Decyzja 2001/731/WE zmieniająca decyzję Rady 79/542/EWG ustalającą wykaz państw trzecich, z których Państwa Członkowskie dopuszczają przywóz bydła, trzody chlewnej oraz świeżego mięsa, w szczególności w odniesieniu do Nowej Kaledonii oraz wysp St. Pierre i Miquelon

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2001.274.22

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 października 2001 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 16 października 2001 r.
zmieniająca decyzję Rady 79/542/EWG ustalającą wykaz państw trzecich, z których Państwa Członkowskie dopuszczają przywóz bydła, trzody chlewnej oraz świeżego mięsa, w szczególności w odniesieniu do Nowej Kaledonii oraz wysp St. Pierre i Miquelon

(notyfikowana jako dokument nr C(2001) 3080)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2001/731/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 17 października 2001 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 72/462/EWG z dnia 12 grudnia 1972 r. sprawie problemów zdrowotnych i inspekcji weterynaryjnej przed przywozem z państw trzecich bydła, trzody chlewnej i świeżego mięsa(1), ostatnio zmienioną dyrektywą 97/79/WE(2), w szczególności jej art. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja Rady 79/542/EWG(3), ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2001/117/EWG(4), ustanawia wykaz państw trzecich, z których Państwa Członkowskie zezwalają na przywóz bydła, trzody chlewnej, zwierząt z rodziny koniowatych, owiec, kóz, świeżego mięsa i produktów mięsnych.

(2) Stosowne jest wyjaśnienie w zakresie wpisywania państw do wykazu w odniesieniu do różnych gatunków zwierząt żywych objętych tą decyzją, że zezwolenie na przywóz jest warunkowe co do istnienia w stosunku do tych państw i tych gatunków żywych zwierząt we Wspólnocie zharmonizowanych warunków zdrowotnych i świadectw weterynaryjnych, ustanowionych w prawodawstwie wspólnotowym na podstawie art. 8 i 11 dyrektywy Rady 72/462/EWG. A zatem do celów przejrzystości konieczne jest, aby jedynie przywóz z państw, gdzie ustalono zharmonizowane reguły ustanowione w Załączniku do decyzji 79/542/EWG, był zatwierdzony.

(3) W następstwie misji weterynaryjnych Komisji okazuje się, że Nowa Kaledonia oraz wyspy St. Pierre i Miquelon objęte są przez wystarczająco dobrze zorganizowane i rozbudowane służby weterynaryjne.

(4) Nowa Kaledonia w przeciągu ostatnich 12 miesięcy była wolna od pryszczycy i księgosuszu; przez ten okres nie przeprowadzano żadnych szczepień przeciw tym chorobom, a przywóz zwierząt szczepionych przeciw pryszczycy jest zabroniony.

(5) Nowa Kaledonia może być uwzględniona na wykazie państw trzecich, z których Państwa Członkowskie zezwalają na przywóz mięsa zwierząt dzikich, a także na wykazie dotyczącym świeżego mięsa i produktów mięsnych z bydła.

(6) Stan zdrowia koni jest w sposób zadowalający kontrolowany przez służby weterynaryjne St. Pierre i Miquelon, w szczególności kraj ten jest wolny od afrykańskiego pomoru koni oraz wenezuelskiego zapalenia mózgu i rdzenia koni od ponad dwóch lat, a od zarazy stadniczej nosacizny - od ponad sześciu miesięcy.

(7) St. Pierre i Miquelon mogą zostać umieszczone na wykazie w odniesieniu do zwierząt z rodziny koniowatych.

(8) Od przyjęcia decyzji Komisji 2001/611/WE z dnia 20 lipca 2001 r. zmieniającej decyzję 92/160/EWG w odniesieniu do regionalizacji Meksyku, zmieniającej decyzję 92/260/EWG, 93/195/EWG, 93/196/EWG i 93/197/EWG odnośnie do przywozu zwierząt z rodziny koniowatych z Meksyku, oraz uchylającej decyzję 95/392/WE i 96/486/WE(5), Państwa Członkowskie mogą ponownie zezwolić na przywóz niektórych kategorii zwierząt z rodziny koniowatych z niektórych obszarów Meksyku. Jednakże w decyzji 79/542/EWG pominięto odniesienia do regionalizacji oraz zakazu przywozu zwierząt z rodziny koniowatych na ubój, co powinno być wyjaśnione.

(9) Państwa umieszczone w wykazie zostały oznaczone według kodów ISO używanych przez prawodawstwo wspólnotowe w nazewnictwie państw i terytoriów używanym w handlu zagranicznym, a prowizoryczny status takich kodów powinien być sprecyzowany, w miarę potrzeb.

(10) Załącznik do decyzji 79/542/EWG powinien zostać odpowiednio zmieniony.

(11) Środki przewidziane w niniejszej decyzji zgodne są z opinią Stałego Komitetu Weterynaryjnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Część 1 Załącznika do decyzji 79/542/EWG zastępuje się Załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 20 października 2001 r.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 października 2001 r.

W imieniu Komisji
David BYRNE
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 302 z 31.12.1972, str. 28.

(2) Dz.U. L 24 z 30.1.1998, str. 31.

(3) Dz.U. L 146 z 14.6.1979, str. 15.

(4) Dz.U. L 43 z 14.2.2001, str. 38.

(5) Dz.U. L 214 z 8.8.2001, str. 49.

ZAŁĄCZNIK

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.