Decyzja 2001/622/WE zmieniająca decyzję 92/160/EWG oraz 97/10/WE w odniesieniu do regionalizacji Republiki Południowej Afryki oraz uchylająca decyzję 1999/334/WE w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do zarejestrowanych koni pochodzących z Republiki Południowej Afryki

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2001.216.26

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 sierpnia 2001 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 27 lipca 2001 r.
zmieniająca decyzję 92/160/EWG oraz 97/10/WE w odniesieniu do regionalizacji Republiki Południowej Afryki oraz uchylająca decyzję 1999/334/WE w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do zarejestrowanych koni pochodzących z Republiki Południowej Afryki

(notyfikowana jako dokument nr C(2001) 2367)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2001/622/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 10 sierpnia 2001 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/426/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt regulujących przemieszczanie się oraz przywóz zwierząt z rodziny koniowatych z państw trzecich(1), ostatnio zmienioną decyzją Komisji 2001/298/WE(2), w szczególnoności jej art. 13 ust. 2 lit. a),

uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej zwierząt wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich oraz zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG(3), ostatnio zmienioną dyrektywą 96/43/WE(4), w szczególności jej art. 18,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja Komisji 92/160/EWG(5), ostatnio zmieniona decyzją 2000/619/WE(6), ustanawia regionalizację niektórych państw trzecich przy przywozie zwierząt z rodziny koniowatych.

(2) Warunki zdrowotne zwierząt przy przywozie zarejestrowanych koni z Republiki Południowej Afryki zostały ustanowione w decyzji Komisji 97/10/WE(7), która ustanowił a również regionalizację Republiki Południowej Afryki.

(3) W następstwie zgłoszenia ogniska afrykańskiego pomoru koni w prowincji Western Cape Republiki Południowej Afryki w maju 1999 r. Komisja przyjęła decyzję 1999/334/WE z dnia 7 maja 1999 r. ustanawiającą środki ochronne w odniesieniu do zarejestrowanych koni pochodzących z Republiki Południowej Afryki(8).

(4) Republika Południowej Afryki nie odnotowała przypadku afrykańskiego pomoru koni na obszarze wolnej od afrykańskiego pomoru koni aglomeracji Cape Town ani w okręgu zagrożonym otaczającym wolny obszar przez więcej niż dwa lata.

(5) Właściwe organy Republiki Południowej Afryki przedstawiły Komisji ogólne sprawozdanie końcowe dotyczące ogniska w 1999 r. oraz środków od tej pory podjętych. Główne wnioski z tego sprawozdania przedstawione zostały również na dorocznym spotkaniu krajowych laboratoriów referencyjnych pomoru koni w Algete w Hiszpanii w listopadzie 2000 r.

(6) Jednakże właściwe organy Republiki Południowej Afryki złożyły wniosek o modyfikację regionalizacji zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym oraz normami Międzynarodowego Biura ds. Epizootii (OIE).

(7) W celu umożliwienia przywozu zarejestrowanych koni z Republiki Południowej Afryki niezbędne jest dostosowanie regionalizacji dla przywozu zwierząt z rodziny koniowatych przez zmianę Załącznika do decyzji 92/160/EWG, zmiana granic okręgu zagrożonego i okręgu zapowietrzonego opisanych w Załączniku do decyzji 97/10/WE oraz uchylenie decyzji 1999/334/WE.

(8) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu Weterynaryjnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Odniesienie do Republiki Południowej Afryki w Załączniku do decyzji 92/160/EWG otrzymuje brzmienie:

"Republika Południowej Afryki(3)

Granice aglomeracji Cape Town są wyznaczone jak poniżej:

Północna granica:

Blaauwberg Road (M14);

Wschodnia granica:

Koeberg Road (M14), Plattekloof Road (M14), N7 Highway, N1 Highway and M5 Highway;

Południowa granica:

Ottery Road, Prince George's Drive, Wetton Road, Riverstone Road, Tennant Road, Newlands Drive, Paradise Road, Union Drive, Rhodes Drive aż do Newslands Forestry station i przez przesmyk Echo Gorge w Table Mountain do zatoki Camps Bay;

Zachodnia granica:

Wybrzeże od zatoki Camps Bay do Blaauwberg Road."

Artykuł  2

W załączniku I do decyzji 97/10/WE wprowadza się następujące zmiany:

1. Punkt 2 odnoszący się do regionalizacji zastępuje się Załącznikiem do niniejszej decyzji.

2. Ppkt 3.1 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

"Jednakże w drodze odstępstwa dyrektor ds. zdrowia zwierząt w Ministerstwie Rolnictwa Republiki Południowej Afryki może udzielić zgody na szczepienia przy użyciu zarejestrowanej szczepionki poliwalentnej przeciw afrykańskiemu pomorowi koni według wskazań jej producenta i przeprowadzone wyłącznie przez lekarza weterynarii albo upoważnionego technika ds. zdrowia zwierząt oficjalnie zatrudnionego przez rząd, w odniesieniu do koni, które są przeznaczone do opuszczenia obszaru wolnego lub okręgu zagrożonego poza granice okręgu zagrożonego pod warunkiem że te konie nie mogą opuścić gospodarstwa przed wysłaniem do miejsca przeznaczenia poza obszar wolny i okręg zagrożony i szczepienie musi zostać wpisane do paszportu.".

3. Ppkt 3.2 otrzymuje brzmienie:

"W przypadku gdy szczepienie zarejestrowanych koni przeciw afrykańskiemu pomorowi koni jest przeprowadzane poza obszarem wolnym i okręgiem zagrożonym, szczepienia te muszą być wykonane przez lekarza weterynarii albo upoważnionego technika ds. zdrowia zwierząt oficjalnie zatrudnionego przez rząd, stosującego zarejestrowaną szczepionkę poliwalentną przeciw afrykańskiemu pomorowi koni według wskazań jej producenta i szczepienie musi zostać wpisane do paszportu.".

Artykuł 3

Decyzja 1999/334/WE traci moc.

Artykuł  4

Niniejsza decyzja skierowana jest do wszystkich Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 lipca 2001 r.

W imieniu Komisji
David BYRNE
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 42.

(2) Dz.U. L 102 z 12.4.2001, str. 63.

(3) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 56.

(4) Dz.U. L 162 z 1.7.1996, str. 1.

(5) Dz.U. L 71 z 18.3.1992, str. 24.

(6) Dz.U. L 215 z 9.8.2001, str. 55.

(7) Dz.U. L 3 z 3.7.1.1997, str. 9.

(8) Dz.U. L 126 z 20.5.1999, str. 19.

ZAŁĄCZNIK

"2. Regionalizacja:

2.1. Obszar wolny od afrykańskiego pomoru koni:

Aglomeracja Cape Town jest obszarem wolnym od afrykańskiego pomoru koni, a jego granice są wyznaczone następująco:

- Północna granica:Blaauwberg Road (M14);
- Wschodnia granica:Koeberg Road (M14), Plattekloof Road (M14), N7 Highway N1 Highway and M5 Highway;
- Południowa granica:Ottery Road, Prince George's Drive, Wetton Road, Riverstone Road, Tennant Road, Newlands Drive, Paradise Road, Union Drive, Rhodes Drive aż do Newslands Forestry station i przez przesmyk Echo Gorge w Table Mountain do zatoki Camps Bay;
- Zachodnia granica:Wybrzeże od zatoki Camps Bay do Blaauwberg Road.

2.2. Okręg zagrożony afrykańskim pomorem koni:

Obszar wolny od afrykańskiego pomoru koni jest otoczony okręgiem zagrożonym o szerokości co najmniej 50 km, który obejmuje okręgi Cape Town, Vredenburg, Hopefield, Mooreesburg, Malmesbury, Wellington, Paarl, Stellenbosch, Kuilsrivier, Goodwood, Wynberg, Simonstown, Somerset West, Mitchells Plain oraz Strand oraz ograniczona jest przez Berg Rivier, na północy, the Hottentots Holland Mountains na wschodzie oraz wybrzeżem na południu i na zachodzie.

2.3. Okręg zapowietrzony afrykańskim pomorem koni:

Okręg zagrożony jest otoczony okręgiem zapowietronym o szerokości co najmniej 100 km, który obejmuje okręgi Clanwilliam, Piketberg, Ceres, Tulbagh, Worcester, Caledon, Hermanus, Bredasdorp, Robertson, Montagu, Swellendam.

2.4. Okręg skażony afrykańskim pomorem koni:

Część terytorium Republiki Południowej Afryki poza prowincją Western Cape oraz częścią prowincji Western Cape poza wolnym obszarem oraz okręgiem ochronnym i zagrożonym oraz obejmuje okręgi Vanrynsdorp, Vredendal, Laingsburg, Ladismith, Heidelberg, Riversdale, Mossel Bay, Calitzdorp, Oudtshoorn, George, Knysna, Uniondale, Prince Albert, Beaufort West and Murraysburg.".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.