyrektywy 91/493/EWG."

2) W art. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Nie są poddawane żadnym zabiegom o charakterze przygotowawczym lub przetwórczym poza odgławianiem, patroszeniem, schładzaniem lub zamrażaniem."

3) W art. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Na świadectwach muszą widnieć: nazwisko, stanowisko i podpis przedstawiciela SIAQPPA oraz pieczęć urzędowa tej instytucji odciśnięta w kolorze różnym od koloru pozostałych wpisów."

4) Artykuł 5 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 5

1. Załącznik B zmienia się jedynie w następstwie wyników kontroli w terenie.

2. W drodze odstępstwa od ust.1 załącznik B może być zmieniony zgodnie z procedurą ustanowioną w decyzji 95/408/WE w celu dokonania zmian nazw przedsiębiorstw lub w celu usuwania nazw przedsiębiorstw i statków znajdujących się na wykazie wymienionym w niniejszym Załączniku."

5) Załącznik A zastępuje się załącznikiem A do niniejszej decyzji.

6) Załącznik B zastępuje się załącznikiem B do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejszą decyzję stosuje się od trzydziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja jest skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 stycznia 2002 r.

W imieniu Komisji
David BYRNE
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 15.

(2) Dz.U. L 24 z 30.1.1998, str. 31.

(3) Dz.U. L 221 z 17.8.2001, str. 50.

(4) Dz.U. L 243 z 11.10.1995, str. 17.

(5) Dz.U. L 2 z 5.1.2001, str. 21.

ZAŁĄCZNIKI

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  A

"ZAŁĄCZNIK A

ŚWIADECTWO ZDROWIA

grafika

ZAŁĄCZNIK  B

"ZAŁĄCZNIK B

WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW I STATKÓW

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.