Decyzja 2002/45/WE zmieniająca decyzję 93/402/EWG dotyczącą warunków zdrowotnych zwierząt i świadectw weterynaryjnych przy przywozie świeżego mięsa z państw Ameryki Południowej, w szczególności z Argentyny

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2002.20.7

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 stycznia 2002 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 22 stycznia 2002 r.
zmieniająca decyzję 93/402/EWG dotyczącą warunków zdrowotnych zwierząt i świadectw weterynaryjnych przy przywozie świeżego mięsa z państw Ameryki Południowej, w szczególności z Argentyny

(notyfikowana jako dokument nr C(2002) 287)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2002/45/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 23 stycznia 2002 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 72/462/EWG z dnia 12 grudnia 1972 r. w sprawie problemów zdrowotnych i inspekcji weterynaryjnej przed przywozem z państw trzecich bydła, owiec i kóz oraz trzody chlewnej, świeżego mięsa lub produktów mięsnych(1), ostatnio zmienioną rozporządzeniem (WE) nr 1452/2001(2), w szczególności jej art. 15 i art. 16 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Warunki dotyczące zdrowia zwierząt oraz świadectw weterynaryjnych dla celów przywozu świeżego mięsa z Argentyny, Brazylii, Chile, Kolumbii, Paragwaju i Urugwaju zostały ustanowione decyzją Komisji 93/402/EWG z dnia 10 czerwca 1993 r. dotyczącą warunków zdrowotnych zwierząt i świadectw weterynaryjnych przy przywozie świeżego mięsa z państw Ameryki Południowej(3), ostatnio zmienioną decyzją 2001/842/WE(4).

(2) W Argentynie, począwszy od dnia 13 marca 2001 r., potwierdzono występowanie ognisk pryszczycy i wprowadzono program szczepień bydła przeciw pryszczycy.

(3) Na mocy decyzji Komisji 2001/276/WE(5) Komisja wstrzymała import z Argentyny do Wspólnoty wszystkich kategorii świeżego mięsa gatunków podatnych na pryszczycę.

(4) W dniach od 19 do 30 listopada 2001 r. Komisja przeprowadziła kontrolę celem zbadania sytuacji epidemiologicznej odnośnie do pryszczycy i podjętych środków kontroli.

(5) Kontrola wykazała, że właściwe władze weterynaryjne Argentyny podjęły odpowiednie działania odnośnie do problemów zidentyfikowanych także podczas poprzednich kontroli, i że w chwili obecnej sytuacja chorobowa ustabilizowała się w większości prowinicji. Jednakże zażądano dodatkowych gwarancji.

(6) Władze weterynaryjne Argentyny przesłały wymagane informacje i gwarancje dodatkowe, w związku z czym właściwym działaniem jest zezwolenie na przywóz z niektórych prowincji do Wspólnoty świeżej wołowiny bez kości nadającej się do spożycia przez ludzi, jak również niektórych rodzajów mięsa i podrobów wołowych do bezpośredniego przerobu na karmę dla zwierząt.

(7) W związku z tym należy zmienić decyzję 93/402/EWG.

(8) Niniejsza decyzja podlega weryfikacji w ciągu trzech miesięcy w świetle rozwoju sytuacji.

(9) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu Weterynaryjnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Załączniki I i II do decyzji 93/402/EWG zastępuje się Załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Świadectwo zdrowia, o którym mowa w decyzji Komisji 93/402/EWG w załączniku III wzór A część 2, w przypadku Argentyny należy uzupełnić o następujące zaświadczenie zdrowotne:

"Świeże mięso bez kości, o którym mowa powyżej, pozyskano ze zwierząt, które nie pochodzą z departamentu, w którym w poprzednich 60 dniach stwierdzono ognisko pryszczycy, jak również nie pochodzi ono od zwierząt hodowanych w sąsiednich departamentach."

Artykuł  3

Niniejszą decyzję stosuje się od 1 lutego 2002 r. po weryfikacji przez Stały Komitet Weterynaryjny, przewidzianej na 22 i 23 stycznia 2002 r.

Artykuł  4

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 stycznia 2002 r.

W imieniu Komisji
David BYRNE
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 302 z 31.12.1972, str. 28.

(2) Dz.U. L 198 z 21.7.2001, str. 11.

(3) Dz.U. L 179 z 22.7.1993, str. 11.

(4) Dz.U. L 301 z 30.11.2001, str. 45.

(5) Dz.U. L 95 z 5.4.2001, str. 41.

ZAŁĄCZNIK

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.