Decyzja 2002/158/WE w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2002.53.28

Akt utracił moc
Wersja od: 13 grudnia 2001 r.

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
z dnia 13 grudnia 2001 r.
w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności (pkt 24 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 6 maja 1999 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i poprawy procedury budżetowej)

(2002/158/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 23 lutego 2002 r.)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 6 maja 1999 r. między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i poprawy procedury budżetowej(1), w szczególności jego pkt 24,

uwzględniając wniosek dotyczący rozporządzenia Rady mającego na celu wspieranie przekształcenia statków rybackich i zmianę rodzaju działalności rybaków, którzy do roku 1999 podlegali umowie połowowej z Marokiem (COM(2001) 384 - 2001/01 63(CNS))(2),

uwzględniając konkluzje posiedzenia pojednawczego między Radą a delegacją Parlamentu Europejskiego, w którym uczestniczyła również Komisja, a które odbyło się w dniach 21 i 22 listopada 2001 r. podczas drugiego czytania w Radzie projektu ogólnego budżetu Unii Europejskiej na rok budżetowy 2002,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W następstwie nieodnowienia umowy dotyczącej rybołówstwa między Unią Europejską a Królestwem Maroka Rada Europejska z Nicei wezwała Komisję do przedstawienia wniosków mających na celu restrukturyzację wspólnotowej floty, która prowadziła działalność na wodach Maroka.

(2) Środek specjalny w zakresie przekształcenia hiszpańskiej i portugalskiej floty zaproponowany przez Komisję w dniu 18 lipca 2001 r., oszacowany na 197 milionów EUR, przewiduje środki podobne do finansowanych przez instrument finansowy orientacji rybołówstwa (IFOR) i jest wzorowany na jego metodach funkcjonowania, mimo iż proponuje szczególne rozwiązania odnoszące się do flot, których to dotyczy.

(3) Środek ten wchodzi w zakres pozycji 2 "Operacje strukturalne", podpozycji "Fundusze strukturalne" perspektywy finansowej oraz uzupełnia obowiązkowe kwoty przeznaczone w tym kontekście od stycznia 2000 r.

(4) W budżecie, w ramach pozycji 2 "Operacje strukturalne", jako część wspólnotowej inicjatywy Interreg, zaplanowano 30 milionów EUR w 2002 r. na środki mające na celu udzielenie pomocy regionom graniczącym z państwami ubiegającymi się o członkostwo.

(5) Zgodnie z pkt 12 akapit drugi Porozumienia międzyinstytucjonalnego kwoty, które mają być przeznaczone na wszystkie środki objęte pozycją 2 "Operacje strukturalne" perspektywy finansowej, nie uwzględniają marginesu.

(6) Warunki wykorzystania instrumentu elastyczności, określone w pkt 24 Porozumienia międzyinstytucjonalnego, są zatem spełnione,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W odniesieniu do ogólnego budżetu Unii Europejskiej na rok budżetowy 2002 instrument elastyczności jest wykorzystywany w celu zapewnienia kwoty 200 milionów EUR w ramach środków na zobowiązania.

Artykuł  2

W ramach tej kwoty 170 milionów EUR wykorzystuje się na finansowanie środka specjalnego w zakresie przekształcenia statków rybackich i zmianę rodzaju działalności rybaków, którzy do roku 1999 podlegali umowie połowowej z Marokiem, które jest objęte pozycją "Operacje strukturalne" w perspektywie finansowej, w nowym wierszu B2-2 0 0 N ogólnego budżetu Unii Europejskiej na rok budżetowy 2002.

Pozostałe 30 milionów EUR wykorzystuje się na finansowanie środków w zakresie wzmocnienia konkurencyjności regionów graniczących z krajami kandydującymi w ramach rozdziału B2-1 4, "Inicjatywy wspólnotowe", jako część programu Interreg.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich (seria L) w tym samym momencie, w którym zostaje opublikowany ogólny budżet Unii Europejskiej na rok budżetowy 2002(3).

Sporządzono w Strasburgu, dnia 13 grudnia 2001 r.

W imieniu Parlamentu EuropejskiegoW imieniu Rady
N. FONTAINEJ. VANDE LANOTTE
PrzewodniczącyPrzewodniczący

______

(1) Dz.U. C 172 z 18.6.1999, str. 1.

(2) Dz.U. C 270 E z 25.9.2001, str. 266.

(3) Dz.U. L 29 z 31.1.2002.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.