Decyzja 2002/595/WE w sprawie skutków wygaśnięcia Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS) wobec umów międzynarodowych zawartych przez EWWiS

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2002.194.35

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 lipca 2002 r.

DECYZJA PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH ZEBRANYCH W RADZIE
z dnia 19 lipca 2002 r.
w sprawie skutków wygaśnięcia Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS) wobec umów międzynarodowych zawartych przez EWWiS

(2002/595/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 23 lipca 2002 r.)

PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EUROPEJSKIEJ WSPÓLNOTY WĘGLA I STALI ZEBRANI W RADZIE,

mając na uwadze, co następuje:

(1) Traktat EWWiS na mocy swego art. 97 traci moc z dniem 23 lipca 2002 r.

(2) EWWiS zawarła pewną liczbę umów międzynarodowych z państwami trzecimi.

(3) Umowy te nie przewidują możliwości wygaśnięcia Traktatu EWWiS.

(4) Przedmiot objęty Traktatem EWWiS będzie po jego wygaśnięciu objęty Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską.

(5) W interesie EWWiS i zainteresowanych sektorów leży, aby umowy międzynarodowe pozostały w mocy po wygaśnięciu Traktatu EWWiS. Powinny one w związku z powyższym zostać przekazane Wspólnocie Europejskiej,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Z dniem 24 lipca 2002 r. prawa i obowiązki wynikające z umów międzynarodowych zawartych przez EWWiS zostają przejęte przez Wspólnotę Europejską.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 24 lipca 2002 r.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 lipca 2002 r.

T. PEDERSEN
Przewodniczący

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.