Decyzja 2002/544/WE uznająca system kontroli gospodarstw rolnych hodujących bydło wprowadzony w Belgii zgodnie z dyrektywą Rady 64/432/EWG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2002.176.46

Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 2002 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 4 lipca 2002 r.
uznająca system kontroli gospodarstw rolnych hodujących bydło wprowadzony w Belgii zgodnie z dyrektywą Rady 64/432/EWG

(notyfikowana jako dokument nr C(2002) 2495)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2002/544/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 5 lipca 2002 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 64/432/EWG(1) z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt, wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną, ostatnio zmienioną rozporządzeniem Komisji (WE) nr 535/2002(2), w szczególności jej art. 14 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Właściwe władze Belgii złożyły wniosek dnia 18 października 2000 r., wraz z odpowiednią dokumentacją, która została później uaktualniona, o uznanie systemu kontroli gospodarstw rolnych hodujących bydło wprowadzonego w tym Państwie Członkowskim.

(2) Stosując się do misji przeprowadzonej przez Komisję inspekcji weterynaryjnej w Belgii oraz w świetle sytuacji dotyczącej zdrowia zwierząt w tym kraju, system kontroli gospodarstw rolnych hodujących bydło wprowadzony w Belgii został sprawdzony i uznany przez biegłych Komisji za w pełni funkcjonujący, proponuje się zatem jego formalne zatwierdzenie.

(3) W celu zezwolenia Państwu Członkowskiemu na przyjęcie zasad stosowanych w odniesieniu do handlu bydłem wydaje się odpowiednie określenie daty, od której to uznanie będzie obowiązywać.

(4) Środki, o których mowa w niniejszej decyzji, są zgodnie z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

System kontroli gospodarstw rolnych hodujących bydło, przewidziany na podstawie art. 14 dyrektywy 64/432/EWG, wprowadzony w Belgii zostaje niniejszym uznany za w pełni funkcjonujący od dnia 1 lipca 2002 r.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja jest bezpośrednio skierowana do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 lipca 2002 r.

W imieniu Komisji
David BYRNE
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. 121 z 29.7.1964, str. 1977.

(2) Dz.U. L 80 z 23.3.2002, str. 22.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.